Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Architektura

Kierunek studiów

Architektura

Studia II stopnia (magisterskie), półtoraroczne, (trzy semestry), stacjonarne, profil praktyczny

Architektura jest prestiżowym kierunkiem, przeznaczonym dla studentów ze szczególnymi uzdolnieniami technicznymi i artystycznymi. Absolwenci studiów, pracując w zawodzie, mają realny wpływ na architekturę i krajobraz. Trzy semestry nauki zapewniają studentom zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych. Istotnym elementem dydaktyki jest kształcenie praktycznych umiejętności, niezbędnych w pracy zawodowej. Dominującą formą zajęć są ćwiczenia projektowe i zajęcia specjalistyczne.

Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów przygotowania zawodowego koniecznego do samodzielnej pracy architekta oraz podjęcia działalności w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego w pracowniach projektowych, w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych i jednostkach zajmujących się doradztwem oraz kierowania lub samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i w państwach Unii Europejskiej.

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie).

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwent studiów magisterskich może uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, po odbyciu odpowiedniej praktyki i zdaniu egzaminu w Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed
Nauczyciele akademiccy

Nauczyciele akademiccy wywodzą się głównie z Politechniki Krakowskiej, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wielu z nich należy do krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych, co przekłada się  na nowatorskie sposoby prowadzenia zajęć warsztatowych.

Wykształcenie

 • W 1984 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „O budowie i synergii wnętrz urbanistycznych”.
 • W 1974 r. uzyskał stopień doktora.
 • W 1967 r. ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Doświadczenie

 • Autor ponad 250 publikacji, w tym 12 książek.
 • Przez większość życia zawodowego związany z Politechniką Krakowską. W ostatnim czasie również z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, KUL w Lublinie i Uniwersytetem Zielonogórskiem.
 • W latach 1976-1977 pracował jako wykładowca w University od Baghad, później jako visiting profesor w Fachhochschule w Münster, a następnie był konsultantem International City Managers Association.
 • W latach 1990-1991 pełnił funkcje Głównego Architekta Krakowa.
 • Jest autorem kilkudziesięciu projektów architektonicznych oraz współautorem planu ogólnego Krakowa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa i Warszawy (gł. proj. Z. Ziobrowski), planu koordynacyjnego III Kampusu UJ oraz koncepcji „Parków rzecznych” w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa.
 • Najnowsza publikacja to „Krajobraz w czasach populizmu i postprawdy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.

Wykształcenie

Urodzony w 1945 r. w Krakowie. Absolwent najstarszej polskiej szkoły średniej – liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Dyplom magistra inżyniera architektury obronił w 1969 r. w Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury, gdzie został zatrudniony jako asystent w 1970 r. uzyskując kolejno: stopień doktora (1980), doktora habilitowanego (1998) oraz tytuł profesora (2016).

Doświadczenie zawodowe

W 2017 r. podejmuje pracę nauczyciela akademickiego w Podhalańskiej Państwowej  Wyższej Szkole Zawodowe, gdzie zatrudniony jest do chwili obecnej.  Równocześnie z pracą dydaktyczną (Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Akademia Rolnicza w Krakowie, The Queen’s University of Belfast oraz PPUZ w Nowym Targu) prowadzi działalność projektową jako architekt, urbanista i planista – indywidualnie i w zespołach projektowych krajowych i zagranicznych (m. in. w pracowni prof. arch. J.L. Latour’a we Francji oraz arch. R. de Luca w Rzymie).  Oprócz licznych projektów (w tym nagrodzonych i wyróżnionych w ogólnopolskich konkursach architektonicznych, a także artykułów w czasopismach naukowych posiada w swoim dorobku 4 naukowe publikacje książkowe:

Marek Kowicki: Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta, monografia 222, Seria Architektura, Wydawnictwo PK, Kraków 1997, ss 251, PL ISSN 0860-097X

Marek Kowicki: Współczesna agora. Wybrane problemy kształtowania ośrodków społeczno-usługowych dla małych społeczności lokalnych, monografia, Seria Wydawnictw Naukowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003/2004, ss 235, ISBN 83-7242-274-5

Marek Kowicki: Patologie / wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej. Studium na tle tendencji krajowych i europejskich, Seria Wydawnictw Dydaktycznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, ss 211, ISBN 978-83-7242-529

Marek Kowicki: Rozproszenie zabudowy na obszarach Małopolski, a kryzys kreatywności opracowań planistycznych monografia, Seria Wydawnictw Naukowych, Wydawnictwo Politechniki KrakowskiejKraków 2014, ss.187, ISBN 978-83-7242-772-4

Wykształcenie 

 • 1968-1973 – studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej zakończone dy­plo­mem magistra inżyniera architekta – praca dyplomowa: Rozbudowa i modernizacja Kra­kowskich Zakładów Armatur; promotor doc. Zdzisław Arct;
 • 1983 – doktor nauk technicznych, na podstawie obrony dysertacji O modelach funkcjo­nal­no-przestrzennych biur; promotor profesor Bohdan Lisowski;
 • 1995 – doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki w spec­jalności: teoria architektury i urbanistyki; dysertacja habilitacyjna O środowisku ar­chi­­tek­to­nicznym miejsc pracy biurowej; recenzenci w przewodzie profesorowie: J. Ta­de­usz Ga­włow­ski, Leszek Kałkowski i Stanisław Sołowij;
 • 1998 – profesor nadzwyczajny Politechniki Krakowskiej – recenzenci w postępowaniu awan­­sowym profesorowie: Witold Cęckiewicz i Lech Kłosiewicz;
 • 2009 – profesor tytularny nauk technicznych – recenzenci w przewodzie profesorowie: An­drzej E. Gałkowski, Nina Juzwa, Wacław Seruga i Stefan Wrona;
 • 2017 – 2020 – profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej;
 • 2020 – 2022 profesor na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej;
 • Od 2022 – profesor w Instytucie Technicznym Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Aktywność w organizacjach naukowych i zajmowane stanowiska:

