Home Kompetencje zamawiane dla kierunku pielęgniarstwo

Kompetencje zamawiane dla kierunku pielęgniarstwo

Unijne fundusze trafiają do kieszeni nowotarskich studentów pielęgniarstwa

Departament Funduszy Europejskich i e-zdrowia Ministerstwa Zdrowia rozstrzygnął ogólnopolski konkurs „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”.

Na 75 szkół wyższych kształcących w Polsce pielęgniarki projekty złożyło tylko 20 uczelni. Spośród 20 złożonych projektów wybrano do dofinansowania 11 projektów – w tym projekt opracowany przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu. Z terenu Małopolski dofinansowany zostanie poza naszym jeszcze tylko jeden projekt – ale uczelni prywatnej; tam za studia trzeba płacić.

Projekt nasz ma  długą nazwę „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów”  i będzie kosztował 4,75 mln zł, z czego 4,27 mln zł dofinansuje Unia Europejska.

Projekt obejmie studentów trzyletnich studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo, rozpoczynających kształcenie w latach 2016, 2017 i 2018.

W Podhalańskiej Wyższej z budżetu projektu bezpośrednio do rąk studentów i rączek studentek pielęgniarstwa trafi bezpośrednio ponad 3 mln zł (ponad 1 mln zł na rocznik) !!!

Konkretne dodatkowe zajęcia i wymierne korzyści dla studentów to:

 1. Program stypendialny, z którego korzystać będzie do 50% studiujących na danym roku, którzy w poprzednim roku kształcenia osiągnęli najwyższe wyniki. Stypendia w kwocie do 660 zł przyznawane są na dany rok akademicki, można z nich korzystać przez maksymalnie 4 semestry, co w praktyce oznacza możliwość uczestniczenia w programie stypendialnym nawet przez dwa ostatnie lata studiów.
 2. Finansowanie zajęć dodatkowych, znacznie wykraczających poza standardowy program kształcenia, poszerzające kompetencje zawodowe absolwentów i uwzględniające najnowsze postulaty epidemiologiczne i demograficzne oraz umożliwiające nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych.
 3. Wynagrodzenie dla studenta za praktyki zawodowe obowiązkowe, zgodne z aktualnymi wymogami Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży.
 4. Wynagrodzenie dla studenta za praktyki zawodowe ponadprogramowe, w wymiarze co najmniej 160 godzin (4 tygodni), których program opracowany jest wspólnie z pracodawcami z branży opieki medycznej, co zapewnia absolwentom zdobycie umiejętności pożądanych przez pracodawców. Praktyki zostaną przeprowadzone wyłącznie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach opieki długoterminowej, na oddziałach onkologii lub oddziałach geriatrycznych.
 5. Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania dla studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

Ponadto projekt gwarantuje co najmniej 15%  studentom zatrudnienie na umowę o pracę przez co najmniej dwanaście miesięcy od momentu zakończenia studiów.

Realizacja projektu oparta jest na bliskiej współpracy Uczelni z lokalnymi partnerami – liderami lokalnego sektora ochrony zdrowia – Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu, Szpitalem Powiatowym w Zakopanem, Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc w Zakopanem, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gmnie Nowy Targ s.c Małgorzata Kozioł,Michalina Ślemp,  Irena Gromnicka-Jopek

Oprócz ww. korzyści płynących z projektu Instytut Nauk o Zdrowiu PPWSZ w Nowym Targu gwarantuje kształcenie wysokiej jakości, oparte na doborze kompetentnej i doświadczonej kadry wykładowców oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej, a także możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich).

Wahasz się?  Nawet, jeśli się wahasz, to przyjdź!

