Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Biuro Projektu

pokój 337
tel. (18) 26-10-701
centrum.projektu@ppuz.edu.pl

Uczelnia

Legia Akademicka

PPUZ w Nowym Targu po raz kolejny realizuje projekt „Legia Akademicka” V edycja  – część teoretyczna. Koordynatorem projektu jest dr Zbigniew Małodobry.

Program Legia Akademicka 2022

Wykaz zakwalifikowanych uczelni: (pobierz)

Program Legia Akademicka 2022

Program podstawowy

Program podoficerski 

Opis projektu:

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części. Część teoretyczna realizowana jest przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym, część praktyczna (ćwiczenia wojskowe) jest organizowana przez Ministra Obrony Narodowej.

W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej,  moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2022 r. Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego, w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia. Przedsięwzięcie w zakresie kosztów osobowych i bieżących kosztów pośrednich zostanie sfinansowane z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uczelnia zobowiązana jest do:

– prowadzenia ewidencji wniosków złożonych przez studentów o odbycie części teoretycznej projektu,

– prowadzenia bieżącej ewidencji oraz okresowego przesyłania do wiadomości Ministra Obrony Narodowej informacji o liczbie studentów, którzy zostali przyjęci, realizują projekt i ukończyli z wynikiem pozytywnym cześć teoretyczną,

– wydawania studentom zaświadczeń potwierdzających zaliczenie części teoretycznej projektu,

– w terminie do dnia 30 maja 2022 r., przesyłania do Szefów Wojewódzkich Sztabów Wojskowych terytorialnie właściwych dla każdej z uczelni, wniosków o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach części praktycznej projektu studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym część teoretyczną szkolenia,

– udostępniania sal wykładowych na potrzeby prowadzenia zajęć oraz organizowania ekspozycji i statycznych pokazów sprzętu wojskowego, uzbrojenia i wyposażenia przez PJW,

– umożliwienia przedstawicielom resortu obrony narodowej monitorowania i wizytowania podczas szkolenia teoretycznego studentów na terenie uczelni.

– przyjmowania kandydatów do przeszkolenia teoretycznego z innych uczelni w danym województwie.

– wyznaczenia koordynatorów projektu, odpowiedzialnych za:

organizację części teoretycznej projektu w uczelni według zatwierdzonych programów szkolenia,

pozyskanie niezbędnych danych osobowych studentów przystępujących do projektu,

udział w szkoleniach z obsługi platformy e-learningowej programu „Legia Akademicka” organizowanych przez resort obrony narodowej,

realizowanie zadań związanych z prowadzeniem i obsługą platformy e-learningowej programu,

współpracę pomiędzy uczelnią i patronacką jednostką wojskową (PJW) oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w zakresie przesłania wykazu studentów przystępujących do części teoretycznej szkolenia oraz wykazu wniosków o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach części praktycznej,

udział w przedsięwzięciach szkoleniowo-metodycznych organizowanych przez resort obrony narodowej,

przekazywanie danych o realizacji projektu bezpośrednio do Biura do Spraw Programu ,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w Ministerstwie Obrony Narodowej.

W celu realizacji zajęć z zakresu części teoretycznej programu Minister Obrony Narodowej udostępni uczelniom biorącym udział w projekcie niezbędne materiały dydaktyczne, w tym w formie elektronicznej, a także umożliwi kontakt z rekomendowanymi przez siebie wykładowcami. Minister Obrony Narodowej jest także odpowiedzialny za zrealizowanie procesu, w ramach części praktycznej programu, w jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia.

Zadanie zlecone jest na podstawie art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, ze zm.). Na realizację projektu Minister Edukacji i Nauki planuje przeznaczyć 1 mln zł.

Harmonogram realizacji:

do 20 listopada 2021 r. – przesyłanie przez uczelnie zgłoszeń do udziału w projekcie,

do 20 grudnia 2021 r. – wyłonienie uczelni, które wezmą udział w projekcie,

od 1 stycznia 2022 do 30 maja 2022 r. – termin zrealizowania części teoretycznej szkolenia i przesyłania do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę uczelni wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu,

do 30 czerwca 2022 r. – złożenie raportu końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie kosztów realizacji.

Wszelkie pytania i inne kwestie dotyczące organizacji części teoretycznej edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej proszę kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: legiaakademicka@nauka.gov.pl.

Źródło

Harmonogram zajęć 2022

Zakładka w przygotowaniu.