graduation-concept-with-student-holding-hat_compressed

Uczelnia

Władze

Wykształcenie
Magister inżynier w zakresie inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, na kierunku inżynieria środowiska w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Obronił pracę magisterską pod tytułem: „Koncepcja organizacji strefy ochrony sanitarnej dla ujęcia wód powierzchniowych w Rabce”.

Doświadczenie zawodowe
Wieloletni pracownik samorządowy:

Od 2015 do 2021 roku kierował i nadzorował pracę Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

Od 2003  do 2015 roku na stanowisku kierownika prowadził Referat ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

Od 1998 roku obejmował stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Nowy Targ.
W latach 1997-1998 pracował jako inspektor kontroli środowiskowej w Samorządowych Służbach Ochrony Środowiska przy Podhalańskim Związku Gmin.

Członek Małopolskiej Okręgowej i Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa,
prezes zarządu forum ekologicznego przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego w Krakowie skupiającym 84  kierowników i  pracowników wydziałów/referatów ochrony środowiska w JST,
w latach 2016 -2021.

Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w  Nowym Targu Sp. z o.o., w latach 2017-2020

Uzyskał pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną wyznaczoną przez Ministra Skarbu Państwa,

Posiada uprawnienia budowlane nr: MAP/0231/POOS/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych.

 

Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
dr Zamora

dr Paweł Zamora

dyrektor Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych

Wykształcenie

 • absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie;
 • w 2007 r.  obronił dysertację doktorską pt. Procesy adaptacyjne krajów CEFTA do Nowego Ładu Ekonomicznego w Europie, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe

 • Twórca Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (PONE) jednostki wspólnej UEK i PPUZ w Nowym Targu.
 • Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów makroekonomicznych i międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz seminaria licencjackie i magisterskie.
 • Realizator kilku projektów finansowanych przez NCBiR.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Koordynator projektów finansowanych przez NBP pt. „Uczelnie szkołom o finansach z NBP”.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach makroekonomicznych, problematyki kryzysów gospodarczych i  rozwoju społeczno-gospodarczego.

kobieta

dr Dorota Kuder

dyrektor Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki

Wykształcenie

 • Absolwentka Rachunkowości oraz Ekonomiki Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
 • W 2012 r. obroniła dysertację doktorską pt. Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych w latach 1979–2007 uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2003 r. zawodowo związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, aktualnie starszy wykładowca w Katedrze Teorii Ekonomii UEK oraz adiunkt w Katedrze Ekonomii Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Autorka ponad 40 publikacji krajowych i zagranicznych.
 • Realizowała staż badawczy w Grand Valley State University w Grand Rapids, Stany Zjednoczone.
 • Uzyskała grant promotorski nr NN112 201537 w konkursie nr 37 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach makroekonomii i polityki gospodarczej, instytucjonalizmu i nowej ekonomii instytucjonalnej, nierówności ekonomicznych i ich wpływu na wzrost gospodarczy oraz na ekonomii rozwoju. Prowadzi zajęcia z przedmiotów makroekonomicznych i finansowych.

 

 

Poniedziałek
13:00
14:30
kobieta

dr Małgorzata Potocka-Mitan

dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki
Wtorek
13:30
15:00
Joanna Suchowiak-Horzemski

dr szt. Joanna Suchowiak-Horzemski

dyrektor Instytutu Technicznego
Wykształcenie
 • Doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplina: sztuki projektowe na Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie;
 • Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Architektury Wnętrz, ASP w Krakowie.
  Problematyka badawcza obejmuje architekturę wnętrz oraz identyfikację wizualną i zagadnienia związane z reklamą w istniejącym kontekście architektoniczno-krajobrazowym.
Doświadczenie
 • Dorobek twórczy obejmuje projektowanie wnętrz i elementów komunikacji wizualnej, malarstwo oraz fotografię.
 • Autorka programów do nauczania na studiach I i II stopnia.
 • Współautorka programu studiów podyplomowych z zakresu komunikacji wizualnej.

Wykształcenie

 • Doktor nauk medycznych – Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
 • Magister pielęgniarstwa – Wydział Pielęgniarski, Akademia Medyczna w Lublinie.
 • Położna dyplomowana –  Wydział Położnych, Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie.
 • Posiada specjalizacje w zakresie pielęgniarstwa: geriatrycznego, onkologicznego i ginekologicznego.

Ukończone studia podyplomowe

 • Dietetyka i planowanie żywienia – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Lublin 2020 r.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych, Warszawa 2018 r.
 • Podstawy przedsiębiorczości – Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2010 r.
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą – Akademia Pedagogiczna, Kraków 2005 r.
 • Pedagogika Specjalna-Pedagogika Terapeutyczna – Akademia Pedagogiczna, Kraków 2002 r.
 • Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania pielęgniarstwa – nr 158/1/96, 1996 r.

Ukończone kursy i szkolenia m.in.

 • Kurs trenerski z elementami coachingu w zakresie TRENER W OŚWIACIE – 2015 r.
 • Kurs trenerski z elementami coachingu w zakresie TRENER W BIZNESIE – 2015 r.
 • Instruktor symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie – 2018 r.;
 • Instruktor symulacji pośredniej wierności (PW) w pielęgniarstwie – szkolenie praktyczne instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych w pielęgniarstwie – 2018 r.;
 • Instruktor symulacji niskiej wierności (WN) w pielęgniarstwie – 2018 r.