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu wraz z partnerami:

 • Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu
 • Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „ODRODZENIE” im. Klary Jelskiej  w Zakopanem
 • Szpitalem Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 • Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku
 • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek Spółka Jawna

realizuje projekt pod tytułem Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi prorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 

NR PROJEKTU: POWR.05.03.00-00-0017/15

NR UMOWY: POWR.05.03.00-00-0017/15-01

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU: 4 744 135,82 zł

I OBEJMUJE

A)      DOFINANSOWANIE :  4 269 722,24 zł

DOFINANSOWANIE POCHODZI Z  NASTĘPUJĄCYCH ŹRODÓDEŁ:

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH        3 998 357,66 zł

ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ     270 702,66 zł

B)      WKŁAD WŁASNY W KWOCIE  475  075,50 zł

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2016-07-01 do 2022-12-31

 

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPUZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo.

 

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU (EFEKTYI)

 • liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki 216 os
 • wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo:

Edycja I studiów-63 osób (studia od października 2016)

Edycja II studiów-78 osób (studia od października 2017)

Edycja III studiów-75 osób (studia od października 2018)

Edycja IV studiów – 50 osób (studia od października 2019)

 • liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie absolwentów przez okres co najmniej 12 mies od momentu zakończenia przez nich udziału w projekcie tj. ukończenia studiów zawarta z podm. leczniczym -33 szt
 • liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS-1szt
 • wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwa w stosunku do średniej liczby absolwentów tego kierunku u projektodawcy z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu-72 os

 

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU

Osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie licencjackim tj. studenci kierunku pielęgniarstwo u Wnioskodawcy oraz pośrednio Wnioskodawca jako szkoła wyższa publiczna kształcąca na kierunku pielęgniarstwo która opracuje program rozwojowy uczelni.

 

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU

W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni które będą dotyczyć:

 1. opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwo
 2. finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia
 3. działań mających na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, takich jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk odpłatnymi, finansowanie wynagrodzenia opiekuna praktyk w wysokości max. 40% jego podstawowego wynagrodzenia;
 4. finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin;
 5. zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

 

BIURO PROJEKTU

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

ul.Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

pokój:430     tel: 182610726

 

Kierownik Projektu  – dr n med Maria Zięba                                  mail     maria.zieba@ppuz.edu.pl

Koordynator Projektu  mgr Edyta Kita                                           mail    Edyta.Kita@ppwsz.edu.pl

Koordynator kierunku studiów Pielęgniarstwa  dr Maria Zięba      mail     maria.zieba@ppuz.edu.pl

Sekretariat:                                                                                     mail Urszula.Potaczek@ppwsz.edu.pl

 

ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” – Dział Nauczania i Spraw Studenckich tel. 18 261 07 12. mail:dn@ppwsz.edu.pl

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

zawierający co  inf o rodzaju wsparcia oraz datę, godzinę i adres realizacji wsparcia znajduje się na str http://www.ppwsz.edu.pl/fundusze-europejskie-dla-student.html    

BIURO PROJEKTU

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

BUDYNEK GORCE

pokój:430

 

Kierownik Projektu    

dr n med Maria Zięba  mail:  maria.zieba@ppuz.edu.pl

 

Koordynator Projektu  

mgr Edyta Kita  mail: Edyta.Kita@ppwsz.edu.pl

 

Sekretariat

mgr Urszula Potaczek mail: ip@ppwsz.edu.pl tel. 182610726

 

Biuro projektu mieści się w budynku przystosowanym do osób niepełnosprawnych (obiekt przystosowany do os. z niepełnosprawności: winda, podjazd, miejsca parkingowe, łazienki itd)

 

Prosimy o  ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej „os pierwszego kontaktu”

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” – Dział Nauczania i Spraw Studenckich tel. 18 261 07 12.

mail:dn@ppwsz.edu.pl

Rekrutacja Uczestników Projektu

INFORMACJA O SPOTKANIU  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 30.09.2019r

AGENDA SPOTKANIA  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 30.09.2019 r

PREZEN TACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU W DNIU SPOTKANIA

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

UMOWA UCZESTNICTWA

IV  EDYCJA 

ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA PROJEKTU NR 1/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  

————————————————————————————————————————————————————————–

INFORMACJA O SPOTKANIU  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 28.09.2018r

