Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Pielęgniarstwo

Kierunek studiów

Pielęgniarstwo

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Absolwent  studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Podczas studiów zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które umożliwiają mu podjęcie pracy w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego (szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej), w żłobku (również jego prowadzenie) oraz domach opieki społecznej.

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem licencjata pielęgniarstwa są automatycznie uznawane w krajach Unii Europejskiej.

Student podczas trzech lat edukacji zdobywa szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na stanowisku pielęgniarza. Znaczną część procesu kształcenia  stanowi przygotowanie praktyczne do zawodu. Praktyki realizowane w okolicznych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego, a także w uczelnianym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej zapewniają studentom przygotowanie praktyczne na najwyższym poziomie.

Studenci pielęgniarstwa działają w Studenckim Kole Naukowym Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, oraz Studenckim Kole Naukowym „INTER-NURSE”, których głównym założeniem jest rozwijanie zainteresowań studentów, pobudzanie ich chęci do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz czerpania przyjemności z nauki.

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego (szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej), w żłobku (również jego prowadzenie) oraz domach opieki społecznej.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed
Nauczyciele akademiccy

Wysoki poziom kształcenia zapewnia studentom kompetentna kadra specjalistów z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych, a także nauk społecznych i humanistycznych. Tworzą ją lekarze, pielęgniarki, chemicy, farmaceuci, fizjoterapeuci i psychologowie.

kobieta

dr n. o zdr. Magdalena Nieckula

kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Wykształcenie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu – stopień doktora nauk o zdrowiu.
 • Akademia Medyczna w Lublinie, wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, kierunek pielęgniarstwo – studia magisterskie.

Dodatkowe uprawnienia

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej (w trakcie).
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej (2010 r.).
 • Kurs specjalistyczny – Podstawy Opieki Paliatywnej (2009 r.).
 • Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych (2016 r.).
 • Kurs specjalistyczny w zakresie wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych (2016 r.).
 • Kurs dokształcający w zakresie Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym dla pielęgniarek i położnych (2016 r.).
 • Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek (2021 r.).
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (2021 r.).
 • Instruktor symulacji wysokiej wierności, instruktor symulacji pośredniej wierności, instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie (2018 r.).
 • Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie (2018 r.).
 • Kwalifikacje do prowadzenia zajęć symulacyjnych z wykorzystaniem pacjentów standaryzowanych.
 • Kurs dokształcający: Postępy w leczeniu ran przewlekłych, Żywienie dojelitowe i pozajelitowe (2020 r.), Leczenie bólu w praktyce pielęgniarskiej (2020 r.)

Doświadczenie

 • Członek Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Przewodnicząca Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • Członek Komisji rektorskiej ds. promocji oferty dydaktycznej Uczelni.
 • Opiekun praktyk studenckich.
 • Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
 • Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej.
 • Przewodnicząca Uczelnianego Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego PPUZ w Nowym Targu.
 • Współudział w opracowaniu programu rozwojowego realizowanego w ramach projektu: „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”
kobieta

mgr Krystyna Buławska

starszy wykładowca
 • Ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie.
 • Posiada specjalizację I stopnia z nauczania pielęgniarstwa.
 • Ukończyła studia podyplomowe w zakresie promocji zdrowia na Wydziale Ochrony Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe

 • Przełożona Pielęgniarek w Instytucie Matki i Dziecka, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju.
 • Kierownik szkolenia praktycznego w Medycznym Studium Zawodowym w Rabce-Zdroju.
 • Wzięła udział w pracach Centrum Edukacji Medycznej nad dokumentacją programową dla 3-letniej szkoły pielęgniarstwa jako opiniodawca bloku tematycznego z pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej.
 • W 2001 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego nadany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 • Z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową związana od 2001 r. Prowadzi takie przedmioty jak: podstawy pielęgniarstwa, podstawowa opieka zdrowotna, promocja zdrowia.
 • Pracuje na rzecz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (prowadzi wykłady).
 • W latach 2009-2011 kierownik kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych.
 • Ukończyła szkolenie w ramach Centrum Symulacji Medycznej.
 • Autorka artykułów dot. pielęgniarstwa i promocji zdrowia w czasopismach naukowych: Problemy Pielęgniarstwa, Pielęgniarstwo Polskie, Pielęgniarstwo XXI wieku, Polska Medycyna Rodzinna, Zdrowie publiczne oraz wydawnictwach PPUZ.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Nagrody

1999 r. nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2004 r. Srebrny Krzyż Zasługi.

2011 r. Odznaczenie za zasługi dla ochrony zdrowia.

2021 r. Medal – 20 lat PPUZ.

Wykształcenie

 • Ukończyła studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 • Absolwentka zarządzania w ochronie zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Doświadczenie

 • Instruktor symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności w pielęgniarstwie.
 • Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie.
 • Specjalista pielęgniarstwa internistycznego.
 • Pedagog.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z pielęgniarstwem internistycznym. Interesuje się obszarem nauk łączącym zawód pielęgniarki i pedagoga.

