Wykształcenie

  • •Absolwent turystyki i rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
  • W 2016 r. ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Żylińskim oraz obronił dysertację doktorską pt. System zarządzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym uzyskując stopień doktora nauk o bezpieczeństwie.

Doświadczenie

  • Od 2010 r. zawodowo związany z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, aktualnie adiunkt w Instytucie Przedsiębiorczości i Zarządzania.
  • Od 2022 r. starszy wykładowca w Instytucie Nauk Społecznych  w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Od 2014 r. niezależny ekspert uczelnianej komisji ds. zapewniania jakości kształcenia. W ramach której zajmuje się oceną i monitorowaniem zmian jakości kształcenia w Uczelni oraz współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
  • Od 2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą – instytucję szkoleniową, świadczy usługi eksperckie w zakresie bezpieczeństwa.
  • Autor ponad 50 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu bezpieczeństwa.
  • Członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Artykuły naukowe:

  •  z obszaru bezpieczeństwa m. in.:

Analiza systemu zarządzania bezpieczeństwem społeczności lokalnej w Polsce i na Słowacji.

Zarządzanie bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym. System, strategia, ryzyko.

Nauki o bezpieczeństwie wobec doświadczeń przeszłości i wyzwań przyszłości.

Bezpieczeństwo i zagrożenia w turystyce w XXI wieku.

Wielowymiarowość bezpieczeństwa – zarys problematyki.

System bezpieczeństwa – próba zdefiniowania pojęcia oraz analiza literatury przedmiotu.

Działalność organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa.

Geneza zjawisk terrorystycznych.

Technologie na rzecz bezpieczeństwa w turystyce.

Shopping Basket