Oddaj krewbenefisjajuzatystrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Kosmetologia I stopnia

Kierunek kosmetologia - studia pierwszego stopnia licencjackie 3-letnie o profilu praktycznym

Do postępowania w sprawie przyjęcia na studia na rok akademicki 2021/2022 mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy zarejestrują się w systemie eKandydat oraz złożą on-line wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Warunki i zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

3) Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie w sprawie przyjęcia na studia na podstawie wyników z konkursu świadectw:

„egzamin maturalny - nowa matura”: suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu: biologia, chemia, fizyka, język polski, język obcy nowożytny, matematyka;

„egzamin dojrzałości - stara matura”: średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej.

Zasady przyznawania punktów w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia

Plan studiów

Cele kształcenia, możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku kosmetologia, studia pierwszego stopnia

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppuz.edu.pl