Home Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Zakresie Kształcenia Pielęgniarek.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Zakresie Kształcenia Pielęgniarek.

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

wraz z partnerem

Podhalańskim Specjalistycznym Szpitalem im. Jana Pawła II w Nowym Targu 

realizuje projekt pod tytułem:

Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia,

Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0068/17

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0068/17-00 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU        od 2018-01-01 do 2021-04-31

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU: 2 578 229,83 

I OBEJMUJE DOFINANSOWANIE :  2 578 229,83 zł 

DOFINANSOWANIE POCHODZI Z  NASTĘPUJĄCYCH ŹRODÓDEŁ:

a)      ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH        2 172 932 ,10 zł

b)      ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ     405 297,73 zł

CEL OGÓLNY PROJEKTU: poprawa jakości kształcenia PPWSZ w Nowym Targu na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego, w tym utworzenie centrum symulacji medycznej

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU (EFEKTY):

1. Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS- 1szt

2. Liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie absolwentów przez okres co najmniej 12 mies zawarta z podmiotów leczniczym- 2 szt

3. Liczba szkół wyższych publicznych kształcących na kierunku pielęgniarstwo wykorzystujących MCSM w procesie praktycznego kształcenia studentów – 1 szt

4. Liczba podpisanych um o pracę wskazujących zatrudnienie w MCSM Uczelni kształcącej na kierunku pielęgniarstwo – 2 szt

5.  Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo która ukończyła wsparcie w ramach program- 63 osoby

6.  Liczba osób kadry uczelni którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze symulacji medycznej- 22 os

7. Liczba studentów którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje w obszarze symulacji medycznej- 63 ososby

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU

• Studenci kierunku pielęgniarstwo PPUZ w Nowym Targu

• PPUZ w Nowym Targu jako szkoła wyższa publiczna, kształcąca na kierunku pielęgniarstwo, która opracuje prorgam rozwojowy Uczelni oraz utworzy MCSM.

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU

 • opracowanie programu rozwojowego PPUZ w NT kierunku pielęgniarstwo
 • utworzenie MCSM PPUZ w NT (prace remontowe, wykończeniowe i zakup wyposażenia)
 • szkolenia/staże dla instruktorów, techników/informatyków, nauczycieli, kadry zarządzającej
 • opracowanie aplikacji komputerowych wspomagających nauczanie
 • opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych
 • opracowanie podręcznika symulacji obejmującego zasady przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych
 • opracowanie i wdrożenie programu standaryzowanych pacjentów
 • zajęcia dodatkowe dla studentów
 • dodatkowe działania związane z praktycznym nauczaniem zawodu (warsztaty)
 • organizacja zawodów symulacyjnych
 • spotkania inf w celu omówienia problemow, pokazania efektów badań dydaktycznych

BIURO PROJEKTU

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

 ul.Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

pokój nr 403   Budynek Gorce  tel:  18 26 10 735

 

Kierownik Projektu: mgr Justyna Adamczuk
justyna.adamczuk@ppuz.edu.pl

Koordynator Projektu: mgr Edyta Kita
edyta.kita@ppuz.edu.pl

Koordynator studiów kierunku Pielęgniarstwo: dr n. o zdr. Magdalena NIeckula
magdalena.nieckula@ppuz.edu.pl

Sekretariat: mgr Urszula Potaczek
ip@ppuz.edu.pl

ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” – Dział Nauczania i Spraw Studenckich

tel. 18 261 07 12. mail:dn@ppwsz.edu.pl

PLATFORMA E-LEARNING http://csm.ppwsz.edu.pl/

Aktualności

SEMESTR LETNI 2020/2021

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

Harmonogram zajęć MCSM 

Harmonogram zajęć dodatkowych

Aktualizacja_Harmonogram zajęć_pacjent standaryzowany_CSM_2019_2020_II_ROK_VI_semestr

Aktualizacja_Harmonogram zajęć_CSM_2019_2020_I_ROK_II_semestr_nie objęte projektem

Aktualizacja_Harmonogram zajęć_CSM_2019_2020_II_ROK_IV_semestr letni

1. Zakończono roboty budowlane: 28.09.2018

2. Rozpoczęto cykl szkoleń realizowanych zgodnie z Harmonogramem Szkoleń: 5.10.2018

3. Rozpoczęto dostawy sprzętu oraz montaż: 22.10.2018

4. Zakończono cykl szkoleń kadry Uczelni:  27.11.2018

5. Zakończono dostawy oraz montaż sprzętu do MCSM:  15.12.2018

6. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w MCSM zgodnie z Harmonogramem: 19.02.2019