 • od 1992 członek Komisji Ergonomii Oddziału Krakowskiego PAN, od roku 2015 r. – prze­wod­niczący;
 • od 1996 członek Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Krakowskiego PAN;
 • kierownik Samodzielnego Zakładu Projektowania Architektury Przemysłowej Politechniki Krakowskiej A6 – w latach 1998–2003.
 • 1999 – 2011 członek Komitetu Ergonomii Polskiej Akademii Nauk i przewodniczący w latach 2008 – 2010;
 • przewodniczący Kolegium Redakcyjnego i redaktor naczelny dwumiesięcznika Na­sza Po­li­tech­nika w latach 2002-2005;
 • Kierownik Zakładu Architektury Miejsc Pracy Instytutu Projektowania Architek­to­nicznego Politechniki Krakowskiej w latach 2008 – 2010;
 • Kierownik Zakładu Architektury Przemysłowej Instytutu Projektowania Architek­to­nicz­nego Politechniki Krakowskiej w latach 2010 – 2014;
 • Członek Senatu Politechniki Krakowskiej w latach 2012 – 2020;
 • dyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej w latach d 2013 – 2020;
 • od 2013 – członek Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczący w latach 2013-2021;
 • kierownik Katedry Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji Politechniki Krakowskiej w latach 2014 – 2020;

Główna problematyka badań naukowych i wdrożeń:

 • architektura i środowisko miejsc pracy;
 • budownictwo biurowe w kontekście urbanistycznym, aspekty lokalizacji i aspekt wielo­funk­cyjności obiektów i zespołów biurowych;
 • obiekty biurowe, technologia pracy biurowej, pomieszczenia pracy, ich śro­do­wis­ko i wy­po­sażenie;
 • aspekty koncepcji przestrzennych i estetyczno-wrażeniowe obiektów biurowych;
 • problematyka kształtowania zakładów przemysłowych, strefowanie poziome i funkcje po­mocnicze zakładów produkcyjnych;
 • przemysł 4.0 i aspekt sztucznej inteligencji w produkcji materialnej;
 • ergonomia i aksjologia ogólna, ergonomia pracy biurowej, ergonomia w architekturze, dos­to­sowanie przestrzeni zbudowanej do potrzeb użytkowników, metody równoważenia tech­ni­zacji i uniformizacji w architekturze, aspekty dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego;
 • teoria budowy formy architektonicznej, architektura w kontekście kulturowym.

Wykształcenie

 • Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Stopień doktora uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Studia magisterskie ukończył na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Doświadczenie

 • Do  2016 roku pracownik naukowy i dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Instytucie Projektowania Miast i Regionów, w Zakładzie Architektury i Planowania Wsi.  Od 2016 roku pracownik naukowy i dydaktyczny w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w Instytucie Nauk Technicznych.
 • Jest autorem ponad 100 publikacji w czasopismach specjalistycznych oraz dwóch książek:
  1. Tarajko-Kowalska Justyna, Mełges Hubert, Cygankiewicz Ingeborga, Miejskie farmy ze zwierzętami, ogrody edukacyjne i ośrodki jeździeckie – idea funkcje, planowanie, Politechnika Krakowska, Kraków 2017.
  2. Mełges Hubert, Pozamiejski obraz przestrzenno-architektoniczny Małopolski wczoraj i dziś ( wybrane problemy), Politechnika Krakowska, Kraków 2018.
 • Jest referentem licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
 • W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się przede wszystkim  szeroko rozumianą problematyką architektury i planowania wsi, ze szczególnym uwzględnieniem wartości kulturowych, ekologiczno-przyrodniczych i społecznych.
 • Jest czynnym architektem z zakresu projektowania obiektów użyteczności publicznej i sakralnej, budownictwa wiejskiego i jednorodzinnego oraz projektowania wnętrz. Posiada uprawnienia projektowe oraz uprawnienia przy zabytkach nieruchomych.
 • Jest członkiem:  Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Sekcji Urbanizacji Krajobrazu Wsi PAN/O Kraków, Komisji Urbanistyki i Architektury, Zarządu Krajowego Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie, Sekcji Polskiej ECOVAST (European Cuncil for the Village and Small Town), Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej w Krzeszowicach, Okręgowej Izby Architektów Polskich i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • W okresie swojej kariery dydaktycznej i zawodowej uzyskał szereg Nagród Politechniki Krakowskiej, w dziedzinie dydaktycznej oraz kilkanaście wyróżnień i nagród architektonicznych. Otrzymał Nagrodę II Stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Srebrną Odznakę „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa” oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

Dewizą działalności naukowo-badawczej i projektowej, jest szczególne poszanowanie dla architektonicznych i kulturowych wartości zespołów zabytkowych, a zarazem twórcze kontynuowanie tradycji archetypów lokalnych w kontekście ochrony krajobrazu i środowiska przyrodniczego.

Wykształcenie

 • chemik (magister, 1973, Uniwersytet Jagielloński)
 • konserwator zabytków architektury (studia podyplomowe, 1980–1981, Politechnika Warszawska)
 • historyk sztuki (doktor, 2005, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)
 • historyk i teoretyk architektury (doktor habilitowany, 2017, Politechnika Krakowska)

Doświadczenie zawodowe

Nauczyciel w Państwowym Liceum Plastycznym im. A. Kenara (1973–1976), wieloletni pracownik Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego (1976–nadal, główny specjalista ds. ochrony zabytków), wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (2017–nadal, prof. uczelni).

