HomeKandydatKierunki studiówStudia II stopniaFilologia angielska tłumaczeni...

Uczelnia

Filologia angielska tłumaczeniowa

Kierunek studiów

Filologia angielska tłumaczeniowa

Studia drugiego stopnia (magisterskie), dwuletnie (4 semestry), stacjonarne, profil praktyczny

Studenci filologii angielskiej zdobywają pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę o języku, kulturze i społeczeństwach krajów anglojęzycznego obszaru językowego. Poznają sposoby wykorzystania posiadanych wiadomości w różnych sferach działalności zawodowej, w charakterze tłumaczy lub nauczycieli języka angielskiego (w zależności od wybranego modułu).

W trakcie studiów młody adept filologii rozwija swoje kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i drugiego języka na poziomie kontynuacji lub od podstaw. Ponadto zdobywa pogłębioną wiedzę z dziedziny językoznawstwa, historii, literatury i kultury krajów anglojęzycznego obszaru, a także rozwija umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu.

Podstawowym celem modułu translatorskiego jest wykształcenie wszechstronnie przygotowanych, kompetentnych językowo tłumaczy języka angielskiego. Praktyki odbywają się w biurach tłumaczeń oraz w firmach, pozwalają one na nawiązanie cennych kontaktów z profesjonalistami.

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Nabyte praktyczne umiejętności przekładu pozwalają na rzetelne dokonywanie tłumaczeń w biznesie, prawie, medycynie oraz technice. Absolwenci modułu translatorskiego otrzymują dyplom magistra filologii angielskiej, który otworzy szerokie horyzonty pracy w zawodzie tłumacza.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed
Nauczyciele akademiccy

Kadrę akademicką stanowią specjaliści, językoznawcy, literaturoznawcy, historycy i kulturoznawcy, którzy nie tylko kształtują komunikatywność językową studentów, ale także przekazują holistyczną wiedzę na temat krajów anglojęzycznych.

Wykształcenie

 • profesor nauk prawnych,
 • magister filologii angielskiej.

Doświadczenie zawodowe

 • W latach 1967-2015 zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim (wieloletni wykładowca historii prawa oraz prawniczego języka angielskiego – Legal English).
 • W latach 1987 i 1988 wykładowca w Institute of European Studies w Wiedniu, zaś w semestrach zimowych w latach akademickich 1991-92 oraz 1992-93 prowadził wykłady jako visiting professor w University of Stanford, California.
 • Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego.
 • Zasiada w Radzie Naukowej Czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”.
 • Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz czterech monografii książkowych:

– High Treason in England until the End of Stuart Era, Warszawa–Kraków 1982;

– Strony procesowe przed angielskimi sądami karnymi doby Tudorów i wczesnych Stuartów, Kraków 1994;

– Z dziejów prawa karnego Anglii między Renesansem a Oświeceniem, Kraków 1996;

– Dzieje przestępstw politycznych w Anglii. Między średniowieczem a współczesnością, Kraków 2000.

 

Wykształcenie

 • habilitacja na podstawie całokształtu dorobku naukowo-dydaktycznego oraz książki pt. Kwietno Pani. O gwarowej poezji Podhala w ujęciu kulturowym, 2016;
 • doktorat na podstawie dysertacji pt. Literackie warianty bajki ludowej w świetle tekstologii folklorystycznej, 2004;
 • absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naukowo zajmuje się literaturą i kulturą Podtatrza w aspekcie literaturoznawczym, językoznawczym, kulturowym, medioznawczym, a także edukacją w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu.

Doświadczenie

Uczestnik międzynarodowych kongresów naukowych:
 • 2015 – Utah Valley University, Women in the Mountain, USA;
 • 2016 – Kraków, 1st China – Central and Eastern European Countries Expert-Level Forum on the Safeguarding of Intangible Heritage;
 • 2017 – Czeski Cieszyn, Towards Understanding and Tolerance. How to Teach Native and Regional History on the Borderlands? Kongres Polaków w Republice Czeskiej;
 • 2018 – Wilno, IXth Congress Of The International Society For Dialectology And Geolinguistics.

Autorka monografii poświęconej gwarowej poezji Podhala, kilku znaczących antologii poezji i prozy podhalańskiej, a także ponad 60 artykułów naukowych w większości poświęconych kulturze i literaturze Podtatrza w rozmaitych aspektach ich funkcjonowania – od tradycyjnego folkloru po internetową manifestację góralskiej kultury.

