Budynek Uczelni PPUZ

HomeUczelniaStruktura

Uczelnia

Struktura

Do zakresu działania Centrum Zasobów Ludzkich należą wszystkie sprawy pracownicze nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uczelni oraz rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych i ich pochodnych, umów cywilnoprawnych dotyczących projektów, a także sprawy związane z obsługą umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami. W ramach Centrum Zasobów Ludzkich funkcjonuje Dział Kadr i Dział Płac.

Do zadań Centrum Zasobów Ludzkich należy m.in.:

1) wykonywanie wszystkich czynności związanych z nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich grup pracowników, w szczególności
prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
2) sporządzanie umów o pracę dla osób podejmujących zatrudnienie w Uczelni i wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia, w tym w ramach realizowanych w Uczelni projektów badawczych, naukowych i rozwojowych;
3) kompletowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) wystawianie skierowań na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie, przyjmowanie orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy oraz kontrola ważności okresowych badań lekarskich;
5) kontrola ważności szkoleń, przekazywanie informacji specjaliście ds. bhp o konieczności przeszkolenia pracownika lub grupy pracowników w zakresie bhp;
6) ewidencja czasu pracy pracowników Uczelni oraz rejestracja i wydawanie delegacji służbowych (wyjazdy krajowe i zagraniczne);
7) nadzór nad poprawnością wyliczania stażu pracy pracowników Uczelni oraz przekazywanie informacji pracownikom;
8) prowadzenie ewidencji przyporządkowania pracowników Uczelni do poszczególnych jednostek organizacyjnych;
9) sporządzanie wniosków o wypłaty nagród jubileuszowych;
10) pomoc w przygotowaniu wniosków o odznaczenia i nagrody oraz dokumentacji z tym związanej – na podstawie złożonych przez dyrektorów instytutów.

Dział Nauczania wykonuje zadania ogólnouczelniane związane z prawidłową organizacją kształcenia w Uczelni, w tym obsługą procesu dydaktycznego na rzecz instytutów z zakresu prowadzonych przez Uczelnię studiów, zajmuje się także obsługą studentów.

Do zadań Działu Nauczania należy, w szczególności:

 • realizacja prac w zakresie organizacji procesu dydaktycznego;
 • realizacja prac w zakresie kontroli prawidłowości realizacji procesu dydaktycznego;
 • sprawozdawczość w dziedzinie dydaktyki;
 • wykonywanie prac i obsługa systemów wspomagających i dokumentujących proces dydaktyczny;
 • realizacja zadań związanych z rekrutacją na studia;
 • realizacja zadań w zakresie przyznawania świadczeń dla studentów;
 • realizacja zadań w zakresie przyznawania wsparcia dla studentów niepełnosprawnych;
 • współpraca z Samorządem Studenckim oraz organizacjami studenckimi i kołami naukowymi w zakresie dydaktycznym;

W zakresie obsługi studentów do zadań Działu Nauczania należy, w szczególności:

 • kompleksowa obsługa studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z kształceniem studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych (teczki akt osobowych), zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych w systemie informatycznym Uczelni;
 • realizowanie zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminów dyplomowych;
 • sporządzanie suplementu do dyplomu dla absolwentów;
 • przygotowywanie zawiadomień o wszczęciu postępowania o skreślenie z listy studentów i wniosków o skreślenie;
 • przechowywanie i wydawanie dokumentów osób skreślonych z listy studentów;
 • współpraca z dyrektorami instytutów, zastępcami i koordynatorami kierunków w zakresie spraw dydaktycznych i studenckich.