Autor wielu dokumentacji konserwatorskich zabytków Zakopanego, których remonty nadzorował w latach 1981–2021 (m.in. wille: „Koliba”, „Pod Jedlami”, „Oksza”, „Czerwony Dwór”, Koziańskich, „Opolanka”, Galeria Hasiora, kaplica Najświętszego Serca Jezusowego w Jaszczurówce, kościół Matki Boskiej Częstochowskiej – tzw. stary kościółek, kościół Najświętszej Rodziny – tzw. nowy kościół, gmach Muzeum Tatrzańskiego) oraz licznych publikacji poświęconych historii architektury Zakopanego i Podtatrza, a także ochronie zabytków tego regionu. Autor scenariuszy wystaw stałych w Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi „Koliba” (1993, 2016–2020) oraz Szlaku Stylu Zakopiańskiego (2014) i Szlaku znakomitych zakopiańczyków (2019).

 

mężczyzna

dr Piotr Fijałkowski

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 1990 r. uzyskał doktorat z matematyki na Uniwersytecie Łódzkim.
 • W 1981 r. ukończył magisterium na Uniwersytecie Łódzkim.
 • W 1994 r. zdobył licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji 763).

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnia praca w charakterze nauczyciela akademickiego:

 • 1982 – 2004 Uniwersytet Łódzki;
 • 2004 – 2008 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;
 • Od 2006 r. w Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu.

Wykształcenie

 • Doktorat i habilitację uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej;
 • Tytuł urbanisty dyplomowanego zdobył na Uniwersytecie Paris X (1972), Dyplom Institut de l’Environnement (1972) oraz Centre de Recherche d’Urbanisme (1967-1972).

Doświadczenie

 • Pracował w UNESCO w dziale Etablissements Humains et Environnement Socio-Culturel.
 • Regionalny Dyrektor Studiów Rewitalizacji we Francji w Ruchu PACT ARIM w latach 1980-92.
 • W Polsce po 1990 r. inicjował prace nad kolejnymi ustawami o rewitalizacji, (projekty 1-3).
 • Ekspert URBACT 2006-2008.
 • Prezes Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji 2000- 2008.
 • Członek Polskiego Komitetu ICOMOS i Rady Naukowej Cittaslow International.
 • W latach 1993-1996 Kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Rewitalizacji Miast w Instytucie Spraw Publicznych UJ (obecnie em. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).
kobieta

dr Jolanta Brandys

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Uzyskała tytuł naukowy doktora nauk matematycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykształcenie

 • Doktorat na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, dziedzina: inżynieria materiałowa; specjalność: materiały konstrukcyjne – 2010 r.
 • Jednolite studia magisterskie w dyscyplinie: inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej – 2000 r.

Doświadczenie

 • Od 2019 r. związana z Instytutem Technicznym Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
Jerzy Gruszczyński

dr szt. Jerzy Gruszczyński

zastępca dyrektora Instytutu Technicznego

Wykształcenie

 • Uzyskał stopień doktora sztuki w katedrze Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie; tytuł pracy doktorskiej: „Projekt wybranych elementów bazowych systemu znaków drogowych”.
 • Zdobył tytuł magistra w Katedrze Metodyki Projektowania na kierunku formy przemysłowe w ASP im. J. Matejki w Krakowie.
 • Ukończył Liceum Muzyczne im. F. Chopina w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 1. Zajmuje się projektowaniem komunikacji wizualnej, wystawiennictwem, małą architekturą, scenografią, aranżacją plenerową oraz zdobnictwem regionalnym.
 2. Jest muzykiem, kompozytorem i wykonawcą muzyki elektronicznej, a także autorem koncertów w konwencji muzyka, obraz i słowo, w tym cyklu: „Pejzaż Górski” i „Elektroniczne Zaduszki”.
 3. Zajmował się działalnością publicystyczną.
 4. Działacz społeczny, m. in. prezes Zakopiańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w latach 2002–2006 oraz 2010–2014.
 5. Były speleolog.

Dorobek naukowy dotyczy projektowania znaków, w tym drogowych, turystycznych i systemów informacji w przestrzeni publicznej, nawiązując do zagadnień psychologii percepcji, badań wizualnych oraz problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego (również w kontekście międzynarodowym), a także ochrony krajobrazu – co obejmuje 29 artykułów, czynny udział w ponad 20 konferencjach oraz trzy autorskie wystawy.

Wykształcenie

 • Stopień doktora uzyskała na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Doświadczenie

 • Do 2016 roku pracownik naukowy i dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Instytucie Budownictwa Ogólnego. Od 2016 roku pracownik dydaktyczno-naukowy w Instytucie Technicznym Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach specjalistycznych, referent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
 • W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się w  sposób kompleksowy, szeroko rozumianymi problemami z dziedziny architektury i budownictwa ogólnego.
 • Jest czynnym architektem z zakresu projektowania obiektów użyteczności publicznej i sakralnej, budownictwa jednorodzinnego oraz projektowania wnętrz. Posiada uprawnienia projektowe oraz uprawnienia przy zabytkach nieruchomych.
 • Jest członkiem Sekcji Budownictwa PAN w Krakowie.
 • Uzyskała kilkanaście nagród i wyróżnień w krajowych konkursach architektonicznych .
 • Uzyskała następujące odznaczenia, wyróżnienia i nagrody:
 1. Wyróżniona praca doktorska przez Rektora Politechniki Krakowskiej.
 2. Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki – trzeciego stopnia.
 3. 5 nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za Pracę Naukowo-Badawczą.
 4. Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej  za Pracę Dydaktyczną.
 5. Honorowa Nagroda „ Statuetka Złotego Kolibra” od Stowarzyszenia na Rzecz dla Dzieci z Chorobą Nowotworową.
 6. Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej.

Dewizą działalności naukowo-badawczej i projektowej jest w szerokim tego słowa znaczeniu uwrażliwienie na potrzeby człowieka z uwzględnieniem potrzeb ludzi z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami. Projektowane obiekty spełniają wymogi poszanowania architektonicznych i kulturowych wartości w zespołach miejskich i wiejskich, a zarazem są twórczą kontynuacją tradycji archetypów lokalnych poprzez nawiązanie do szeroko rozumianej problematyki zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa.

