graduation-concept-with-student-holding-hat_compressed

Uczelnia

Władze

Bianka Godlewska-Dzioboń

dr Bianka Godlewska-Dzioboń

p.o rektora, prorektor ds. studenckich i kształcenia, adiunkt

Wykształcenie

 • magister inżynier w zakresie inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, na kierunku inżynieria środowiska w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Obronił pracę magisterską na temat: „Koncepcja organizacji strefy ochrony sanitarnej dla ujęcia wód powierzchniowych w Rabce”.

Doświadczenie zawodowe

 • wieloletni pracownik samorządowy:

Od 2015 do 2021 roku kierował i nadzorował pracę Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowy Targ.
Od 2003  do 2015 roku na stanowisku kierownika prowadził Referat ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowy Targ.
Od 1998 roku obejmował stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Nowy Targ.
W latach 1997-1998 pracował jako inspektor kontroli środowiskowej w Samorządowych Służbach Ochrony Środowiska przy Podhalańskim Związku Gmin.

 • członek Małopolskiej Okręgowej i Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • prezes zarządu forum ekologicznego przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego w Krakowie skupiającym 84  kierowników i  pracowników wydziałów/referatów ochrony środowiska w JST, w latach 2016 -2021,
 • członek Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w  Nowym Targu Sp. z o.o., w latach 2017-2020,
 • uzyskał pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną wyznaczoną przez Ministra Skarbu Państwa,
 • posiada uprawnienia budowlane nr: MAP/0231/POOS/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Agata Niemczyk

dr hab. Agata Niemczyk, prof. uczelni

dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki, profesor uczelni

Wykształcenie

 • Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (dziedzina nauk społecznych; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości; ekonomia i finanse) uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2021 r. dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Członek Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Członek zespołu eksperckiego badającego przemysł spotkań w Krakowie (od 2009).
 • Członek Zespołu Ekspertów Turystyki Krakowa, badającego wpływ turystyki i przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa (od 2016).
 • Członek zespołu ekspertów projektu pt. Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa w 2016 r. realizowanego dla Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Kraków 2017.
 • Członek zespołu ekspertów w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce nr 02.12.00-00-0010/16. PART. Grupa PFR (od 2019).
 • Autorka/współautorka ponad 200 publikacji, online.
 • Opracowała ekspertyzę z zakresu turystyki do projektu Urzędu Miasta Zakopane pt. ECO Zakopane Smart City realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2016-2026 (2016).
 • Były kierownik ZOD Wadowice.
 • Współautorka blisko 20 uczelnianych projektów badawczych (w 4 pełniła funkcję kierownika).
 • Uczestnik blisko 100 konferencji, w tym zagranicznych (prelegent ok. 80 referatów, moderator/panelista).
 • Recenzent wydawniczy, recenzent rozpraw doktorskich, promotor rozpraw doktorskich.
 • Opiekun naukowy w Programie Stypendialnym Rządu RP dla Młodych Naukowców.
 • Promotor prac licencjackich i magisterskich.
 • Prowadziła zajęcia na zagranicznych uczelniach: Erasmus+ Teaching Mobility.
Czwartek
10:00
10:45
dr Zamora

dr Paweł Zamora

dyrektor Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych, tutor

Wykształcenie

 • doktor ekonomii

Doświadczenie zawodowe

 • starszy wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Teorii Ekonomii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
 • Promotor ponad 550 prac licencjackich i magisterskich.
 • Tutor akademicki – z certyfikatem Collegium Wratislaviense.
 • Były kierowniki ZOD Radom
 • Członek wielu komisji na UEK m.in. Senackiej Komisji ds. Dydaktyki w UEK .
 • Członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
 • Uczestnik licznych konferencji, szkoleń i kongresów o charakterze dydaktycznym i naukowym.
 • Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie popularyzuje łączenie nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak e-learning oraz tutoring.
 • Jest autorem kursów e-learningowych oraz kilkunastu publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, integracji gospodarczej oraz roli państwa we współczesnej gospodarce oraz dydaktyki.
 • Otrzymał 10 razy Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne.
 • Jest odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.
 • Członek ZNP i PTE.
 • Był instruktorem ZHP (Hufiec Kalwaria Zebrzydowska i KCH Bielsko-Biała) w stopniu podharcmistrza.