Skład osobowy:

mgr Anna Swatkowska – kierownik

Zakres obowiązków:

 • kierowanie pracą Działu Nauczania;
 • opracowywanie regulaminów, zarządzeń Rektora i uchwał Senatu z zakresu dydaktyki i spraw studenckich;
 • opracowywanie wzorów decyzji i innych dokumentów związanych z dydaktyką, sprawami studenckimi, rekrutacją na studia, pomocą materialną oraz wdrażanie obiegu dokumentacji studiów i studentów;
 • przygotowywanie informacji i sprawozdań dotyczących procesu nauczania i spraw studenckich dla MEiN, GUS, POL-on i in.
 • koordynowanie i realizacja prac związanych z dydaktyką i sprawami studenckimi;
 • koordynowanie działań w zakresie opracowywania programów kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia oraz profili kształcenia na tych kierunkach;
 • koordynowanie działań w zakresie opracowywania wniosków o nowe kierunki oraz raportów samooceny istniejących kierunków we współpracy z Instytutami;

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 223
tel. 18 26 10 712; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ppuz.edu.pl; e-mail: anna.swatkowska@ppuz.edu.pl

mgr Agnieszka Makowska

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie druków i wdrażanie obiegu dokumentacji studiów i studentów;
 • opracowywanie planu szkoleń BHP dla studentów I roku;
 • koordynowanie funkcjonowania, rozwijania i obsługi systemu informatycznego eORDO;
 • przygotowywanie decyzji dotyczących indywidualnych spraw studenckich (zmiana formy studiów, powtarzanie roku, semestru lub przedmiotu; wpis warunkowy; urlop dziekański; reaktywacja, indywidualna organizacja studiów, przeniesienia studentów, skreślenia, itp.);
 • realizacja prac związanych z rekrutacją na studia.

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 223

tel. 18 26 10 712; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ppuz.edu.pl; e-mail: agnieszka.makowska@ppuz.edu.pl

mgr Izabela Waras (w zastępstwie za mgr Aleksandrę Brynczkę)

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie decyzji dotyczących zwolnienia lub umorzenia opłaty za naukę;
 • koordynowanie pracami związanymi z ubezpieczeniami studenckimi;
 • przygotowywanie zaświadczeń do kredytu studenckiego i o wysokości pobieranego stypendium;
 • realizacja prac związanych z rekrutacją na studia;
 • realizacja prac w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów;
 • współpraca z Komisją dyscyplinarną ds. studentów;

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 223a

tel. 18 26 10 702; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ppuz.edu.pl; e-mail: aleksandra.brynczka@ppuz.edu.pl

Małgorzata Szarlej

Zakres obowiązków:

 • rejestrowanie rocznych planów obciążeń godzinami dydaktycznymi nauczycieli akademickich;
 • rozliczanie godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich, w szczególności pensum dydaktycznego, prac dyplomowych, recenzji i egzaminów dyplomowych oraz nadgodzin;
 • realizacja prac związanych z rekrutacją na studia;
 • realizacja prac w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów;
 • przygotowywanie informacji i sprawozdań dotyczących pomocy materialnej dla studentów dla MEiN, GUS, POL-on i in.;

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 224

tel. 18 26 10 740; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ppuz.edu.pl; e-mail: malgorzata.szarlej@ppuz.edu.pl

mgr Katarzyna Wysocka

Zakres obowiązków:

 • realizacja prac związanych z rekrutacją na studia;
 • realizacja prac w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów;
 • koordynowanie prac w zakresie przyporządkowania sal niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów w sesji;
 • przygotowywanie i wprowadzanie danych z zakresu dydaktyki do programu Kalkulacji Kosztów Kształcenia;
 • przygotowywanie dokumentów dla studentów m.in.: legitymacji studenckich, legitymacji instruktorskich, dyplomów ukończenia studiów wraz z odpisami oraz duplikatów tych dokumentów;
 • realizacja prac w zakresie przyznawania wsparcia dla studentów niepełnosprawnych.

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 223a

tel. 18 26 10 702; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ppuz.edu.pl; e-mail: katarzyna.wysocka@ppuz.edu.pl

mgr Monika Cebula

Zakres obowiązków:

 • realizacja prac związanych z rekrutacją na studia;
 • realizacja prac w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów;
 • przygotowywanie dokumentów dla studentów m.in.: legitymacji studenckich, legitymacji instruktorskich, dyplomów ukończenia studiów wraz z odpisami oraz duplikatów tych dokumentów.

