Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Kierunek studiów

Sport

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny.

Celem kształcenia na kierunku sport jest opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu, który pozwala oddziaływać na osobowość i organizm człowieka, w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju motorycznego oraz potrzeb związanych z uczestnictwem w działalności sportowej.

Uzyskana wiedza i nabyte umiejętności przygotowują absolwenta do programowania, organizowania, realizacji i wspomagania różnymi środkami (żywienie, odnowa biologiczna) procesu szkolenia sportowego oraz zarządzania organizacjami sportowymi.

Absolwent zdobywa tytuł licencjata w zakresie sportu oraz ma możliwość nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych:

 • instruktora / trenera sportu w wybranej dyscyplinie,
 • instruktora/ trenera przygotowania motorycznego w sporcie,
 • instruktora odnowy biologicznej,
 • instruktora żywienia i suplementacji w sporcie,
 • managera sportu.

Studenci mogą realizować swoje pasje w wybranych przez siebie sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, np. gier sportowych, narciarstwa czy wspinaczki.

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Interdyscyplinarna wiedza i umiejętności oraz kompetencje specjalistyczne, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w prywatnych, społecznych i publicznych instytucjach sportowych: klubach oraz związkach sportowych, a także instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, uznani trenerzy oraz instruktorzy.

Tadeusz Ambroży

dr hab. Tadeusz Ambroży, prof. uczelni

przedstawiciel nauczycieli akademickich, profesor uczelni

Wykształcenie

 • 2008 – doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
 • 1997 – doktor nauk o kulturze fizycznej w AWF w Krakowie;
 • 1991 – magister na kierunku wychowanie fizyczne w AWF w Krakowie, specjalność trenerska;
 • 1989 – magister na kierunku wychowanie fizyczne w AWF w Krakowie, specjalność nauczycielska;
 • Studia podyplomowe:
  • 2002 – ju-jitsu (trener ju-jitsu) w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
  • 2001 – organizacja i zarządzanie sportem (menedżer sportu) w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Doświadczenie

 • Od 2020 r. Dyrektor Instytutu Nauk o Sporcie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • W latach 2017-2020 Kierownik Zespołu Przedmiotowo-DydaktycznegoTeorii Sportu w Zakładzie Teorii Sportu i Antropomotoryki w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • W latach 2016-2017 Zastępca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • W latach 2016-2020 Dyrektor Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • W latach 2015-2016 Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki ds. Nauki i Rozwoju w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
 • W latach 2013-2016 Kierownik Zakładu Gimnastyki i Tańca w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • W latach 2008-2013 Kierownik Katedry Gimnastyki AWF w Krakowie.
 • Od 1998 r. adiunkt w AWF w Krakowie.
 • Od 1988 r. asystent w Zakładzie Gimnastyki AWF w Krakowie.
 • Praca naukowa i promocja kadr naukowych:
 1. Autor lub współautor ponad 290 prac naukowych (blisko 2900 pkt. MNiSW/MEiN oraz ponad 93 IF), 12 monografii, 4 podręczników; redaktor 4 monografii naukowych.
 2. Współautor 7 patentów i 2 wzorów użytkowych.
 3. Kierownik lub wykonawca badań naukowych realizowanych w ramach 18 projektów naukowych.
 4. Promotor czterech obronionych prac doktorskich.
 5. Recenzent w 6 przewodach doktorskich i 2 postępowaniach habilitacyjnych.

Uprawnienia

 • Trener judo – trener klasy mistrzowskiej (2009).
 • Trener ju-jitsu – trener klasy mistrzowskiej (2013).
 • Trener gimnastyki – trener klasy pierwszej (2000).
 • Trener karate, boksu, pływania i kulturystyki.
 • Osobisty doradca treningowy – trener personalny (2012).
 • Menedżer sportu (2001).
 • Instruktor żeglarstwa (1988) i narciarstwa (2000).
 • Sędzia międzynarodowy ju-jitsu/karate (1993).
 • Kapitan jachtowy i motorowodny (2015).
 • Ratownik WOPR (1984), Instruktor ratownictwa wodnego (2015).
 • Stopień mistrzowski 10 dan ju-jitsu (2015).
mężczyzna

dr Paweł Gąsior

zastępca dyrektora Instytutu Humanistyczno-Społecznego, starszy wykładowca, koordynator kierunku sport

Wykształcenie

 • W 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;
 • W 2002 r. ukończył studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w  Krakowie;
 • W 2008 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku edukacja obronna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Doświadczenie

 • Członek Senatu.
 • Prezes KU AZS.
 • Autor publikacji z zakresu teorii treningu sportowego.
 • Trener przygotowania motorycznego w sporcie, współpracuje z zawodnikami najlepszymi w Polsce (z dyscyplin motocyklowych, narciarstwa i hokeja na lodzie).

