Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Dział Nauczania 
(18) 26-10-702
(18) 26-10-712
(18) 26-10-740
dn@ppuz.edu.pl

Uczelnia

Stypendia i zapomogi

Regulamin świadczeń dla studentów PPUZ w Nowym Targu

Wsparcie finansowe dla studentów – broszura

Studenci Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej mają możliwość ubiegania się o następujące świadczenia:

Szanowni Studenci jeśli jesteście zainteresowani ubieganiem się o stypendium, przypominamy o konieczności złożenia wniosku o przyznanie stypendium na semestr letni w roku akademickim 2021/2022.

Uprzejmie informujemy, że wnioski stypendialne na semestr letni (przedłużenie) w roku akademickim 2021/2022 możecie składać do urny ustawionej na stoliku przed wejściem do Rektoratu od 1 lutego do 20 lutego 2022 r. w godzinach od 8 do 16.

W przypadku wnioskowania o stypendium socjalne dostarczacie Państwo wniosek. W przypadku niezmienionej sytuacji materialnej do wniosku dodatkowo dołączacie oświadczenie o niezmienionej sytuacji materialnej, natomiast w przypadku zmiany sytuacji przedstawiacie dokumenty stwierdzające zmiany.

W przypadku składania wniosku o stypendium Rektora przez studentów, którzy już wcześniej, tj. w semestrze  zimowym roku akademickiego 2021/2022 wraz z wnioskiem dostarczali dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe informujemy, że nie ma konieczności przedstawiania zaświadczeń ponownie (należy złożyć jedynie wniosek).

W przypadku wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych dołączacie Państwo wniosek.

Studenci, którzy w bieżącym roku akademickim po raz pierwszy składają wniosek o stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, dołączają odpowiednie zaświadczenia i komplet dokumentów, dostarczają osobiście do Działu Nauczania pok. 223 a, 224 i 226, II piętro w terminie od 1 lutego do 20 lutego 2022 roku (poniedziałek – piątek w godzinach 10.00 -14.00).

Do nowych wniosków o stypendium Rektora, stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć druczek z numerem osobistego rachunku bankowego studenta, na który będzie przelewane stypendium – pobierz.

Stypendium Rektora

 • Stypendium Rektora (pobierz wniosek) może otrzymać student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów oraz uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, lub krajowym i który spełnia kryteria określone w załączniku nr 2 do regulaminu – zasady obliczania średniej ocen, wykazy osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych oraz przyznawanych punktów.
 • O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 • Średnią ocen potwierdza na wniosku Dział Obsługi Studentów. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia – magisterskich należy dołączyć zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia – załącznik nr 8 do regulaminu.

Stypendium socjalne

 • Stypendium socjalne (pobierz wniosek) mogą otrzymać studenci w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą przyznania stypendium jest wysokość dochodu netto przypadająca na jednego członka rodziny studenta, pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustalił maksymalną miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 w kwocie 1050 zł netto. Wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2021/2022 zostanie podana po uzgodnieniu z samorządem studenckim.
 • Jeżeli miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, student jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny – jest to kwota 600 zł – wniosek do OPS.
 • Student w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie mógł otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Student musi udokumentować szczególnie uzasadnione okoliczności.

Stypendium socjalne – niezbędne dokumenty

 • wniosek o przyznanie stypendium;
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta i wszystkich pełnoletnich członków jego rodziny w roku kalendarzowym 2020, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Należy złożyć zaświadczenia z US dla każdego pełnoletniego członka rodziny;
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie musi zawierać informację o sposobie opodatkowania i osiągniętych z tego tytułu przychodach;
 • oświadczenia członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym 2021, zał. nr 7 do regulaminu – pobierz;
 • oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych – pobierz;
 • oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej – pobierz.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 22 września 2021 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2020 r. 3819 zł.

Oświadczenie studenta o niezmienionej sytuacji materialnej – pobierz

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu – pobierz

Stypendium socjalne – dodatkowe dokumenty

Ponadto, w zależności od sytuacji rodzinnej studenta, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:

 • zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub miasta o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2020 albo nakaz płatniczy za ten rok;
 • zaświadczenia z KRUS (w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS) o aktualnym ubezpieczeniu oraz o pobieraniu bądź niepobieraniu w 2020 r. zasiłku chorobowego;
 • zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa, lub dzieci studenta do 26 roku życia;
 • skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta do 7 roku życia;
 • skrócony odpis aktu małżeństwa studenta;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia;
 • zaświadczenia z urzędu pracy, potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta;
 • dokumenty poświadczające ubezpieczenie rodzica studenta, jeśli rodzic ten nigdy nie pracował i zaświadczenie z US, że nie osiągał dochodów bądź nie rozliczał się z US w roku 2020;
 • oraz inne zaświadczenia przedstawiające sytuację materialną i rodzinną studenta (np. kopię zgonu rodzica, kopię odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, kopię wyroku sądowego zasądzającego alimenty).

Szczegółowy sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta oraz zasady ustalania dochodu rodziny znajdują się w zał. nr 1 do regulaminu – pobierz.

Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy przyznawanej na wniosek studenta (pobierz), który  znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje przejściowe naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta, w szczególności związanej z: nieszczęśliwym wypadkiem studenta lub członka rodziny, ciężką chorobą studenta lub członka rodziny, śmiercią członka rodziny studenta, innym zdarzeniem. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę z wyłączeniem ciężkiej choroby studenta.

Informacje o pomocy materialnej można znaleźć również na stronie – zobacz.

Stypendia Województwa Małopolskiego

W ramach Małopolskiego Programu Stypendialnego przyznawane jest Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla mistrzów edukacji. Podstawowym warunkiem uzyskania stypendium jest zamieszkiwanie i kształcenie się w województwie małopolskim.

Program ma na celu docenienie potencjału studentów, a także wyrównanie szans edukacyjnych powstałych w wyniku barier takich jak: zameldowanie w obszarze wiejskim, trudna sytuacja materialna, pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność.

Więcej informacji na stronie internetowej – zobacz.

Stypendia Ministra

Na studentów wyróżniających się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi  Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało specjalne stypendia.

Więcej informacji na stronach:

Regionalny Program Stypendialny,
Małopolski Program Stypendialny