AGENDA SPOTKANIA  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 28.09.2018    r

PREZEN TACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU W DNIU SPOTKANIA

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

UMOWA UCZESTNICTWA

III  EDYCJA 

ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA PROJEKTU NR 1/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

————————————————————————————————————————————————————-

INFORMACJA O SPOTKANIU  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 29.09.2017r

AGENDA SPOTKANIA  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 29.09.2017r

PREZEN TACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU W DNIU SPOTKANIA

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

UMOWA UCZESTNICTWA 

II  EDYCJA 

ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA PROJEKTU NR 1/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (nowa matura)

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (stara matura)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

I EDYCJA

ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA PROJEKTU NR 1/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (nowa matura)

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (stara matura)

LISTA REZERWOWA

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (na dzień 23.03.2017r)

UMOWA UCZESTNICTWA

————————————————————————————————————————————————————–

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

pn. „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie i jego relizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W ROKU 2021r <pobierz>

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W ROKU 2020r <pobierz>

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W ROKU 2019r <pobierz>

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W ROKU 2018r <pobierz>

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W ROKU 2017r <pobierz

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie zakłada rozpoczęcie udzielania wsparcia studentom od marca 2017.

Okres realizacji projektu obejmie następujące zadania i etapy:

Zadanie 1 – Opracowanie programu rozwojowego

Etap I – Opracowanie programu rozwojowego zaplanowano na wrzesień 2016.

Zadanie 2 – Realizacja działań związanych z realizacją programu rozwojowego uczelni:

Etap I – Opracowanie i wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo. Opracowanie zaplanowano na 2016 rok.  Wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo zaplanowano na wrzesień 2017.

Etap II – Finansowanie zajęć dodatkowych, wykraczających poza standardowy program kształcenia zaplanowano na 2017,2018,2019 rok.

Etap III – Działania mające na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości zaplanowano od lipca 2017 roku.

Etap IV – Finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godzin zaplanowano od sierpnia 2018 roku.

Etap V – Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania zaplanowano od lipca 2017 roku.

MOŻLIWOŚC ZGŁASZANIA UCESTNIKÓW DO EWENTUALNYCH SPECJALNYCH POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚC:

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną realizacje projektu.

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” – Sekretariat Instytutut Nauk o Zdrowiu kierunek Pielęgniarstwo

tel. 18 261 07 26.

mail:ip@ppwsz.edu.pl

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIALENIA WSPRACIA W PROJEKCIE W ROKU 2021R

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIALENIA WSPRACIA W PROJEKCIE W ROKU 2020R

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIALENIA WSPRACIA W PROJEKCIE W ROKU 2019R

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIALENIA WSPRACIA W PROJEKCIE W ROKU 2018R

Harmonogram zajęć: Kompetencje interpersonalne w geriatrii

IV edycja – Harmonogram zajęć z przedmiotu

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE W GERIATRII -harmonogram uzupełniający

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE W GERIATRII

SYLABUS Z PRZEDMIOTU KOMPETENCJE INTERPERSONALNEW GERIATRII

III edycja – Harmonogram zajęć z przedmiotu

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE W GERIATRII

SYLABUS Z PRZEDMIOTU KOMPETENCJE INTERPERSONALNEW GERIATRII

II edycja – Harmonogram zajęć z przedmiotu:

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE W GERIATRII

SYLABUS Z PRZEDMIOTU KOMPETENCJE INTERPERSONALNE W GERIATRII

I edycja -Harmonogram zajęć z przedmiotu:

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE W GERIATRII

SYLABUS Z PRZEDMIOTU KOMPETENCJE INTERPERSONALNE W GERIATRII

Harmonogram zajęć Dializoterapia w opiece geriatrycznej; Opieka nad chorymi w wieku geriatrycznym ze współistniejącymi ranami przewlekłymi

