studiuj na podhaluankieta 2021Architektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Studiuj pielęgniarstwo!

Pielęgniarstwo jest kierunkiem o profilu praktycznym, który jest adresowany przede wszystkim do osób dostrzegających w sobie potrzebę troszczenia się o innych i opiekowania się nimi w szczególnie trudnych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Pielęgniarka lub pielęgniarz to osoba wykonująca zawód medyczny posiadająca uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji.

Studenci pielęgniarstwa w PPUZ w Nowym Targu mają gwarancję wysokiej jakości kształcenia. Zajęcia są prowadzone przez kompetentną kadrę, przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, w tym Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Nowoczesna metodologia prowadzenia ćwiczeń metodą symulacji Niskiej, Pośredniej i Wysokiej Wierności, zwiększa skuteczność kształcenia praktycznego. Studenci mogą poszerzać swoją wiedzę bez względu na miejsce i czas, mając dostęp do wirtualnej biblioteki.

Ukończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo przygotowuje do:

  • podjęcia studiów drugiego stopnia,
  • podjęcia stałej, stabilnej pracy w wybranym przez siebie zakładzie leczniczym lub opiekuńczym, już po ukończeniu nauki na studiach pierwszego stopnia, 
  • dalszego rozwoju zawodowego, zdobywania kwalifikacji,  rozwijania i doskonalenia własnych umiejętności, a tym samym możliwości awansu,
  • podjęcia starań o uzyskanie specjalizacji w danej dziedzinie,
  • prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej, w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej,
  • zdobycia innych uprawnień zawodowych i naukowych z zakresu wybranego pielęgniarstwa,
  • pracy zagranicą, dzięki Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności/Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów – ESCO –zapewniającej przejrzystość kwalifikacji.


ORGANIZACJA  KSZTAŁCENIA

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Studia II stopnia (magisterskie) trwają 4 semestrów (2 lata) i prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Zajęcia zarówno praktyczne, jak i teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy pracują w swoim zawodzie. Ćwiczenia na terenie uczelni odbywają się w pracowniach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Praktyki zawodowe trwają 1200 godzin i mogą być realizowane w placówkach, z którymi Uczelnia podpisała porozumienia na czas nieokreślony m.in. w szpitalach w Nowym Targu i Zakopanem.

Absolwent  studiów I stopnia, po ukończeniu 3-letnich studiów, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Podczas studiów zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które umożliwiają mu podjęcie pracy w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego (szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej), w żłobku (może go również prowadzić) oraz domach opieki społecznej.

Absolwent studiów II stopnia, po ukończeniu 2-letnich studiów, otrzymuje tytuł magistra  pielęgniarstwa i jest przygotowany do pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (także w ramach praktyki zawodowej), w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, jak również w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych). Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Materiał filmowy

Sprawdź fanpage kierunku na Facebooku

Zobacz Monoprofilowe Centrum Stymulacji Medycznej

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Studenckie Koło Naukowe „INTER-NURSE”