Wykształcenie

 • Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie zawodowe

 • Zajmuje się zagadnieniami związanymi z pielęgniarstwem geriatrycznym, internistycznym oraz podstawową opieką zdrowotną.
 • Jest certyfikowanym egzaminatorem OSCE w pielęgniarstwie.
 • Posiada certyfikat szkolenia praktycznego kadr uczelni.
 • Dodatkowe kwalifikacje i ukończone kursy specjalistyczne:

– szkolenie w zakresie podniesienia jakości kształcenia poprzez psychologiczny wpływ kształcenia symulacyjnego,

– szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarskiej, chcących wprowadzić metody symulacji medycznej,

– metody aktywne w pracy ze studentem – podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich,

– kurs specjalistyczny: Szczepienia ochronne dla pielęgniarek,

– kurs dokształcający: Zaawansowane zabiegi reanimacyjne i postępowanie w stanach zagrożenia życia,

– kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,

– kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych,

– kurs specjalistyczny: Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa dla pielęgniarek i położnych,

– obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

 • Uczestniczyła w seminariach i konferencjach naukowych z dziedzin związanych z naukami medycznymi.

Wykształcenie

 • Ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia.
 • Ukończyła studia podyplomowe Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie psychogeriatrii z elementami neuropsychologii.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Instruktor symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności oraz egzaminator OSCE.
 • Kurs kwalifikacyjny Anestezjologia i Intensywna Terapia.
 • Kurs specjalistyczny EKG, RKO.
 • Szkolenia: Bezpieczna terapia żylna w systemie zamkniętym, Sytuacja prawna pielęgniarki, Aseptyczne techniki aplikacji opatrunków.
 • Uczestnictwo w Kongresie wentylacji mechanicznej.

Doświadczenie

 • W latach 1994-2018 pracowała w pełnym zakresie obowiązków na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także przez 6 lat koordynowała zespołem anestezjologicznym w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu.
 • W latach 2018-2019 pracowała w Pensjonacie Seniora Eden w Maniowach, gdzie współpracowała w tworzeniu i zarządzaniu pensjonatem, opracowywała dokumentację (m.in. statut i regulamin ośrodka, umowy pobytu, aneksy pomagające w adaptacji pensjonariusza, grafiki personelu), pełniła opiekę medyczną nad pensjonariuszami, współpracowała z lekarzem, sporządzała zaopatrzenie w leki, artykuły spożywcze i gospodarcze.

Wykształcenie

 • Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
 • Uprawnienia pedagogiczne uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz kwalifikacje z opieki długoterminowej.

Doświadczenie

 • Instruktor symulacji oraz Egzaminator OSCE.
 • Od ponad 13 lat pracuje jak pielęgniarka w jednostkach medycznych.
 • Uczestniczyła w seminariach i konferencjach naukowych, naukowo-dydaktycznych z dziedzin związanych z naukami medycznymi oraz naukami o zdrowiu.
 • Autorka artykułu pt. „Wpływ pracy zmianowej na zdrowie i życie pielęgniarek” opublikowanego w monografii naukowej „Zdrowie w ontogenezie”.

Wykształcenie

 • Aktualnie otwarty przewód doktorski na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie – planowany termin zakończenia 2022 r.
 • Ukończone studia I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Od 2013 roku praca na stanowisku pielęgniarki w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w PSS w Nowym Targu, a także w  specjalistycznej poradni chirurgicznej, diabetologicznej oraz okulistycznej. Następnie na stanowisku pielęgniarki operacyjnej w USOR w Zakopanem.
 • Od 2014 r. związana z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu.
 • Pracowała w Medical Clinic Podhale w Waksmundzie na stanowisku pielęgniarki operacyjnej.
 • Ukończyła liczne kursy specjalistyczne, w tym z zakresu leczenia ran dla pielęgniarek, wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także kurs dokształcający w zakresie podstawowych zabiegów reanimacyjnych z użyciem AED.
 • Uzyskała certyfikaty z uczestnictwa czynnego oraz biernego w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wzięła czynny udział w konferencji międzynarodowej Pielęgniarstwo Polskie, Europejskie, Światowe organizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek w Warszawie, a także w XIV Kongresie Pielęgniarek Polskich w Kielcach.
 • W związku z prowadzeniem zajęć w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej posiada certyfikaty ukończenia paneli szkoleniowych dotyczących symulacji medycznej dla pielęgniarstwa i położnictwa, w tym z użyciem symulacji pośredniej wierności oraz wysokiej wierności.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Sekretariat
kobieta

mgr Urszula Potaczek

starszy specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
09:00
15:00
Wtorek
07:00
14:00
Środa
09:00
15:00
Czwartek
07:00
14:00
Piątek
09:00
15:00
kobieta

mgr Elżbieta Dworska

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
TytułRokForma
Harmonogram zajęć
1, semestr I
Stacjonarne
Harmonogram zajęć
2, semestr III
Stacjonarne
Harmonogram zajęć
3, semestr V
Stacjonarne
Podział na grupy
Praktyki zawodowe