Dodatkowe kwalifikacje

 • Promotor pomocniczy dysertacji doktorskiej.
 • Trener przygotowania motorycznego w sporcie.
 • Instruktor Polskiego Związku Kickboxingu.
 • Instruktor narciarstwa.
 • Instruktor snowboardu (PZS).
 • Instruktor narciarstwa biegowego.
 • Instruktor kulturystyki.
 • Trener nordic walking (Thera band Academy).
 • Trener treningu respiracyjnego SpiroTiger (Rehalab Akademy).
 • Trening funkcjonalny w sporcie (Remigiusz Rzepka).
 • Trening okluzyjny (MadUp).
 • Integracja sensomotoryczna i korekcja wad postawy w wodzie (Thera Band Academy).
 • Diagnostyka poziomu siły eksplozywnej za pomocą MyoTest (Rehalab Akademy).
 • Kurs masażu klasycznego.
 • Młodszy ratownik WOPR.
 • Mediator sądowy.
 • Biegły sądowy z zakresu wypadków narciarskich.
kobieta

dr Katarzyna Węgrzyn

starszy wykładowca, kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu
Sekretariat
kobieta

lic. Małgorzata Gozdyra

samodzielny referent ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

mgr Joanna Huzior

samodzielny referent ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Harmonogram Zajęć
TytułRokForma
Harmonogram zajęć sport
2021/2022
Stacjonarne
Podział na grupy
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Procedura praktyki zawodowej

 1. Wybierz miejsce praktyk z listy placówek, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienie lub (za zgodą opiekuna) wybierz nowe miejsce, którego profil działalności jest zgodny z programem praktyki (będzie to wymagać podpisania porozumienia, które należy odebrać od opiekuna, a następnie zwrócić podpisane przez pracodawcę).
 2. Skontaktuj się z pracodawcą, wydrukuj kartę zgłoszenia na praktyki oraz przedstaw program praktyki. Uzyskaj wstępną zgodę pracodawcy na odbycie praktyki i ustal jej termin. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki, uzyskaj podpis pracodawcy.
 3. Wypełnioną kartę zgłoszenia na praktyki złóż u opiekuna praktyk z ramienia Uczelni.
 4. Odbierz skierowanie na praktyki u swojego opiekuna praktyk.
 5. Dostarcz do pracodawcy następujące dokumenty: zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków; skierowanie na praktyki; program praktyk; w przypadku nowego porozumienia, należy dostarczyć również porozumienie, po podpisaniu przez pracodawcę jeden egzemplarz należy dostarczyć do opiekuna praktyk.
 6. Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę. Pamiętaj o zrealizowaniu odpowiedniej liczby godzin praktyki (wymiar godzinowy nie może być mniejszy niż ten przewidziany w programie praktyk) oraz programie praktyk, który należy zrealizować, a także o dokumentowaniu przebiegu praktyk w dzienniczku  (dzienniczek praktyk należy dokładnie, na bieżąco uzupełniać. Po każdym tygodniu praktyki poproś pracodawcę o złożenie podpisu, stanowiącego potwierdzenie realizowanych zadań).
 7. Po zakończeniu praktyki poproś pracodawcę o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.
 8. Uzupełniony dziennik praktyk (powinien zawierać wszystkie wymagane podpisy i pieczątki) oraz uzupełnioną ankietę ewaluacyjną opatrzoną podpisem i pieczątką zakładu pracy (w zaklejonej kopercie) przekaż opiekunowi praktyk.

Ważne informacje:

 • Wszelkie sprawy związane z praktykami należy załatwiać z przydzielonymi opiekunami praktyk
 • Praktyka może być odbyta w ramach programu Erasmus – o szczegóły zapytaj opiekuna praktyk
Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, podczas którego komisja egzaminacyjna weryfikuje efekty uczenia się, osiągnięte przez studenta w trakcie studiów, dlatego też pytania mogą dotyczyć zagadnień z całego okresu studiów. Student odpowiada na trzy pytania, które wcześniej losuje z zestawu pytań przygotowanych przez komisję egzaminacyjną.

Dyplomowanie krok po kroku – instrukcja dla studenta

Przed końcem V semestru otrzymasz pulę zagadnień do egzaminu dyplomowego. Semestr VI przeznacz na szczegółowe opracowanie zagadnień w celu przygotowania się do egzaminu dyplomowego. Podczas nauki możesz liczyć na wsparcie wykładowców, w szczególności opiekuna roku. Nie obawiaj się zadawać pytań.

Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego musisz złożyć w Dziale Nauczania (pok. 227):

 • dziennik praktyk zawodowych – jeżeli nie został złożony wcześniej (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: PPUZ w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć, jeżeli takie posiadasz (pobierz). Wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: joanna.huzior@ppuz.edu.pl);

WAŻNE! Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

PAMIĘTAJ TEŻ, że warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uregulowanie należności finansowych wobec uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 226.

Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania przed dniem obrony podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu (pobierz). Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700.

Wzory podań
Podania
  Materiały dydaktyczne
  Elementy
   Studenckie koła naukowe
   Galeria