Legia Akademicka 2021Nowa WIFIInwestycje PPUZSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE

Komunikaty

 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA- MAGISTERSKIE 

 

Szanowni Studenci,

informujemy, że do końca semestru zimowego określonego w organizacji roku  akademickiego 2020/2021 przedłużony został termin realizacji zajęć w trybie zdalnym.

Poniżej zmiana do Zarządzenia nr 160/2020.RW Rektora PPUZ (z tekstem jednolitym) w sprawie czasowego zawieszenia zajęć realizowanych w formie stacjonarnej w Uczelni i prowadzenia tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Jednakże dopuszczono możliwość realizacji na terenie Uczelni części zajęć dydaktycznych kształtujących umiejętności praktyczne realizowanych w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, laboratorium chemicznym, pracowniach specjalistycznych: ratownictwa medycznego, kosmetologii, masażu, terapii manualnej, kinezyterapii, fizykoterapii, rysunku, siłowni i sali fitness oraz zajęć wymagających korzystania ze sprzętu geodezyjnego oraz oprogramowania GIS.

Zajęcia realizowane na Uczelni będą zamieszczone w planie zajęć dostępnym na stronie internetowej Uczelni www.ppuz.edu.pl w zakładce Dla studenta – Plan zajęć (z oznaczeniem numeru sali).

Jeżeli będą występowały problemy techniczne podczas korzystania z platform e-learningowych prosimy o kontakt mailowy: pomoc.nauczaniezdalne@eppuz.edu.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z Działem Nauczania (pok. 227) e-mail: dos@ppuz.edu.pl.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że nowoprzyjęci studenci wszystkich kierunków studiów zobligowani są do odbycia szkolenia BHP.

Szkolenie BHP będzie przeprowadzone zdalnie na platformie Google Classroom w terminie od 5 do 15 listopada 2020 r.

W powyższym terminie na platformie Google Classroom będzie udostępniona  prezentacja na temat bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu oraz test sprawdzający. Warunkiem zaliczenia testu  jest zdobycie minimum 60%. Test można wypełnić tylko jeden raz.

Na  maile Studentów z domeną eppuz.edu.pl zostaną przesłane kody do kursów BHP przez Pana mgr Szymona Kocela Specjalistę ds. BHP.

Studenci PPUZ w Nowym Targu, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów lub na kolejnym poziomie kształcenia i odbyli już szkolenie BHP w naszej Uczelni, nie muszą ponownie uczestniczyć w szkoleniu, ponieważ zostanie ono przepisane na podstawie indeksu lub protokołu.

Dział Nauczania

PPUZ w Nowym Targu

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Studenci,

informujemy, że od 17 października do 15 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia na studiach będą prowadzone w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM, Google Classroom oraz Moodle, zgodnie z planami zajęć dostępnymi na stronie internetowej Uczelni w zakładce Kierunki studiów – Harmonogram zajęć oraz Dla studenta – Plan zajęć (jeżeli harmonogram jest dostępny w programie APOLLO)

Praktyki zawodowe i staże mogą być realizowane zgodnie z ich programami w jednostkach z którymi Uczelnia ma podpisane stosowne porozumienia, z zachowaniem zasad ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, określonych w odrębnych przepisach. W załączeniu przesyłamy Zarządzenie Rektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć realizowanych w formie stacjonarnej w Uczelni i prowadzenia tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z którym prosimy się szczegółowo zapoznać.

 - treść zarządzenia

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Salą Obsługi Studenta (pok. 227) e-mail: dos@ppuz.edu.pl

tel: 18 26 10 731 (FA, TiR, BN, S)

tel: 18 26 10 732 (F, D)

tel: 18 26 10 733 (P 1 st, K, PS)

tel: 18 26 10 728 (A, GP, FiR nst)

tel: 18 26 10 734 (P 2 st, FiR st, RM, RAE)

Wszelkie sprawy indywidualne związane m.in. z zakończeniem sesji egzaminacyjnej prosimy o załatwianie drogą telefoniczną lub mailową. Scany podań lub innych dokumentów w sprawach studenckich prosimy o przesyłanie na adres mailowy: dos@ppuz.edu.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (adres: ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, pok. 227).

Jeżeli będą występowały problemy techniczne podczas korzystania z platform e-learningowych prosimy o kontakt mailowy: pomoc.nauczaniezdalne@eppuz.edu.pl

Ponadto informujemy, że wnioski o stypendia mogą Państwo składać w Uczelni do 30 października 2020 r. w pok. 223a, 224, 226 (tel. 18 26 10 702; 18 26 10 740) w godz. od 10.00 do 14.00. Odbiór legitymacji studenckich i ich przedłużanie odbywa się w pok. 223a.

