Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Pielęgniarstwo

Kierunek studiów

Pielęgniarstwo

Studia II stopnia (magisterskie), 2-letnie (4 semestry), w trybie stacjonarnym (dziennym), profil praktyczny

Absolwent studiów II stopnia  po ukończeniu 2-letnich studiów poszerza swoje dotychczasowe  horyzonty o kolejne specjalistyczne informacje zawodowe oraz zdobywa dodatkowe umiejętności praktyczne. 

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Po studiach, absolwent kierunku otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa i jest przygotowany do pracy w:

 • podmiotach wykonujących działalność leczniczą (także w ramach praktyki zawodowej),
 • organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje zadania z zakresu ochrony zdrowia,
 • szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych). 

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed
Nauczyciele akademiccy

Wysoki poziom kształcenia zapewnia studentom kompetentna kadra specjalistów z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych, a także nauk społecznych i humanistycznych. Tworzą ją lekarze, pielęgniarki, chemicy, farmaceuci, fizjoterapeuci i psychologowie.

kobieta

dr n. o zdr. Magdalena Nieckula

kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Wykształcenie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu – stopień doktora nauk o zdrowiu.
 • Akademia Medyczna w Lublinie, wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, kierunek pielęgniarstwo – studia magisterskie.

Dodatkowe uprawnienia

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej (w trakcie).
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej (2010 r.).
 • Kurs specjalistyczny – Podstawy Opieki Paliatywnej (2009 r.).
 • Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych (2016 r.).
 • Kurs specjalistyczny w zakresie wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych (2016 r.).
 • Kurs dokształcający w zakresie Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym dla pielęgniarek i położnych (2016 r.).
 • Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek (2021 r.).
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (2021 r.).
 • Instruktor symulacji wysokiej wierności, instruktor symulacji pośredniej wierności, instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie (2018 r.).
 • Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie (2018 r.).
 • Kwalifikacje do prowadzenia zajęć symulacyjnych z wykorzystaniem pacjentów standaryzowanych.
 • Kurs dokształcający: Postępy w leczeniu ran przewlekłych, Żywienie dojelitowe i pozajelitowe (2020 r.), Leczenie bólu w praktyce pielęgniarskiej (2020 r.)

Doświadczenie

 • Członek Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Przewodnicząca Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • Członek Komisji rektorskiej ds. promocji oferty dydaktycznej Uczelni.
 • Opiekun praktyk studenckich.
 • Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
 • Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej.
 • Przewodnicząca Uczelnianego Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego PPUZ w Nowym Targu.
 • Współudział w opracowaniu programu rozwojowego realizowanego w ramach projektu: „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”
kobieta

mgr Krystyna Buławska

starszy wykładowca
 • Ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie.
 • Posiada specjalizację I stopnia z nauczania pielęgniarstwa.
 • Ukończyła studia podyplomowe w zakresie promocji zdrowia na Wydziale Ochrony Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe

 • Przełożona Pielęgniarek w Instytucie Matki i Dziecka, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju.
 • Kierownik szkolenia praktycznego w Medycznym Studium Zawodowym w Rabce-Zdroju.
 • Wzięła udział w pracach Centrum Edukacji Medycznej nad dokumentacją programową dla 3-letniej szkoły pielęgniarstwa jako opiniodawca bloku tematycznego z pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej.
 • W 2001 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego nadany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 • Z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową związana od 2001 r. Prowadzi takie przedmioty jak: podstawy pielęgniarstwa, podstawowa opieka zdrowotna, promocja zdrowia.
 • Pracuje na rzecz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (prowadzi wykłady).
 • W latach 2009-2011 kierownik kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych.
 • Ukończyła szkolenie w ramach Centrum Symulacji Medycznej.
 • Autorka artykułów dot. pielęgniarstwa i promocji zdrowia w czasopismach naukowych: Problemy Pielęgniarstwa, Pielęgniarstwo Polskie, Pielęgniarstwo XXI wieku, Polska Medycyna Rodzinna, Zdrowie publiczne oraz wydawnictwach PPUZ.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Nagrody

1999 r. nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2004 r. Srebrny Krzyż Zasługi.

2011 r. Odznaczenie za zasługi dla ochrony zdrowia.

2021 r. Medal – 20 lat PPUZ.