Współzałożycielka Akademii Dziedzictwa dla młodzieży polonijnej w USA (Summit Illinois, 2019), a także twórczyni programu, opiekun merytoryczny i wykładowca tejże Akademii.

Zawodowo związana z PPUZ od początku istnienia Uczelni. Prowadzi m.in. kurs literatury i kultury regionu Podtatrza. Autorka programu studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza, wdrożonego do realizacji w roku ak. 2008/2009. W latach 2008-2012 prorektor do spraw nauki i współpracy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Osiągnięcia

 • Opracowała program studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza (2008).
 • Opracowała merytoryczną podstawę do edukacji regionalnej na Podtatrzu, a także wypisy gwarowe dla szkół [z zakresu poezji antologię poezji Podtatrza pt. „Góralskie serce w zielonym, listku pieśni” (2006), w zakresie epiki: ”Góralską czytankę” (2014), „Spiską czytankę” (2016), „Zagórzańską czytankę” (2017), obecnie pracuje nad „Pienińską czytanką”].
 • Jest autorką ogólnopolskiej podstawy programowej dla projektowanego przedmiotu szkolnego o nazwie „Nasze dziedzictwo”:
 • Prowadzi opiekę merytoryczną nad wdrażaniem edukacji regionalnej w podhalańskich szkołach.
 • Opracowała regulamin kuratoryjnego konkursu czytelniczo-plastycznego „Góralskie cytanie”, który rozrasta się w miarę opracowywania kolejnych czytanek, oraz konkursu recytatorskiego „Znad Wisły i spod Tatr”, który od trzech lat odbywa się w Chicago.
 • Prowadzi cykliczne warsztaty dla nauczycieli z zakresu pracy z tekstem gwarowym w szkole (stała współpraca z gminą Czarny Dunajec, a także Bukowina Tatrzańska).
 • Włącza się w życie regionu, prowadząc warsztaty z zakresu gwary i literatury Podtatrza dla instruktorów zespołów, animatorów kultury regionalnej oraz nauczycieli.
 • Współpracuje z organizacjami polonijnymi w USA (ZPPA oraz Fundacją Kultury Tatrzańskiej) w zakresie edukacji regionalnej dzieci podhalańskich emigrantów.
 • Współpracuje z Fundacją Kultury Tatrzańskiej w Chicago w zakresie organizacji kursów e-learningu z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza.
 • Prowadzi działalność wydawniczą w zakresie gwarowych tekstów Podtatrza.
 • Uczestniczy w pracach jury ogólnopolskich Konkursów poezji religijnej. m.in. im. ks. prof. J. Tischnera w Ludźmierzu (od 2007 r. do końca trwania konkursu) oraz ogólnopolskiego Konkursu jednego wiersza im. J. Tawłowicza w Zakopanem, organizowanym przez „Tygodnik Podhalański” (od 2012 r.) – przewodnicząca komisji w kategorii gwarowej.
 • Od 2020 r. prowadzi autorskie audycje w cyklu „Wierchy” emitowanym przez zakopiańskie Radio Alex.
kobieta

dr Anna Borkowska

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • Zdobyła tytuł magistra filologii angielskiej (specjalizacja: nauczyciel języka angielskiego) w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.

Zainteresowania badawcze obejmują glottodydaktykę, andragogikę oraz geragogikę.

Doświadczenie

 • Współredaktor monografii “The Old meets the meets the new” recenzowanej przez dr hab. Annę Malicką-Kleparską oraz dr hab. Dorotę Werbińską, wydawnictwa PPUZ w Nowym Targu.
 • Na konferencjach naukowych regularnie prezentuje wyniki badań własnych.
 • Od 2016 roku prowadzi cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego dla studentów-seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wśród słuchaczy promuje ideę uczenia się przez całe życie (lifelong learning), szczególną uwagę zwraca na korzyści płynące z uczenia się języków obcych w późnej dorosłości.
 • Prowadzi wolontariat dla Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem.
 • Opiekunka praktyk pedagogicznych na kierunku filologia angielska.
 • Organizatorka licznych warsztatów dydaktycznych dla studentów filologii angielskiej.
 • Organizatorka warsztatów językowych dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich w środowisku lokalnym.
 • Prowadzi cykliczne wykłady dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, dotyczące propagowania idei kształcenia ustawicznego oraz glottogeragogiki, które oparte są na badaniach własnych.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.
Mariusz Trawiński

dr Mariusz Trawiński

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa angielskiego w specjalizacji glottodydaktycznej uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2003 roku.
 • Tytuł magistra filologii angielskiej w specjalizacji nauczycielskiej uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1995 roku.

