Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Kosmetologia

Kierunek studiów

Kosmetologia

Studia II stopnia (magisterskie), 2-letnie (4 semestry), stacjonarne, profil praktyczny

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku kosmetologia zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii.

Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu technologii kosmetyków, dzięki czemu sporządza receptury kosmetyczne oraz niezbędną dokumentację. Potrafi obsłużyć specjalistyczną aparaturę i wykonać badania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej, dzięki kształceniu w dyscyplinach ściśle medycznych.

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwent kierunku jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia zabiegu z zakresu kosmetologii leczniczej. Efektywnie współpracuje z dermatologiem, chirurgiem oraz specjalistą z zakresu medycyny estetycznej w ramach działań mających na celu poprawę kondycji skóry zmienionej chorobowo. Absolwent dodatkowo jest przygotowany do organizacji pracy gabinetów kosmetologicznych oraz klinik SPA & Wellness. Studenci uzyskują również wiedzę specjalistyczną dotyczącą technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, właściwego przetwarzania surowców w przemyśle kosmetycznym, a dalej produkcji szerokiej gamy kosmetyków. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w firmach zajmujących się produkcją kosmetyków, przygotowujących receptury kosmetyczne, a także w laboratoriach kontroli jakości, czy zarządzania produkcją kosmetyków.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed
Nauczyciele akademiccy

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w dziedzinach medycznych (dermatologii, immunologii, alergologii, medycyny estetycznej, podologii) oraz kosmetologii i technologii kosmetologicznej. Umiejętności praktyczne przekazują studentom aktywni zawodowo praktycy.

Wykształcenie

 • W 2021 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. Tytuł rozprawy habilitacyjnej „Badania stabilności konformacyjnej wybranych białek i ich form zmutowanych w warunkach standardowych i wysokiego ciśnienia”.
 • W 2007 roku uzyskała stopień doktora w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki, w Zespole Krystalochemii Białek na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ mutacji na stabilność strukturalną RNazy A” (praca wyróżniona), promotor: prof. dr hab. Krzysztof Lewiński, recenzenci: prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna (Collegium Medicum UJ), prof. dr hab. Grzegorz Bujacz (Politechnika Łódzka).

Doświadczenie

 • Wieloletnia pracowniczka naukowo-dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (obecnie adiunkt w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki, Wydziału Chemii UJ).
 • W latach 2017-2020 zatrudniona dodatkowo przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera.
 • W Instytucie Zdrowia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zatrudniona od 2020 roku jako profesor uczelni.
 • W PPUZ prowadzi zajęcia z podstaw chemii, chemii kosmetycznej I oraz II, a także sensoryki i środków zapachowych. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi kursy dla studentów kosmetologii, chemii, chemii biologicznej i chemii medycznej, pełni rolę promotorki prac magisterskich i licencjackich.
 • Uczestniczy w kursach podnoszących kompetencje dydaktyczne.
 • Aktywnie współpracuje z grupami badawczymi z kraju i zagranicy, realizując zainteresowania naukowe obejmujące badania strukturalne małych cząsteczek, związków o aktywności biologicznej oraz biomolekuł.

Wykształcenie

 • doktor habilitowany nauk farmaceutycznych w zakresie farmakologii – 2008;
 • doktor nauk biologicznych – 1999;
 • magister biologii – 1976.

Doświadczenie

 • W PPUZ w Nowym Targu pracuje od 30.09. 2013 r., gdzie prowadzi zajęcia z anatomii i fizjologii oraz podstaw toksykologii, a także z biologii skóry oraz seminarium dyplomowe.
 • Ponadto pracuje w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie prowadzi badania nad mechanizmem działania nowych leków przeciwdepresyjnych oraz poszukiwaniem skutecznej skojarzonej terapii w leczeniu depresji lekoopornej, a także lekoopornej schizofrenii.
 • Dwukrotnie otrzymała zespołową nagrodę Sekretarza Naukowego PAN za badania nad mechanizmem leków przeciwdepresyjnych.
 • Jest współautorką 154 prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
Danuta Fus

dr Danuta Fus

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
 • W 1981 r. uzyskała tytuł magistra biologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 • Pracowała na Uniwersytecie Rzeszowskim, najpierw jako asystent w Zakładzie Antropologii i Ekologii Człowieka, następnie jako adiunkt w Zakładzie Anatomii i Antropologii.
 • W Państwowej Podhalańskiej Uczelni Zawodowej pracuje od 2007 r., prowadzi zajęcia w zakresie antropologii i antropometrii, biologii, histologii, dietetyki i suplementacji w sporcie oraz promocji zdrowia.
 • Jest promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich.
 • Jest autorem podręcznika dla studentów pt. Przewodnik do ćwiczeń z antropologii dla studentów wychowania fizycznego.
 • Wzięła udział w licznych programach badawczych m in: Dziecko Bydgoskie, Badania antropologiczne i medyczne bliźniąt, Badania antropologiczne i medyczne rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży Regionu Rzeszowskiego i Bieszczad, Badanie trafności i rzetelności testów sprawności fizycznej.
 • Prowadzi badania dotyczące budowy somatycznej studentów.
 • Uczestniczy w wydarzeniach upowszechniających wiedzę, popularyzujących naukę oraz licznych konferencjach, m.in. Otyłość – problem interdyscyplinarny, organizator Nutri Center, pod patronatem Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krakowie, 2011. Zasady żywienia i suplementacji w sporcie, Centrum badań Wydolnościowych, Planowania diety i Treningu Olimpiakos, 2011.
 • Uczestniczyła w licznych szkoleniach m.in. „Dietocoaching I i II st. Kraków, 2013 r., Dietetyka w Kosmetologii, MEN Warszawa, 2019 r., oraz kursach m.in. Dietoterapia i Profilaktyka żywienia, MEN Warszawa, 2019 r.
Faustyna Kuros