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 226

tel. 18 26 10 701; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ppuz.edu.pl; e-mail: monika.cebula@ppuz.edu.pl

DZIAŁ NAUCZANIA – obsługa studentów, pok. 227

Skład osobowy:

Agnieszka Kolasa (w zastępstwie za mgr Dorotę Chmielak) – obsługa studentów na kierunkach: architektura I i II stopnia, gospodarka przestrzenna, finanse i rachunkowość I stopnia (forma niestacjonarna)

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 227
tel. 18 26 10 728; fax: 18 26 10 708
e-mail: dos@ppuz.edu.pl; e-mail: agnieszka.kolasa@ppuz.edu.pl

mgr Joanna Huzior – obsługa studentów na kierunkach: filologia angielska I i II stopnia, turystyka i rekreacja I i II stopnia, bezpieczeństwo narodowe, sport

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 227
tel. 18 26 10 731; fax: 18 26 10 708
e-mail: dos@ppuz.edu.pl; e-mail: joanna.huzior@ppuz.edu.pl

mgr Katarzyna Chowaniec-Ambroż (w zastępstwie za mgr Kingę Huzior ) – obsługa studentów na kierunku fizjoterapia jednolite studia magisterskie i II stopnia, dietetyka I stopnia

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 227
tel. 18 26 10 732; fax: 18 26 10 708
e-mail: dos@ppuz.edu.pl; e-mail: katarzyna.chowaniec-ambroz@ppuz.edu.pl

mgr Elżbieta Dworska – obsługa studentów na kierunkach: kosmetologia I i II stopnia, pielęgniarstwo I i II stopnia

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 227
tel. 18 26 10 733; fax: 18 26 10 708
e-mail: dos@ppuz.edu.pl; e-mail: elzbieta.dworska@ppuz.edu.pl

mgr  Marta Borowicz – obsługa studentów na kierunkach: finanse i rachunkowość I stopnia (forma stacjonarna), ratownictwo medyczne, rachunkowość i analityka ekonomiczna II stopnia (forma stacjonarna)

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 227
tel. 18 26 10 734; fax: 18 26 10 708
e-mail: dos@ppuz.edu.pl; e-mail: marta.borowicz@ppuz.edu.pl

Centrum Badań Jakości Kształcenia jest jednostką administracji ogólnouczelnianej, której pracownicy wykonują zadania związane z zapewnieniem oraz doskonaleniem jakości kształcenia w Uczelni. Zajmują się w szczególności realizacją prac w zakresie:

 • rozwoju działań projakościowych w Uczelni;
 • usprawniania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia (USDJK);
 • kontroli prawidłowości i terminowości wypełnienia sylabusów z poszczególnych przedmiotów;
 • realizacji prac w zakresie kontroli prawidłowości i doskonalenia procesu dydaktycznego;
 • współdziałania z władzami oraz właściwymi jednostkami Uczelni i komisjami ds. jakości kształcenia w celu tworzenia wytycznych w sprawie kształcenia;
 • obsługi działań Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz współpracy z właściwymi komisjami senackimi i rektorskimi;
 • przygotowania merytorycznego i organizacją konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń i warsztatów z zakresu zapewnienia jakości kształcenia;
 • opracowywania projektów ankiet i procedur w zakresie: opinii studentów na temat jakości kształcenia i funkcjonowania procesu dydaktycznego w Uczelni oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, opinii nowo przyjętych studentów o rekrutacji, obsłudze administracyjnej i motywacji podjęcia studiów w Uczelni,  opinii absolwentów Uczelni na temat przebiegu kształcenia oraz przydatności uzyskanej w Uczelni wiedzy;
 • współpracy w zakresie akredytacji kierunków studiów i procesów kształcenia z prorektorem właściwym do spraw współpracy i rozwoju oraz wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni realizującymi zadania dydaktyczne.

