Home dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

Wykształcenie

 • W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę doktorską pt. „Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze (na przykładzie sektora rozwoju województwa małopolskiego)”.
 • W 1997 r. uzyskała tytuł magistra przedsiębiorczości i innowacji w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku ekonomia. Praca magisterska z zakresu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw rodzinnych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z konkurencyjnością organizacji, w tym z podejściem zasobowym, zwracając uwagę zarówno na zasoby materialne, jak i niematerialne. Interesuje się rozwojem organizacji miast i regionów, prowadzi badania w obszarze innowacji (produktowych, procesowych, marketingowych, organizacyjnych), jak również innowacji w zarządzaniu.

Doświadczenie

 • Jest autorką i współautorką około 38 artykułów w czasopismach oraz 27 rozdziałów w monografiach. Napisała 3 podręczniki, jest współautorką jednej monografii. Publikuje w języku polskim oraz angielskim.
 • Uczestniczyła w 49 konferencjach w kraju i za granicą.
 • Laureatka 17 nagród i wyróżnień, w roku 2020 otrzymała nagrodę „Amicus Hominum”.
 • Współpracuje z wieloma małymi firmami, głównie rodzinnymi, jako konsultant.
 • Odbyła miesięczny staż na University of Applied Sciences Upper w Austrii.
 • Działa w organizacji non – profit, prowadzi i zarządza klubem sportowym Respekt Myślenice, który gra na szczeblu centralnym.
 • Pełni obowiązki administracyjne i członkowskie w komisjach uniwersyteckich i stowarzyszeniach.
 • Członek Rady Nadzorczej Spółki Sport Myślenice.
 • Członek Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Rozdziały w monografiach:

 1. „Zarządzanie przedsiębiorcze w sektorze deweloperskim”, w: Funkcjonowanie Gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej, AGH, Kraków, 2006 rok
 2. „Czynniki konkurencyjności – kodeksy dobrych praktyk w sektorze deweloperskim
  w Małopolsce”, w: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, SGH, Warszawa, 2006 rok, (współautor)
 3. „Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi”, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka, AGH, Kraków, 2007 (współautor)
 4. „Analiza konkurencyjności w zrządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem na przykładzie banku”, w: Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce, AGH, Kraków, 2007 rok
 5. „Przedsiębiorczość – zarządzanie wiedzą i uczenie się organizacji jako niezbędne warunki jej trwania i konieczne czynniki rozwoju”, w: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Dom Organizatora, Toruń 2008 rok
 6. „Wpływ innowacyjności i przedsiębiorczości na rozwój małego przedsiębiorstwa”, [w]: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010 rok.
 7. „Fuzje i sojusze – wybrane zewnętrzne metody rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie sektora motoryzacyjnego”, [w]: Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego – doświadczenia i wyzwania, C.H. Beck, Warszawa 2010 rok.
 8. „Opening to innovations in the development of small and medium enterprises”, [w]: Fundamentals of Management in Modern Small and Medium – Sized Enterprises, pod. red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska – Bielawska, Technical University of Lodz Press, Lodz 2011.
 9. „Czynniki kształtujące konkurencyjność banku w dobie globalizacji” [w]: The development of financial system of countries of central and east Europe, Volume II, Lviv Institute of Banking of University of Banking of the National Bank of Ukraine,   Lviv, 2012, s. 109. (współautor)
 10. „Portfolio Methods as Tools Supporting the Formulation of Commune Development” [w]: Konwledge-Economy-Society, Global and regional challenges of the 21st century economy, Cracow University of Economics, Cracow 2013, s. 345-357.
 11. „Innowacyjne zarządzanie jako element uzyskiwania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw”, [w:] Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, PTE oddział w Łodzi, Łódź 2013, s. 46-55.