Wykształcenie

 • W grudniu 2021 r. uzyskał tytuł doktora po publicznej obronie pracy pt: „Przemiany budynków szkolnych w układach przestrzennych regionu Podhala po II wojnie światowej”  – na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2009 r. prowadzi działalność gospodarczą – pracownię architektoniczną, która stanowi poza dydaktyczną działalność obejmującą kompletne prace nad dokumentacjami projektowymi w całym procesie budowlanym. Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami projekty wykonywane są głownie jako autorskie dzieła od projektowania poprzez kierowanie do oddania do użytku.
 • W grudniu 2008 r.  uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej „Architektura Ziem Górskich, wczoraj – dziś – jutro” gdzie wygłaszał referat  pt. „Dworce jako charakterystyczne elementy architektoniczne krajobrazu kulturowego regionu małopolski w okresie ostatniego 50-lecia”.
 • W marcu 2020  r. brał udział w międzynarodowych warsztatach Polsko-Ukraińsko-Węgierskich w Krakowie zorganizowanych przez Katedrę Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5, Studio A52.
 • W 2021 r. brał udział w międzynarodowej konferencji pod tytułem „Evolutionary Modernism. A Journey from Technocracy to Sustainable Development” gdzie przedstawił prezentację pod tytułem „Modernizm uniwersalny na przykładzie „Szkół Tysiąclecia”.
mężczyzna

dr inż. arch. Rafał Mirek

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 2017 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w specjalności: teoria architektury, historia architektury i urbanistyki na Politechnice Wrocławskiej.
 • W 2005 roku ukończył Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, na kierunku architektura i urbanistyka.

Problematyka badawcza

 • teoria architektury i urbanistyki,
 • regionalizmu w architekturze.

Specjalizacje zawodowe

 1. Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego.
 2. Rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej w zakresie planowania, projektowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją procesu inwestycyjnego.
 3. Uprawniania budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.
 4. Uprawniania budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanym.

Doświadczenie zawodowe

 • Czynny członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Czynny członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Członek miejskich i gminnych komisji architektoniczno-urbanistycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobyte w Polsce i za granicą obejmuje projektowanie oraz nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie obiektów inżynierskich i infrastrukturalnych, obiektów zabytkowych, budynków: zamieszkania, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, sportowych oraz użyteczności publicznej. Autor wielu opinii oraz ekspertyz z zakresu architektury i urbanistyki.

Wykształcenie

 • Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 1976 r. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Tytuł magistra inżyniera uzyskała na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Doświadczenie

 • Od 2006 roku zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
 • W latach 2007- 2015 była dyrektorem Instytutu Architektury i Urbanistyki w PPWSZ.
 • W latach 2015 – 2018 była dyrektorem Instytutu Nauk Technicznych.
 • Obecnie pełni funkcje kierownika i koordynatora Zakładu Architektury w Instytucie Technicznym PPUZ.
 • W latach 2005-2011 pracowała na stanowisku adiunkta, potem prof. Uczelni w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
 • W latach 1976-2005 była adiunktem naukowo-dydaktycznym w katedrze Architektury Użyteczności Publicznej Politechniki Krakowskiej.
 • Wicedyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego ( w latach 1983-1989 oraz 1993- 2003).
 • Członek Rady Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1986-2005).
 • Prowadzone zajęcia dydaktyczne: projektowanie obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz rysunek odręczny.
 • Promotor około 100 prac dyplomowych inżynierskich.
 • Doświadczenia organizacyjne: kierownictwo zespołami opracowującymi programy studiów inżynierskich i magisterskich kierunku architektura w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, a następnie w PPWSZ i PPUZ w Nowym Targu.
 • W roku 1990 odbywa roczny staż projektowo – budowlany w Londynie w firmie LW Construction.
 • Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
 • Autor i współautor licznych prac naukowo-badawczych poświęconych projektowaniu architektonicznemu obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych, związków między stara a nowa architekturą oraz zagadnieniom metodologii projektowania
 • Autor i współautor około 40 projektów architektonicznych, w tym fontanny Kryształ na Rynku Głównym w Krakowie (współautorzy: arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz, arch. Wiesław Michałek – I  nagroda  w konkursie architektonicznym – projekt i realizacja).
 • W latach 1993-2010 realizuje projekty architektoniczne i projekty wnętrz we własnej pracowni (działalność gospodarcza – „MPA- Pracownia Proj-Arch”).
 • Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Małopolskiej Izby Architektów.

