HomeKandydatKierunki studiówStudia II stopniaRachunkowość i analityka ekono...

Uczelnia

Rachunkowość i analityka ekonomiczna

Kierunek studiów

Rachunkowość i analityka ekonomiczna

Studia drugiego stopnia (magisterskie), dwuletnie (4 semestry), stacjonarne, profil praktyczny

Studia realizowane są w ramach Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (PONE) – jednostki wspólnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Absolwenci kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna o profilu praktycznym otrzymują dwa oddzielne dyplomy ukończenia studiów. 

Utworzenie kierunku jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu rachunkowości oraz ekonomii i finansów.  

Na kierunku zdobywa się wiedzę przydatną do certyfikowanych egzaminów na:

 • biegłego rewidenta (BR),
 • doradcę inwestycyjnego (DI),
 • maklera papierów wartościowych (MPW),
 • certyfikowanego analityka finansowego (CFA),
 • certyfikowanego analityka inwestycyjnego (CAI),
 • certyfikowanego międzynarodowego analityka inwestycyjnego (CIIA).

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Po ukończeniu kierunku absolwent może pracować jako: główny księgowy, specjalista ds. rachunkowości i budżetowania, kontroler finansowo-księgowy, skarbnik gminy lub innych jednostek samorządowych i państwowych, analityk finansowy w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach, analityk giełdowy i inwestycyjny, główny ekonomista banków i innych przedsiębiorstw, ekspert ekonomiczny w korporacjach międzynarodowych, doradca ekonomiczny, biznesowy, finansowy i podatkowy, dyrektor finansowy lub ekonomiczny, doradca w instytucjach unijnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, analityk papierów wartościowych, specjalista ds. ekonomicznych, finansowych i inwestycyjnych.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy dydaktyków i specjalistów z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania, ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyki, informatyki) z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także szeroko pojętego Podhala.

kobieta

dr Agnieszka Witoń

koordynator kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna
Bianka Godlewska-Dzioboń

dr Bianka Godlewska-Dzioboń

p.o rektora, prorektor ds. studenckich i kształcenia, adiunkt

Wykształcenie

 • W 2014 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
 • W 1997 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Ukończyła studia magisterskie na kierunku ekonomia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 1985 r.

Doświadczenie

 • Dziedzina badań: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Główne obszary zainteresowań to: rynek ubezpieczeń gospodarczych, społecznych, zdrowotnych, marketing, w szczególności marketing usług finansowych, ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna, spółdzielczość, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, dobra publiczne w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, ekonomia behawioralna, współczesne koncepcje zarządzania, w szczególności zarządzania ryzykiem.
 • Profesor UEK.
 • Tutor akademicki.
 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Współtwórczyni Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych.
Robert Wojciech Włodarczyk

dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni

profesor uczelni, kierownik Katedry Ekonomii

Robert Wojciech Włodarczyk – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, profesor Uczelni, Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,
profesor Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie oraz profesor Wyższej Szkoły Biznesu Wydział Zamiejscowy w Krakowie, członek senackich komisji UEK – ds. dydaktyki, ds. rozwoju kadr naukowych, ds. badań naukowych; członek Międzywydziałowego Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w UEK, członek zarządu ZNP w UEK.

Doświadczenie zawodowe
 • Tutor akademicki – certyfikat Collegium Wratislaviense.
 • Uczestnik ponad 120 konferencji i sympozjów naukowych.
 • Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, inwestycji, rynków pracy, unii monetarnych, optymalnych obszarów walutowych oraz rynków finansowych (ponad 500 punktów MNiSW).
 • Recenzent projektów doktorskich DOCTUS finansowanych przez Małopolski Urząd Marszałkowski.
 • Kierownik lub współautor ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
 • Uczestnik kilkudziesięciu konferencji i szkoleń o charakterze dydaktycznym z zakresu Procesu Bolońskiego, KRK, e-learningu i tutoringu.
 • Popularyzator łączenia nowoczesnych metod i podejść dydaktycznych takich, jak e-learning oraz tutoring, wraz z ideami zawartymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji.
 • Autor kursów internetowych z makroekonomii i międzynarodowych rynków finansowych.
 • Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne otrzymał 11 razy.
 • 4-krotnie sklasyfikowany na liście wykładowców UEK TOP-10.
 • Promotor ponad 500 prac licencjackich i magisterskich.
 • Opiekun naukowy 15-stu doktorantów.
 • Były sędzia piłki nożnej w MZPN i PZPN.
mężczyzna