HARMONOGRAM ZAJEĆ  DODATKOWYCH 2020/2021

Dializoterapia w opiece geriatrycznej i Opieka nad chorymi w wieku geriatrycznym ze współistniejącymi ranami przewlekłymi

SYLABUS Z PRZEDMIOTU DIALIZOTERAPIA W OPIECE GERIATRYCZNEJI

SYLABUS Z PRZEDMIOTU OPIEKA NAD CHORYMI W WIEKU GERIATRYCZNYM ZE WSPÓŁISTENIJĄCYMI RANAMI PRZEWLEKŁYMI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

HARMONOGRAM ZAJEĆ  DODATKOWYCH 2019/2020

Dializoterapia w opiece geriatrycznej i Opieka nad chorymi w wieku geriatrycznym ze współistniejącymi ranami przewlekłymi – harmonogram uzupełniający

Dializoterapia w opiece geriatrycznej i Opieka nad chorymi w wieku geriatrycznym ze współistniejącymi ranami przewlekłymi

SYLABUS Z PRZEDMIOTU DIALIZOTERAPIA W OPIECE GERIATRYCZNEJI

SYLABUS Z PRZEDMIOTU OPIEKA NAD CHORYMI W WIEKU GERIATRYCZNYM ZE WSPÓŁISTENIJĄCYMI RANAMI PRZEWLEKŁYMI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HARMONOGRAM ZAJEĆ  DODATKOWYCH 2018/2019

Dializoterapia w opiece geriatrycznej i Opieka nad chorymi w wieku geriatrycznym ze współistniejącymi ranami przewlekłymi

SYLABUS Z PRZEDMIOTU DIALIZOTERAPIA W OPIECE GERIATRYCZNEJI

SYLABUS Z PRZEDMIOTU OPIEKA NAD CHORYMI W WIEKU GERIATRYCZNYM ZE WSPÓŁISTENIJĄCYMI RANAMI PRZEWLEKŁYMI

—————————————————————————————————————————————————————————————————

HARMONOGRAM ZAJEĆ  DODATKOWYCH 2017 2018

Dializoterapia w opiece geriatrycznej i Opieka nad chorymi w wieku geriatrycznym ze współistniejącymi ranami przewlekłymi

SYLABUS Z PRZEDMIOTU DIALIZOTERAPIA W OPIECE GERIATRYCZNEJI

SYLABUS Z PRZEDMIOTU OPIEKA NAD CHORYMI W WIEKU GERIATRYCZNYM ZE WSPÓŁISTENIJĄCYMI RANAMI PRZEWLEKŁYMI

Harmonogram praktyk obowiązkowych

HARMONOGRAM PRAKTYK WAKACYJNYCH  NA ROK 2020/2021 ROK II

 ROK II STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2020/2021

         Liczebność grup na praktykach oowiązkowych  w roku akadmickim 2020/2021 rok II

——————————————————————————————————————————————————————–

HARMONOGRAM PRAKTYK SEMESTRALNYCH NA ROK 2020/2021 ROK III

 ROK III STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2020/2021

         Liczebność grup na praktykach oowiązkowych  w roku akadmickim 2020/2021rok III

 ROK II STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2020/2021

           Liczebność grup na praktykach SEMESTRALNYCH w roku akadmickim 2020/2021 rok II

————————————————————————————————————————————————————————–

PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE WAKACYJNE 2019/2020

HARMONOGRAM PRAKTYK WAKACYJNYCH ZBIORCZY NA ROK 2019/2020 ROK I

 ROK I STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2019/2020

 Liczebność grup na praktykach WAKACYJNYCH w roku akadmickim 2019/2020 rok I

————————————————————————————————————————————————————–

HARMONOGRAM PRAKTYK WAKACYJNYCH ZBIORCZY NA ROK 2019/2020 ROK II

 ROK II STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2019/2020

Liczebność grup na praktykach oowiązkowych WAKACYJNYCH w roku akadmickim 2019/2020 rok II

