Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Praca socjalna

Kierunek studiów

Praca socjalna

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Studenci zdobywają wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowaną na konkretną specjalność w zakresie pracy socjalnej. Absolwent posiada podstawowe wiadomości w zakresie wiedzy filozoficznej, przyrodniczej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej niezbędnej do poznania i zrozumienia człowieka, układu człowiek – środowisko, procesów społecznych i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych. Absolwent potrafi realizować zadania pracownika socjalnego i rozumie człowieka funkcjonującego na granicy wykluczenia społecznego lub wykluczonego społecznie. Student zdobywa kwalifikacje niezbędne do pracy w instytucjach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

W programie kształcenia, oprócz zajęć teoretycznych, przewidziano 580 godzin praktyk zawodowych, co zapewnia studentom zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych. 

Absolwent kierunku potrafi stawiać diagnozę dotyczącą sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, umie zastosować metody, techniki i środki interwencji socjalnej, a także przeprowadzić ewaluację podejmowanych działań. Posiada ponadto umiejętności w zakresie nawiązywania współpracy z rodzinami, środowiskami, placówkami, instytucjami pomocowymi, władzą lokalną oraz organizacjami pozarządowymi. 

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwent pracy socjalnej będzie mógł się realizować np. w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, gminnych zespołach interdyscyplinarnych, schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Wysoki poziom kształcenia zapewniają specjaliści z obszaru nauk społecznych, humanistycznych i prawnych.

Wykształcenie

 • W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego – dziedzina nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa: filozofia (etyka), tytuł rozprawy habilitacyjnej: Etyczne podstawy pracy socjalnej.
 • W 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora – dziedzina nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa: filozofia, tytuł rozprawy doktorskiej: Nauczanie społeczne arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923).

Doświadczenie zawodowe

 • 1997-2002: Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, Pogotowie Opiekuńcze w Bielsku-Białej: nauczyciel, wychowawca.
 • 2002-2009 Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny (adiunkt, prodziekan).
 • 2008-2012: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny (adiunkt).
 • 2012-2018: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Instytut Pedagogiki (prof. nadzw. dyrektor instytutu).
 • 2009 do nadal: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pedagogiki KNS (profesor uczelni, dyrektor instytutu, zastępca dyrektora instytutu, kierownik zakładu, obecnie Kierownik Zakładu Teorii Wychowania i Opieki).
 • 2022: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Nauk Społecznych, profesor uczelni.

Dorobek naukowy 

Za mocne aspekty swojego dorobku i działalności naukowej trzeba przede wszystkim uznać stworzenie własnej teorii naukowej – „etyka rozwoju”. Jej celem jest dostarczenie narzędzia teoretycznego do zobrazowania rzeczywistości społecznej, w tym wychowawczej czy opiekuńczej. Teoria ta jest odtąd poprzez publikacje związana z Uniwersytetem Rzeszowskim:

 • Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju,  Wyd. UR. Rzeszów 2014 (ss. 176);
 • Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza, Wyd. UR, Rzeszów 2013 (ss. 120);
 • Etyka rozwoju a wychowanie, Wyd. UR, Rzeszów 2010, (ss. 160);
 • Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki). Wyd. UR. Rzeszów 2016, (ss. 165);
 • Etos i eros. Etyka rozwoju wobec seksualności a samowychowanie. Wyd. UR. Rzeszów 2020, (ss. 231);
 • Etos w cieniu erosa. Samowychowanie erotyczne a zadowolenie. Ethos in the shadow of eros. Erotic self-upbringing and satisfaction.  Wyd. UR. Lwów – Rzeszów 2022, (ss. 194 współautor Sz. Siwek).

Promocja sześciu doktorów.

Wykształcenie

 • W 2005 r. uzyskał habilitację w Instytucie Historii Nauki PAN na podstawie rozprawy pt.”Administrowanie mieniem państwowym w lotnictwie polskim 1926-1939 w warunkach postępu technicznego”.
 • W 1986 r. uzyskał doktorat w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie rozprawy „Problemy modernizacji i rozwoju lotnictwa wojskowego w Polsce w latach 1933-1939 (Samoloty bojowe)”.
 • Studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Praca magisterska pt.”Suwerenność państwa w przestrzeni powietrznej”.

Doświadczenie

 • Specjalizuje się w wykładach na temat sztuki zarządzania (głównie jakości kadr wynikającej z wiedzy fachowej, skali talentu, zaangażowania, identyfikacji z miejscem pracy oraz jakości procesów decyzyjnych zaistniałych w polityce i działaniach wojennych (starożytność, wiek XIX i XX).
 • Prowadzi zajęcia m.in. z prawa humanitarnego, nauki administracji, etyki w biznesie, wstępu do prawoznawstwa.
 • Reprezentował w sprawach administracyjnych i sądowych m.in. Wojewodę Wrocławskiego i Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
 • Prowadzi wykłady bogate nie tylko w wiedzę teoretyczną, lecz także w informacje praktyczne pozyskane na zajmowanych stanowiskach i wieloletnie znajomości oraz korespondencję z wybitnymi konstruktorami lotniczymi.
 • Praca popularyzatorska, dydaktyczna (wybrane):
 1. Wykład w Stowarzyszeniu Lotników Polskich w Londynie w lipcu 1992 r. dla byłych lotników Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie na temat przygotowań wojennych II RP do wojny.
 2. Trzykrotna „Złota Kreda”  na Politechnice Warszawskiej w 2009, 2010 i 2011 r. za wykłady w dziedzinie prawa, administracji i historii.
 3. Wykłady inaugurujące rok akademicki w Lotniczej Akademii Wojskowej („Szkoła orląt”) w Dęblinie w 2018 r. na stulecie lotnictwa polskiego oraz w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w 2019 r.
kobieta

dr Anna Podolak

zastępca dyrektora Instytutu Nauk Społecznych
mężczyzna

mgr Robert Sito

kierownik Zakładu Psychologii i Pedagogiki
Sekretariat
kobieta

mgr Aleksandra Daleki

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

Agnieszka Kolasa

stażysta
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
TytułRokForma
Harmonogram zajęć, aktualizacja 07.10.2022
1, semestr I
Stacjonarne
Podział na grupy
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Procedura realizacji praktyki:

