Nowa WIFISzczepieniaSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE

Praktyka zawodowa

Realizacja praktyk zawodowych

Regulamin praktyk (pobierz)


1. Praktyka inwentaryzacyjna 

5 tygodni (25 dni - 200 godz. dydaktycznych, 5 tygodni), po II semestrze

Opiekun dydaktyczno- wychowawczy - mgr inż. arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz

Termin realizacji praktyki:

Praktyka zawodowa I w wymiarze 200 godzin obowiązuje studenta po II semestrze, po zakończeniu zajęć dydaktycznych w trakcie przerwy wakacyjnej. Praktyka jest organizowana przez pracowników PPUZ, architektów posiadających tytuł magistra inżyniera i wykazujących się własną praktyką zawodową.

Karta zgłoszenia 2020 (pobierz)

Program praktyki - aktualizacja czerwiec 2020 (pobierz)

Zakres opracowania  - aktualizacja czerwiec 2020 (pobierz)

Dzienniczek praktyki  - aktualizacja czerwiec 2020  (pobierz)

Zgodnie z par. 9 Regulaminu Praktyk PPUZ praca zawodowa może być podstawą do zaliczenia praktyki. Decyzję o zaliczeniu praktyki,  podejmuje Opiekun w oparciu o złożony przez studenta wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte efekty kształcenia zgodne z programem tej praktyki. Wzór podania - zaliczenie praktyki  na podstawie pracy zawodowej  (pobierz) wraz z informacją o pracy zawodowej studenta (pobierz)

 

 2. Praktyka budowlana

 4 tygodnie (20 dni - 160 godz.),  po IV semestrze

Opiekun dydaktyczno - wychowawczy - mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

Termin realizacji praktyki: po sesji  lipiec, sierpień  (4 tyg. w wybranym terminie)

Praktyka z zakresu przedmiotu „budownictwo ogólne". Odbycie praktyki na budowach jest warunkiem opanowania przez studenta umiejętności inwentaryzacji budynków oraz zaznajomienia go z procesem realizacji projektów architektoniczno - budowlanych, organizacją budowy, zasadami prowadzenia budowy itp.

  • Karta zgłoszenia na praktykę  - wypełnione karty wraz z akceptacją opiekuna praktyki należy składać w pok. 227.  (pobierz)

  • Ankieta  - po zakończeniu praktyki (pobierz)

 

Na podstawie karty zgłoszenia przygotowywane jest porozumienie pomiędzy PPUZ, a zakładem pracy.  Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany do odbioru 2 egzemplarzy porozumienia i dostarczenia ich do zakładu pracy w celu podpisania. 1  egzemplarz porozumienia należy zwrócić do pok. 227.

  •  Zgodnie z par. 9 Regulaminu Praktyk PPUZ praca zawodowa może być podstawą do zaliczenia praktyki. Decyzję o zaliczeniu praktyki,  podejmuje Opiekun w oparciu o złożony przez studenta wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte efekty kształcenia zgodne z programem tej praktyki. Wzór podania - zaliczenie praktyki  na podstawie pracy zawodowej  (pobierz) wraz z informacją o pracy zawodowej studenta (pobierz)

 

3. Praktyka przeddyplomowa - projektowa

4 tygodnie (20 dni - 160 godz.), po VI semestrze

Opiekun dydaktyczno - wychowawczy - mgr inż. arch. Grzegorz Mirek

Termin realizacji praktyki: po sesji lipiec, sierpień (4 tyg w wybranym terminie)

Studenci odbywają praktykę w wybranych przez siebie biurach projektowych.  Celem praktyki jest aktywne zapoznanie się z pracą na stanowisku asystenta architekta.

  • Ramowy program praktyki(pobierz)

  • Karta zgłoszenia na praktykę - wypełnione karty wraz z akceptacją opiekuna praktyki należy składać w pok. 227 (pobierz)

  • Ankieta (pobierz)

Na podstawie karty zgłoszenia przygotowywane jest porozumienie pomiędzy PPUZ a zakładem pracy.  Przed rozpoczeciem praktyki student jest zobowiązany do odbioru 2 egzemplarzy porozumienia i dostarczenia ich do zakładu pracy w celu podpisania. 1  egzemplarz porozumienia należy zwrócić do pok. 227.

  •  Zgodnie z par. 9 Regulaminu Praktyk PPUZ praca zawodowa może być podstawą do zaliczenia praktyki. Decyzję o zaliczeniu praktyki,  podejmuje Opiekun w oparciu o złożony przez studenta wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte efekty kształcenia zgodne z programem tej praktyki. Wzór podania -  - zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej (pobierz) wraz z informacją o pracy zawodowej studenta (pobierz)