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE SEMESTRALNE  2019/2020

HARMONOGRAM PRAKTYK SEMESTRALNYCH ZBIORCZY NA ROK 2019/2020  ROK III – harmonogram uzupełniający

HARMONOGRAM PRAKTYK SEMESTRALNYCH  ZBIORCZY NA ROK 20192020 ROK III

 ROK III STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2019/2020

Liczebność grup na praktykach oowiązkowych semestralnych w roku akadmickim 2019/2020 rok III

————————————————————————————————————————————————————————–

PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE SEMESTRALNE  2019/2020

HARMONOGRAM PRAKTYK SEMESTRALNYCH ZBIORCZY NA ROK 2019/2020 ROK III

 ROK III STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2019/2020

Liczebność grup na praktykach oowiązkowych semestralnych w roku akadmickim 2019/2020 rok III

—————————————————————————————————————————————————————————————-

PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE WAKACYJNE 2018/2019

HARMONOGRAM PRAKTYK WAKACYJNYCH ZBIORCZY NA ROK 2018/2019 ROK II

 ROK II STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2018/2019

Liczebność grup na praktykach oowiązkowych WAKACYJNYCH w roku akadmickim 2018/2019 rok II

HARMONOGRAM PRAKTYK WAKACYJNYCH ZBIORCZY NA ROK 2018/2019 ROK I

 ROK I STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2018/2019

Liczebność grup na praktykach WAKACYJNYCH w roku akadmickim 2018/2019 rok I

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HARMONOGRAM PRAKTYK SEMESTRALNYCH  ZBIORCZY NA ROK 2018/2019 ROK III

 ROK III STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2018/2019

Liczebność grup na praktykach oowiązkowych semestralnych w roku akadmickim 2018/2019 rok III 

————————————————————————————————————————————————————————

HARMONOGRAM PRAKTYK WAKACYJNYCH ZBIORCZY NA ROK 2018/2019 ROK II

ROK III STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2018/2019

Liczebność grup na praktykach semestralnych w roku akadmickim 2018/2019 rok III wpis dnia  19.10.2018R

ROK II STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2018/2019

Liczebność grup na praktykach semestralnych  w roku akadmickim 2018/2019 rok II wpis dnia 19.10.2018r

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

HARMONOGRAM PRAKTYK WAKACYJNYCH ZBIORCZY NA ROK 2017/2018 ROK II

ROK II STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2017/2018

Liczebność grup na praktykach wakacyjnych w roku akadmickim 2017/2018 rok II  17.06.2018r – dokument nie obowiązujący

Liczebność grup na praktykach wakacyjnych w roku akadmickim 2017/2018 rok II aktualizacja 22.06.2018r

HARMONOGRAM PRAKTYK WAKACYJNYCH ZBIORCZY NA ROK 2017/2018 ROK I

ROK I STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2017/2018

Liczebność grup na praktykach wakacyjnych w roku akadmickim 2017/2018 rok I aktualizacja 17.06.2018r

Liczebność grup na praktykach wakacyjnych w roku akadmickim 2017/2018 rok I aktualizacja 22.06.2018r

————————————————————————————————————————————————————————–

HARMONOGRAM PRAKTYK SEMESTRALNYCH ZBIORCZY NA ROK 2017/2018

Harmonogram praktyk semestralnych w SZPITALU POWIATOWYM IM DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM na rok 2017/2018

Harmonogram praktyk semestralnych  w PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU na rok 2017/2018

Harmonogram praktyk semestralnych w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU na rok 2017/2018

Harmonogram praktyk semestralnych w w NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GMINIE NOWY TARG MAŁGORZATA KOZIOŁ, MICHALINA ŚLEMP, IRENA GROMNICKA-JOPEK SPÓŁKA JAWNA na rok 2017/2018

Liczebność grup na praktykach semestralnych w roku akadmickim 2017/2018

————————————————————————————————————————————————————————-

HARMONOGRAM PRAKTYK WAKACYJNYCHZBIORCZY NA ROK  2016/2017

Harmonogram praktyk wakacyjnych w SZPITALU POWIATOWYM IM DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM na rok 2016/2017