Wykształcenie

 • Ukończyła studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 • Absolwentka zarządzania w ochronie zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Doświadczenie

 • Instruktor symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności w pielęgniarstwie.
 • Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie.
 • Specjalista pielęgniarstwa internistycznego.
 • Pedagog.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z pielęgniarstwem internistycznym. Interesuje się obszarem nauk łączącym zawód pielęgniarki i pedagoga.

Wykształcenie

 • Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie zawodowe

 • Zajmuje się zagadnieniami związanymi z pielęgniarstwem geriatrycznym, internistycznym oraz podstawową opieką zdrowotną.
 • Jest certyfikowanym egzaminatorem OSCE w pielęgniarstwie.
 • Posiada certyfikat szkolenia praktycznego kadr uczelni.
 • Dodatkowe kwalifikacje i ukończone kursy specjalistyczne:

– szkolenie w zakresie podniesienia jakości kształcenia poprzez psychologiczny wpływ kształcenia symulacyjnego,

– szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarskiej, chcących wprowadzić metody symulacji medycznej,

– metody aktywne w pracy ze studentem – podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich,

– kurs specjalistyczny: Szczepienia ochronne dla pielęgniarek,

– kurs dokształcający: Zaawansowane zabiegi reanimacyjne i postępowanie w stanach zagrożenia życia,

– kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,

– kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych,

– kurs specjalistyczny: Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa dla pielęgniarek i położnych,

– obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

 • Uczestniczyła w seminariach i konferencjach naukowych z dziedzin związanych z naukami medycznymi.

Wykształcenie

 • Ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia.
 • Ukończyła studia podyplomowe Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie psychogeriatrii z elementami neuropsychologii.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Instruktor symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności oraz egzaminator OSCE.
 • Kurs kwalifikacyjny Anestezjologia i Intensywna Terapia.
 • Kurs specjalistyczny EKG, RKO.
 • Szkolenia: Bezpieczna terapia żylna w systemie zamkniętym, Sytuacja prawna pielęgniarki, Aseptyczne techniki aplikacji opatrunków.
 • Uczestnictwo w Kongresie wentylacji mechanicznej.

Doświadczenie

 • W latach 1994-2018 pracowała w pełnym zakresie obowiązków na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także przez 6 lat koordynowała zespołem anestezjologicznym w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu.
 • W latach 2018-2019 pracowała w Pensjonacie Seniora Eden w Maniowach, gdzie współpracowała w tworzeniu i zarządzaniu pensjonatem, opracowywała dokumentację (m.in. statut i regulamin ośrodka, umowy pobytu, aneksy pomagające w adaptacji pensjonariusza, grafiki personelu), pełniła opiekę medyczną nad pensjonariuszami, współpracowała z lekarzem, sporządzała zaopatrzenie w leki, artykuły spożywcze i gospodarcze.

Wykształcenie

 • Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
 • Uprawnienia pedagogiczne uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz kwalifikacje z opieki długoterminowej.

Doświadczenie

 • Instruktor symulacji oraz Egzaminator OSCE.
 • Od ponad 13 lat pracuje jak pielęgniarka w jednostkach medycznych.
 • Uczestniczyła w seminariach i konferencjach naukowych, naukowo-dydaktycznych z dziedzin związanych z naukami medycznymi oraz naukami o zdrowiu.
 • Autorka artykułu pt. „Wpływ pracy zmianowej na zdrowie i życie pielęgniarek” opublikowanego w monografii naukowej „Zdrowie w ontogenezie”.

Wykształcenie

 • Aktualnie otwarty przewód doktorski na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie – planowany termin zakończenia 2022 r.
 • Ukończone studia I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Od 2013 roku praca na stanowisku pielęgniarki w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w PSS w Nowym Targu, a także w  specjalistycznej poradni chirurgicznej, diabetologicznej oraz okulistycznej. Następnie na stanowisku pielęgniarki operacyjnej w USOR w Zakopanem.
 • Od 2014 r. związana z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu.
 • Pracowała w Medical Clinic Podhale w Waksmundzie na stanowisku pielęgniarki operacyjnej.
 • Ukończyła liczne kursy specjalistyczne, w tym z zakresu leczenia ran dla pielęgniarek, wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także kurs dokształcający w zakresie podstawowych zabiegów reanimacyjnych z użyciem AED.
 • Uzyskała certyfikaty z uczestnictwa czynnego oraz biernego w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wzięła czynny udział w konferencji międzynarodowej Pielęgniarstwo Polskie, Europejskie, Światowe organizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek w Warszawie, a także w XIV Kongresie Pielęgniarek Polskich w Kielcach.
 • W związku z prowadzeniem zajęć w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej posiada certyfikaty ukończenia paneli szkoleniowych dotyczących symulacji medycznej dla pielęgniarstwa i położnictwa, w tym z użyciem symulacji pośredniej wierności oraz wysokiej wierności.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Sekretariat
kobieta