Doświadczenie

 • 2016-nadal Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu: wykładowca na kierunku filologia angielska.
 • 2013-2016 Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera: wykładowca na kierunku filologia angielska oraz skandynawistyka.
 • 2003-2013 Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków: wykładowca w Instytucie Neofilologii, filologia angielska.
 • 1996-2003 Uniwersytet Śląski, Katowice: wykładowca w Instytucie Języka Angielskiego w Sosnowcu.
 • 1991-1996 XII Liceum Ogólnokształcące, Kraków: nauczyciel języka angielskiego.
mężczyzna

dr Wojciech Majka

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 2005 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rozprawa doktorska pt. „Avatars of the Libido.”
 • Studia magisterskie ukończył na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Doświadczenie

 • Specjalizuje się w tematyce literaturoznawczej oraz filozoficznej.
 • W przeszłości prowadził zajęcia z literatury angielskiej, literatury amerykańskiej, filozofii, kulturoznawstwa brytyjskiego i amerykańskiego oraz z przekładoznastwa.
 • Obecnie zajmuje się tematyką praktyczno-językową i prowadzi zajęcia ze stylistyki języka angielskiego, dyskursu akademickiego oraz z praktycznej znajomości języka angielskiego na poziomie B2+, C1 oraz C2.
 • Jest autorem ponad dwudziestu artykułów naukowych oraz trzech monografii poświęconych tematyce literackiej i filozoficznej.
 • Wziął udział w ponad trzydziestu narodowych jak i międzynarodowych konferencjach naukowych, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, na których wygłaszał referaty w oparciu o wyżej zarysowane paradygmaty naukowe.

Do swych największych inspiracji intelektualnych zalicza problematykę związaną z szeroko pojętą psychologią, literaturą oraz fenomenologią.

Wykształcenie

 • Wykładowca języka rosyjskiego jako obcego na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. M.W. Łomonosowa w Moskwie;
 • Język rosyjski w biznesie i turystyce na Rosyjskim Nowym Uniwersytecie w Moskwie;
 • Magister dziennikarstwa (dyplom z wyróżnieniem) na Otwartym Międzynarodowym Uniwersytecie Rozwoju Człowieka w Mikołajowie (Ukraina);
 • Reporter na Wyższej Szkole Prasy i Telewizji w Mikołajowie (Ukraina).

Doświadczenie

 • Dyplomowany lektor języka rosyjskiego (native speaker).
 • Dziennikarz, redaktor literacki, redaktor portalu internetowego, redaktor naczelny, specjalista ds. Public Relations (praca ze społeczeństwem i mediami), rzecznik prasowy.
 • Autor kursów i warsztatów: podstawy języka rosyjskiego w turystyce  (dla właścicieli i obsługi obiektów noclegowych i turystycznych, podróżników); język rosyjski w biznesie (dla biznesmenów i pracowników firm międzynarodowych); język rosyjski w godzinę (dla młodzieży); warsztaty dziennikarskie.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego (od 2019 roku do chwili obecnej).
 • Tłumacz literatury pięknej z języka polskiego na rosyjski metodą edukacyjnego czytania. Książki wydane przez Wydawnictwo VKN Moskwa, Rosja: Janko muzykantKomedia z pomyłekLatarnik (Henryk Sienkiewicz, 2017); Omyłka (Bolesław Prus, 2018); Polskie kawały i żarty (2018); Polska poezja XIX-XX stulecia (2019).
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego (od 2019 roku do chwili obecnej).
 • Członek Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy (od 2003 roku do chwili obecnej).
 • Regularne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w licznych międzynarodowych konferencjach metodycznych oraz kursach i szkoleniach.Zainteresowania badawcze:
  • Język rosyjski w biznesie i turystyce;
  • Nowoczesne dziennikarstwo;
  • Podobieństwa i różnice w mentalności Polaków i Rosjan.

Wykształcenie

 • Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia angielska w Uniwersytecie Opolskim (specjalizacja literaturoznawstwo oraz nauczanie języka angielskiego).

Doświadczenie zawodowe

 • Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na stanowisku lektora oraz nauczyciela języka angielskiego w placówkach oświatowych oraz prywatnych.
 • W latach 2003-2005 pracowała jako lektor na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od 2005 r. pracuje jako lektor na kierunku pielęgniarstwo (I i II stopnia) w PPUZ.
 • W latach 2007-2011 była dyrektorem szkoły językowej Master w Zakopanem. W PPUZ organizuje akcję charytatywną – Misje Podhalańskiej w Afryce.

