Nowa WIFISzczepieniaSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAM 
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dla funduszy unijnych jedną z podstawowych polityk horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Ma ona podstawę prawną m.in. w dokumencie Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014-2020
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/.

W celu przybliżenia informacji na temat sposobów wdrażania powyższej zasady, został opracowany poradnik pn. „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

Poradnik stanowi również realizację zapisów dokumentu Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/agenda-dzialan-na-rzecz-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2014-2020/.

Więcej informacji dostępne jest na stronie

www.power.gov.pl
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-funduszach-unijnych-na-lata-2014-2020/
oraz

www.FunduszeEuropejskie.gov.pl
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-funduszach-unijnych-na-lata-2014-2020/.

W ramach PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE zakłada się realizacje zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną –sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w projekcie na jednakowych zasadach

BARIERY RÓWNOŚCIOWE: w obszarze interwencji nie występuje nierówność ze względu na płeć i zasięg oddziaływania projektu. Położenie K i M wchodzących w skład gr docelowej jest takie same a w projekcie będą podejmowane dział zmierzające do przestrzegania zasad równości K i M, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu te bariery nie pojawiły się.

W zarządzaniu projektem uwzględnione zostaną ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN i zapewnione zostanie, iż os zaangażowane w realizację projektu posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania w/w zasady i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie. Zdobycie niniejszej wiedzy odbędzie się poprzez poinformowanie os zaangażowanych w realizację projektu na temat możliwości i sposobów zastosowania zasady równości K i M w odniesieniu do projektu, a także wykonywanych
obowiązków. Zostanie zapewniona taka organizacja pracy zespołu projektowego, która umożliwi godzenie życia zawodowego
z prywatnym (elastyczne godz pracy gdy zajdzie taka potrzeba

DOKUMENTY DO POBRANIA

JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z  FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020

 AGENDA DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020