mgr Urszula Potaczek

starszy specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
09:00
15:00
Wtorek
07:00
14:00
Środa
09:00
15:00
Czwartek
07:00
14:00
Piątek
09:00
15:00
kobieta

mgr Elżbieta Dworska

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
TytułRokForma
Harmonogram zajęć
1, semestr I
Stacjonarne
Harmonogram zajęć
2, semestr III
Stacjonarne
Podział na grupy
Praktyki zawodowe
Opiekunowie dydaktyczno-wychowawczy praktyk

dr n. med Anna Blak-Kaleta – rok I

dr n. med. mgr piel. Wioletta Ławska – rok II

pokój 439 tel. (18) 26 10 726 wew. 439

Godziny przyjęć: wtorek 16.00 – 17.00, czwartek 10.00 – 13.00

Regulamin praktyk i zajęć praktycznych

Celem praktyk jest systematyczne doskonalenie umiejętności zawodowych niezbędnych do świadczenia opieki pielęgniarskiej nad chorym hospitalizowanym  w wybranym oddziale specjalistycznym oraz kompetencji dydaktycznych oraz  w zakresie zarządzania w pielęgniarstwie.

Praktyka organizowana jest w specjalistycznych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego oraz w placówkach oświatowo – wychowawczych (szkoły, uczelnie medyczne).

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk

Praktyki trwają łącznie 160 godz. (4 tygodnie) w całym cyklu kształcenia zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Praktyki zawodowe mają przypisane 8 punktów ECTS. W ramach kształcenia praktycznego realizowane są efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z wybranych zagadnień z zakresu nauk społecznych i z zakresu opieki specjalistycznej.

Wymiar i rodzaj praktyk zawodowych – studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne -do roku 2018/2019

Rodzaj praktyki

I rok

II rok

ECTS

Ogółem

 

Praktyka wakacyjna z  Zarządzania w pielęgniarstwie

40 h

2

40 h

Praktyka dydaktyczna semestralna  z  dydaktyki w pielęgniarstwie – semestr III

40h

2

40h

Praktyka  semestralna – Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej- semestr III

40h

2

40h

Praktyka  semestralna  – Pielęgniarstwo w kardiologii inwazyjnej- semestr IV

40h

2

40h

RAZEM

80 h

120 h

Wzory dokumentów dla studentów I, II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

Praktyka zawodowa semestralna w zakresie pielęgniarstwa specjalistycznego:

 • tematyka praktyki z intensywnej terapii i pielęgniarstwa w intensywnej opiece medycznej
 • tematyka praktyki z kardiologii inwazyjnej
 • karta zgłoszenia praktyki z intensywnej terapii
 • karta zgłoszenia praktyki z kardiologii inwazyjnej
 • potwierdzenie przyjęcia na praktykę na intensywnej terapii
 • potwierdzenie przyjęcia na praktykę z kardiologii inwazyjnej
Praktyka zawodowa semestralna z zakresu dydaktyki w pielęgniarstwie
 • tematyka praktyki dydaktycznej
 • karta zgłoszenia praktyki dydaktycznej
 • potwierdzenie przyjęcia na praktykę dydaktyczną
 • wzór protokołu pohospitacyjnego
Praktyka zawodowa wakacyjna z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie
 • tematyka praktyki z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie
 • karta zgłoszenia praktyki z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie
 • potwierdzenie przyjęcia na praktykę z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie – oryginał do odbioru w sekretariacie
Wymiar i zakres praktyk zawodowych – studia stacjonarne i niestacjonarne od roku 2019/2020
Moduł / Zakres praktyk zawodowych

I rok

II rok

ECTS

Ogółem

 

Zaawansowana praktyka pielęgniarska/

Pracownia endoskopowa

40 godz.

