Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Turystyka i rekreacja

Kierunek studiów

Turystyka i rekreacja

Studia II stopnia (magisterskie), dwuletnie (4 semestry), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Zdobyta w czasie studiów magisterskich wszechstronna wiedza oraz umiejętności, pozwalają na planowanie rozwoju turystyki w miejscowościach i regionach, w szczególności w zakresie podejmowania przedsięwzięć i realizowania inwestycji turystycznych.

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci są przygotowani do podjęcia i rozwijania własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz pracy na różnych stanowiskach – m.in. w następujących jednostkach:

 • organach administracji państwowej i samorządowej (wydziały turystyki, promocji, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej);
 • obszarach chronionych – parkach narodowych i krajobrazowych, geoparkach (w działach zarządzania, udostępniania i edukacji)
 • instytucjach uzdrowiskowych;
 • biurach podróży oraz przedstawicielstwach firm w kraju i za granicą;
 • obiektach hotelarskich oraz innych obiektach turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bazy wypoczynkowo-sanatoryjnej;
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach, w tym w organizacjach zajmujących się zarządzaniem turystyką w regionach;
 • w centrach wellness&spa, odnowy biologicznej,
 • agencjach reklamowych, redakcjach gazet, radia i telewizji.
casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Wysoki poziom kształcenia zapewniają specjaliści w dziedzinie turystyki i rekreacji. Wykładowcy posiadają tytuły i stopnie naukowe, a także szereg państwowych uprawnień do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie różnych form turystyki ( uprawnienia przewodnika górskiego i pilota wycieczek) oraz rekreacji ( uprawnienia trenerskie i  instruktorskie).

Katarzyna Ceklarz

dr Katarzyna Ceklarz

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Doktorat w dziedzinie etnologii na Wydziale Historycznym UJ. Praca zdobyła nagrodę w konkursie na najlepsza pracę doktorską o tematyce górskiej, opublikowana pt. Sebastian Flizak. Etnograf i ludoznawca na tle swojej epoki (Kraków 2019);
 • Studia magisterskie z etnologii na Wydziale Historycznym UJ. Praca magisterska została opublikowana w formie książkowej pt. Monografia Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce (Rabka-Zdrój 2010);
 • Studia z socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Praca dyplomowa została opublikowana w formie artykułu pt. Pamięć społeczna Józefa Kurasia „Ognia” na Podhalu” w książce Wokół legendy „Ognia”. Opór przeciw zniewoleniu: Polska – Małopolska – Podhale 1945–1956 (Nowy Targ 2008).

Doświadczenie

 • Pedagog.
 • Muzeolog.
 • Autorka m.in. podręcznika o etnografii Babcyne korole. Z etnografii południowej Polski (Kraków 2012), książki Czary Góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich (Zakopane 2014, wspólnie z Urszulą Janicką-Krzywdą) oraz wielu artykułów zamieszczanych w naukowych i lokalnych wydawnictwach. Publikuje m.in. w „Wierchach”, „Roczniku Babiogórskim”, „Zeszytach Rabczańskich”, „Almanachu Nowotarskim”, „Tatrach”. Od 2019 r. pracuje w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, jest redaktorką naczelną serii wydawniczej „Archiwum Etnograficzne” PTL oraz serii monografii pt. „Kultura ludowa Górali” w której ukazało się już 9 tomów.
 • Współzałożycielka Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec z siedzibą w Rabce-Zdroju (obecnie pełni funkcje sekretarza).
 • Jest przewodnikiem beskidzkim i tatrzańskim, pilotem wycieczek oraz instruktorem narciarstwa.
 • Jako ekspert współpracuje z wieloma instytucjami kultury i samorządami.
 • Członek organizacji naukowych, krajowych i międzynarodowych: PTTK (od lat 90.); Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2014).

Osiągnięcia

Została uhonorowana:

 • Odznaczeniem „Zasłużony dla kultury polskiej” (2016);
 • Statuetką „Zasłużony dla kultury Górali Kliszczackich” (2017) przyznawaną przez Związek Podhalan;
 • „Medalem Pamiątkowym Podhala” przyznawanym przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu (2020);
 • Tytułem „Osobowość Rabki-Zdroju” (2021);
 • Tytułem „Wierchowej Orlicy” (2021);
 • Nagrodą Rektora PPUZ (w roku 2018, 2020, 2021).
kobieta

dr Agnieszka Janas

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, specjalność informatyka ekonomiczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Autorka rozprawy doktorskiej pt. Komputerowe wspomaganie doskonalenia baz wiedzy systemów konwersacyjnych w oparciu o analizę treści rozmów biznesowych.