Skład osobowy:

mgr Maria Sproch

Zakres obowiązków:

 • współpraca z Prorektorem ds. studenckich i kształcenia w zakresie wdrażania wewnętrznych systemów zapewniania jakości na wszystkich kierunkach studiów oraz współpraca z Przewodniczącym Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich;
 • koordynowanie i realizacja prac w zakresie zapewnienia oraz doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni;
 • współpraca z Kierunkowymi Komisjami ds. Jakości Kształcenia w zakresie doskonalenia i kontrolowania prawidłowości wewnętrznych systemów zapewniania jakości na wszystkich kierunkach studiów;
 • obsługa administracyjna w zakresie organizacji konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń i warsztatów z zakresu dydaktyki i jakości kształcenia;
 • opracowanie analiz, danych, sprawozdań dla Uczelnianej i Kierunkowych Komisji ds. Jakości Kształcenia;
 • realizacja prac związanych z przeprowadzaniem oceny okresowej nauczycieli akademickich.

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 224
tel. 18 26 10 740; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ppuz.edu.pl; e-mail: maria.sproch@ppuz.edu.pl

Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw wykonuje zadania związane z:

 • organizacją i obsługą konferencji i sympozjów naukowych;
 • organizacją i obsługą konferencji i sympozjów dydaktycznych;
 • działalnością wydawniczą Uczelni;
 • prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru studenckich kół naukowych działających w Uczelni;
 • tworzeniem czasopism punktowanych według listy ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki oraz prowadzeniem spraw administracyjnych z funkcjonowaniem tych czasopism;
 • zbieraniem i analizą danych z instytutów dotyczących oceny naukowej pracowników oraz łączeniem ich z danymi z ocen studenckich;
 • sporządzaniem umów dotyczących konferencji, w szczególności wykładów autorskich, we współpracy z Działem Zamówień Publicznych i podmiotem zewnętrznym świadczącym obsługę prawną.
Działania związane z organizacją konferencji i sympozjów naukowych i dydaktycznych polegają w szczególności na:
 • tworzeniu zestawień rocznych planów konferencji i sympozjów organizowanych przez Uczelnię lub przy udziale Uczelni;
 • prowadzeniu listy konferencji i sympozjów zatwierdzonych;
 • zapewnianiu zaplecza lokalowo-technicznego konferencji;
 • utrzymywaniu kontaktów z prelegentami;
 • promocji konferencji i sympozjów we współpracy z pionem Prorektora ds. współpracy i projektów;
 • przyjmowaniu zgłoszeń na konferencje i sympozja;
 • gromadzeniu i przekazywaniu jednostkom uczelni informacji dotyczących konferencjiorganizowanych w innych ośrodkach;
 • przygotowaniu wszelkiej dokumentacji do sprawnego przebiegu konferencji i sympozjów;
 • prowadzenie spraw, we współpracy z Departamentem Finansowym, związanych z umowami i opłatami za publikacje dla pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych będących członkami określonej rady dyscypliny naukowej prowadzonej w Uczelni;
 • obsłudze administracyjnej badań naukowych;
 • sporządzaniu rocznego bilansu z działalności naukowo-badawczej Uczelni i poszczególnych dyscyplin naukowych.

Centrum Promocji i Public Relations wykonuje wszelkie czynności dotyczące kontaktów z mediami oraz promowania Uczelni, w tym związane z zachęcaniem do studiowania w Uczelni.