2

40 godz.

Nauki społeczne i humanistyczne/

Zarządzanie w pielęgniarstwie

20 godz.

1

20 godz.

Edukacja i profilaktyka w pielęgniarstwie /

Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych

40 godz.

2

40 godz.

Zaawansowana praktyka pielęgniarska / Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego tlenem)

40 godz.

2

40 godz.

Farmakoterapia/

Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)- praktyka zawodowa

20 godz.

1

20 godz.

Zaawansowana praktyka pielęgniarska/

Opieka onkologiczna

40 godz.

2

40 godz.

RAZEM

 

60 godz.

140 godz.

10

200 godz.

Egzamin dyplomowy

Obrony – lipiec:

 • Planowane obrony u dr M. Wroński, dr hab. Z. Doniec – 14 lipiec br.
 • Planowane obrony u prof. Florkowski, prof. Wysocki – 21 lipiec br.
 • Planowane obrony u dr B. Kopp, prof. Grys, dr E. Nazim-Zygadło – 22 lipiec br.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem (18) 26-10-726.

Skład komisji dostępny na wirtualnym dziekanacie w zakładce dyplomowanie.

Regulamin egzaminu dyplomowego – część praktyczna

Wykaz zagadnień – egzamin teoretyczny

Student po uzyskaniu zaliczenia semestru:

1. Sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

 • strona tytułowa
 • podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po  stronie tytułowej)
 • podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora
 • inne załączniki

2. Student loguje się na e-Student i w zakładce DYPLOMOWANIA klika DODAJ TEMAT i uzupełnia wszystkie rubryki:

 • tytuł pracy dyplomowej w oryginalnym brzmieniu;
 • tytuł pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski;
 • słowa kluczowe w języku polskim;
 • streszczenie pracy w języku polskim;
 • język pracy;
 • semestr pracy 2021/2022 letni;
 • następnie należy zatwierdzić wszystkie oświadczenia i kliknąć WYŚLIJ

3. Student po otrzymaniu przez promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez portal e-Student w zakładce DYPLOMOWANIE, klikając w rubryce AKCJE – SZCZEGÓŁY – PLIKI, w rubryce NAZWA wpisuje: Praca dyplomowa. Następnie klika WYBIERZ PLIK i załącza ostateczną wersje pracy (której nie można już modyfikować ani zmieniać), następnie klika WYŚLIJ.

Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku),  co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (tytuł ma być nie dłuższy niż 120 znaków, w przypadku zbyt długiego tytułu należy skrócić nazwę do wymaganej ilości znaków). Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp

4. Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, student niezwłocznie powiadamia pracownika Działu Nauczania- Obsługi Studenta.

 • Elżbieta Dworska tel.18 26 10 733, e- mail. elzbieta.dworska@ppuz.edu.p

5. Pracownik Działu Nauczania- Obsługi Studenta uzupełnia pozostałe informacje m.in. dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikuje poprawność wprowadzonych danych, a następnie powiadamia studenta o możliwości przesłania pracy do promotora. Wówczas student przesyła pracę do promotora przez swoje konto e-Student: zakładka DYPLOMOWANIA –SZCZEGÓŁY –PLIKI – rubryka AKCJA – SZCZEGÓŁY – PRZEKAŻ DO PROMOTORA

6. Najpóżniej w dniu egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauczania- Obsługa Studenta (pok.227):

 • dziennika praktyka zawodowych (oraz dziennika zajęć)
 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada – wniosek może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: elzbieta.dworska@ppuz.edu.pl)
 • archiwalnej wersji pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oświadczeniami zawierającymi oryginalne podpisy studentów: o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej oraz o samodzielności wykonanej pracy;
 • pracy dyplomowej dla recenzenta- wydrukowana jednostronnie, w twardej lub miękkiej oprawie
 • streszczenie pracy dyplomowej – niewpięte do pracy
 • legitymacji studenckiej  (dotyczy tylko studentów studiów drugiego stopnia).

Brak któregoś z dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-733 lub w Dziale nauczania- Obsługa Studenta pok. 227.

Po obronie

Po obronie pracy dyplomowej  student może odebrać zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo – do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem.

Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom – pok. 226.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony.

Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700.

Wzory podań
Podania
  Materiały dydaktyczne
  Elementy
   Studenckie koła naukowe
   Galeria