7. Realizacja zajęć dodatkowych dla studentów w ramach Projektu: 23.03.2019

8. Oficjalne otwarcie MCSM: 29.03.2019  (link do galerii http://www.ppwsz.edu.pl/uroczyste-otwarcie-monoprofil-ii.html )

9. Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zdrowie gwarantem jakości życia”, Nowy Targ 13.05.2019 – promocja MCSM (link do galerii http://www.ppwsz.edu.pl/xi-miedzynarodowa-konferencja-ii.html )

10. Udział w I Ogólnopolskich Zawodach Symulacji Medycznej Sim Challenge (zajęcie II miejsca), Opole 16-17.05.2019 – promocja symulacji medycznej oraz MCSM (link do strony http://wsm.opole.pl/3255/i-ogolnopolskie-zawody-symulacji-medycznej-sim-challenge-2019.html )

11. Ogólne szkolenie  w standardzie BLS + AES z wykorzystaniem technik symulacji niskiej wierności dla studentów rozpoczynających naukę w PPUZ (promocja MCSM, współpraca z działem BHP): 30.09.2019 i 07.11.2019

12. Rozpoczęcie realizacji zajęć z pacjentem symulowanym/standaryzowanym dla kierunku pielęgniarstwo w ramach projektu: 25.11.2019

13. Wizyta promująca PPUZ i MCSM w Zespole Szkół Technicznych w Bieczu (wykład i pokaz): 28.11.2019 (link do strony: http://www.ppuz.edu.pl/ppuz-z-wizyta-w-bieczu.html)

14. Udział w II Spotkaniu Informacyjnym (projekt CSM) na zaproszenie PWSZ w Nowym Sączu i wygłoszenie wykładu pt.: „Kształcenie metodą symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo na przestrzeni lat” oraz udział w panelu dyskusyjnym – Kierownik MCSM mgr Justyna Adamczuk: 18.12.2019.

15. Wizyta promująca PPUZ i MCSM w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku (wykład i pokaz): 20.02.2020 (link do strony: http://www.ppuz.edu.pl/ppuz-z-wizyta-w-tymbarku.html)

16. Kontynuacja wdrażania programu pacjenta standaryzowanego/symulowanego: 26.06.2020

17. Zrealizowano zajęcia dodatkowe dla studentów I stopnia kierunku pielęgniarstwo, organizowane wspólnie ze służbami ratowniczymi (Policja, PSP oraz WKU) – 21.07.2020.
18. Warsztaty w ramach wakacyjnych praktyk dla studentów kierunku pielęgniarstwo z zakresu ostrej niewydolności oddechowej u dzieci oraz krążenia u dorosłych – 04.08.2020.
19. Odbyły się zajęcia dodatkowe z zakresu ALS dla studentów I stopnia studiów (II i III rok) kierunku pielęgniarstwo – 11.08.2020.

 20. Odbyły się dwuetapowe zawody symulacyjne dla studentów I stopnia studiów kierunku pielęgniarstwo (III rok) – 15.12 oraz 18.12.2020.

Uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu dla kierunku Pielęgniarstwo

29.03.2019 zostało oficjalnie otwarte Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PPWSZ w Nowym Targu. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, wśród nich szef resortu szkolnictwa wyższego i nauki wicepremier dr Jarosław Gowin.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim wprowadzeniem prowadzącej dr n. o zdr. Magdaleny Nieckuli, po czym gości zgromadzonych w Auli przywitał Rektor PPWSZ ks. płk (r) dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw., który podkreślił wielkie znaczenie powstania MCSM oraz podsumował te wiele miesięcy przygotowań jako „krok milowy w systemie kształcenia, wejście w XXI wiek”. W swoim przemówieniu JM Rektor podkreślił, jak ważne jest krzewienie wartości etycznych oraz szacunek wobec drugiego człowieka: „Godność człowieka tkwi przede wszystkim w jego duchowej naturze, ale i w ciele. Człowiek jest istotą wielowymiarową – i to zarówno ten, który wymaga pielęgnowania, jak i ten, który o niego dba, pochyla się nad nim – pielęgniarka czy pielęgniarz. Dlatego w kształceniu pielęgniarskim tak ważne są wartości. Wartości, na których zbudowana jest ta wyjątkowa profesja, misja służby, wręcz powołania. I te wartości są krzewione wśród kształconych na tym kierunku.” Następnie głos zabrał Wicepremier dr Jarosław Gowin, który pogratulował otwarcia MCSM oraz zapewnił o swoim wsparciu –„Równie ważny jak rozwój czołowych polskich uczelni, jest rozwój uczelni regionalnych, które są prawdziwą kuźnią lokalnych elit”. Kolejnym punktem uroczystości był wykład pt.: „Kształcenie metodą symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo na przestrzeni lat” wygłoszony przez mgr Justynę Adamczuk, nawiązujący do postępu w nauczaniu pielęgniarek, jaki się dokonał w ostatnim czasie: „…wchodzi nowoczesna, europejska symulacja medyczna, czyli uczenie się w bezpiecznych, zaaranżowanych dla studenta warunkach. Uczymy się przez doświadczenie i to jest najważniejsze…”. Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi przez Rektora PPWSZ ks. płk (r) dr hab. Stanisława Gulaka, prof. nadzw., Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wicepremiera dra Jarosława Gowina,  Dyrektora INoZ dr dr hab. Dariusza Muchę, prof. nadzw. oraz Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego mgr Marka Wierzbę. Po przecięciu wstęgi goście i studenci zostali zaproszeni do zwiedzania pomieszczeń MCSM.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PPWSZ składa się z 5 sal, wyposażonych w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt medyczny oraz trenażery, fantomy i symulatory wysokiej klasy. Powstało dzięki realizacji projektu pn.:  „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0068/17.