 12. „Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji”,[w]: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji pod red. J. Machaczka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014, s. 11 – 24.
 13. “Leadership in entrepreneurial organizations”, [w]: Knowledge – Economy – Society. Challenges of the contemporary management, Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2014, ISBN 978-83-62511-14-3, s.195-203.
 14. „Zmiany kultury organizacyjnej na przykładzie małego przedsiębiorstwa”, [w]: Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach, red. K. Szymańska, Politechnika Łódzka, Łódź 2014, s. 211-222, ISBN 978-83-7283-601-4, s. 211-223.
 15. Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej”,[w]: Przemysł spożywczy – makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna, pod red. Szczepaniak I., Firlej K., j. pol, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2015, ISBN: 978-83-65173-06-5, s. 177-193.
 16. Wyzwania dydaktyki XXI wieku – doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie” [w]: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, ^Małopolska Chmura Edukacyjna – nowe trendy i dobre praktyki nauczania, j. pol, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, Kraków 2015, ISBN: 978-83-64155-87-1, s. 65-73. (współautor)
 17. „The Model of Leadership in Learning Organization”, [w]: Knowledge, Economy, Society: Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, j. eng, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2015, ISBN: 978-83-65173-30-0, 335-342.
 18. „Znaczenie kultury i struktury organizacyjnej w korporacji” , [w]: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, s. 218-239, j. pol, Difin, Warszawa, 2016.
 19. „Use of the Key Success Factors in Formulating Competitive Strategy of Municipalities”, [w]: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, s. 447-456, j. eng, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2016.
 20. „Menedżer, przywódca, lider : przywództwo jako podróż”, [w]: Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce, s. 53-72, j. pol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2016.
 21. „Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises”, [w]: Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings, s. 305-314, j. eng, The University of Applied Sciences Upper, Steyr/Austria, 2016, ISBN: 978-3-9504257-0-3, DOI: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9906, CC: CC-BY-SA
 22. „Przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej”, [w]: Przedsiębiorczość korporacyjna: rynek, strategie, zarządzanie, s. 137-152, j. pol, Difin, Warszawa, 2016.
 23. „Use of Social Capital in Regional Development”, [w]: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, s. 281-288, j. eng, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2017, ISBN: 978-83-65907-13-4.
 24. A Comparison of Innovations in Management in Austrian and Polish Universities
  Źródło: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, s. 181-199, Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, vol. 17, j. eng, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz, 2018, ISBN: 978-83-951082-2-8 , ISSN: 2543-540X, Konferencja: 17th Conference of Scientists and Business People, 2018-06-18, 2018-06-19, Tomaszowice, PL. (współautorzy: Julia GORZELANY, Martina GAISCH).
 25. Management Competence as a Determinant of Innovation in Management – Results of Pilot Studies, Źródło: Network, Innovation, and Competence-Based Economy, s. 255-272, j. eng, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2019, ISBN: 978-83-61597-62-9.
 26. Marketing Innovations in the Development of the Urban-rural Municipality
  Źródło: Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych, s. 25-37, j. eng, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 2019, ISBN: 978-83-7583-915-9.
 27. Wykorzystanie koncepcji „hedgehog” w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  Źródło: Społeczne aspekty marketingu i cyfryzacji – wybrane zagadnienia, s. 26-37, j. pol, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., Lublin, 2020, ISBN: 978-83-66489-30-1. (współautor: Julia GORZELANY).