Do zadań Centrum Promocji i Public Relations należy w szczególności:

1) w zakresie promocji:
 • organizowanie kampanii wizerunkowo-informacyjnych w różnych kanałach m.in: media, outdoor, Internet;
 • budowanie świadomości wśród kandydatów na studia: udział w targach edukacyjnych, prowadzenie newslettera dla szkół i kandydatów;
 • organizacja spotkań w szkołach średnich;
 • obsługa promocyjna konferencji oraz imprez popularnonaukowych;
 • projektowanie, przygotowanie i druk materiałów wizerunkowo-informacyjnych o charakterze ogólnouczelnianym;
 • prowadzenie strony internetowej w domenie ppuz.edu.pl;
 • zarządzanie systemem identyfikacji wizualnej;
 • organizowanie materiałów promocyjnych;
 • aktualizacja informacji na temat oferty dydaktycznej;
 • organizacja Dnia Otwartego Uczelni, inauguracji roku akademickiego;
 • opracowanie i realizacja strategii marketingowej Uczelni;
 • koordynacja wszelkich przedsięwzięć marketingowych, promocyjnych i reklamowych Uczelni;
 • prowadzenie marketingu internetowego Uczelni;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami w zakresie promocji Uczelni;
 • przygotowywanie programu i budżetu promocji oraz dbanie o racjonalne wykorzystanie zatwierdzonego budżetu;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie pozyskiwania danych do przygotowywania materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz przygotowywanie techniczne tych materiałów;
 • organizacja obsługi medialnej imprez, konferencji, wykładów specjalnych;
 • monitoring rynku edukacyjnego pod kątem strategii promocyjnej i marketingowej;
 • prowadzenie Księgi Pamiątkowej Uczelni;
 • gromadzenie dokumentacji medialnej na temat Uczelni, w tym prowadzenie archiwum fotograficznego i video;
 • obsługa fotograficzna życia uczelni;
 • przegląd prasy i Internetu pod kątem zagadnień dotyczących szkolnictwa wyższego, a szczególnie Uczelni;
2) w zakresie kontaktów prasowych:
 • redagowanie i stała aktualizacja treści zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni oraz ścisła współpraca z Centrum IT w zakresie technicznych aspektów strony internetowej Uczelni;
 • redagowanie treści zamieszczanych w zakładce dla mediów;
 • prowadzenie działań w zakresie przekazu informacji wewnętrznej oraz zewnętrznej w ścisłej współpracy z rzecznikiem prasowym;
 • budowanie relacji z dziennikarzami;
 • reprezentowanie uczelni w mediach (telewizja, radio);
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania redakcji prasowych i portali internetowych;
 • obsługa zapytań mediów w sytuacjach kryzysowych;
 • informowanie dziennikarzy o działalności uczelni;
 • obsługa prasowa wydarzeń i projektów uczelnianych;
 • pośredniczenie w kontaktach mediów z pracownikami;
 • prowadzenie mediów cyfrowych Uczelni;
 • prowadzenie monitoringu mediów pod kątem publikacji o Uczelni;
 • prowadzenie bazy danych dziennikarzy oraz podmiotów medialnych zajmujących się edukacją, szkolnictwem wyższym i nauką;
 • ścisła współpraca z rzecznikiem prasowym Uczelni;
 • przygotowanie i prowadzenie uczelnianego newslettera w formie elektronicznej;
 • przygotowanie w formie elektronicznej rocznego spisu pracowników Uczelni wraz z informacją o jednostce i danymi teleadresowymi;
 • inspirowanie prasy, radia i tv do informowania o szczególnie ważnych przedsięwzięciach oraz dorobku Uczelni i jej pracowników;
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni zgodnie z jej strategią rozwoju;
 • przygotowanie odpowiedzi na krytyczne opinie medialne i artykuły prasowe dotyczące działalności Uczelni;
 • monitorowanie oraz selekcja czynników, zjawisk i procesów, które mogą zaszkodzić właściwemu wizerunkowi Uczelni;
 • zbieranie i opracowywanie danych do publikowanych w mediach rankingów uczelni wyższych;
 • dokumentowanie działalności Uczelni.