mgr Faustyna Kuros

kierownik Zakładu Kosmetologii

Wykształcenie

 • Absolwentka Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie – studia magisterskie na kierunku kosmetologia, specjalność podologia.
 • Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu.

Doświadczenie

 • Zawodowo pracuje w Centrum Zdrowia i Urody American Dreams health & beauty w Zaskalu na stanowisku kosmetolog, podolog. Specjalizuje się głównie w zabiegach pielęgnacyjno-leczniczych stóp oraz w ortonyksji – w aplikacji klamer korekcyjnych na wrastające paznokcie metodą VHO‐Osthold® Perfect.
 • Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez czynny udział w profesjonalnych szkoleniach dotyczących innowacyjnych zabiegów z zakresu swojej specjalności oraz kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „KosmetoScience”.
 • Autorka i współautorka publikacji oraz artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianej kosmetologii, a także podologii leczniczej.
 • Uczestniczka licznych kongresów, konferencji naukowych i sympozjów branżowych.
Wtorek
15:00

Wykształcenie

 • Ukończyła studia II stopnia na kierunku kosmetologia (specjalność: podologia) w Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej im. Józefa Dietla w Krakowie.
 • Jest absolwentką technikum usług farmaceutycznych w Policealnej Szkole Służb Medycznych w Nowym Targu.

Doświadczenie zawodowe

 • Odbyła 3 miesięczny staż stypendialny w Grecji (Kreta, okolice Heraklionu).
 • Doświadczenie zawodowe zdobyła w ośrodkach SPA & Wellness w Białce i Bukowinie Tatrzańskiej.
 • Prowadziła zajęcia dydaktyczne na kierunku technik usług kosmetycznych w Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Nowym Targu oraz w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Sekretariat
kobieta

mgr Gabryjela Maciasz

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
07:30
15:30
Wtorek
07:30
15:30
Środa
07:30
15:30
Czwartek
07:30
15:30
Piątek
07:30
15:30
kobieta

mgr Elżbieta Dworska

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Opiekun dydaktyczno-wychowawczy praktyk zawodowych

 mgr Faustyna Kuros (semestr 2,3,4)

terminy przyjęć: link

email: faustyna.kuros@ppuz.edu.pl

W terminie od 01.11 do 1.12 należy złożyć osobiście lub w formie skanu (emailowo) na adres ik@ppuz.edu.pl (w przypadku skanów oryginały muszą być dostarczone do p. 421 do 1.12) następujące dokumenty:

Kryteria doboru interesariuszy (załącznik nr 1) – wypełnia zakład pracy,

Kryteria doboru opiekuna praktyk z ramienia jednostki organizującej, przyjmującej (załącznik nr 2) – wypełnia student

Karta zgłoszenia na praktyki (załącznik nr 3) – wypełnia student i zakład pracy,

Program praktyk (do pobrania poniżej) – podpisuje zakład pracy,

Skierowania wraz z ankietą oceny praktyki  (załącznik nr 4 – ocenia student) oraz  z ankietą oceny studenta przez opiekuna praktyk z jednostki organizacyjne, przyjmującej (załącznik nr 5 – ocenia zakłada pracy) będą wydawane od 8 grudnia w p. 421.

Regulamin praktyk zawodowych – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu – pobierz– aktualizacja 10.05.2021 r.

Wykaz placówekpobierz– aktualizacja 26.10.2021

Programy praktyk

 • Dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2021-2022

Praktyki zawodowe semestr 2 

Praktyki zawodowe semestr 3 

Praktyki zawodowe semestr 4 

Wzór dziennika praktyk – pobierz

Celem praktyki zawodowej jest nabycie przez studenta praktycznych umiejętności wykonywania zawodu kosmetologa oraz przygotowanie studenta do samodzielnej pracy, podejmowania decyzji i wysokiej jakości obsługi klienta. Praktyka ma również rozbudzić w studentach praktyczny zapał do wykonywanego zawodu i wytworzyć w nich cechy przedsiębiorczości do stworzenia własnego stanowiska pracy.