dr Marcin Surówka

zastępca dyrektora Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych ds. dydaktycznych, p.o. dyrektora finansowego, koordynator kierunku finanse i rachunkowość
dr Zamora

dr Paweł Zamora

dyrektor Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych, tutor

Paweł Zamora – doktor ekonomii i starszy wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Teorii Ekonomii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) oraz w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, przewodniczący Komisji Rektorskiej ds. cyfryzacji Uczelni.

Doświadczenie zawodowe
 • Promotor ponad 550 prac licencjackich i magisterskich.
 • Tutor akademicki – z certyfikatem Collegium Wratislaviense.
 • Były kierowniki ZOD Radom
 • Członek wielu komisji na UEK m.in. Senackiej Komisji ds. Dydaktyki w UEK .
 • Członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
 • Uczestnik licznych konferencji, szkoleń i kongresów o charakterze dydaktycznym i naukowym.
 • Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie popularyzuje łączenie nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak e-learning oraz tutoring.
 • Jest autorem kursów e-learningowych oraz kilkunastu publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, integracji gospodarczej oraz roli państwa we współczesnej gospodarce oraz dydaktyki.
 • Otrzymał 10 razy Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne.
 • Jest odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.
 • Członek ZNP i PTE.
 • Był instruktorem ZHP (Hufiec Kalwaria Zebrzydowska i KCH Bielsko-Biała) w stopniu podharcmistrza.
Obszary zainteresowań
 • Polityka makroekonomiczna i rola państwa w gospodarce.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz polityka społeczna i ekonomiczna.
 • Integracja europejska oraz fundusze strukturalne.
 • Samorząd terytorialny i jego funkcjonowanie.

Wykształcenie

 • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2015 r uzyskał tytuł magistra ekonomii, tytuł pracy magisterskiej “Wpływ wahań kursowych i bezrobocia na gospodarkę współczesną”.

Doświadczenie

 • Od 2017 roku związany zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, pracuje jako asystent w Katedrze Teorii Ekonomii UEK oraz wykładowca w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych.
 • Od 2016 roku członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Od 2013 roku przedsiębiorca – segment meblarski.
 • Były piłkarz i sędzia piłki nożnej.

Obszary zainteresowań: kursy walutowe, bilans handlowy, bezrobocie, inwestycje, giełda, międzynarodowe rynki finansowe i kapitałowe.

Sekretariat
kobieta

Anna Rozłucka

referent administracyjny
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Harmonogram Zajęć
Podział na grupy
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Procedura skierowania na praktyki w PONE

Dokumenty związane z realizacją praktyk:

1. Program praktyk dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia:

a) Praktyka zawodowa wdrożeniowa I semestr pobierz

b) Praktyka zawodowa kierunkowa II semestr pobierz

c) Praktyka zawodowa specjalistyczna III semestr pobierz

2. Lista miejsc pobierz

3. Karta zgłoszenia na praktyki pobierz

4. Wniosek o przedłużenie terminu zaliczenia praktyki pobierz

5. Ankieta ewaluacyjna pobierz

6. Porozumienie ws. praktyk pobierz

7. Dziennik praktyk pobierz

Egzamin dyplomowy

Zakładka w przygotowaniu.

Wzory podań
Podania
  Materiały dydaktyczne
  Elementy
   Studenckie koła naukowe
   Galeria