Doświadczenie zawodowe

 • Zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w latach 2016-2020.
 • Opiekun studenckich praktyk zawodowych na kierunkach: fizjoterapia i dietetyka.
 • Współorganizator konferencji naukowych i okolicznościowych.
 • Uczestniczka wyjazdów w ramach programu Erasmus m.in. Nitra – Słowacja 2016 r., Katolíckauniverzita v Ružomberku, Ružomberk – Słowacja 2017 r., Universita Degli Studi Di Cagliari – Włochy 2017 r., Presov – Słowacja 2020 r.
 • Autorka i współautorka kilkudziesięciu monografii i publikacji naukowych.
 • Promotor licznych prac magisterskich i licencjackich.
 • Zainteresowania naukowe koncentruje wokół tematyki: zdrowia człowieka w różnych okresach życia tj. od poczęcia, aż do śmierci, w szczególności w zakresie położnictwa i ginekologii, geriatrii i onkologii, opieki paliatywnej, promocji zdrowia, żywienia człowieka zdrowego i chorego.
Poniedziałek
10:00
14:00
kobieta

dr Agnieszka Witoń

dyrektor Instytutu Finansów

Wykształcenie

 • absolwentka Ekonomii oraz Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • w 2018 r. obroniła dysertację doktorską pt. Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2015 r. jest związana zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, aktualnie adiunkt w Katedrze Teorii Ekonomii UEK.
 • Starszy wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Koordynatorka projektu NCBR pt. „Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest podniesienie wiedzy, umiejętności i postaw młodzieży szkół podstawowych i średnich w wybranych powiatach Małopolski, związanych z aktualnymi wyzwaniami rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
 • Realizatorka kilku projektów finansowanych przez NCBiR i NBP.
 • Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach międzynarodowych rynków finansowych, instrumentów finansowych, wzrostu gospodarczego, rozwoju społeczno-gospodarczego, poziomu życia, krajów rozwijających się oraz gospodarki opartej na wiedzy. Prowadzi zajęcia z przedmiotów makroekonomicznych i finansowych.

Poniedziałek
15:00
16:30
kobieta

dr Anna Blak-Kaleta

starszy wykładowca
mężczyzna

Łukasz Landowski

przedstawiciel studentów
mężczyzna

Kacper Gromala

przedstawiciel studentów
Wioletta Bień

dr Wioletta Bień

adiunkt
mężczyzna

Zofia Turek

przedstawiciel studentów
kobieta

Anna Rozłucka

mężczyzna

dr Krzysztof Latinek

starszy wykładowca
Dariusz Jabcoń, Kanclerz

mgr inż. Dariusz Jabcoń

kanclerz
kobieta

mgr Katarzyna Wysocka

p.o. kierownika Działu Nauczania
Łukasz Kmieć

mgr inż. Łukasz Kmieć

asystent
mężczyzna

mgr Dominik Wieczorek

koordynator kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna
kobieta

dr Bożena Kowalczyk

zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia
mężczyzna

dr Jarosław Prusak

adiunkt
Joanna Suchowiak-Horzemski

dr szt. Joanna Suchowiak-Horzemski

dyrektor Instytutu Technicznego
Grzegorz Kamieniarczyk

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

wykładowca
Jakub Czerwiec

mgr Jakub Czerwiec

wykładowca
Bianka Godlewska-Dzioboń

dr Bianka Godlewska-Dzioboń

p.o rektora
mężczyzna

dr Paweł Gąsior

zastępca dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki
kobieta

dr Agnieszka Janas

starszy wykładowca
mężczyzna

dr inż. Zbigniew Małodobry

dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
kobieta

dr Dorota Kuder

dyrektor Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki
Faustyna Kuros

mgr Faustyna Kuros

kierownik Zakładu Kosmetologii
mężczyzna

dr Krzysztof Miraj

koordynator kierunku gospodarka przestrzenna
mężczyzna

dr Marcin Surówka

dyrektor finansowy
mężczyzna

mgr Mateusz Stopka-Gadeja

przewodniczący Samorządu Studenckiego
mężczyzna

Łucja Łazarska

przedstawiciel studentów
kobieta

mgr Ewa Papierz-Łapsa

kierownik Zakładu Glottodydaktyki
dr n. o zdr.Magdalena Nieckula

dr n. o zdr. Magdalena Nieckula

kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego
Piotr Kurzeja

dr Piotr Kurzeja

adiunkt
kobieta

dr n. o zdr. Paulina Jabłońska

zastępca dyrektora Instytutu Medycznego
Tadeusz Ambroży

prof. dr hab. Tadeusz Ambroży

profesor
Hubert-Wolski

dr hab. n. med. Hubert Wolski, prof. uczelni

dyrektor Instytutu Medycznego
mężczyzna

mgr Anna Salamończyk-Mochel

reprezentant spoza wspólnoty uczelni
mężczyzna

mgr Wiesław Wojas

reprezentant spoza wspólnoty uczelni
mężczyzna

mgr Mateusz Stopka-Gadeja

przewodniczący Samorządu Studenckiego
kobieta

mgr Danuta Kalata

samodzielny referent ds. administracyjnych
mężczyzna

dr hab. Grzegorz Nieć

profesor uczelni
mężczyzna

ks. mgr Jan Gacek

reprezentant spoza wspólnoty uczelni