Praktyka jako uzupełnienie programu kształcenia stwarza możliwość bezpośredniego zetknięcia się z możliwościami rzeczywistych zastosowań różnych technik kosmetycznych w gabinetach kosmetycznych, centrach odnowy biologicznej czy gabinetach medycyny estetycznej. Student dokonuje konfrontacji wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w trakcie studiów podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów z praktyką w warunkach rzeczywistego świadczenia usług kosmetologicznych.

Student rozpoczynający praktykę powinien posiadać:

 • aktualną książeczkę zdrowia i/lub aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • aktualne szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B,
 • obowiązkową dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki,
 • dziennik praktyk,
 • aktualne ubezpieczenie NNW (rozszerzone o zapis związany z ryzykiem ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny) i OC. Numer polisy NNW i OC wpisany do dziennika praktyk,
 • czyste ochronne ubranie (fartuch) i zmienne obuwie.

Procedura realizacji praktyk:

1. Wybierz zakład pracy:

 • z dostępnego wykazu placówek lub
 • wybierz własny (jeśli wybierzesz zakład pracy z poza listy, razem z kartą zgłoszenia dostarcz dokładną nazwę, adres, imię i nazwisko właściciela- dane są potrzebne do porozumienia w sprawie praktyk)

2. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki  i skontaktuj się z pracodawcą:

 • uzyskaj zgodę na odbycie praktyki
 • ustal termin i czas trwania praktyki

3. Złóż kartę zgłoszenia na praktyki na Uczelni

4. Odbierz skierowanie na praktyki z Uczelni oraz dziennik praktyk – dziennik praktyk do odbioru w p.227 (i ewentualnie porozumienie pomiędzy Uczelnią, a Zakładem Pracy p.421).

5. Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy:

 • zanieś porozumienie do pracodawcy – pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w zakładzie pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnię.

6. Odbądź praktyki i uzupełnij dziennik praktyk.

7. Po zakończeniu praktyki złóż uzupełniony dziennik praktyk na Uczelni p.227.

Forma zaliczenia praktyk:

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów na PPUZ w Nowym Targu;
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów osoby tego upoważnionej z placówki, w której odbywało się praktyki.
Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego jeśli: 

 • uzyska pozytywne oceny ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów

Do 31 maja student składa w p.227 zatwierdzoną kartę pracy dyplomowej, na podstawie której Dział Nauczania wprowadza temat prac do systemu teleinformatycznego Uczelni.

Student sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

 • strona tytułowa
 • podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora
 • inne załączniki

Student loguje się w Wirtualnej Uczelni i w zakładce DYPLOM, klika i uzupełnia wszystkie po kolei treści (zakładka będzie dostępna po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych dotyczących obrony przez Dział Nauczania). Instrukcja w dokumentach do pobrania.

Najpierw zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia. Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania p. 227. Studenci, którzy nie wyrazili zgody na oświadczeniu o wykorzystaniu numeru telefonu w wirtualnej uczelni cały proces będą odbywać osobiście w p.227

Zatwierdź ”moje oświadczenia” i kliknij WYŚLIJ, następnie potwierdź kodem SMS.

Student po otrzymaniu przez promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez Wirtualną Uczelnię w zakładce praca dyplomowa, dodając także streszczenie, język pracy a następnie załącza plik i klika WYŚLIJ. Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku),  co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

Student weryfikuje etap na jakim znajduje się praca – praca może zostać zwrócona do poprawy.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, a także recenzji, najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony student zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta (p. 227):

 • dziennika praktyk zawodowych
 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada – wniosek może być przesłany w wersji elektronicznej na adres kinga.huzior@ppuz.edu.pl)
 • archiwalnej wersji pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oświadczeniami zawierającymi oryginalne podpisy studentów: o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej oraz o samodzielności wykonanej pracy
 • oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku
 • legitymacji studenckiej

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony.

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-732 lub w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta p. 227.

Po obronie

Po obronie pracy dyplomowej student może odebrać zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo – do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz Z suplementem.

Suplement do dyplomu należy odebrać w p. 227, dyplom – p. 223 a.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony.

Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700.

Regulamin studiów (pobierz)

Regulamin egzaminu dyplomowego (pobierz)

Karta pracy dyplomowej (pobierz)

Strona tytułowa (pobierz)

Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy dyplomowej (pobierz)

Oświadczenie o możliwości korzystania przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu z pracy dyplomowej do celów dydaktycznych (pobierz)

Instrukcja dla Studenta (pobierz)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku (pobierz)

Regulamin dyplomowania (pobierz)

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu (pobierz)

Wniosek o wpisanie osiągnięć do suplementu (pobierz)

Zarządzenie 164-2022.BGD (ws. składania prac dyplomowych oraz kontrola antyplagiatowa) (pobierz)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (pobierz)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (pobierz)

Regulamin studiów (pobierz)

Instrukcja dla Promotora, Recenzenta (pobierz)

Instrukcja dla Sekretarza (pobierz)

 

Wzory podań
Podania
  Materiały dydaktyczne
  Elementy
   Studenckie koła naukowe
   Galeria