Wykształcenie

 • W 1973 r. obroniła pracę doktorską pt. Naturalne warunki środowiska człowieka jako kryterium oceny projektów miast przyszłości. Praca zdefiniowała i wprowadziła pojęcie estetyki sozologicznej – badania nad tym zagadnieniem podsumowała w książce Ekologia środowiska mieszkaniowego. Studia nad kształtowaniem architektonicznym biotopu.
 • W 1964 r. uzyskała tytuł magistra na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej; praca pt. Ośrodek rekreacyjno-kąpieliskowy dla miasta milionowego  wykonana pod kierunkiem prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego i dr hab. Zbigniewa Gądka.
 • Ukończyła podyplomowe studium ochrony przyrody w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie (1972).
 • Jest absolwentką podyplomowego studium konserwacji zabytków dla rzeczoznawców majątkowych (1999).
Doświadczenie zawodowe
 • Po ukończeniu studiów magisterskich odbyła staż w Katedrze Projektowania Architektury w Regionie, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • W 1965 r. pełniła funkcję inżyniera ds. inwestycji w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu.
 • W latach 1966-2005 była pracownikiem dydaktyczno-naukowym w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (obejmowała stanowiska: asystenta, starszego asystenta i adiunkta) – zajęcia dydaktyczne i praca badawcza obejmowały: teorię  i historię architektury współczesnej, architekturę najnowszą i dziedzictwo historyczne, konserwację zabytków, zagadnienia związane ze sztuką współczesną oraz rysunek odręczny).
 • W 1971 r. przebywała na miesięcznym stypendium Centro Internationale Andrea Palladio w Vicenzy we Włoszech.
 • Oprócz pracy dydaktycznej i naukowej zajmowała się pracą projektową – tworzyła realizacje architektoniczne i wnętrzarskie oraz projekty rewaloryzacyjne, które wprowadziły nowe funkcje w historyczną zabudowę.
 • Wzięła udział w kilkunastu urbanistycznych i architektonicznych zespołach konkursowych, których celem był projekt m.in. centrum Łodzi, osiedla Dębniki w Krakowie, centrum Będzina.
 • W latach 2004-2012 była Kierownikiem Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (wcześniej przez 6 lat była sekretarzem naukowym).
 • W latach 2008-2012 wykładała na Podyplomowym Studium Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
 • W latach 1965 -1972 była sekretarzem technicznym Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w Krakowie, w latach 1972-1978 zastępcą sekretarza naukowego Komisji, do 1982 r. sekretarzem naukowym ds. architektury, a obecnie członkiem Zarządu Komisji.
 • Jest Przewodniczącą Sekcji Sztuk Plastycznych w Architekturze Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, a także członkiem Kolegium Redakcyjnego Teki Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN.
 • Jest członkiem Polskiej Sekcji DOCOMOMO (przez kilka lat była sekretarzem naukowym sekcji) oraz  Stowarzyszenia Konserwatorów  Zabytków.
 • Była członkiem Rady Programowej Galerii Sztuki „Kanonicza 1” Politechniki Krakowskiej (od 1996 do 2005-likwidacja galerii), a także członkiem Rady Programowej Galerii Krytyków POKAZ – Warszawa, Krakowskie Przedmieście 20/22 (aż do likwidacji w 2012 r.).
 • W latach 1996-2006 redaktor naczelna czasopisma „Rezydencje”.
 • Od 1976 r. członek koła malarskiego architektów MALARCH – udział w wielu wystawach zbiorowych, trzy wystawy indywidualne.
 • Od 2010 r. jest prezesem Stowarzyszenia Artystów i Przyjaciół PIWNICY POD BARANAMI.
 • Od 2011 członek AIPP  (Stowarzyszenie włosko-polskie w Padwie).
 • Od 2011 członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
 • Od czasów studenckich współpracuje z teatrami studenckimi (dekoracje, kostiumy, aranżacje wnętrz na uroczystościach i balach). Przygotowała m.in.: scenografię do widowiska „Ze złomu szlachetnego” – w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego, Centrum Polsko-Słowiańskie Nowy Jork,1994; scenografię jasełek w kościele St.Mary Mother of Jesus Nowy Jork,1995, a także scenografia do „Polish Opera Plus an assumed Miracle (Krakowiacy i górale), przedstawienie zrealizowane przez Polski Instytut Teatralny w USA, reż. Nina Polan, premiera w Cami Hall, Nowy Jork,1995.
 • Przez 12 lat prowadziła studenckie praktyki inwentaryzacyjne w Zakopanem.
Nagrody i wyróżnienia
 • 2021 r.  Odznaka Honoris Gratia nr 2538,
 • 2008 r. I nagroda zespołowa (realizacyjna) za projekt fontanny „Kryształ”, Kraków, Rynek Główny (współautorka koncepcji dr arch. Maria Ponikiewska-Arct),
 • 2006 r. I nagroda zespołowa w ogólnopolskim konkursie na projekt rewaloryzacji centrum Siemianowic Śląskich – projekt kaskady wodnej (współprojektant: dr arch. Maria Ponikiewska-Arct),
 • 2005 r. Medal Jubileuszowy za wkład w rozwój Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
 • 2001 r. pierwszy „Laur Krakowa XXI wieku” za zasługi w integrowaniu nauki, sztuki i biznesu,
 • 1993 r. Nagroda im. Włodzimierza Tetmajera za odtworzenie pracowni W. Tetmajera i rewaloryzację jego dworu w Bronowicach wraz z otoczeniem,
 • 1986 r. Złoty Krzyż Zasługi,
 • 1985 r. Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za organizację ogólnopolskich „Konwersatoriów Polskiej Architektury Współczesnej” (Komisja UiA O/PAN) w Mogilanach.
 • 1985 r. Nagroda Muzeum Tatrzańskiego za organizację i merytoryczny poziom dokumentacji zabytków architektury Zakopanego i okolic wykonanych w ramach praktyk studenckich.
 • Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za działalność dydaktyczną m.in. za działalność naukowo-badawczą (1981 r.),
 • 1981 r. złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami” od Ministra Kultury i Sztuki,
 • 1978 r. nagroda w ogólnopolskim konkursie za książkę Ekologia środowiska mieszkaniowego (współautor T.P.Szafer),
 • 1973 r. nagroda III stopnia  Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki za książkę Nowa Architektura Polska (współautor T.P.Szafer).
Joanna Suchowiak-Horzemski

dr szt. Joanna Suchowiak-Horzemski

dyrektor Instytutu Technicznego
Wykształcenie
 • Doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplina: sztuki projektowe na Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie;
 • Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Architektury Wnętrz, ASP w Krakowie.
  Problematyka badawcza obejmuje architekturę wnętrz oraz identyfikację wizualną i zagadnienia związane z reklamą w istniejącym kontekście architektoniczno-krajobrazowym.
Doświadczenie
 • Dorobek twórczy obejmuje projektowanie wnętrz i elementów komunikacji wizualnej, malarstwo oraz fotografię.
 • Autorka programów do nauczania na studiach I i II stopnia.
 • Współautorka programu studiów podyplomowych z zakresu komunikacji wizualnej.

