creative team,with hands clasped together.photo with copy space

HomeUczelniaRówne traktowanie

Uczelnia

Równe traktowanie

Pełnomocnikiem Rektora ds. Równego traktowania i przeciwdziałania molestowaniu jest dr Ewa Sowa-Behtane.

Kontakt – ewa.sowa@ppuz.edu.pl

Dr Ewa Sowa-Behtane – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; magister pedagogiki w specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna i sądownicza oraz resocjalizacja i profilaktyka społeczna; magister socjologii w specjalności psychosocjologia rozwoju osobowego.

Doświadczenie zawodowe

  • Nauczyciel akademicki posiadający dorobek naukowy oraz doświadczenie w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu, pedagogiki społeczeństw wielokulturowych oraz edukacji międzykulturowej.
  • Członek Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Państwowej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Global Association for Humanities and Social Science Research (GAHSSR). Sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej.
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu profilaktyki społecznej w ramach współpracy z Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”,  Fundacją „Drużyna Mistrzów”, Fundacją im. Mikołaja Reja oraz Fundacją Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-Work.
  • Obszary tematyczne działalności naukowej:

Funkcjonowanie społeczeństw wielokulturowych
Funkcjonowanie małżeństw/rodzin wielokulturowych
Integracja cudzoziemców w Polsce
Edukacja międzykulturowa
Specjalne potrzeby dzieci cudzoziemskich i dzieci z rodzin wielokulturowych
Relacje międzykulturowe
Wartości członków współczesnych grup subkulturowych
Młodzież współczesna/transkulturowa
Profilaktyka społeczna zagrożeń współczesnej młodzieży

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie nr 43/2022. BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2022 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 8 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 133/2022. BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. Równego traktowania i przeciwdziałania molestowaniu

Zarządzenie nr 132/2022. BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Równego traktowania i przeciwdziałania molestowaniu