Harmonogram praktyk wakacyjnych w PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU na rok 2016/2017

Harmonogram praktyk wakacyjnych w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU na rok 2016/2017

Harmonogram praktyk wakacyjnych w w NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GMINIE NOWY TARG MAŁGORZATA KOZIOŁ, MICHALINA ŚLEMP, IRENA GROMNICKA-JOPEK SPÓŁKA JAWNA na rok 2016/2017

Liczebność grup na praktykach wakacyjnych w roku akademickim 2016/2017 

Harmonogram praktyk zawodowych ponadprogramowych

ROK 2020/2021

ROK III

Harmonogram praktyk zawodowych wakacyjnych ponadprogramowych z przedmiotu: OPIEKADŁUGOTERMINOWA- ZOL i OPIEKA ONKOLOGICZNA- SZPITAL CHORÓB PŁUC W ZAKOPANEM – ROK III

Harmonogram praktyk zawodowych wakacyjnych ponadprogramowych z przedmiotu: OPIEKADŁUGOTERMINOWA- ZOL i OPIEKA ONKOLOGICZNA- SZPITAL SPECJALISTYCZNY W NOWYM TARGU – ROK III

Liczebność grup na praktykach zawodowych wakacyjnych ponadprogramowych w roku akadmickim 2020/2021 rok III z przedmiotu: OPIEKADŁUGOTERMINOWA- ZOL i OPIEKA ONKOLOGICZNA

——————————————————————————————————————————————————

ROK 2019/2020

ROK III

Harmonogram praktyk zawodowych wakacyjnych ponadprogramowych z przedmiotu: OPIEKADŁUGOTERMINOWA- ZOL i OPIEKA ONKOLOGICZNA- ROK III 

————————————————————————————————————————————————-

ROK 2018/2019

ROK III

Harmonogram praktyk zawodowych wakacyjnych ponadprogramowych z przedmiotu: OPIEKADŁUGOTERMINOWA- ZOL i OPIEKA ONKOLOGICZNA- ROK III

Liczebność grup na praktykach zawodowych wakacyjnych ponadprogramowych w roku akadmickim 2018/2019 rok III z przedmiotu: OPIEKADŁUGOTERMINOWA- ZOL i OPIEKA ONKOLOGICZNA 

ROK II

Harmonogram praktyk zawodowych wakacyjnych ponadprogramowych –POZ

Liczebność grup na praktykach zawodowych wakacyjnych ponadprogramowych w roku akadmickim 2018/2019 rok II

——————————————————————————————————————–

ROK 2017/2018

ROK II

Harmonogram praktyk zawodowych wakacyjnych ponadprogramowych POZ

Liczebność grup na praktykach zawodowych wakacyjnych ponadprogramowych w roku akadmickim 2017/2018 rok II

Program rozwojowy Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo

Uchwała Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższa Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wprowadzenia zmian w Programie rozwojowym Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na lata 2016-2022 

Program rozwojowy Instytutu Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawadowej w Nowym Targu-aktualizacja programu rozwojowego z dnia 20.12.2019r

Uchwała Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższa Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wprowadzenia zmian w Programie rozwojowym Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na lata 2016-2022 

Program rozwojowy Instytutu Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawadowej w Nowym Targu-aktualizacja programu rozwojowego z dnia 23.11.2018r

Uchwała Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższa Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Programie rozwojowym Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na lata 2016-2022 

Program rozwojowy Instytutu Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawadowej w Nowym Targu-aktualizacja programu rozwojowego z dnia 17.11.2017r

Uchwała Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższa Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 25 listopada 2016r w sprawie Programu rozwojowego Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na lata 2016-2022

Program rozwojowy Instytutu Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawadowej w Nowym Targu

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAM
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dla funduszy unijnych jedną z podstawowych polityk horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Ma ona podstawę prawną m.in. w dokumencie Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014-2020
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/.