Obszary zainteresowań

 • Polityka makroekonomiczna i rola państwa w gospodarce.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz polityka społeczna i ekonomiczna.
 • Integracja europejska oraz fundusze strukturalne.
 • Samorząd terytorialny i jego funkcjonowanie.
kobieta

dr Dorota Kuder

dyrektor Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki, tutor
Joanna Suchowiak-Horzemski

dr szt. Joanna Suchowiak-Horzemski

dyrektor Instytutu Technicznego, starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplina: sztuki projektowe na Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie;
 • Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Architektury Wnętrz, ASP w Krakowie.

Problematyka badawcza obejmuje architekturę wnętrz oraz identyfikację wizualną i zagadnienia związane z reklamą w istniejącym kontekście architektoniczno-krajobrazowym.

Doświadczenie

 • Dorobek twórczy obejmuje projektowanie wnętrz i elementów komunikacji wizualnej, malarstwo oraz fotografię.
 • Autorka programów do nauczania na studiach I i II stopnia.
 • Współautorka programu studiów podyplomowych z zakresu komunikacji wizualnej.
kobieta

dr n. med. Bogumiła Lubińska-Żądło

dyrektor Instytutu Zdrowia, adiunkt

Wykształcenie

 • Doktor nauk medycznych – Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
 • Magister pielęgniarstwa – Wydział Pielęgniarski, Akademia Medyczna w Lublinie.
 • Położna dyplomowana –  Wydział Położnych, Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie.
 • Posiada specjalizacje w zakresie pielęgniarstwa: geriatrycznego, onkologicznego i ginekologicznego.

Ukończone studia podyplomowe

 • Dietetyka i planowanie żywienia – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Lublin 2020 r.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych, Warszawa 2018 r.
 • Podstawy przedsiębiorczości – Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2010 r.
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą – Akademia Pedagogiczna, Kraków 2005 r.
 • Pedagogika Specjalna-Pedagogika Terapeutyczna – Akademia Pedagogiczna, Kraków 2002 r.
 • Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania pielęgniarstwa – nr 158/1/96, 1996 r.

Ukończone kursy i szkolenia m.in.

 • Kurs trenerski z elementami coachingu w zakresie TRENER W OŚWIACIE – 2015 r.
 • Kurs trenerski z elementami coachingu w zakresie TRENER W BIZNESIE – 2015 r.
 • Instruktor symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie – 2018 r.;
 • Instruktor symulacji pośredniej wierności (PW) w pielęgniarstwie – szkolenie praktyczne instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych w pielęgniarstwie – 2018 r.;
 • Instruktor symulacji niskiej wierności (WN) w pielęgniarstwie – 2018 r.

Doświadczenie zawodowe

 • Zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w latach 2016-2020.
 • Opiekun studenckich praktyk zawodowych na kierunkach: fizjoterapia i dietetyka.
 • Współorganizator konferencji naukowych i okolicznościowych.
 • Uczestniczka wyjazdów w ramach programu Erasmus m.in. Nitra – Słowacja 2016 r., Katolíckauniverzita v Ružomberku, Ružomberk – Słowacja 2017 r., Universita Degli Studi Di Cagliari – Włochy 2017 r., Presov – Słowacja 2020 r.
 • Autorka i współautorka kilkudziesięciu monografii i publikacji naukowych.
 • Promotor licznych prac magisterskich i licencjackich.
 • Zainteresowania naukowe koncentruje wokół tematyki: zdrowia człowieka w różnych okresach życia tj. od poczęcia, aż do śmierci, w szczególności w zakresie położnictwa i ginekologii, geriatrii i onkologii, opieki paliatywnej, promocji zdrowia, żywienia człowieka zdrowego i chorego.
Poniedziałek
10:00
14:00
mężczyzna

dr Marcin Surówka

zastępca dyrektora Instytutu Finansów, dyrektor finansowy, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości, koordynator kierunku finanse i rachunkowość
mężczyzna

