konferencja 21 majastrategiakonkurs ponekonkurs architketuraInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Program studiów i plan studiów

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji i metod zarządzania turystyką i hotelarstwem ze szczególnym naciskiem położonym na doskonalenie i rozwijanie znajomości specjalistycznego języka angielskiego. Słuchacze oferowanych studiów będą mieli okazję uzyskać wiedzę związaną z prowadzeniem działalności turystycznej, w szczególności dotyczącą: pozyskiwania źródeł finansowania, formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego, kreowania innowacyjnej oferty turystycznej, współczesnych tendencji w rozwoju turystyki i hotelarstwa w regionie, wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu biznesem turystycznym oraz prowadzenia działalności promocyjnej w sektorze usług turystycznych. Ponadto słuchacze będą mieli sposobność zapoznać się z kwestiami związanymi z prowadzeniem skutecznych negocjacji, aspektami kulturowymi prowadzenia biznesu turystycznego oraz poznać słownictwo i wyrażenia niezbędne w komunikowaniu się w biznesie turystycznym.

Studia podyplomowe Zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim mają charakter interdyscyplinarny. Stanowią połączenie teorii i praktyki przygotowującej słuchacza do funkcjonowania w środowisku małych i dużych przedsiębiorstw, a także do zaistnienia na współczesnym rynku turystycznym zarówno w regionie Podhala, Orawy, Spisza, Pienin jak i na rynku międzynarodowym.  Istotnym atutem dla słuchacza proponowanych studiów jest poszerzenie w trakcie ich trwania kompetencji językowych w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, którego zakres obejmuje treści i słownictwo związane z prowadzeniem biznesu turystycznego.

Studia podyplomowe Zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim adresowane są do podmiotów związanych z sektorem usług turystycznych, w tym m.in. pracowników, właścicieli i menadżerów biur podróży, hoteli, domów wypoczynkowych, restauracji, ośrodków spa, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także do osób pragnących rozpocząć aktywność zawodową w obszarze biznesu turystycznego na rynku polskim lub międzynarodowym, jak i przedstawicieli instytucji kulturalnych oraz pracowników administracji państwowej i samorządów lokalnych. Dodatkowo studia są adresowane do wszystkich osób, które muszą wykorzystywać język angielski w pracy zawodowej, a w szczególności pracowników lub menedżerów w przedsiębiorstwach współpracujących z kontrahentami anglojęzycznymi, osób zatrudnionych w hotelach, restauracjach, ośrodkach spa, pracujących jako piloci wycieczek, którzy w swojej pracy wykorzystują język angielski do realizacji zadań. Adresatami studiów są również absolwenci filologii angielskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia) chcący poszerzyć wiedzę o zagadnienia i terminologię specjalistyczną z zakresu biznesu i turystyki; osoby pragnące dodatkowo pogłębić znajomość języka angielskiego i poszerzyć słownictwo z dziedziny biznesu i turystyki, poznając jednocześnie zagadnienia ekonomiczne, prawne oraz z obszaru turystyki i biznesu.

Program studiów

  • studia podyplomowe prowadzone będą w formie niestacjonarnej;
  • zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele według harmonogramu ustalanego na początku semestru;
  • liczba punktów ECTS niezbędnych do ukończenia studiów podyplomowych: 40;
  • studia podyplomowe trwają 2 semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Plan studiów (pobierz)