Dział Nauczania PPUZ w Nowym Targu

 

                                                                                             *****

Szanowni Studenci,

Każdy student PPUZ w Nowym Targu posiada drugi adres mailowy z domeną eppuz.edu.pl według następującego schematu: nr_albumu@eppuz.edu.pl, który będzie służył do kształcenia zdalnego oraz do kontaktu z Uczelnią. 

Konstrukcja maila oparta jest na indywidualnym numerze albumu studenta i ma postać: numer_albumu@eppuz.edu.pl. 

Po uzyskaniu statusu studenta konto jest tworzone przez Dział IT. Wykorzystywane jest zarówno do kontaktu mailowego studenta z pracownikami uczelni i wykładowcami, jak i podczas logowania do platformy zdalnego nauczania Google Classroom. 

Opis logowania oraz przywracania konta znajduje się na stronie uczelni pod adresem: https://ppuz.edu.pl/ksztalcenie-zdalne-komunikat-ii.html.

  

UWAGA STUDENCI !!!

W roku akademickim 2020/2021 i zgodnie z Zarzadzeniem nr 99/2020.RW Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 14 wrzesnia  2020 r. - w sprawie kształceniana studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

 

Poniżej wykaz godzin realizowanych zdalnie

Wykaz  zajęć realizowanych zdalnie w roku akademickim 2020/2021 w sem. zimowym --> POBIERZ

 

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. Zatem nie ma konieczności jej przedłużania. 

W obecnej sytuacji zaleca się o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową 

Link do Rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf

  

Uprzejmie informujemy, że każdy student zobowiązany jest do bieżącego monitorowania informacji zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni www.ppuz.edu.pl, sprawdzania swojej poczty elektronicznej oraz komunikatów przesyłanych poprzez portal estudent. 

Zgodnie z zaleceniami zajęcia odbywać się będą w formie zdalnego nauczania. Materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących zajęcia będą rozsyłane poprzez starostów poszczególnych kierunków i lat studiów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stypednia naukowe, dla niepełnosprawnych i socjalne będą wyplacane na indywidalne konta zgodnie z regulaminem przyznawania stypedniów tj. do 15 kwietnia z wyrównaniem za marzec. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I ROK  STUDIA STACJONARNE - opiekun roku- dr Paulina Jabłońska

1. Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu § 8 ust. 2 pkt. 11, Student jest zobowiązany do terminowego przedkładania w Sali Obsługi Studenta wymaganych dokumentów. Proszę pilnie dostarczyć do pok. 227, zaświadczenie lekarskie uprawniające do kontynuowania studiów na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej – wystawione przez lekarza medycyny pracy oraz potwierdzenie szczepienia WZWB.

 **************************************************************************************************************

II ROK STUDIA STACJONARNE - opiekun roku - mgr Maria Półtorak

**************************************************************************************************************

ABSOLWENCI

Odbiór dyplomów, odpisów do dyplomu oraz dyplomów w języku angielskim w pok. 226

Odbiór suplementów do dyplomu w pok. 227

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty ogólne:

1. Informacje dotyczace Portalu eStudent: Logując si겠(login: numer albumu, hasło: numer PESEL) do Portalu eORDO Omnis Student ma możliwość: wglądu w swoje dane osobowe, komunikacji z prowadzącymi, odczytywania ogłoszeń od prowadzących oraz z dziekanatu, wglądu do swojego elektronicznego indeksu, sprawdzenia ocen i zaliczeń, wydruku wzoru wpisu do indeksu, sprawdzenia informacji o poszczególnych kursach, sprawdzenia najważniejszych informacji o prowadzących i zajęciach, zapoznania się z informacjami o przebiegu studiów.POBIERZ

2. Studenci, którzy odrabiają praktyki oraz zajęcia praktyczne w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu muszą mieć aktualne zaświadczenia od lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenie z badań (wymaz z nosa) przeprowadzonych na obecność MRSA – gronkowca złocistego opornego na metycylinę (koszty badania pokrywa student - koszt badania 50 zł, w przypadku wyniku pozytywnego 65 zł). Zaświadczenie należy przedstawić opiekunowi praktyk wyznaczonemu z ramienia Szpitala. Badanie można zrobić w Zakładzie Mikrobiologii (koło poradni specjalistycznych) Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu (godz.: 7:00 – 17:00 od poniedziałku do niedzieli)

3.Wydawanie kart wjazdu na parking Uczelni - informacja

4. Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 16 września 2020 roku. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;- – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji;- dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; (ZAŚWIADCZENIE Z PRACY- UMOWA NIE WYSTARCZY! kserokopia aktu urodzenia dzieci, itp.)

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe;- zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu- – zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.