studiuj na podhaluankieta 2021Architektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Studiuj pracę socjalną z resocjalizacją!

W życiu każdego człowieka mogą pojawić się problemy, z którymi nie będzie potrafił poradzić sobie samodzielnie. Brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności staje na przeszkodzie do pokonania trudności. W takich sytuacjach pomoc innych ludzi okazuje się nieodzowna, dlatego zapotrzebowanie na rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników socjalnych stale rośnie.

Od 2018 roku w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu prowadzone są studia w zakresie pracy socjalnej. Od roku akademickiego 2021/2022 program kształcenia zostanie poszerzony o treści związane z resocjalizacją. Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę w instytucjach związanych z zapewnianiem pomocy osobom znajdującym się w trudnej życiowej sytuacji.

W trakcie 3-letniej nauki, studenci dowiadują się o aktualnym systemie pomocy społecznej, problemach współczesnej rodziny, sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych, wykluczeniu i patologiach społecznych. Duży nacisk położony jest na nabywanie praktycznych umiejętności, takich jak diagnozowanie sytuacji, analizę i ocenę zjawisk społecznych, projektowanie zadań zmierzających do poprawy sytuacji i opracowywanie działań o charakterze resocjalizacyjnym. Studenci pracują na wielu studiach przypadków, omawiając zaistniałe problemy i dobierając formy pomocy. Oprócz nauki w murach uczelni, przewidziano aż 960 godzin praktyk zawodowych. W tym czasie studenci poznają funkcjonowanie wielu instytucji, jak chociażby gminny ośrodek pomocy rodzinie, ośrodek interwencji kryzysowej, domy pomocy społecznej, areszt śledczy, schroniska dla nieletnich czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Po zakończonych studiach absolwenci mogą pracować na stanowisku pracownika socjalnego, asystenta rodziny, ale także jako specjalista od resocjalizacji. Jednym słowem mogą pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Jeśli lubisz pracować z ludźmi i wspierać ich w kryzysowych momentach, to ten kierunek może pomóc Ci zrealizować te cele. 

Krok 1. Wybór kierunku

Praca socjalna z resocjalizacją to wyjątkowy kierunek, który można studiować tylko na kilku uczeniach w całej Polsce. Jest to kierunek, którego ukończenie daje absolwentom kompetencje pracownika socjalnego oraz specjalisty resocjalizacji.

Absolwent kierunku posiada podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy filozoficznej, przyrodniczej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej, niezbędnej do poznania układu człowiek – środowisko, procesów społecznych i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych. Dysponuje ponadto umiejętnościami niezbędnymi do realizacji zadań pracownika socjalnego oraz specjalisty resocjalizacji, a także zrozumienia człowieka wymagającego wsparcia i pomocy. Absolwent kierunku praca socjalna resocjalizacją charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych i społecznych.

Krok 2. Rejestracja

Aby dokonać rejestracji należy wejść na stronę.

Krok 3. Wyjątkowe przedmioty

Oferujemy ciekawy i nowoczesny program studiów obejmujący także zajęcia o charakterze warsztatowym.

Na specjalną uwagę zasługują m.in. następujące przedmioty:

– umiejętności diagnostyczne i społeczne pracownika socjalnego

– diagnoza i terapia w resocjalizacji

– metodyka pracy w ośrodkach wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych

– podstawy terapii uzależnień

– warsztaty socjoterapeutyczne

Krok 4. Certyfikaty

W trakcie 3-letniej nauki studenci będą mieli możliwość skorzystania z pozaprogramowych szkoleń, kursów i warsztatów. Uczestnictwo będzie poświadczone odpowiednimi certyfikatami.

Wśród poruszanej problematyki znajdą się następujące tematy: 

 • Praca z osadzonym po wyjściu na wolność – rola pracownika socjalnego/specjalisty resocjalizacji oraz specyfika pracy.
 • Praca ze sprawcą przemocy w warunkach pracy – pracownika socjalnego/specjalisty resocjalizacji/grupy roboczej.
 • Mediacje – warsztat doskonalący umiejętności mediacyjne w pracy pracownika socjalnego/specjalisty resocjalizacji.
 • Praca z rodziną dotkniętą przemocą.
 • Kontrakt jako narzędzie pracy pracownika socjalnego/specjalisty resocjalizacji – czyli praca z klientem SWOT i SMART.
 • Zarządzanie emocjami w kontakcie z klientem agresywnym – szkolenie wspierające bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego/ specjalisty resocjalizacji.
 • Procedura interwencyjnego odbioru dziecka.
 • Nowoczesne metody resocjalizacji, czyli profilaktyka i redukcja w zakresie uzależnień i zachowań agresywnych.
 • Praca pracownika socjalnego i asystenta rodziny z osobą z zaburzeniami psychicznymi.

Krok 5. Praktyki

W toku studiów student odbywa aż 960 godzin praktyk zawodowych.

Studenci mogą odbywać praktyki w następujących placówkach: 

 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Środowiskowe Domy Samopomocy
 • schroniska dla nieletnich
 • zakłady poprawcze
 • areszty śledcze
 • zakłady karne
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • ośrodki szkolenia i wychowania OHP
 • świetlice/kluby środowiskowe (profilaktyczno-wychowawcze, terapeutyczne)
 • ogniska wychowawcze
 • pogotowia opiekuńcze
 • domy dziecka, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • domy dla samotnych matek
 • fundacje i stowarzyszenia

Krok 6. Perspektywy zawodowe

Po zakończeniu edukacji absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, w organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych, instytucjach promocji zdrowia (także zdrowia psychicznego), placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach terapii uzależnień oraz w firmach – działach HR i działach odpowiedzialnych za CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu). Absolwenci odnajdą się też na rynku pracy jako animatorzy wspólnot lokalnych, doradcy rodzinni, streetworkerzy, specjaliści od life coachingu, badacze społeczni, a także realizatorzy projektów lokalnych oraz unijnych, Pracownik socjalny oraz specjalista resocjalizacji przygotowany jest do pracy z osobami o specjalnych potrzebach, wykluczonymi społecznie, niedostosowanymi społecznie, niepełnosprawnymi czy też posiadającymi problem w adaptacji oraz integracji społecznej do nowego środowiska. Absolwent może pracować z każdą grupą wiekową (z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi).

Poznaj opinie studentów

Wyrozumiałość prowadzących na niewyciszone mikrofony.

Jolanta, trzeci rok

Praca socjalna pozwoliła mi lepiej otworzyć się na ludzi i rozumieć ich emocje i problemy. Przez te trzy lata poznałem wiele ciekawych osób, z którymi mam nadzieję utrzymywać dalej kontakt. Ostatnie lata były ciekawym doświadczeniem i nie żałuję swojego wyboru.

Robert, trzeci rok

Na studiach o kierunku praca socjalna najlepiej wspominam praktyki zawodowe, które dużo mnie nauczyły. Nie tylko jako przyszłego pracownika socjalnego, ale również człowieka żyjącego w społeczeństwie.

Kinga, trzeci rok

Na studiach praca socjalna przede wszystkim najlepiej wspominam praktyki zawodowe. Pozwoliły mi one zdobyć wiedzę, dzięki której już na 3 roku studiów zdobyłam prace w swoim zawodzie.

Klaudia, trzeci rok

Materiał filmowy