Doświadczenie

 • Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 • Uczestnik projektu “Nowe Media i Technologie wiedzy” – projekt realizowany we współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
 • Współorganizator konferencji naukowych, również międzynarodowych.
 • Dodatkowe kwalifikacje: dyplom studium pedagogicznego, ukończone kursy z zakresu obsługi takich systemów informatycznych jak: Microsoft Dynamics AX, platforma e-learningowa Moodle, system rezerwacyjny SART, system VERSUM.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z systemami komunikującymi się w języku naturalnym, zastosowaniem nowych technologii w turystyce, wybranych aspektach zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw oraz nowoczesnych formach marketingu.

Adam Mroczka

dr Adam Mroczka

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskał po obronie rozprawy pt. Bioklimat Krakowa w kontekście zespołu termicznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • Ukończył studia magisterskie na kierunku geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Problematyka badawcza: środowiskowe uwarunkowania turystyki i rekreacji, walory i atrakcyjność turystyczna, turystyka na obszarach chronionych, turystyka kwalifikowana a środowisko naturalne, agroturystyka, zagospodarowanie i rozwój zrównoważony w turystyce, klimat a człowiek i środowisko.

Doświadczenie zawodowe

 • W latach 2008-2012 Dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacji PPUZ.
 • Instruktor żeglarstwa PZŻ.
 • Instruktor narciarstwa zjazdowego PZN.
 • Sternik motorowodny.
 • Uprawia windsurfing i pływanie.
 • Uprawnienia „Organizatora turystyki” PTTK. „Audytor wewnętrzny” na przeprowadzanie audytów według norm ISO 9000 i ISO 14000 (ochrona środowiska).
 • Prowadził zajęcia dla studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS (AWF Kraków) i NRA.
 • Wieloletni współpracownik BP Oost Europa Reizen z Nijmegen (Holandia) i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Krakowa (organizacja narciarskich i żeglarskich obozów szkoleniowych).
 • Członek komisji egzaminacyjnych na stopnie narciarskie i żeglarskie.
 • Pełnił funkcje KWŻ (Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego).
 • Członek kadry AWF kursów szkoleniowych w zakresie narciarstwa biegowego.
 • Absolwent warsztatów szkoleniowych „Funduszu Know-How” z Wielkiej Brytanii (rozwój zrównoważony).
 • Wziął udział w seminariach bolońskich (ocena programowa szkolnictwa wyższego) i regionalnych dla doradców zawodowych i szkolnych.
 • Zdał egzamin państwowy z języka angielskiego.

Nagrody

 • Laureat Nagrody Miasta Krakowa „W dziedzinie nauki i techniki” (1988).
 • Odznaczony „Srebrną Odznaką Miasta Krakowa”.
 • Odznaczony „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.

Wykształcenie

 • doktor nauk o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie;
 • studia podyplomowe: samorząd Polski w Unii Europejskiej;
 • magister stosunków międzynarodowych, Wydziału Politologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • licencjat ekonomii, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie;
 • licencjat turystyka i rekreacja, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Obszar zainteresowań naukowych: turystyka na obszarach chronionych, turystyka aktywna, współpraca międzynarodowa, psychologia pozytywna.

Doświadczenie

 • Inicjator i koordynator programu Erasmus, PO WER, Erasmus+ w PPUZ w Nowym Targu w latach 2010-2020.
 • Członek Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki; Członek Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja.
 • Tutor Akademicki.
 • Redaktor artykułów i monografii naukowych w recenzowanych i punktowanych czasopismach.
 • Organizator imprez rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych i konferencji naukowych.
 • Uczestnik czynny i bierny w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz projektach międzynarodowych.
 • Wielokrotna laureatka Nagrody Rektora PPUZ (PPWSZ) za działalność organizacyjną.
 • Dodatkowe kwalifikacje: ekspert ds. opiniowania projektów EWT.
 • Dodatkowe uprawnienia: przygotowanie studium wykonalności, dydaktyk medialny, konsultant ds. e-learning, sternik jachtowy.
 • Kursy: technologie informatyczne, badanie rynku i testowanie produktów, tworzenie aplikacji na Androida dla nie programistów, event manager, manager marketingu i reklamy w sieci, sacrum w edukacji, design thinking, lean management.
 • Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności: nordic walking, pływanie, narciarstwo zjazdowe.

Wykształcenie

 • Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
 • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Absolwentka studiów podyplomowych – Zarządzanie biznesem turystycznym i restauracyjnym w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Zainteresowania naukowe: historia przewodnictwa turystycznego na Podhalu, ekoturystyka i ekologiczne zastosowania w hotelarstwie, turystyka religijna, inwentaryzacja obiektów sakralnych na terenie Podhala i ich przestrzenne rozmieszczenie, mała architektura sakralna Podhala, krajobraz kulturowy i sakralny.