Opracowanie: Kierownik Projektu MCSM mgr Justyna Adamczuk

O wydarzeniu pisali również:

krakow.tvp.pl
zakopane.naszemiasto.pl
zakopane.info
nowytarg24.tv
24tp.pl
gazetakrakowska.pl
podhaleregion.pl
ntvk.com.pl

O wydarzeniu mówili również:

radio eska
radio plus

Krótki opis Projektu

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

wraz z partnerem

Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu 

realizuje projekt pod tytułem

Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia,

Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0068/17

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0068/17-00

OKRES REALIZACJI PROJEKTU        od 2018-01-01 do 2021-04-31

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU: 2 578 229,83 

I OBEJMUJE DOFINANSOWANIE :  2 578 229,83 zł 

DOFINANSOWANIE POCHODZI Z  NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ:

a)      ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH        2 172 932 ,10 zł

b)      ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ     405 297,73 zł

CEL OGÓLNY PROJEKTU: poprawa jakości kształcenia PPWSZ w Nowym Targu na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego, w tym utworzenie centrum symulacji medycznej

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU (EFEKTY):

1. Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS- 1szt

2. Liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie absolwentów przez okres co najmniej 12 mies zawarta z podmiotów leczniczym- 2 szt

3. Liczba szkół wyższych publicznych kształcących na kierunku pielęgniarstwo wykorzystujących MCSM w procesie praktycznego kształcenia studentów – 1 szt

4. Liczba podpisanych um o pracę wskazujących zatrudnienie w MCSM Uczelni kształcącej na kierunku pielęgniarstwo – 2 szt

5.  Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo która ukończyła wsparcie w ramach program- 63 osoby

6.  Liczba osób kadry uczelni którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze symulacji medycznej- 22 os

7. Liczba studentów którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje w obszarze symulacji medycznej- 63 ososby

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU

• Studenci kierunku pielęgniarstwo PPUZ w Nowym Targu

• PPUZ w Nowym Targu jako szkoła wyższa publiczna, kształcąca na kierunku pielęgniarstwo, która opracuje program rozwojowy uczelni oraz utworzy MCSM

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU

 • opracowanie programu rozwojowego PPUZ w NT kierunku pielęgniarstwo
 • utworzenie MCSM PPUZ w NT (prace remontowewykończeniowe i zakup wyposażenia)
 • szkolenia/staże dla instruktorów, techników/informatyków, nauczycieli, kadry zarządzającej
 • opracowanie aplikacji komputerowych wspomagających nauczanie
 • opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych
 • opracowanie podręcznika symulacji obejmującego zasady przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych
 • opracowanie i wdrożenie programu standaryzowanych pacjentów
 • zajęcia dodatkowe dla studentów
 • dodatkowe działania związane z praktycznym nauczaniem zawodu (warsztaty)
 • organizacja zawodów symulacyjnych
 • spotkania inf w celu omówienia problemow, pokazania efektów badań dydaktycznych

Harmonogram realizacji projektu

Harmonogram realizacji projektu

 – główne etapy/zadania

Projekt pn. „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej”

 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

w ramach V osi priorytetowej  Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Projekt nr  POWR.05.03.00-00-0068/17