Wykształcenie

 • Absolwentka Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wydziale Architektury, gdzie w 1996 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera.

Doświadczenie zawodowe

 • Członkini Południowej Okręgowej Izby Urbanistów i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Posiada doświadczenie w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektowaniu  urbanistycznym.

Wykształcenie

 • 2022 r. uzyskała stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka w specjalności historia architektury i urbanistyki
 • 2012 r. ukończyła Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych Centrum Pedagogiki i Psychologii, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • 2009 r. ukończyła studia podyplomowe; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie (nr uprawnienia 17019, data wpisu 21. 09. 2011)
 • 2008 r.  ukończyła studia magisterskie na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Doświadczenie zawodowe

 • Uczestniczy w zagranicznych wyjazdach szkoleniowych z zakresu prac konserwatorskich w zespołach urbanistycznych oraz konserwacji, adaptacji oraz modernizacji obiektów zabytkowych lub noszących cechy zabytkowe.
 • W latach 2017–2020 prowadziła zajęcia dydaktyczne dotyczące możliwości rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz terenów zdegradowanych podczas Międzynarodowych Międzynarodowych Warsztatów Studenckich dla studentów Hochschule fuer angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim, Universite de Mons oraz Politechniki Krakowskiej i Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Od 2009 r. jest wykładowcą w Instytucie Technicznym Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Od 2007 r. pracuje zawodowo w biurze projektowym.

Aktywizacja studentów

 1. Jest opiekunem studenckiego koła naukowego „Ad Quadratum” oraz członkiem komitetu naukowego i organizacyjnego corocznych studenckich konferencji naukowych.
 2. Organizuje plenery rysunkowe i wyjazdy inwentaryzacyjne dla studentów kierunku architektura PPUZ w Nowym Targu.

Wykształcenie

2011 – 2012 Policealna Szkoła Poligraficzna Multimedialna i Projektowania Reklam „Publishing School” – grafik komputerowy o specjalności poligraf operator DTP

2006 – 2008 Akademia  Pedagogiczna, Kraków, Instytut Sztuki – edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia magisterskie uzupełniające ukończone z wyróżnieniem

2003 – 2006 Akademia Pedagogiczna, Kraków, Instytut Sztuki – edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia licencjackie ukończone z wyróżnieniem

2000 – 2001 Policealna Szkoła Technologii Informatycznych – Studium Grafiki Komputerowej, Kraków, grafik komputerowy

1994 – 1999 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara, Zakopane, plastyk w zakresie specjalności formy użytkowe ze specjalizacją snycerstwo

Doświadczenie

Wystawy

2009 wernisaż prac w Muzycznej Owczarni w Jaworkach „Pierwotność materii”

2009 wystawia grupy ARH- (Sylwia Bobak, Arkadiusz Kapłon, Marcela Krukowiecka) w Galerii Stara Kotłownia w MOK w Nowym Targu

2010 udział w wystawie XIX prezentacje nowotarskie, w galerii „Jatki” w Nowym Targu

2012 udział w wystawie XXI prezentacje nowotarskie , Oczko; w galerii „Jatki” w Nowym Targu

2014 udział w wystawie XIII prezentacje nowotarskie w galerii „Jatki”

2016 udział w wystawie „Srebrne Jatki – czyli 25 Prezentacje Nowotarskie” Galeria Sztuki BWA „Jatki” w Nowym Targu

Projekty okładek i grafiki do publikacji

2011 „Jak żyć, żeby nie umrzeć?…Wspomnienia” Antonina Zachara-Wnękowa

2011 „Ukwalowania o zyciu i świecie” Ludwina Jarząbek

2011 „Coby nie zabocyć” Franciszek Sikoń

2012 „Życie serdeczne. Wspomnienia” Anna Olszyńska

2012 „Ze serca scyrego” Zbigniew Długosz”

2014 „Paweł Kluś. Mój olcański dziadek” Jan Bobak

Wykształcenie

 • Styczeń 2010 r. otwarcie przewodu doktorskiego na Politechnice Wrocławskiej, tytuł pracy: „Odmiany stylistyczne architektury przełomu XIX i XX w. w budownictwie uzdrowiskowym Rabki-Zdroju”.
 • 2002 r. magister inżynier architekt w Instytucie Projektowania Urbanistycznego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, temat pracy dyplomowej: „Zespół rekreacyjny Nad Dunajcem na tle renowacji urbanistycznej centrum Krościenka”.
 • 2003 – 2004 r. studium pedagogiczne w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.
 • Kurs języka włoskiego na poziomie A2 w Instytucie Kultury Włoskiej w Krakowie.

W badaniach nad architekturą regionalną skupia się głównie na zabudowie Rabki-Zdroju, obszar badań koncertuje na architekturze uzdrowiskowej.