dr Krzysztof Firlej

zastępca dyrektora Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki
Joanna Suchowiak-Horzemski

dr szt. Joanna Suchowiak-Horzemski

dyrektor Instytutu Technicznego, starszy wykładowca
mężczyzna

dr Jarosław Prusak

adiunkt
kobieta

dr Bożena Kowalczyk

zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia, kierownik Zakładu Fizjoterapii Klinicznej, koordynator kierunku fizjoterapia
mężczyzna

mgr Dominik Wieczorek

asystent
mężczyzna

mgr Łukasz Kmieć

wykładowca
kobieta

mgr Katarzyna Wysocka

samodzielny referent ds. administracyjnych
mężczyzna

dr hab. Kazimierz Nagody-Mrozowicz, prof. uczelni

dyrektor Instytutu Nauk Społecznych, profesor uczelni
Dariusz Jabcoń, Kanclerz

mgr inż. Dariusz Jabcoń

kanclerz
mężczyzna

dr Piotr Fijałkowski

starszy wykładowca
mężczyzna

dr Krzysztof Latinek

mężczyzna

mgr Piotr Głogowski

mężczyzna

dr Piotr Klimczyk

wykładowca
mężczyzna

Kacper Kordeczka

mężczyzna

Justyna Harbut

przedstawiciel studentów, przedstawiciel studentów, przedstawiciel studentów
mężczyzna

Anna Rozłucka

przedstawiciel studentów, referent administracyjny
mężczyzna

Zofia Turek

przedstawiciel studentów
mężczyzna

dr Wioletta Bień

adiunkt
mężczyzna

dr Krzysztof Miraj

koordynator kierunku gospodarka przestrzenna
Tadeusz Ambroży

prof. dr hab. Tadeusz Ambroży

profesor
kobieta

dr n. o. zdr. Paulina Jabłońska

zastępca dyrektora Instytutu Medycznego, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego
Piotr Kurzeja

dr Piotr Kurzeja

starszy wykładowca
kobieta

dr n. o zdr. Magdalena Nieckula

kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego, koordynator kierunku pielęgniarstwo
kobieta

mgr Ewa Papierz-Łapsa

kierownik Zakładu Glottodydaktyki, koordynator kierunku filologia angielska
mężczyzna

Łucja Łazarska

przedstawiciel studentów
mężczyzna

lic. Mateusz Stopka-Gadeja

przewodniczący Samorządu Studenckiego
mężczyzna

dr Marcin Surówka

zastępca dyrektora Instytutu Finansów, dyrektor finansowy, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości, koordynator kierunku finanse i rachunkowość
Bianka Godlewska-Dzioboń

dr Bianka Godlewska-Dzioboń

p.o rektora, prorektor ds. studenckich i kształcenia, adiunkt
Faustyna Kuros

mgr Faustyna Kuros

kierownik Zakładu Kosmetologii, koordynator kierunku kosmetologia, asystent
kobieta

dr Dorota Kuder

dyrektor Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki, tutor
mężczyzna

dr Zbigniew Małodobry

kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego, koordynator kierunku bezpieczeństwo narodowe
kobieta

dr Agnieszka Janas

starszy wykładowca
mężczyzna

dr Paweł Gąsior

zastępca dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki
kobieta

dr Anna Blak-Kaleta

starszy wykładowca
Jakub Czerwiec

mgr Jakub Czerwiec

wykładowca
Grzegorz Kamieniarczyk

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

wykładowca
kobieta

dr hab. Anna Mlekodaj, prof. uczelni

profesor uczelni
Hubert-Wolski

dr hab. n. med. Hubert Wolski, prof. uczelni

dyrektor Instytutu Medycznego, profesor uczelni
mężczyzna

o. bp dr Damian Muskus

reprezentant spoza wspólnoty uczelni
mężczyzna

mgr Anna Salamończyk-Mochel

mężczyzna

mgr Wiesław Wojas

reprezentant spoza wspólnoty uczelni, reprezentant spoza wspólnoty uczelni