   Okres realizacji projektu:  od 2018-01-01 do 2021-04-31

Harmonogram realizacji projektu – pobierz

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – Kadra dydaktyczna

AKTUALANA WERSJA-OSTATECZNA:

Harmonogram szkoleń – ostateczny

Harmonogram szkoleń 2021-PDF

Harmonogram szkoleń 2021-DOC

AKTUALNA WERSJA:

Harmonogram szkoleń – 17.10.2018 – ver. doc

Harmonogram szkoleń – 17.10.2018 – ver. pdf

WERSJE ARCHIWALNE:

Harmonogram szkoleń – 10.10.2018 – ver. doc

Harmonogram szkoleń – 10.10.2018 – ver. pdf

Harmonogram szkoleń – 01.10.2018

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – ver. pdf

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – ver. doc

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – Studenci

AKTUALNE:

20.02_Harmonogram zajęć_CSM_2020_2021_I_ROK_II_semestr

  20.02_Harmonogram zajęć_CSM_2020_2021_II_ROK_IV_semestr

  20.02_Harmonogram zajęć_CSM_2020_2021_III_ROK_VI_semestr

ARCHIWALNE

ZAWAODY SYMULACYJNE AKTUALIZACJA:

Aktualizacja_10_12_2020_HARMONOGRAM zawodów_aktualizacja

Aktualizacja 16.11 harmonogram zajęć mCSM 2020/2021 ROK III SEMESTR V

Aktualizacja 16.11 Harmonogram zajęć mCSM 2020/2021 ROK II SEMESTR III

Harmonogram zajęć mCSM 2020/2021 ROK I SEMESTR I

Harmonogram zajęć mCSM 2020/2021 ROK II SEMESTR III

Harmonogram zajęć mCSM 2020/2021 ROK III SEMESTR V

Semestr zimowy 2020/2021 zawody symulacyjne:

Harmonogram-zawody symulacyjne

Informacje o naborze-zawody symulacyjne

Deklaracja uczestnictwa-zawody symulacyjne

Semestr letni 2019/2020 zajęcia dodatkowe organizowane wspólnie ze służbami ratowniczymi (np. policja) – zaktualizowany:

Harmonogram zajęć dodatkowych służby ratunkowe

Informacja o naborze zajęcia dodatkowe służby ratunkowe

Deklaracja uczestnictwa student służby ratownicze

Semestr letni 2019/2020 zajęcia dodatkowe: warsztaty w ramach wakacyjnych praktyk zawodowych z zakresu ostrej niewydolności oddechowej u dzieci oraz krążenia u dorosłych:

Harmonogram warsztaty wakacyjne

Informacja o naborze zajęcia dodatkowe warsztaty

Deklaracja uczestnictwa student warsztaty

Semestr letni 2019/2020 zajęcia dodatkowe z zakresu ALS:

Harmonogram zajęć dodatkowych z zakresu ALS

Informacja o naborze zajęcia dodatkowe ALS

Deklaracja uczestnictwa student ALS

Zajęcia z pacjentem standaryzowanym

Harmonogram zajęć dodatkowych

Harmonogram zajęć_CSM_semestr letni 2018 2019

Harmonogram zajęć_CSM_2019_2020_I_ROK_I_semestr_nie objęte projektem

Harmonogram zajęć_CSM_2019_2020_II_ROK_III_semestr

Harmonogram zajęć_CSM_2019_2020_III_ROK_V_semestr

Harmonogram zajęć CSM 2019-2020  III Rok V semestr – Brzesko

Semestr letni 2019/2020

Harmonogram zajęć_pacjent standaryzowany_CSM_2019_2020_III_ROK_VI_semestr

Harmonogram zajęć_CSM_2019_2020_I_ROK_II_semestr_nie objęte projektem

Harmonogram zajęć_CSM_2019_2020_II_ROK_IV_semestr letni

Harmonogram zajęć_CSM_2019_2020_III_ROK_VI_semestr

Harmonogram zajęć_CSM_2019_2020_II st_II rok_IV sem_nie objęte projektem

Aktualizacja_Harmonogram zajęć_pacjent standaryzowany_CSM_2019_2020_II_ROK_VI_semestr

Aktualizacja_Harmonogram zajęć_CSM_2019_2020_I_ROK_II_semestr_nie objęte projektem

Aktualizacja_Harmonogram zajęć_CSM_2019_2020_II_ROK_IV_semestr letni

WERSJE ARCHIWALNE:

Semestr letni 2019/2020 zajęcia dodatkowe organizowane wspólnie ze służbami ratowniczymi (np. policja)