W celu przybliżenia informacji na temat sposobów wdrażania powyższej zasady, został opracowany poradnik pn. „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

Poradnik stanowi również realizację zapisów dokumentu Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/agenda-dzialan-na-rzecz-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2014-2020/.

Więcej informacji dostępne jest na stronie

www.power.gov.pl
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-funduszach-unijnych-na-lata-2014-2020/
oraz

www.FunduszeEuropejskie.gov.pl
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-funduszach-unijnych-na-lata-2014-2020/.

W ramach PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE zakłada się realizacje zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną –sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w projekcie na jednakowych zasadach

BARIERY RÓWNOŚCIOWE: w obszarze interwencji nie występuje nierówność ze względu na płeć i zasięg oddziaływania projektu. Położenie K i M wchodzących w skład gr docelowej jest takie same a w projekcie będą podejmowane dział zmierzające do przestrzegania zasad równości K i M, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu te bariery nie pojawiły się.

W zarządzaniu projektem uwzględnione zostaną ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN i zapewnione zostanie, iż os zaangażowane w realizację projektu posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania w/w zasady i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie. Zdobycie niniejszej wiedzy odbędzie się poprzez poinformowanie os zaangażowanych w realizację projektu na temat możliwości i sposobów zastosowania zasady równości K i M w odniesieniu do projektu, a także wykonywanych
obowiązków. Zostanie zapewniona taka organizacja pracy zespołu projektowego, która umożliwi godzenie życia zawodowego
z prywatnym (elastyczne godz pracy gdy zajdzie taka potrzeba

DOKUMENTY DO POBRANIA

JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z  FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020

 AGENDA DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020

Zgłoszenie specjalnych potrzeb uczestników projektu

W związku z realizacją projektu projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi prorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

prosimy o ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej „os pierwszego kontaktu” pozwalające na zgłoszenie specjalnych potrzeb uczestników. Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje Lidera i Partnera do jej spełnienia w możliwie największym stopniu.

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” – Dział Nauczania i Spraw Studenckich

tel. 18 261 07 12. mail:dn@ppwsz.edu.pl

ROK 2019/2020

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA I DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU I ZAKWATEROWANIASTUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIUM

REGULAMIN PRAKTYK PONADPROGRAMOWYCH W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN PRAKTYK OBOWIĄZKOWYCH  W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN WYPŁATY WYNAGRODZENIA ZA PRAKTYKI

ROK 2018/2019

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA I DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU I ZAKWATEROWANIASTUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA aktualizacja z dnia 25.11.2018r

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIUM aktualizacja z dnia 25.11.2018r

REGULAMIN PRAKTYK PONADPROGRAMOWYCH W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO altualizacja 25.11.2018r

REGULAMIN PRAKTYK OBOWIĄZKOWYCH  W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO aktualizacaj 23.11.2018R

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU aktualizacja 23.11.2018r

REGULAMIN WYPŁATY WYNAGRODZENIA ZA PRAKTYKI

ROK 2017/2018

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA I DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU I ZAKWATEROWANIASTUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA aktualizacja z dnia 17.11.2017r

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIUM aktualizacja z dnia 17.11.2017r

ROK 2016/2017

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA I DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU I ZAKWATEROWANIASTUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIUM

REGULAMIN PRAKTYK PONADPROGRAMOWYCH W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN PRAKTYK OBOWIĄZKOWYCH  W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Druki do pobrania

DRUKI DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE ZWROTÓW KOSZTÓW ZA PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE w roku 2019/2020 <POBIERZ> 

OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznychi ubezpieczenia zdrowotnego

DRUKI DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE ZWROTÓW KOSZTÓW ZA PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE <POBIERZ> 

Ośwaidczenie o braku podwójnego finansowania zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania  studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania

Plakat projektu

Plakat do pobrania

Plakat do pobrania

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna pdf

Klauzula informacyjna doc

Shopping Basket