Artykuły:

 1. „Determinanty wyboru strategii konkurowania”, Zeszyty Naukowe AE, Kraków, 2006.
 2. „Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy”, Zeszyty Naukowe nr 544 część II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009 rok (współautor)
 3. „Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu”, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Tom II, Sopot 2009 rok. (współautor)
 4. „Aktywność zawodowa kobiet w Unii Europejskiej”, EiOP, nr 9, 2009 rok, (współautor)
 5. „The level of women’s remuneration in PL”, EiOP, nr 9, 2009 rok, (współautor)
 6. „Kompetencje kierownicze w kreowaniu zdolności konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa”, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Tom 4/1, Sopot 2010 rok.
 7. Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność małego przedsiębiorstwa”, Zeszyty Naukowe nr 57, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010 rok.
 8. „Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 3, Kraków 2011 rok. (współautor)
 9. „Wykorzystanie wiedzy w perspektywie klienta a uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa”, Zeszyty Naukowe nr 651 Tom II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s.607.
 10. „Strategiczne technologie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo”, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/6, Sopot 2011, s. 89
 11. „Wykorzystanie koncepcji I. Ansoffa w rozwoju małych przedsiębiorstw” w: Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, red S. Lachiewicz, M. Matejun, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 221.
 12. „Budowanie relacji z klientami a rozwój małego przedsiębiorstwa”, Zeszyty Naukowe nr 686, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011,s. 289 – 303. (współautor)
 13. „Kulturowe i społeczne uwarunkowania nierówności płci w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, EiOP, nr 3, 2012 rok. (współautor)
 14. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu systemów informacyjno-komunikacyjnych w gminie Michałowice”, Zeszyty Naukowe nr 703, tom II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 391-401. (współautor)
 15. „Wpływ procesów innowacyjnych i operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich
  (na przykładzie Gminy Michałowice)”, Barometr regionalny, nr 4, 2012, s.119 – 127.
 16. „Use of CRM systems in customer relationship development in banking sector”, EiOP, nr 7, lipiec 2012, s. 13-21.
 17. “Technological Innovations in Pcim Community”, EiOP, nr 9, 2012, s.
 18. “Nauka na błędach i wyciąganie wniosków z porażek w strategii rozwoju małego przedsiębiorstwa”, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 8, PTE oddział w łodzi, 2012, s. 389-403.
 19. „Innowacyjne zarządzanie jako element uzyskiwania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw”, [w:] Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Łódź 2013, s.
 20. „Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego (studium przypadku gminy)”, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 32, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, s. 49-60.
 21. „Non-technological innovations as Development Determinants for Communities”, EiOP nr 9, 2013, s. 41-50.
 22. „Integrated management In small enterprises”, Review of General Management, vol 17, issue 1, Spiru Haret, University – Rumunia, Rumunia 2013, s. 19 – 48.
 23. „Intraprzedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach”, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Małe i średnie przedsiębiorstwa w wybranych perspektywach badawczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddziała w Łodzi, Łódź 2014, ISSN 1897-7480, s. 87-99.
 24. „Umacnianie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów”, Zeszyty Naukowe UEK, nr 6, 2014, s. 101-116, współautor.
 25. „Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage in Building Company”,
  nr 2, j. eng, 2015, ISSN: 0860-6846, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015 Lista: b, s. 46-55. (współautor)
 26. „Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa”, 88, s. 139-149, j. pol, 2016, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie Rok: 2016.
 27. „Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin”, nr 7, s. 31-42, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016 (współautor).
 28. „Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin”, nr 8, s. 20-29, EiOP, 2016.
 29. „Wielopoziomowy model przedsiębiorczości wewnętrznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw” nr 10, s. 39-49, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017.
 30. Intraprzedsiębiorczość w tworzeniu infrastruktury intelektualnej w organizacji”
  nr 26, s. 67-77, Przegląd Nauk Ekonomicznych, 2017.
 31. „Wybory strategiczne przedsiębiorstw branży piekarniczo-cukierniczej”
  20, z. 1, s. 37-43, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018.
 32. „Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy (na przykładzie gminy Myślenice)”, nr 53, s. 351-364, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2018.
 33. Pozycja konkurencyjna a formułowanie strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstw branży kosmetycznej nr 30, s. 5-20, j. pol, 2018, ISSN: 2544-221X, CC: CC-BY-NC-ND
  Czasopismo: Przegląd Nauk Ekonomicznych Rok: 2018 . Dyscyplina: ekonomia i finanse (współautor Paulia Haniebnik)
 34. The Innovation Process in Local Development – the Material, Institutional, and Intellectual Infrastructure Shaping and Shaped by Innovation, vol. 25, iss. 6, s. 1232-1258, 2019, DOI: 10.3846/tede.2019.11094, Czasopismo: Technological and Economic Development of Economy Rok: 2019, Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości (współautorzy: Julia GORZELANY, Gintaras STAUSKIS, Józef HERNIK, Kristof VAN ASSCHE, Tomasz NOSZCZYK)
 35. Integrated Approach to River Valley Revitalisation
  27, iss. 1, s. 22-32, 2019, DOI: 10.3846/jeelm.2019.7481, Czasopismo: Journal of Environmental Engineering and Landscape Management Rok: 2019. (współautorzy: Maria NAWIEŚNIAK-CAESAR, Magdalena WILKOSZ-MAMCARCZYK, Józef HERNIK, Julia GORZELANY)
 36. Educational Activities for Developing Social Entrepreneurship
  16, no. 2, s. 164-175, 2020, DOI: 10.24917/20833296.162.13, Czasopismo: Przedsiębiorczość – Edukacja Rok: 2020. (współautor: Julia GORZELANY)
 37. Stimulants and Barriers of Converting a Small Enterprise into an Intelligent Organization
  144, s. 125-135, 2020, DOI: 10.29119/1641-3466.2020.144.10, Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie Rok: 2020.
 38. Zmiany zachowań konsumentów w dobie COVID 19
  5, s. 1-15, 2020, Czasopismo: Problems of Economics and Law.

