Nowa WIFISzczepieniaSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE

Ratownictwo medyczne I stopnia

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, 3-letnie (6-semestralne) o profilu praktycznym. 

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Celem kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne jest przygotowanie profesjonalisty
w dziedzinie  ratownictwa medycznego, który posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych, każdej osobie znajdującej się w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia.

Wykonywanie zawodu Ratownika medycznego reguluje Ustawa z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm).

Organizacja kształcenia

Kwalifikacje zawodowe student nabywa w procesie kształcenia zorganizowanego zgodnie
w wymaganiami Standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego (Dz. U. 2019 poz. 1573 z późn. zm).

Student nabywa kompetencje zawodowe  w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych
w formie:

 • ćwiczeń laboratoryjnych (w pracowniach zawodowych usytuowanych na terenie Uczelni),
 • zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowanych w podmiotach leczniczych, z którymi Uczelnia podpisała umowy, w tym: w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz oddziałach szpitalnych: chirurgicznym, ortopedyczno-urazowym, chorób wewnętrznych, neurologii, kardiologii, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii.  

W trakcie 3-letniego toku kształcenia student realizuje efekty uczenia się w grupach zajęć:
A. Nauki podstawowe: anatomia, fizjologia z elementami fizjologii klinicznej, biologia i mikrobiologia, biofizyka, biochemia z elementami chemii, farmakologia z toksykologią, informatyka i biostatystyka, patologia.

B. Nauki behawioralne i społeczne: socjologia medycyny, psychologia, dydaktyka medyczna, etyka zawodowa ratownika medycznego, prawo medyczne, zdrowie publiczne, ekonomia i zarządzanie
w ochronie zdrowia, badania naukowe w ratownictwie medycznym, język obcy, zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego.

C. Nauki kliniczne: pediatria, choroby wewnętrzne z elementami onkologii, neurologia, psychiatria, choroby zakaźne, kardiologia, medycyna katastrof, farmakologia i toksykologia kliniczna, podstawowe zabiegi medyczne, techniki zabiegów medycznych, medycyna ratunkowa, medyczne czynności ratunkowe, procedury ratunkowe przedszpitalne, procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne, ginekologia i położnictwo, chirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, intensywna terapia, neurochirurgia, okulistyka, laryngologia, urologia, medycyna sądowa, choroby tropikalne, medycyna taktyczna. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu ratownika medycznego polegającego na realizacji zadań zawodowych, w szczególności na: udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych udzielanych samodzielnie lub na zlecenie lekarza; zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;  udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;  edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Za wykonywanie zawodu ratownika medycznego uważa się również: nauczanie zawodu ratownika medycznego oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych; organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych; prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie ratownictwa medycznego; kierowanie i zarządzanie: ratownikami medycznymi, dyspozytorami medycznymi; zatrudnienie lub pełnienie służby na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.

Miejsca realizacji zadań zawodowych:

Ratownik medyczny wykonuje zadania zawodowe:

 1. w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 2. w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich;
 3. w ramach ratownictwa wodnego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
 4. w ramach ratownictwa górniczego, o którym mowa w art. 122–124 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;
 5. w ramach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, o której mowa w art. 116 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim;
 6. w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi;
 7. w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń;
 8. w ramach działań antyterrorystycznych realizowanych przez służby podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 9. w wyodrębnionych oddziałach prewencji, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” oraz w samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
 10. w ramach zadań Służby Ochrony Państwa, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa;
 11. w ramach zadań Straży Granicznej, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–2a, 4– 5b, 5d, 10, 12–14 i ust. 2a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;
 12. na lotniskach w związku z zapewnieniem wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
 13. w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
 14. w ramach wykonywania transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 15. w izbach wytrzeźwień, wchodząc w skład zmiany, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 423 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 16. na stanowisku dyspozytora medycznego.

 

Zakres kompetencji ratownika medycznego:

Szczegółowy zakres kompetencji w zakresie medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza oraz świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza określa rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. 2019 poz. 2478).

Do medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane samodzielnie przez ratownika medycznego należy m. in.: ocena stanu pacjenta, podjęcie i prowadzenie  podstawowej
i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z wykorzystaniem: przyrządów nadgłośniowych i konikopunkcji, wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia, podjęcie  tlenoterapii czynnej z użyciem respiratora, wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, podawanie leków różnymi drogami w tym drogą dożylną i doszpikową, odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej, wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora,  wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej i przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie, przyjęcie porodu, tamowanie krwawień zewnętrznych, unieruchamianie złamań, zwichnięć i kręgosłupa, przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu i inne.

Perspektywy zawodowe ratownika medycznego: wykonywanie zawodu ratownika medycznego wymaga stałego doskonalenia i aktualizacji wiedzy, dlatego absolwent może:

 • podjąć studia II stopnia (na wybranych kierunkach),
 • podjąć doskonalenie zawodowe ratowników medycznych,
 • uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, sympozjach, itp.