Harmonogram zajęć dodatkowych służby ratunkowe

Informacja o naborze na zajecia dodatkowe służby ratunkowe

załącznik 1 deklaracja uczestnictwa student służby ratunkowe

Rekrutacja Uczestników Projektu – Kadra Uczelni

 Wersje aktualne:

Ogłoszenie o naborze_ INSTRUKTOR 02.2021

Ogłoszenie o naborze_TECHNIK 02.2021 — kopia

Deklaracja-uczestnicwa-02.2021

Umowa-uczestnictwa-kadra_02.2021

Oświadczenie-uczestnika-projektu-rodo

Formularz-zgloszeniowy_02.2021

Dane archiwalne:

Ogłoszenie o naborze – wersja doc

Ogłoszenie o naborze – wersja pdf

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  wersja doc

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  wersja pdf

Umowa uczestnictwa – wersja doc

Umowa uczestnictwa – wersja pdf

Informacja o spotkaniach dla potencjalnych uczestników projektu – wrzesień 2018

Informacja o spotkaniach dla potencjalnych uczestników projektu – styczeń 2018

Pliki do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa ver. doc

Deklaracja uczestnictwa ver. pdf

Formularz Zgłoszeniowy ver. doc

Formularz Zgłoszeniowy ver. pdf

Oświadczenie uczestnika projektu RODO ver. doc

Oświadczenie uczestnika projektu RODO ver. pdf

Rekrutacja Uczestników Projektu – Studenci

Pliki do pobrania – wersja doc.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu

Załącznik nr 4 do regulaminu

Załącznik nr 5 do regulaminu

Pliki do pobrania – wersja pdf.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu

Załącznik nr 4 do regulaminu

Załącznik nr 5 do regulaminu

Informacje – wersja doc.

Informacja o spotkaniu

Informacja o naborze na zajęcia w MCSM

Informacja o naborze na zajęcia dodatkowe z BLS

Lista uczestników w projekcie

Lista uczestników – zajęcia dodatkowe

Informacje – wersja pdf.

Informacja o spotkaniu

Informacja o naborze na zajęcia w MCSM

Informacja o naborze na zajęcia dodatkowe z BL

Lista uczestników w projekcie

Lista uczestników – zajęcia dodatkowe

Zgłoszenie specjalnych potrzeb uczestników projektu

 

W związku z realizacją projektu pod tytułem

„Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu

oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

V osi priorytetowej  Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Projekt nr  POWR.05.03.00-00-0068/17

 

prosimy o  ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej „os pierwszego kontaktu”. Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje Lidera i Partnera do jej spełnienia w możliwie największym stopniu.

DANE KONTAKTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU- STUDENTÓW

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” – Dział Nauczania i Spraw Studenckich tel. 18 261 07 12. mail:dn@ppuz.edu.pl

DANE KONTAKTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU- KADRY PPUZ W NOWYM TARGU

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” Kierownik Projektu Pani Justyna Adamczuk   mail: justyna.adamczuk@ppuz.edu.pl    tel:  18 26 10 735

Biuro Projektu

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

 ul.Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

pokój nr 435   Budynek Gorce  tel:  18 26 10 726

 

Kierownik Projektu: mgr Justyna  Adamczuk

Koordynator Projektu: mgr Edyta Kita

BIURO PROJEKTU   mieści się w budynku przystosowanym do osób z niepełnosprawnością:

winda, podjazd, miejsca parkingowe, łazienki itd

Prosimy o  ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU pod poniżej podane dane kontaktowe

Dane kontaktowe tel:  182610726

Zasada równości szans

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAM
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dla funduszy unijnych jedną z podstawowych polityk horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Ma ona podstawę prawną m.in. w dokumencie Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014-2020
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/. 

W celu przybliżenia informacji na temat sposobów wdrażania powyższej zasady, został opracowany poradnik pn. „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

Poradnik stanowi również realizację zapisów dokumentu Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/agenda-dzialan-na-rzecz-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2014-2020/.

Więcej informacji dostępne jest na stroniehttps://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-funduszach-unijnych-na-lata-2014-2020/ orazhttps://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-funduszach-unijnych-na-lata-2014-2020/.

DOKUMENTY DO POBRANIA

JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z  FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020

 AGENDA DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020

Pliki do pobrania:

Agenda

Jak realizować zasadę równości szans

Plakat projektu

Plakat – ver. pdf

 

Plakat – ver. pdf

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna – pdf

Klauzula informacyjna – doc

 

Wirtualne spacery

 

Shopping Basket