Doświadczenie zawodowe

 • Wykonuje liczne inwentaryzacje architektury drewnianej oraz karty ewidencyjne obiektów chronionych dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Opracowała typologię formy oraz detalu architektonicznego tradycyjnej zabudowy rabczańskiej.
 • W pracy dydaktycznej, którą zajmuję się od 18 lat, dużą uwagę skupia na wdrażaniu metod dydaktycznych, ukierunkowanych na rozwój kreatywności uczniów i studentów. Wprowadza działania, które mają podnieść zaangażowanie studentów w poszukiwanie źródeł wiedzy, także w niekonwencjonalny sposób.
 • W ramach poszerzenia oferty edukacyjnej uczelni uczestniczyła w opracowaniu wniosku otwarcia studiów II stopnia na kierunku architektura oraz wdrażaniu Polskich Ram Kwalifikacji.
 • Metody nauczania wzbogaca o wymianę doświadczeń z innymi środowiskami studenckimi, nawiązuje kontakty z uczelniami zagranicznymi. Organizuje wizyty studyjne i warsztaty, angażuje studentów w różne wydarzenia naukowe, w tym:
 1. Szkoleniowy wyjazd w ramach programu programu Erasmus – UniversitàdegliStudi di Enna, Sycylia, Włochy – lipiec 2011 r.
 2. Szkoleniowy wyjazd w ramach programu Erasmus – UniversitàdegliStudi di Sassari, Włochy, Sardynia, lipiec 2013 r.
 3. Szkoleniowy wyjazd w ramach programu Erasmus – Pisano Arredamenti – Essepi 2 Srl – Cagliari, Sardynia, Włochy, sierpień 2014 r.
 4. Szkoleniowy wyjazd w ramach programu Erasmus plus -SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INTEGRATI, Ing. Mulas Alessandro,  Cagliari, Sardynia, Włochy, sierpień 2017 r.
 5. Wystawę prac studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Instytutu AiU wykonach w czasie praktyk inwentaryzacyjnych, „Krzyże i kapliczki przydrożne” 2010 r.
 6. Wystawę prac studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wykonanych na zajęciach z Ergonomii – „Krzesła” 2011 r.
 7. Wystawę prac studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Instytutu AiU oraz stacjonarnych OŚ wykonanych na zajęciach z Ergonomii – „Light” – 12.03.2012 r.
 8. Wystawę prac studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Instytutu AiU oraz stacjonarnych OŚ wykonanych na zajęciach z Ergonomii – „Sanki” – 01.03.2013 r.
 9. Wakacyjne praktyki inwentaryzacyjne studentów I roku studiów w Instytucie Architektury i Urbanistyki PPWSZ w Nowym Targu – 2008 – 2011 (opiekun dydaktyczno-wychowawczy).
 10. Projekt uczniowsko – studencki „Znikające krajobrazy” zrealizowany wraz z Fundacją „Zawsze Warto” w ramach zadania Województwa Małopolskiego Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne, wrzesień – grudzień 2016 r.
 11.  Konkurs fotograficzny pt. „Miejskie In(ter)wencje”, grudzień 2011- kwiecień 2012 (który współorganizowała z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Nowym Targu oraz PPWSZ w Nowym Targu w ramach pomysłu „Moje miasto i wieś”.
 • Grudzień 2002 – czerwiec 2003 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej – stażysta.
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu – inspektor.
 • Wrzesień 2003 r. do chwili obecnej – Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu – nauczyciel dyplomowany.
 • Wrzesień 2006 r. – sierpień 2008 Zespół Szkół Technicznych i Ekonomicznych w Myślenicach, technik budownictwa – nauczyciel kontraktowy.
 • Październik 2007 – czerwiec 2009 Centrum Kształcenia Zawodowego „Żak” w Nowym Targu, Policealna Szkoła Budowlana, Policealna Szkoła Dekoracji Wnętrz – nauczyciel kontraktowy.
 • 2008 r. do chwili obecnej współpraca z Pracownią Projektową „Rm” Rafał Mirek przy sporządzaniu projektów: wnętrz prywatnych i publicznych, centrum sportów konnych, Moszczanica, kompleksu sportowo – rekreacyjnego, Wieprz, placu przy obiekcie usługowo handlowym w Stróży.

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera uzyskała na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Studiowała także na kierunku Faculty for Architecture and Planning na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu.
 • Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku architektura i budownictwo zrównoważone na Politechnice Krakowskiej.
 • Posiada dyplom ukończenia Studium Profesjonalnej Grafiki Komputerowej-Digital Pro Art z dziedziny Poligrafii i Reklamy.

Doświadczenie

 • Od 2008 roku wykłada w Instytucie Nauk Technicznych Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Jest opiekunem studenckiego Koła Naukowego Modulor.
 • Aktywna zawodowo architekt i projektantka wnętrz publicznych i prywatnych.

Przedmioty zainteresowań to budownictwo naturalne, najnowsze technologie w budownictwie, architekturze i designie.

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego (specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie) zdobył na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
 • Certyfikator energetyczny –  posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych budynków oraz projektowanych charakterystyk budynków nadane przez Ministra Infrastruktury w 2009 r. po ukończeniu specjalistycznego kursu.
 • Rzeczoznawca majątkowy – posiada uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 2014 roku po ukończeniu Podyplomowego Studium Gospodarki Nieruchomościami organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny oraz Politechnikę Krakowską.

Doświadczenie zawodowe

 • Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości.
 • Przedsiębiorca – prezes zarządu spółki z branży nieruchomości.
 • Prowadzi własną działalność gospodarczą (w zakresie m.in. rzeczoznawstwa majątkowego, wycen nieruchomości oraz inżynierii budowlanej).
 • Wykładowca w Instytucie Technicznym PPUZ na kierunkach: architektura i gospodarka przestrzenna.

Wykształcenie

 • W 1978 r. ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej (specjalność: teoria konstrukcji; posiada uprawnienia budowlane – pełne wykonawcze, projektowe w ograniczonym zakresie).

Doświadczenie zawodowe

 • W latach 1978-1983 była kierownikiem oraz koordynatorem budowy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego – Budostalu-3.
 • W latach 1983-1996 pracowała jako starszy asystent na Wydziale Budownictwa Wodnego w Zakładzie Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych Politechniki Krakowskiej.
 • Od 1997 r. pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem.
 • Z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową związana jest od 2008 r.
 • Przygotowywała uczniów do konkursów  i olimpiad (rezultatem jest 8 nagrodzonych prac dyplomowych uczniów ZSB w Zakopanem w konkursie im. St. Mielnickiego organizowanym przez PZiTB w Krakowie na najlepszą pracę dyplomową oraz 14 finalistów Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – w tym 2 laureatów).
 • Współautorka książki Dokonania małopolskich inżynierów w budowie niepodległej Polski pod red. Bonawentury Macieja Pawlickiego z roku 2019.
 • Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie architektury została odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla budownictwa” przez ministra Infrastruktury i Budownictwa  w 2017 r. oraz nagrodą Małopolskiego Kuratora Oświaty (2008 r.).