Wykształcenie

 • W 2004 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, specjalizacja literatura amerykańska. W pracy magisterskiej skupiła się na dramatach Eugene O’Neilla.

Doświadczenie

 • Od 2007 r. lektor języka angielskiego w PPUZ (prowadzi zajęcia dla studentów fizjoterapii i kosmetologii).
 • Od 2019 r. certyfikowany tutor akademicki Collegium Wratislaviense.

Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje literaturę angielskojęzyczną, w szczególności twórczość Oskara Wilde’a.

Wykształcenie

 • Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, specjalizacja: lingwistyka stosowana.

Doświadczenie

 • Brała udział w konferencjach metodycznych.
 • Ukończyła liczne szkolenia oraz kursy m.in.:
  •  40 godzinne szkolenie: „Współczesne metody nauczania języków obcych na różnych etapach edukacyjnych” zorganizowane przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji;
  • „Technologicznie, dydaktycznie i praktycznie” – CDN, UP, Kraków;
  • ’Teaching Online – using the coursebook and breakout rooms’ – British Council;
  • 3 miesięczny kurs: „Nowoczesne zajęcia języka angielskiego” – Horyzonty Anglistyki.
 • Organizowała konkursy języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
 • Opiekun praktyk pedagogicznych.

Pasjonatka tworzenia własnych materiałów dydaktycznych oraz zastosowania technologii w nauczaniu języka angielskiego.

Wykształcenie

 • Magister literatury angielskiej na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada).
 • Licencjat literatury angielskiej, Uniwersytet Concordia w Montrealu.

Doświadczenie

 • Od 7 lat pracuje w PPUZ.
 • Uczył w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem.
 • Wykładał w Centennial College w Montrealu, w Concordia University w Montrealu oraz w McGill University na Wydziale Kształcenia Ustawicznego w Montrealu.
 • Okazjonalnie zajmuje się redakcją i korektą artykułów, pisze do różnych czasopism.
 • Obecnie pracuje nad studium z amerykańskiego kursu historii, a także aktualizuje studium kursu kultury amerykańskiej i brytyjskiej.
kobieta

mgr Ewa Papierz-Łapsa

kierownik Zakładu Glottodydaktyki

Wykształcenie

 • Ukończyła studia magisterskie z filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Absolwentka podyplomowego studium zarządzania oświatą Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Doświadczenie

 • Jako nauczyciel języka niemieckiego, a później dyrektor związana z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, kształcącym nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego na Podhalu.
 • Od 2015 roku wykładowca PPUZ w Nowym Targu, w roku akademickim 2018/19 kierownik projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na kierunku filologia angielska. Od 2019 r. straszy wykładowca, a obecnie koordynator kierunku filologia angielska i kierownik Zakładu Glottodydaktyki.
 • Autorka artykułów i współredaktorka monografii PPUZ „The Old meets the New”/„Spotkanie starego z nowym”.
 • Jej zainteresowania naukowe dotyczą glottodydaktyki, kształcenia nauczycieli języków obcych oraz polityki językowej w Polsce.
Sekretariat
kobieta

lic. Małgorzata Gozdyra

samodzielny referent ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

Agnieszka Kolasa

referent administracyjny
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Program praktyk

Informacja dla rocznika 2018/2019

Regulamin i program praktyk tłumaczeniowych

Informacja dla rocznika 2019/2020

Regulamin i program praktyk tłumaczeniowych

1. Skontaktuj się z pracodawcą (w przypadku praktyki tłumaczeniowej wakacyjnej możliwe jest odbywanie jej u więcej niż jednego pracodawcy)

 • Uzyskaj wstępną zgodę na odbycie praktyki
 • Ustal termin i czas trwania praktyki

2. Dostarcz ubezpieczenie NNW (dostarcz zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków) do miejsca odbywania praktyk.

3. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki – wypełnione karty dostarcza opiekunowi praktyk w imieniu całej grupy starosta.

 • W przypadku osób, które będą odbywać praktykę tłumaczeniową w różnych instytucjach zamiast karty zgłoszenia należy podczas praktyki uzupełniać kartę przebiegu praktyki i po zakończeniu praktyk dołączyć ją do uzupełnionego dziennika praktyk.