Centrum Współpracy i Jakości koordynuje i nadzoruje prowadzenie rozwoju działalności Uczelni w obszarze współpracy z otoczeniem akademickim, biznesowym, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi i absolwentami. Centrum Współpracy i Jakości utrzymuje kontakty również z innymi podmiotami społecznymi i publicznymi w obszarze wspólnych projektów i współpracy partnerskiej oraz biznesowej, a w szczególności:

 • formułuje politykę działalności Uczelni w zakresie projektów dotyczących współpracy rozwojowej, dydaktycznej oraz komercyjnej Uczelni z otoczeniem;
 • nadzoruje pozyskiwanie środków finansowych na działalność wdrożeniową i wsparcia projektów biznesowych i instytucjonalnych;
 • koordynuje współpracę z administracją krajową, regionalną i lokalną oraz z innymi ośrodkami akademickimi krajowymi i zagranicznymi w zakresie wspierania działalności Uczelni z wyłączeniem działalności badawczej;
 • koordynuje współpracę Uczelni z podmiotami sektora prywatnego, publicznego, NGO i społecznego w celu komercjalizacji i transferu wiedzy oraz zwiększania społecznego zaangażowania środowiska
  uczelnianego;
 • współpracuje w ramach swoich zadań w obszarze podejmowanych inwestycji, regulowanych odrębnym zarządzeniem Rektora;
 • nadzoruje prowadzenie bazy wszystkich podmiotów współpracujących z Uczelnią w obszarze komercjalizacji i transferu wiedzy oraz społecznego zaangażowania (uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorcy, instytucje publiczne, fundacje, stowarzyszenia, NGO, i inne);
 • współpracuje w ramach swoich kompetencji z odpowiednimi komisjami rektorskimi i senackimi, w tym z komisją właściwą do spraw współpracy z zagranicą, realizując współpracę z innymi ośrodkami akademickimi i biznesowymi z zagranicy;
 • współpracuje w ramach swoich kompetencji nad promocją międzynarodową anglojęzycznej oferty dydaktycznej Uczelni;
 • koordynuje współpracę z absolwentami Uczelni;
 • współpracuje z Fundacją Uczelni;
 • opracowuje we współpracy z Dyrektorami Instytutów ofertę i funkcjonowanie studiów podyplomowych realizowanych przez inne jednostki Uczelni.

W zakresie zadań i obowiązków Centrum Współpracy i Jakości znajduje się:

 • monitorowanie losów absolwentów;
 • organizowanie i prowadzenie czasopisma punktowanego według listy ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki z zakresu dyscypliny naukowej „ekonomia i finanse” oraz prowadzeniem spraw administracyjnych z funkcjonowaniem tego czasopisma;
 • organizacja uczelnianych konkursów i olimpiad;
 • sporządza kwartalne raporty z realizacji obowiązującej strategii rozwoju Uczelni;
 • sporządza coroczne sprawozdania dotyczące działań w zakresie współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • współpraca z organizacjami młodzieżowymi, turystycznymi i sportowymi oraz organami samorządu studenckiego w zakresie koordynowania działań służących zaspokajaniu potrzeb sportowo- turystycznych i kulturalnych studentów;
 • tworzenie banku ofert pracy, wolontariatu oraz zbieranie, klasyfikację i udostępnianie danych o rynku pracy;
 • organizacja współpracy z przedstawicielami firm w zakresie organizowania spotkań informacyjno-rekrutacyjnych.

Centrum Projektów jest odpowiedzialne za działalność Uczelni dotyczącą aplikowania, realizacji, rozliczania i oceny skutków projektów dydaktycznych, naukowych, badawczych i rozwojowych, finansowanych w drodze konkursów organizowanych przez instytucje finansujące o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, a w szczególności przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Bank Polski, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Fundusze Norweskie, NAWA.

