Wykształcenie

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych uzyskała w Instytucie Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (2009);
 • Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2003);
 • Ukończyła trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie wiedzy o kulturze w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (2018).
 • Dodatkowe kwalifikacje: instruktor nordic walking; behawiorysta zwierzęcy – ukończony Kurs Dyplomowy COAPE „Advanced Diploma in Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training” oraz studium „Kot: zachowania prawidłowe i zaburzenia behawioralne” (specjalistyczny kurs poświęcony psychologii oraz modyfikacji zachowania kotów).

Zainteresowanie naukowe: ekologia roślin, etnobotanika, turystyka przyrodnicza, edukacja przyrodnicza, behawiorystyka zwierząt towarzyszących.

Doświadczenie

 • Przewodnicząca rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki, przewodnicząca komisji wyborczej PPUZ, członek komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, członek komisji konkursowej właściwej do przeprowadzenia konkursów w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich, do października 2021 r. dyrektor Instytutu Humanistyczno-Społecznego.
 • Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol), członek zwyczajny Stowarzyszenia Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej, członek kadry dydaktycznej studiów podyplomowych Behawiorystka zwierząt towarzyszących i Behawiorystka zwierząt towarzyszących – koty w Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera.
 • W latach  2006 – 2009  kierownik projektu KBN (nr 0605/P04/2005/29) pt. „Zróżnicowanie roślinności łąk i pastwisk Tatr Zachodnich i ich przedpola w związku ze sposobem ich użytkowania”.
 • Konsultacja botaniczna „Ilustrowanego leksykonu gwary i kultury podhalańskiej” (XII tomów) prof. dr. hab.  Józefa Kąsia.

Wybrane publikacje

 • Holeksa J., Krawczyk B., Wesołowska M., 2003, Wielkopowierzchniowe przemiany
  górnoreglowego drzewostanu świerkowego w Tatrach Wysokich, [W:] Brzeg A., Lisiewska M. (red.), Zróżnicowanie, dynamika i przekształcenia roślinności borowej, Poznań: 36-37;
 • Holeksa J., Giemza P., Krawczyk B., Łabaj J., Michalska-Rzytki D., Szewczyk J., Wesołowska M., Żywiec M., 2006., Tatrzańska i babiogórska świerczyna górnoreglowa – podobieństwa i różnice, [W:] Mirek Z., Godzik B. (red.), Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, tom III, Zakopane: 77-86;
 • Holeksa J., Krawczyk B., Skawiński P., Wesołowska M., Wika S., 2007, Zmiany górnoreglowego drzewostanu świerkowego w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1973 – 2002, Sylwan, 151 (9): 29-40;
 • Wesołowska M., 2009, Zmiany roślinności łąkowej Tatr Zachodnich i ich przedpola w ciągu ostatniego półwiecza, [W:] Guzik M. (red.), Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu TPN, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 21-22 maja 2009, s. 91-104;
 • Wesołowska M., 2011, Problemy z bioróżnorodnością, Tatry 3 (37), TPN, Zakopane;
 • Żywiec M., Holeska J., Wesołowska M., Szewczyk J., Zwijacz-Kozica T., 2013, Sorbus aucuparia regeneration in a coarse-grained spruce forest – a landscape persperspective. Journal of Vegetation Science, 24(4), ss 735 – 743;
 • Wesołowska M., 2015, Antropogeniczne zagrożenia Torfowisk Orawsko Nowotarskich, Materiały z sesji naukowej przygotowanej z okazji 90-lecia Boru na Czerwonem, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie;
 • Muszyńska-Kurnik M., Wesołowska M., Witecka E., 2016, Potencjał turystyczny torfowisk, „Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne”, nr 2/2016;
 • Hodorowicz I., Wesołowska M., 2016, Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w krajobrazie sakralnym Podhala, [w:] Latosińska J., Mokras-Grabowaska J. (red), Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, wyd. ROT Województwa Łódzkiego, ss. 305-320;
 • Wesołowska M., Hodorowicz I., 2016, „Small forms of sacral architecture in the Podhale region”, [w:] Wyrzykowski J., Marak J., Drozdowska M. (red.), Tourism role in the regional economy. Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regions. Cultural tourism products in Poland, Vol. 7, wyd. University of Business in Wroclaw, ss. 277-288;
 • Wesołowska M., Hodorowicz I., 2017, Promocja miasta i regionu na przykładzie Jarmarku Podhalańskiego, [w:] Iwan B. (red.), wyd. Kultura i przyroda w turystyce górskiej, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa;
 • Wesołowska M., 2020, Tajemnice czarnego bociana, Prace Pienińskie, Tom 29, ss. 228 – 237;
 • Miraj K., Wesołowska M., 2021, Birdwatching jako potencjał turystyczny polskiej Orawy, Rocznik Orawski – artykuł oddany do druku;
 • Wesołowska M., Hodorowicz I., 2021, Miejsce zwierząt w magii górali Podtatrza, [w:] Trebunia-Staszel S., Almanach Nowotarski nr 25, – artykuł oddany do druku;
 • Wesołowska M., 2021, Dziko rosnące rośliny w diecie dawnych mieszkańców Podhala, [w:] Trebunia-Staszel S., Almanach Nowotarski nr 25, – artykuł oddany do druku;

Udział w konferencjach:

 • 2003 – Udział w konferencji naukowej poświęconej pamięci Prof. dra hab. Teofila Wojterskiego: „Zróżnicowanie, dynamika i przekształcenia roślinności borowej” oraz współautorstwo referatu: „Wielkopowierzchniowe przemiany górnoreglowego drzewostanu świerkowego w Tatrach Wysokich”;
 • 2005 – Udział w III Ogólnopolskiej Konferencji – „Przyroda Tatrzańskiego parku Narodowego a człowiek. Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych” oraz współautorstwo referatu: „Tatrzańska i babiogórska świerczyna górnoreglowa – podobieństwa i różnice”;
 • 2009 – Udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez TPN pt. „Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego”; referat pt. „Zmiany roślinności łąkowej Tatr Zachodnich i ich przedpola w ciągu ostatniego półwiecza”;
 • 2014 – Bierny udział w I Kongresie medycyny behawioralnej;
 • 2015 – Udział w sesji naukowej „90 na Czerwonem” zorganizowanej z okazji 90-lecia Boru na Czerwonem; referat pt.: „Antropogeniczne zagrożenia Torfowisk Orawsko-Nowotarskich”;
 • 2016 – Udział w VI Międzynarodowej Konferencji pt. „Tourism role in the regional economy. Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regions” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu; współautorstwo wystąpienia konferencyjnego pt.: „Mała architektura sakralna Podhala”;
 • 2016 – Udział w X Ogólnopolskiej Konferencji pt.: „Kultura i turystyka – Sacrum i Profanum” zorganizowanej przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego i Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego; współautorstwo wystąpienia konferencyjnego pt.: „Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w krajobrazie sakralnym Podhala”;
 • 2016 – Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kultura i przyroda w turystyce górskiej” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie; współautorstwo wystąpienia konferencyjnego pt.: „Promocja miasta i regionu na przykładzie Jarmarku Podhalańskiego”;
 • 2017 – Udział w III Konferencji naukowej pt. „Turystyka i rekreacja w rozwoju regionalnym i lokalnym” zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Wyższą Szkołą Wychowania Fizycznego I Turystyki w Białymstoku; współautorstwo wystąpień konferencyjnych pt.: „Obiekty małej architektury sakralnej elementem krajobrazu kulturowego gminy Nowy Targ” oraz „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie Torfowisk Orawsko-Nowotarskich”;
 • 2019 – Udział w IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt” pt. „Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia”; współautorstwo wystąpienia konferencyjnego pt.: „Miejsce zwierząt w magii górali Podtatrza”;
 • 2019 – Bierny udział w VI Kongresie medycyny behawioralnej pt. „Starość też radość;

Udział w organizacji konferencji naukowych:

 • 2012 – Przewodnicząca komitetu organizacyjnego seminarium pt. „Stefan Banach, matematyczny geniusz o podhalańskich korzeniach”;
 • 2015 – Członek Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Branżowej Geologia – Zdrowie – Ekologia nt. „Geoturystyka i turystyka uzdrowiskowa w regionie” w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu;
 • 2016 – Współorganizacja I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców pt. „Turystyka – dobro czy zło współczesnego świata?”, zorganizowana przez Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu i Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki;
 • 2017 – Współorganizacja II Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Czy turystyka kulturowa jest cool?” organizowanej przez Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki i Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu;
 • 2017 – Przewodnicząca komitetu organizacyjnego seminarium pt. „O Profesorze, co Podhale miał w duszy” poświęcanej prof. Andrzejowi Waksmundzkiemu;
 • 2018 – Współorganizacja III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Podróżowanie – pasja i sposób na życie” organizowanej przez Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki i Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu;
 • 2019 – Współorganizacja IV Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Nowoczesne technologie w turystyce i rekreacji” organizowanej przez Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki i Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu;
 • 2021 – Współorganizacja V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Nauka – Talent – Pasja” organizowanej przez Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki i Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ w Nowym Targu;
 • 2021 – Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji pt. „Tożsamości kulturowe regionów karpackich CZŁOWIEK – JĘZYK – ARCHITEKTURA – SZTUKA – KRAJOBRAZ”.
Shopping Basket