4. Odbierz skierowanie na praktyki, porozumienie (jeżeli Uczelnia nie ma podpisanego stałego porozumienia z wybraną przez Ciebie placówką) oraz dziennik praktyk z zakładem pracy u swojego opiekuna praktyk lub starosty grupy.

5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki pracodawcy. Pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia, jeden z nich zwróć do sekretariatu INHSiT (p.323).

6. Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę.

7. Po zakończeniu praktyki poproś pracodawcę o opinię/list referencyjny lub zaświadczenie o odbyciu praktyk.

8. W Sali Obsługi Studenta (pokój nr 227) złóż teczkę zawierającą następujące dokumenty:

 • uzupełniony dziennik praktyk
 • opinię pracodawcy/zaświadczenie o odbyciu praktyk
 • portfolio tłumacza (zawierające tłumaczenia wykonywane podczas praktyk)

Druki do pobrania:

Karta zgłoszenia na praktykę specjalność tłumaczeniowa

Zaświadczenie o odbytej praktyce

Wniosek o przedłużenie terminu zaliczenia praktyki

Dziennik praktyk

Egzamin dyplomowy
Student po uzyskaniu zaliczenia semestru:

1) Sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

 • strona tytułowa
 • podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora
 • inne załączniki

2) Student loguje się na e-Student i w zakładce dyplomowanie klika DODAJ TEMAT i uzupełnia wszystkie rubryki:

 • tytuł pracy dyplomowej w oryginalnym brzmieniu;
 • tytuł pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski;
 • słowa kluczowe w języku polskim;
 • streszczenie pracy w języku polskim;
 • język pracy;
 • semestr pracy 2021/2022 letni;
 • następnie należy zatwierdzić wszystkie oświadczenia i kliknąć WYŚLIJ

3) Student po otrzymaniu przez promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez portal e-Student w zakładce dyplomowania, klikając w rubryce AKCJE – SZCZEGÓŁY – PLIKI, w rubryce NAZWA wpisuje: Praca dyplomowa. Następnie klika WYBIERZ PLIK i załącza ostateczną wersje pracy (której nie można już modyfikować ani zmieniać), następnie klika WYŚLIJ.

Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku), co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ, (przy czym tytuł ma być nie dłuższy niż 120 znaków, w przypadku zbyt długiego tytułu należy skrócić nazwę do wymaganej ilości znaków). Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

4) Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, student niezwłocznie powiadamia pracownika Działu Nauczania:

 • Joanna Huzior e-mail joanna.huzior@ppuz.edu.pl lub telefonicznie 18 26 10 731

5) Pracownik Działu Nauczania uzupełnia pozostałe informacje m.in. dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikuje poprawność wprowadzonych danych, a następnie powiadamia studenta o możliwości przesłania pracy do promotora. Wówczas student przesyła pracę do promotora przez swoje konto e-Student: zakładka DYPLOMOWANIA – SZCZEGÓŁY – PLIKI – AKCJE – SZCZEGÓŁY – PRZEKAŻ DO PROMOTORA

6) Najpóźniej w dniu obrony student zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauczania (pok. 227):

 • dziennika praktyk zawodowych – w przypadku jeżeli nie został wcześniej złożony, (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres : PPUZ w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);
 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada – wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres joanna.huzior@ppuz.edu.pl);
 • archiwalnej wersji pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oświadczeniami zawierającymi oryginalne podpisy studentów: o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej oraz o samodzielności wykonanej pracy;
 • oryginałów dokumentów przesłanych wcześniej w wersji elektronicznej;
 • legitymacji studenckiej (dotyczy tylko studentów studiów drugiego stopnia).

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony.

Informujemy również, że studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji w Dziale Nauczania pod nr 18-26-10-731.

Po obronie  student może odebrać zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo – do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych. Wszyscy absolwenci, którzy będą potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, na inną uczelnię proszeni są o dostarczenie druku obowiązującego na tej uczelni. Wzory zaświadczeń należy składać jak najwcześniej w pok. 227, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem.

Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom – pok. 226.

Absolwenci, którzy chcą uzyskać dodatkowy dyplom w języku angielskim, do dnia obrony muszą złożyć następujące dokumenty:
 • podanie z prośbą o wydanie dyplomu w języku angielskim

Jeżeli podanie zostanie złożone po obronie absolwent zobowiązany jest dodatkowo do uiszczenia opłaty za dyplom w kwocie 20 zł.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 18 26 10 700

Wzory podań
Podania
  Materiały dydaktyczne
  Elementy
   Raport samooceny
   Studenckie koła naukowe
   Galeria