Do zadań wspólnych Centrum Projektów należy:

 • gromadzenie i udostępnianie informacji jednostkom Uczelni o warunkach udziału i kryteriach finansowania: konkursów, projektów, programów oraz grantów;
 • udzielanie wsparcia pracownikom Uczelni ubiegającym się o środki z projektów, o których mowa w ust. 1, w szczególności na etapie przygotowania wniosku i udziału w negocjacjach z instytucją
  organizującą konkurs;
 • prowadzenie ewidencji spraw i pełnej dokumentacji związanej z udziałem pracowników Uczelni oraz osób realizujących projekty, o których mowa w ust. 1;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń i wyjaśnień dla pracowników Uczelni z zakresu wymagań
  i kryteriów przy ubieganiu się o projekty, o których mowa w ust. 1;
 • współpraca z Departamentem Finansowym w zakresie rozliczeń finansowych realizowanych zadań projektowych,
 • nadzór i koordynacja zagranicznych wyjazdów, staży i praktyk pracowników i studentów;
 • kompleksowa obsługa spraw związanych z wymianą naukową pracowników Uczelni oraz uczestnictwem studentów i pracowników w programach międzynarodowych, w tym prowadzenie
  akcji promocyjnej programów wobec studentów i pracowników Uczelni, udzielanie porad i wskazówek potencjalnym i faktycznym uczestnikom programów, poszukiwanie uczelni i partnerów-praktykodawców w programach, opiekowanie się zagranicznymi studentami odwiedzającymi Uczelnię w ramach programów;
 • analiza aktywności pracowników i jednostek Uczelni w zakresie ubiegania się i realizacji projektów,o których mowa w ust. 1;
 • kompleksowe rozliczanie projektów w ścisłej współpracy z kierownikiem projektu i koordynatorem projektu;
 • organizowanie i realizacja wszelkich czynności związanych z projektami, o których mowa w ust. 1, wymagających zaangażowania innych jednostek organizacyjnych Uczelni, w tym Centrum Zasobów Ludzkich, Departamentu Finansowego, Departamentu Kanclerza;
 • opracowywanie sprawozdań, informacji, zestawień, analiz i symulacji z zakresu prowadzonej działalności dla ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, Głównego Urzędu Statystycznego i innych upoważnionych instytucji, na zlecenie władz Uczelni.

W Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zostało powołane Biuro ds. osób niepełnosprawnych. Biuro ds. osób niepełnosprawnych współpracuje z władzami Uczelni i środowiskiem akademickim na rzecz zwiększenia dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach działalności Biura ds. osób niepełnosprawnych powołany został Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych, do którego zadań należy:

 • koordynowanie działań w zakresie wsparcia niematerialnego i materialnego studentów/pracowników/kandydatów na studia z niepełnosprawnościami;
 • rozpoznanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów/pracowników/ kandydatów na studia z niepełnosprawnością;
 • inicjowanie i merytoryczny udział w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych;
 • współpraca z instytutami/jednostką wspólną w zakresie dostosowania organizacji zajęć dydaktycznych do indywidualnych potrzeb studentów niepełnosprawnych;
 • opiniowanie wniosków o udzielenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych;
 • proponowanie wprowadzenia udogodnień architektonicznych w Uczelni oraz przystosowania infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • podejmowanie działań na rzecz usuwania wszelkiego rodzaju barier (architektonicznych, informacyjnych, komunikacyjnych i psychologicznych) w dostępie do zasobów edukacyjnych i informacyjnych studentów/pracowników/ kandydatów na studia z niepełnosprawnością;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad dla studentów/pracowników z niepełnosprawnościami w zakresie możliwości wsparcia;
 • organizowanie spotkań ze studentami/pracownikami związanych z tematyką możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia i kształceniu;
 • współpraca z Samorządem Studentów oraz jednostkami uczelnianymi w zakresie wsparcia studentów/pracowników z niepełnosprawnościami
 • współpraca środowiskowa z innymi instytucjami, osobami zatrudnionymi w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych;
 • udział w pracach zespołów, których celem jest ubieganie się o pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację wsparcia osób niepełnosprawnych;
 • podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia i zapewnienia pełnego udziału w procesie kształcenia osób z niepełnosprawnością.

Kontakt:

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

dr Marcin Surówka

pokój 338, budynek „Gorce”

e-mail: bon@ppuz.edu.pl

telefon: 18/26010702

dyżur: wtorek 14.00 – 15.00

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia konsultacji.