Projekty badawcze:

 1. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – strategie, modele, badania statutowe AE
  w Krakowie pod kierownictwem Prof. dr hab. J. Machaczki, Kraków 2000 rok
 2. Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami, badania statutowe AE
  w Krakowie pod kierownictwem Prof. dr hab. J. Machaczki, Kraków 2002 rok
 3. Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce, badania statutowe AE w Krakowie pod kierownictwem Prof. dr hab. J. Machaczki, Kraków 2003 rok
 4. Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, badania statutowe AE pod kierownictwem Prof. dr hab. J. Machaczki, Kraków 2004. Symbol pracy: KPOiZ/1/04/S/135 umowa z dnia: 19.04.2004 r.
 5. Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstwa, badania statutowe AE pod kierownictwem Prof. dr hab. J. Machaczki, Kraków 2005. Symbol pracy: 27/KPOiZ/1/2005/S/219.
 6. Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstw, badania statutowe AE w Krakowie pod kierownictwem  Prof. dr hab. J. Machaczki, Kraków 2006. Symbol pracy:  KPOiZ/1/06/S/285.
 7. Modele systemów zrządzania – koncepcja holistyczna (teoria – modele – zastosowania), badania statutowe UEK pod kierownictwem  Prof. dr hab. J. Machaczki, Kraków 2007. Symbol pracy: 27/KPOiZ/2007/S/388.
 8. Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, badania statutowe UEK pod kierownictwem  Prof. dr hab. J. Machaczki, Kraków 2008. Symbol pracy: 40/KPOiZ/2008/S/456.
 9. Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji badania statutowe UEK pod kierownictwem  Prof. dr hab. J. Machaczki, Kraków 2009. Symbol pracy: 47/KSZiRO/1/2009/S/511.
 10. Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa badania statutowe UEK pod kierownictwem  Prof. dr hab. J. Machaczki, Kraków 2010. Symbol pracy: 68/KSZiRO/1/2010/S/566.
 11. Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją (część I) badania statutowe UEK pod kierownictwem Prof. dr hab. Józefa Machaczki, Kraków 2011. Symbol pracy: 134/KSZiRO/1/2011/S/613.
 12. Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu, badania statutowe pod kierownictwem Prof. UEK, dr hab. Krzysztofa Firleja, Kraków 2012, Symbol pracy: 36/KSZiRO/1/2012/S/036.
 13. Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, badania statutowe pod kierownictwem Prof. UEK, dr hab. Krzysztofa Firleja, Kraków 2013, Symbol pracy: 024/WE-KSZ/01/2013/S/3024 z dnia 04.07.2013 r.
 14. Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, badania statutowe pod kierownictwem Prof. UEK, dr hab. Krzysztofa Firleja, Kraków 2014, Symbol pracy: 048/WE-KSZ/01/2014/S/4244 z dnia 06.06.2014 r.
 15. Menedżeryzm w rozwoju organizacji, badania statutowe pod kierownictwem Prof. UEK, dr hab. Krzysztofa Firleja, Kraków 2015, Symbol pracy: 055/WE-KSZ/01/2015/S/5055 z dnia 27.04.2015 r.
 16. Rozwój organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia, badania statutowe pod kierownictwem Prof. UEK, dr hab. Krzysztofa Firleja, Kraków 2016, Symbol pracy: 069/WE-KSZ/01/2016/S/6069 z dnia 16.05.2016 r.
 17. Kooperencja organizacji a uwarunkowania sektorowe, badania statutowe pod kierownictwem Prof. UEK, dr hab. Krzysztofa Firleja, Kraków 2017, Symbol pracy: 069/WE-KSZ/01/2017/S/7069 z dnia 05.06.2017 r.
 18. Wyzwania menadżerskie współczesnych organizacji, badania statutowe pod kierownictwem Prof. UEK, dr hab. Krzysztofa Firleja, Kraków 2018, Symbol pracy: 037/WE-KSZ/01/2018/S/8037 z dnia 08.10.2018 r.
 19. Makro i mikro ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw XXI wieku, badania statutowe pod kierownictwem Prof. UEK, dr hab. Krzysztofa Firleja, Kraków 2019, Symbol pracy: 068/WE-KSZ/01/2019/S/9068 z dnia 10.06.2019 r.  do 31.03.2020 r.
 1. Wyzwania i problemy rozwoju organizacji, Program POTENCJAŁ nr 13/EER/2020/POT

Monografie autorskie:

 1. Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym, Dawid CHABA, Agnieszka KARDAŚ, Bogusława KWOCZYŃSKA, Piotr KRZYK, Natalia SŁAWIŃSKA, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Ewa KOZIEŃ, Iwona KUBICA, Natalia SŁAWIŃSKA, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, 2015, ISBN: 978-83-64758-25-6.
 2. Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Halina SMUTEK, Źródło: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2020, ISBN: 978-83-66470-36-1.

Skrypty:

 1. Analiza konkurencyjności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2014, ISBN: 978-83-7252-656-4.
 2. Organizacje uczące się : teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2015, ISBN: 978-83-7252-706-6.
Shopping Basket