Praktyka semestralna i zawodowa

Opiekunowie dydaktyczno-wychowawczy praktyk w roku akademickim 2019/2020

dr Anna Fornal- rok I poniedziałek : 13.00 – 14.00

mgr Dorota Poręba rok II- poniedziałek 13.00 – 14.00

dr Magdelena Nieckula -rok III semestr V – poniedziałek od 9.00-11.00

mgr Maria Półtorak – rok III semestr VI – piątek od 9.00-11.00

Pokój 439
Telefon: (18) 26 10 726 wew. 439

Regulamin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla kierunku pielęgniarstwo pobierz

Regulamin praktyk zawodowych- Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu  pobierz

Praktyczna nauka zawodu, praktyki zawodowe

Kształcenie praktyczne prowadzone jest w formie zajęć praktycznych /1100 godzin/ i praktyki zawodowej /1200 godzin/. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych podmiotach leczniczych (oddziałach: internistycznym, chirurgicznym, pediatrycznym, neonatologicznym, neurologicznym, psychiatrycznym, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położniczym i ginekologicznym), ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej, hospicjach.

W trakcie odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych studenci doskonalą umiejętności zawodowe nabyte w toku kształcenia przedmiotów kierunkowych. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez nauczycieli akademickich. Praktyka zawodowa realizowana jest pod kierunkiem dydaktycznego opiekuna praktyki – nauczyciela akademickiego oraz pracowników danego zakładu opieki zdrowotnej /pielęgniarek oddziałowych / posiadających wykształcenie wyższe zawodowe, prawo wykonywania zawodu oraz wykazujące ustawiczny rozwój zawodowy.

Zestawienie praktyk zawodowych w 3 letnim planie studiów – obowiązujący studentów  do 2018/2019

Rok

Semestr

Praktyka semestralna

Praktyka wakacyjna

Liczba tygodni

Liczba godzin

Punkty ECTS

I

II

 Podstawy pielęgniarstwa

3

120

3

II

 Podstawowa opieka zdrowotna

3

120

3

II

III

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

1

40

1

III

Podstawowa opieka zdrowotna

2

80

2

IV

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

4

160

4

IV

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

4

160

 4

III

V

Neurologia               i pielęgniarstwo neurologiczne

2

80

2

V

Rehabilitacja            i pielęgnowanie niepełnosprawnych

2

80

2

VI

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

2

80

2

VI

Pediatria  i pielęgniarstwo pediatryczne

4

160

4

VI

Psychiatria            i pielęgniarstwo psychiatryczne

1

40

1

VI

Anestezjologia       i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

1

40

1

VI

Opieka paliatywna

1

40

1

 

 

 

Razem:  

30

1200

 

Do pobrania – wzory dokumentacji procesów pielęgnowania z następujących przedmiotów:

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Opieka paliatywna

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Podstawy pielęgniarstwa

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Zestawienie praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia od roku akademickiego 2019/2020

RokPraktykaLiczba tygodniLiczba godzinLiczba punktów ECTS
SemestralnaWakacyjna
IPodstawy pielęgniarstwa31204
Podstawowa opieka zdrowotna31204
IIPołożnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne1402
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne41606
w tym 0,5 tygodnia na bloku operacyjnym
Choroby wewnętrzne  i pielęgniarstwo internistyczne41606
IIIPediatria i pielęgniarstwo pediatryczne41606
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne2803
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej1402
Podstawowa opieka zdrowotna1402
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne2803
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne2803
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia2803
Opieka paliatywna1402
                                                                                                     Razem30120046
Egzamin dyplomowy

Regulamin egzaminu dyplomowego – część praktyczna

Wykaz zagadnień – egzamin teoretyczny 

Student po uzyskaniu zaliczenia semestru:

1. Sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

 • strona tytułowa pobierz
 • podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) pobierz
 • podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) pobierz
 • tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora
 • inne załączniki

2. Student loguje się na e-Student i w zakładce DYPLOMOWANIA klika DODAJ TEMAT i uzupełnia wszystkie rubryki:

 • tytuł pracy dyplomowej w oryginalnym brzmieniu;
 • tytuł pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski;
 • słowa kluczowe w języku polskim;
 • streszczenie pracy w języku polskim;
 • język pracy;
 • semestr pracy 2021/2022 letni;
 • następnie należy zatwierdzić wszystkie oświadczenia i kliknąć WYŚLIJ

3. Student po otrzymaniu przez promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez portal e-Student w zakładce DYPLOMOWANIE, klikając w rubryce AKCJE – SZCZEGÓŁY – PLIKI, w rubryce NAZWA wpisuje: Praca dyplomowa. Następnie klika WYBIERZ PLIK i załącza ostateczną wersje pracy (której nie można już modyfikować ani zmieniać), następnie klika WYŚLIJ.

Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku),  co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (tytuł ma być nie dłuższy niż 120 znaków, w przypadku zbyt długiego tytułu należy skrócić nazwę do wymaganej ilości znaków). