Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Dział Nauczania

(18) 26-10-702
(18) 26-10-712
(18) 26-10-740

dn@ppuz.edu.pl

 

HomeKandydatRekrutacja ...

Uczelnia

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja na studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2021/2022 rozpoczęła się 1 czerwca 2021 r.

Terminy rekrutacji na studia:

 1. Rejestracja w systemie e-Kandydat oraz składanie dokumentów w formie on-line trwa do 23 lipca 2021 r.
 2. Egzamin wstępny z rysunku odręcznego na studia I stopnia na kierunek architektura odbędzie się 26 lipca 2021 r. na terenie Uczelni;
 3. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia zostaną ogłoszone 30 lipca 2021 r. i przesłane kandydatom drogą elektroniczną;
 4. Dokonanie wpisu na listę studentów odbędzie się w dniach 2-4 sierpnia 2021 r. na terenie Uczelni.

Rekrutacja uzupełniająca na studia pierwszego stopnia w 4 krokach:

 1. Zarejestruj się elektronicznie;
 2. Złóż on-line wymagane dokumenty rekrutacyjne;
 3. Dokonaj wpisu na studia;
 4. Studiuj.

Uwaga! Kandydat na studia oprócz rejestracji elektronicznej jest zobowiązany do złożenia on-line wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. W przeciwnym wypadku nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęcie na studia.

Zachęcamy Was do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji. Masz pytania, wątpliwości? Napisz do nas lub zadzwoń – jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223 a, 224, 226
telefon: (18) 26 10 702, (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppuz.edu.pl

Obcokrajowiec zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo skany następujących dokumentów:

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim:   

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub                                         
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub      
 • świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub                                 
 • świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub         
 • potwierdzenie PPUZ w Nowym Targu, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim;

Dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym lub oświadczenie, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w PPUZ w Nowym Targu, lub
 • potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Zaświadczenie lub dokument stwierdzający prawo do zwolnienia z opłaty związanej z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim – potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 324 ust. 2 ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku jego posiadania.

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego może zostać wydany przez członka Komisji Rekrutacyjnej w formie zaświadczenia po uprzednio przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem w języku polskim lub przez nauczyciela akademickiego prowadzącego kurs dokształcający z języka polskiego dla cudzoziemców-kandydatów na studia w PPUZ w Nowym Targu.

Dyplomy studiów wyższych oraz świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą, niebędące dyplomem matury międzynarodowej International Baccalaureate „IB” lub matury europejskiej European Baccalaureate „EB” muszą być:

 • opatrzone apostille, jeżeli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5.10.1961 roku (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) (wykaz państw, które przyjęły tę konwencję), albo
 • w pozostałych przypadkach poddane legalizacji. Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, ponieważ kraj, który wydał dokument, nie przyjął Konwencji Haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli świadectwo zostało wydane w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym  państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą muszą dodatkowo zawierać adnotację (lub potwierdzenie w formie osobnego dokumentu), że dokument ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym dokument ten został wydany oraz o zakresie tych uprawnień.

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego tłumaczenie dokonane na język polski.

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną niedziałającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów, zobowiązani są przedłożyć ponadto decyzję właściwego kuratora oświaty o uznaniu świadectwa za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie i uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Do wniosku o uznanie świadectwa wydanego za granicą, w przypadku, jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, należy dodatkowo dołączyć:

 • wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły średniej lub instytucji edukacyjnej, lub zaliczenie danego etapu kształcenia; 
 • wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;
 • informację o zrealizowanym programie nauczania: treści kształcenia, planowany czas nauki i skalę ocen;
 • informację o uzyskanych uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93 a ustawy o systemie oświaty, zobowiązani są przedłożyć decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Dyplomy studiów wyższych uzyskane za granicą muszą spełniać wymagania, zgodne z art. 326 i 327 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Koszty związane z uzyskaniem dodatkowych zaświadczeń, dokumentów i tłumaczeń wymaganych podczas rekrutacji na studia pokrywa cudzoziemiec.

Szczegółowe informacje dotyczące uznawania świadectw wydanych za granicą znajdą Państwo na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Uznania nie wymagają świadectwa dojrzałości uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy maturalne, lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę, lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Nie wymagają również uznawania świadectwa maturalne uzyskane w krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała umowy międzynarodowe o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu (umowy dwustronne, umowy wielostronne).

Ponadto informacje na temat kształcenia cudzoziemców w Polsce znajdują się na stronach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, informacje na temat uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą znajdują się na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki  oraz Kuratorium.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien mieć podstawowe umiejętności w zakresie obsługi pakietu Microsoft Office lub programów zbliżonych oraz programów wykorzystywanych do kształcenia na odległość (np. MS Teams lub inne). W celu możliwości uczestniczenia w kształceniu na odległość niezbędne jest posiadanie komputera stacjonarnego lub przenośnego (np. laptop, tablet) z dostępem do Internetu, z kamerą i mikrofonem. 

Uczelnia zapewnia infrastrukturę informatyczną oraz oprogramowanie, które umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Uczelnia udostępnia stanowiska komputerowe w czytelni uczelnianej dla osób, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu lub łącza oraz nieodpłatnie wypożycza kamery i mikrofony, a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo również laptopy. 

Na terenie Uczelni studenci mają nieograniczony dostęp do sieci Wi-fi. W celu przygotowania studentów do kształcenia na odległość Uczelnia zapewnia im materiały szkoleniowe oraz pomoc informatyczną.

Dokumenty wymagane do rejestracji

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia, rejestruje się w systemie e-Kandydat, wypełnia wszystkie wymagane pola, deklaruje właściwy kierunek studiów i załącza skany następujących dokumentów:

 1. świadectwa dojrzałościw przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 2. dowodu uiszczonej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia;
 3. podpisanego oświadczenia, które kandydat pobiera w systemie e-Kandydat;
 4. w przypadku laureatów i finalistów olimpiad i konkursów, skan dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach;
 5. fotografię cyfrową w kolorze, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach: wys. 236 x szer. 295 pikseli, rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, format JPG.

Podczas składania ww. dokumentów rekrutacyjnych nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w roku akademickim 2021/2022 są dostępne pod linkiem. Sprawdź, czy się dostałeś.

Informacje o zakwalifikowaniu na studia wraz z załącznikami niezbędnymi przy wpisie są przesyłane wszystkim kandydatom na adresy mailowe podane podczas rejestracji elektronicznej.

Kandydaci zakwalifikowani na studia dokonują wpisu na pierwszy rok studiów, składają wypełnione oświadczenie o podjęciu studiów oraz dowód wpłaty 17 zł (opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej), podpisują umowę o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz inne wymagane dokumenty w terminie od 2 do 4 sierpnia 2021 r. w Dziale Obsługi Studenta pokój 227, II piętro.

Kandydaci zgłaszają się w tym terminie osobiście lub reprezentowani są przez upoważnioną osobę (wzór pełnomocnictwa).

Niedokonanie wpisu na pierwszy rok studiów w wyżej wymienionym terminie traktowane jest jako rezygnacja ze studiów.

Badanie lekarskie

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia (dotyczy tylko kierunków: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne) muszą złożyć w terminie wpisu na studia od 2 do 4 sierpnia 2021 r. lub przesłać pocztą zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów oraz przedłożyć dokument potwierdzający szczepienie przeciw WZW typu B w ww. terminie.

Odpłatne badania można wykonać u każdego lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, natomiast badania bezpłatne można wykonać wyłącznie w placówkach medycznych, z którymi Uczelnia podpisała stosowne porozumienia, na podstawie skierowania wydanego przez Uczelnię (wykaz placówek).

Druk skierowania na badania lekarskie jest do pobrania w systemie e-Kandydat.

Rekrutacja na studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2021/2022 rozpoczęła się 1 czerwca 2021 r.

Terminy rekrutacji na studia:

 1. Rejestracja w systemie e-Kandydat oraz składanie dokumentów w formie on-line trwa do 23 lipca 2021 r.;
 2. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia zostaną ogłoszone i przesłane kandydatom drogą elektroniczną do 30 lipca 2021 r.;
 3. Dokonanie wpisu na listę studentów odbędzie się w dniach 2-4 sierpnia 2021 r. na terenie Uczelni.

Rekrutacja uzupełniająca na studia drugiego stopnia-magisterskie w 4 krokach:

 1. Zarejestruj się elektronicznie;
 2. Złóż on-line wymagane dokumenty rekrutacyjne;
 3. Dokonaj wpisu na studia;
 4. Studiuj.

Uwaga! Kandydat na studia oprócz rejestracji elektronicznej jest zobowiązany do złożenia on-line wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. W przeciwnym wypadku nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęcie na studia.

Zachęcamy Was do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji. Masz pytania, wątpliwości? Napisz do nas lub zadzwoń – jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223 a, 224, 226
telefon: (18) 26 10 702, (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppuz.edu.pl

Obcokrajowiec zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo skany następujących dokumentów:

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub
 • świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 • potwierdzenie PPUZ w Nowym Targu, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim;

Dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym lub oświadczenie, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w PPUZ w Nowym Targu, lub
 • potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Zaświadczenie lub dokument stwierdzający prawo do zwolnienia z opłaty związanej z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim – potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 324 ust. 2 ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku jego posiadania.

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego może zostać wydany przez członka Komisji Rekrutacyjnej w formie zaświadczenia po uprzednio przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem w języku polskim lub przez nauczyciela akademickiego prowadzącego kurs dokształcający z języka polskiego dla cudzoziemców-kandydatów na studia w PPUZ w Nowym Targu.

Dyplomy studiów wyższych muszą być:

 • opatrzone apostille, jeżeli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5.10.1961 roku (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) (wykaz państw, które przyjęły tę konwencję), albo
 • w pozostałych przypadkach poddane legalizacji. Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, ponieważ kraj, który wydał dokument, nie przyjął Konwencji Haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli świadectwo zostało wydane w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym  państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego tłumaczenie dokonane na język polski.

Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93 a ustawy o systemie oświaty, zobowiązani są przedłożyć decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Dyplomy studiów wyższych uzyskane za granicą muszą spełniać wymagania, zgodne z art. 326 i 327 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Koszty związane z uzyskaniem dodatkowych zaświadczeń, dokumentów i tłumaczeń wymaganych podczas rekrutacji na studia pokrywa cudzoziemiec.

Ponadto informacje na temat kształcenia cudzoziemców w Polsce znajdują się na stronach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, informacje na temat uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą znajdują się na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki  oraz Kuratorium.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien mieć podstawowe umiejętności w zakresie obsługi pakietu Microsoft Office lub programów zbliżonych oraz programów wykorzystywanych do kształcenia na odległość (np. MS Teams lub inne). W celu możliwości uczestniczenia w kształceniu na odległość niezbędne jest posiadanie komputera stacjonarnego lub przenośnego (np. laptop, tablet) z dostępem do Internetu, z kamerą i mikrofonem. 

Uczelnia zapewnia infrastrukturę informatyczną oraz oprogramowanie, które umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Uczelnia udostępnia stanowiska komputerowe w czytelni uczelnianej dla osób, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu lub łącza oraz nieodpłatnie wypożycza kamery i mikrofony, a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo również laptopy. 

Na terenie Uczelni studenci mają nieograniczony dostęp do sieci wi-fi. W celu przygotowania studentów do kształcenia na odległość Uczelnia zapewnia im materiały szkoleniowe oraz pomoc informatyczną.

Dokumenty wymagane do rejestracji:

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia, rejestruje się w systemie e-Kandydat, wypełnia wszystkie wymagane pola, deklaruje właściwy kierunek studiów i załącza skany następujących dokumentów:

 • dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów; jeżeli kandydatem jest absolwent innej uczelni niż PPUZ w Nowym Targu, wymagany jest dodatkowo skan zaświadczenia o średniej ocen z całości studiów, ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i obliczonej  przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia. Kandydat, który złożył zaświadczenie o ukończeniu studiów, jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia wydania mu dyplomu ukończenia studiów, przedłożyć ten dyplom w PPUZ w Nowym Targu, pod rygorem skreślenia z listy studentów;
 • dowodu uiszczonej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia;
 • podpisanego oświadczenia, które kandydat pobiera w systemie e-Kandydat;
 • fotografię cyfrową w kolorze, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach: wys. 236 x szer. 295 pikseli, rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, format JPG.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w roku akademickim 2021/2022 są dostępne pod linkiem. Sprawdź, czy się dostałeś.

Informacje o zakwalifikowaniu na studia wraz z załącznikami niezbędnymi przy wpisie są przesyłane wszystkim kandydatom na adresy mailowe podane podczas rejestracji elektronicznej.

Kandydaci zakwalifikowani na studia dokonują wpisu na pierwszy rok studiów, składają wypełnione oświadczenie o podjęciu studiów, dowód wpłaty 17 zł (opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej), podpisują umowę o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz inne wymagane dokumenty w terminie od 2 do 4 sierpnia 2021 r. w Dziale Obsługi Studenta pokój 227, II piętro.

Kandydaci zgłaszają się w tym terminie osobiście lub reprezentowani są przez upoważnioną osobę (wzór pełnomocnictwa).

Niedokonanie wpisu na pierwszy rok studiów w wyżej wymienionym terminie traktowane jest jako rezygnacja ze studiów.

Architektura wnętrz – wymagania dla kandydatów

Studia podyplomowe dwusemestralne mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunkach przyporządkowanych do dyscypliny: architektura i urbanistyka.

Studia podyplomowe trzysemestralne mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów.

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe rejestruje się elektronicznie w zakładce e-Kandydat, wypełnia wszystkie wymagane pola, deklaruje właściwy kierunek studiów podyplomowych i załącza skany następujących dokumentów:

 • dyplomu ukończenia studiów;
 • podpisane oświadczenie, które kandydat pobiera w systemie e-Kandydat;
 • oraz wgrywa fotografię cyfrową w kolorze, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach: wys. 236 x szer. 295 pikseli, rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, format JPG.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania tel. (18) 26 10 702, (18) 26 10 712, (18) 26 10 740; e-mail: dn@ppuz.edu.pl

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien mieć podstawowe umiejętności w zakresie obsługi pakietu Microsoft Office lub programów zbliżonych oraz programów wykorzystywanych do kształcenia na odległość (np. MS Teams lub inne). W celu możliwości uczestniczenia w kształceniu na odległość niezbędne jest posiadanie komputera stacjonarnego lub przenośnego (np. laptop, tablet) z dostępem do Internetu, z kamerą i mikrofonem.
Uczelnia zapewnia infrastrukturę informatyczną oraz oprogramowanie, które umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Uczelnia udostępnia stanowiska komputerowe w czytelni uczelnianej dla osób, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu lub łącza oraz nieodpłatnie wypożycza kamery i mikrofony, a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo również laptopy.
Na terenie Uczelni studenci mają nieograniczony dostęp do sieci wi-fi. W celu przygotowania studentów do kształcenia na odległość Uczelnia zapewnia im materiały szkoleniowe oraz pomoc informatyczną.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w roku akademickim 2021/2022 dostępne pod linkiem. Sprawdź, czy się dostałeś.

Informacje o zakwalifikowaniu na studia wraz z załącznikami niezbędnymi przy wpisie są przesyłane wszystkim kandydatom na adresy mailowe podane podczas rejestracji elektronicznej.

Kandydaci zakwalifikowani na studia dokonują wpisu na pierwszy rok studiów, składają wypełnione oświadczenie o podjęciu studiów, podpiszą ponadto umowę o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz dodatkowe wymagane dokumenty w terminie od 2 do 4 sierpnia 2021 r. w Dziale Obsługi Studenta pokój 227, II piętro.
Kandydaci zgłaszają się w tym terminie osobiście lub reprezentowani są przez upoważnioną osobę (wzór pełnomocnictwa).

Niedokonanie wpisu na pierwszy rok studiów w wyżej wymienionym terminie traktowane jest jako rezygnacja ze studiów.