 1. Wybierz zakład pracy z dostępnego wykazu placówek lub wybierz własny (razem z kartą zgłoszenia dostarcz do Uczelni dane: potrzebne do zawarcia porozumienia nazwę, adres, imię i nazwisko właściciela).
 2. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki,skontaktuj się z pracodawcą, przedstaw program praktyk, uzyskaj zgodę na odbycie praktyk oraz ustal termin realizacji praktyk.
 3. Złóż kartę zgłoszenia na praktyki wraz z zaakceptowanym porozumieniem w pokoju 227.
 4. Odbierz skierowanie na praktyki, dziennik praktyk i ewentualnie porozumienie pomiędzy Uczelnią, a Zakładem Pracy (p. 227).
 5. Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy. Pracodawca podpisuje dwa egzemplarze porozumienia, jeden zostawia u siebie, drugi dostarcz do pokoju 227.
 6. Rozpocznij praktykę.
 7. Uzupełnij dziennik praktyk, zbierz niezbędne podpisy i opinię pracodawcy. Złóż dziennik w pokoju 227.

Zasady zaliczenia praktyk:

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje dziennik praktyk, który obowiązuje przez cały tok studiów;
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów opiekuna z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • ocenę za praktyki wystawia opiekun praktyk z ramienia PPUZ.
 • Wytyczne związane z praktykami (miejsca praktyk) pobierz
 • Karta zgłoszenia na praktyki pobierz
 • Dziennik praktyk pobierz pobierz
 • Ankieta oceny studenta realizującego praktykę zawodową pobierz
 • Kryteria doboru interesariuszy pobierz
 • Ankieta oceny praktyki zawodowej pobierz

Zwolnienie z praktyk – dotyczy studentów pracujących w zawodzie związanym z kierunkiem studiów, którego zakres czynności pokrywa się z programem praktyki w danym semestrze. Przed planowaną praktyką zawodową należy złożyć:

 • Zaświadczenie od pracodawcy o aktualnym zatrudnieniu.

Studenci, których podania o zwolnienie z praktyk zostaną pozytywnie rozpatrzone, muszą złożyć uzupełniony dziennik praktyk – jest to warunek konieczny do zaliczenia semestru.

Programy praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli studia:

Wzór wypełnionego dziennika praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli studia:

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, podczas którego komisja egzaminacyjna weryfikuje efekty uczenia się, osiągnięte przez studenta w trakcie studiów, dlatego też pytania mogą dotyczyć zagadnień z całego okresu studiów. Student odpowiada na trzy pytania, które wcześniej losuje z zestawu pytań przygotowanych przez komisję egzaminacyjną.

Dyplomowanie krok po kroku – instrukcja dla studenta

Przed końcem V semestru otrzymasz pulę zagadnień do egzaminu dyplomowego. Semestr VI przeznacz na szczegółowe opracowanie zagadnień w celu przygotowania się do egzaminu dyplomowego. Podczas nauki możesz liczyć na wsparcie wykładowców, w szczególności opiekuna roku. Nie obawiaj się zadawać pytań.

Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego złóż w Dziale Nauczania (pok. 227):

 • dziennik praktyk zawodowych – w przypadku, jeżeli nie został wcześniej złożony, (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: PPUZ w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli takie posiadasz). Wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: agnieszka.kolasa@ppuz.edu.pl;
 • legitymację studencką.

WAŻNE! Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

PAMIĘTAJ TEŻ, że warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uregulowanie należności finansowych wobec uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 226.

Jeżeli będziesz potrzebować wystawienia dodatkowego dyplomu w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania przed dniem obrony podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700.

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (pdf,word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (pdf,word)

Wzory podań

Donec orci lectus, aliquam ut, faucibus non, euismod id, nulla. Nulla sit amet est. Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Quisque ut nisi. Nulla porta dolor. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.

Vivamus euismod mauris. Proin faucibus arcu quis ante. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Vestibulum eu odio.

Aenean massa. Donec mollis hendrerit risus. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. Nunc nulla.

Podania
 • TytułDonec orci lectus, aliquam ut, faucibus non, euismod id, nulla. Nulla sit amet est. Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Quisque ut nisi. Nulla porta dolor. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.Vivamus euismod mauris. Proin faucibus arcu quis ante. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Vestibulum eu odio.Aenean massa. Donec mollis hendrerit risus. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. Nunc nulla.
Materiały dydaktyczne

Donec orci lectus, aliquam ut, faucibus non, euismod id, nulla. Nulla sit amet est. Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Quisque ut nisi. Nulla porta dolor. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.

Vivamus euismod mauris. Proin faucibus arcu quis ante. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Vestibulum eu odio.

Aenean massa. Donec mollis hendrerit risus. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. Nunc nulla.

Elementy
Studenckie koła naukowe
Galeria