PPUZ z lotu ptaka

Uczelnia

Wzory dokumentów

Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw

Ankieta autorska (pdf, word);

Formularz recenzji (pdf, word);

Oświadczenie-autora (pdf, word);

Wniosek – organizacja konferencji (pdf, word);

Wniosek wydawniczy (pdf, word);

Centrum Zasobów Ludzkich

  •  Covid-19

Załącznik nr 1 – wniosek pracownika PPUZ w Nowym Targu o pracę zdalną (pdf, word);

Załącznik nr 2 – polecenie pracy zdalnej pracownikowi PPUZ w Nowym Targu (pdf, word);

Załącznik nr 3 – poświadczenie pracy zdalnej (pdf, word);

  •  Dokumenty rekrutacyjne

Oświadczenie / Deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej (pdf, word);

Oświadczenie / Deklaracja złożenia oświadczenia o liczbie n (pdf, word);

Kwestionariusz kandydata (pdf, word);

Oświadczenie PMP (pdf, word);

Oświadczenie – art. 113 (pdf, word);

  •  PPK

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (pdf, word);

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (pdf, word);

  • Umowy cywilnoprawne

Ewidencja do umowy zlecenia (pdf, word);

Rachunek do umowy zlecenia (pdf, word);

  •  Umowy o pracę

Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie (pdf, word);

Kwestionariusz pracownika (pdf, word);

Wniosek o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych (pdf, word);

Wniosek o udzielenie dnia wolnego od pracy na opiekę nad dzieckiem (art.188 KP) (pdf, word);

Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego (pdf, word);

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego (pdf, word);

Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych (pdf, word);

Ewidencja przebiegu pojazdu (pdf, word);

Z-15A (pdf, word);

Z-15B (pdf, word);

  •  Zakończenie stosunku pracy

Karta obiegowa (pdf, word);

Archiwum

Instrukcja archiwalna 2020 z projektem zmian (pdf, word);

Instrukcja kancelaryjna 2020 z projektem zmian (pdf, word);

Instrukcja archiwalna (pdf);

Instrukcja kancelaryjna (pdf);

JRWA 2020 projekt zmian (pdf, word);

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zarządzenie 37-2021 – Regulamin ZFŚS (pdf);

Regulamin ZFŚS 2021 (pdf);

Zał. 1-wniosek ZFŚS 2021 (pdf, word);

Zał. 2-tabela wysokości dopłat do wypoczynku (pdf);

Zał. 3-wniosek-pożyczka 2021 (pdf, word);

Zał. 4-umowa (pdf, word);

Zał. 5-poręczenie (pdf, word);

Dział Nauczania

Arkusz oceny nauczyciela akademickiego (pdf, word);

Druk zmian do pensum (pdf, word);

Karta hospitacji zajęć dydaktycznych (pdf, word);

Kierunkowy raport jakości kształcenia (pdf, word);

Monitoring procesu dydaktycznego – zarządzanie ryzykiem (pdf, word);

Raport z realizacji założonych efektów uczenia się (pdf, word);

Wzór wniosku o wniosku o prowadzenie zajęć zdalnych (pdf,word);

Wzór wniosku o certyfikat (pdf, word);