Obejmowane stanowiska

 • Opiekun Podhalańskiego Koła Naukowego Turystyki;
 • Członek Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki;
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Almanachu Nowotarskiego;
 • Członek Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Organizator imprez turystycznych dla różnych grup wiekowych, konferencji i wydarzeń o charakterze naukowym.
 • Redaktor kilku monografii oraz autor kilkudziesięciu artykułów naukowych.
 • Dodatkowe kwalifikacje: organizator gier miejskich, instruktor nordic walking, pilot wycieczek, Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS.
Sekretariat
kobieta

lic. Małgorzata Gozdyra

samodzielny referent ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

mgr Joanna Huzior

samodzielny referent ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Podział na grupy
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe
Egzamin dyplomowy

Dyplomowanie krok po kroku – instrukcja dla studenta

Przygotuj pracę dyplomową wg schematu:

 1. strona tytułowa (pobierz),
 2. podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)  (pobierz),
 3. podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) (pobierz),
 4. tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora (pobierz),
 5. inne załączniki.

Zakres merytoryczny i metodyczny pracy magisterskiej powinien mieścić się w obszarze tematycznym kierunku studiów turystyka i rekreacja oraz być zgodny z zakresem zainteresowań badawczych i doświadczeniem wybranego promotora (pobierz).

Pamiętaj, że Student ma obowiązek złożenia pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora, nie później niż do 15 czerwca (w terminie podstawowym) lub do 15 września (w terminie poprawkowym). W tym celu:

zaloguj się na e-Student i w zakładce dyplomowanie. Kliknij “DODAJ TEMAT” i uzupełnij wszystkie rubryki:

 • tytuł pracy dyplomowej w oryginalnym brzmieniu;
 • tytuł pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski;
 • słowa kluczowe w języku polskim;
 • streszczenie pracy w języku polskim;
 • język pracy;
 • semestr pracy 2021/2022 letni;

Zatwierdź wszystkie oświadczenia i kliknij “WYŚLIJ”,

Gdy uzyskasz akceptację ostatecznej wersji pracy magisterskiej od swojego promotora, wgraj wersję elektroniczną swojej pracy na portal e-Student, korzystając z zakładki DYPLOMOWANIE, klikając w rubryce AKCJE – SZCZEGÓŁY – PLIKI. W rubryce NAZWA wpisz: Praca dyplomowa. Następnie kliknij “WYBIERZ PLIK” i załącz ostateczną wersję pracy (UWAGA! po tym nie będzie można dokonać żadnych zmian w pracy), następnie kliknij “WYŚLIJ”.

WAŻNE! Praca powinna być przesłana w formacie pdf (scalona w jednym pliku), co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.

Plik z pracą magisterską powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ – UWAGA! Tytuł nie może być dłuższy niż 120 znaków, w przypadku zbyt długiego tytułu należy skrócić nazwę do wymaganej ilości znaków.

Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. Suma wszystkich wysyłanych plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania niezwłocznie powiadom o tym mailowo (joanna.huzior@ppuz.edu.pl) lub telefonicznie (18) 26-10-731 mgr Joannę Huzior z Działu Nauczania.

Pracownik Działu Nauczania uzupełni pozostałe informacje m.in. dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz zweryfikuje poprawność wprowadzonych danych, a następnie powiadomi Cię o możliwości przesłania pracy do promotora.

Po uzyskaniu tej informacji prześlij pracę magisterską do promotora przez swoje konto e-Student: zakładka DYPLOMOWANIA – SZCZEGÓŁY – PLIKI – AKCJE – SZCZEGÓŁY – PRZEKAŻ DO PROMOTORA.

Najpóźniej w dniu obrony musisz złożyć w Dziale Nauczania (pok. 227):

 • dziennik praktyk zawodowych – w przypadku, jeżeli nie został wcześniej złożony (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: PPUZ w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć, jeżeli takie posiadasz). Wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: joanna.huzior@ppuz.edu.pl;
 • papierową wersję pracy magisterskiej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, bez metalowych i plastikowych elementów wraz z oryginalnie podpisanym przez Ciebie oświadczeniem o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej oraz oświadczeniem o samodzielności wykonanej pracy;
 • legitymację studencką

WAŻNE! Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony.

PAMIĘTAJ TEŻ, że warunkiem przystąpienia do obrony jest uregulowanie należności finansowych wobec uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

Jeżeli wiesz, że nie przystąpisz do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), zgłoś to do Działu Nauczania pod nr tel. (18) 26-10-731.

Po obronie

Po obronie otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 226.

Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700.

Wzory podań
Podania
  Materiały dydaktyczne
  Elementy
   Studenckie koła naukowe
   Galeria