Wykształcenie

2018  – studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

2018 – studia podyplomowe na kierunku Rewitalizacja, Instytut Projektowania Miast i Regionów Politechniki Krakowskiej

2020 – studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne, Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu

Doświadczenie zawodowe

Od 2018 r. pracuje zawodowo w biurze projektowym

Od 2021 r. wykładowca akademicki w Instytucie Technicznym Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przedmioty zainteresowań to architektura regionalna Łuku Karpat oraz budownictwo wysokogórskie.

 

kobieta

mgr inż. arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz

kierownik Zakładu Architektury

Wykształcenie

 • Jednolite studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – 2008 r.
 • Studium pedagogiczne dla asystentów w Centrum Pedagogiki i Psychologii na Politechnice Krakowskiej – przygotowanie pedagogiczne do pracy na uczelni – 2010 r.

Doświadczenie zawodowe

 • Praca zawodowa przy sporządzaniu projektów budowlanych oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, współpraca z architektami i branżystami.
 • Z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową związana jest od 2009 r.
 • Od maja do września 2009 r. odbywała staż w Urzędzie Gminy Zielonki (woj. małopolskie), referat planowania i urbanistyki.
Sekretariat
kobieta

mgr Barbara Dyrda

starszy specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

Agnieszka Subik

referent administracyjny
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe na studiach magisterskich z architektury nie są realizowane.

Egzamin dyplomowy

Dokumenty do pobrania

Regulamin dyplomowania (pobierz)

Załącznik nr 2 (pobierz)

Zarządzenie 164-2022.BGD (ws. składania prac dyplomowych oraz kontrola antyplagiatowa) (pobierz)

Zasady pisania pracy dyplomowej (pobierz)

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD Karta pracy dyplomowej (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD Strona tytułowa (pobierz)
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD Oświadczenie (pobierz)
 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD Oświadczenie (pobierz)
 • Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD Zgoda na wykorzystanie wizerunku (pobierz)
 • Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 164-2022.BGD Baza pisemnych prac (pobierz)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (pdf,word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (pdf,word)

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu

 • Instrukcja dla Promotora, Recenzenta (pobierz)
 • Instrukcja dla Sekretarza (pobierz)
 • Instrukcja dla dla Studenta (pobierz)

Studenci, których dane zostały przygotowane zgodnie z § 3 ust. 2, zobowiązani są do wykonania następujących czynności w Wirtualnej Uczelni (Postępy – Dyplom – Mój dyplom – Moje oświadczenia):

 • zatwierdzenia kodem SMS oświadczeń lub zgody dotyczących:
 • oświadczenia o samodzielności wykonanej pracy, stanowiącego załącznik nr 3;
 • oświadczenia na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej, stanowiącego załącznik nr 4
 • zgody lub jej braku na wykorzystanie wizerunku absolwenta, stanowiącego załącznik nr 5;
 • wypełnienia w Wirtualnej Uczelni formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: język pracy, streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim.

UWAGA! W przypadku braku zgody studenta na wykorzystanie prywatnego numeru telefonu w zakresie niezbędnym do korzystania z Wirtualnej Uczelni, student zobowiązany jest własnoręcznie podpisać oświadczenia lub zgody w Dziale Nauczania.

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w Wirtualnej Uczelni się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych danych, student co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, wgrywa zatwierdzoną przez promotora pracę dyplomową w postaci pliku pdf (opisany w następujący sposób: nazwisko i imię studenta, nr albumu, tytuł pracy dyplomowej).

W przypadku, gdy praca dyplomowa przewiduje również projekt inżynierski, student wgrywa do Wirtualnej Uczeni również plik stanowiący projekt inżynierski jako załącznik do pracy dyplomowej w postaci pliku pdf (opisany w następujący sposób: nazwisko i imię studenta, nr albumu, projekt inżynierski).

Praca dyplomowa powinna być zapisana w formacie pdf i scalona w jednym pliku. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB.

Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, a także odznaczeniu wszystkich wymaganych oświadczeń zarówno w Wirtualnej Uczelni jak i w pracy dyplomowej student niezwłocznie powiadamia e-maliowo lub telefonicznie  pracownika Sali Obsługi Studenta: 18-26-107-28 agnieszka.subik@ppuz.edu.pl

Schemat pracy dyplomowej powinien być przygotowany według następującej kolejności:

1) strona tytułowa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 – strona 1;

2) podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 – strona 2;

3) podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, – strona 3;

4) tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków;

5) załącznik w postaci projektu inżynierskiego (jeżeli dotyczy);

6) szczegóły i wymogi dotyczące pracy dyplomowej regulowane są w odrębnym regulaminie dyplomowania dla każdego kierunku studiów.

Student oprócz wgrania do Wirtualnej Uczeni pracy dyplomowej wraz z załącznikiem składa również:

 • pracę dyplomową w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych elementów wraz z wydrukowanym projektem inżynierskim (nie później niż w dniu obrony);
 • legitymację studencką;
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada);
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Informujemy również, że studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec Uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A.

Prorektor ds. studenckich i kształcenia może na wniosek studenta przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej jednak niż o dwa miesiące, w szczególności z powodu:

 • długotrwałej choroby studenta potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
 • niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z przyczyn niezależnych od studenta i odpowiednio udokumentowanych.
Wzory podań

Kompletnie uzupełnione podania należy złożyć do podpisu Dyrektora Instytutu w pok.227 lub przesłać e-mailem na adres dos@ppuz.edu.pl  lub agnieszka.subik@ppuz.edu.pl. Plik należy wysłać w WORDzie.

Podania
Materiały dydaktyczne
Elementy
  Raport samooceny
  Studenckie koła naukowe
  Galeria
  Pozostałe galerie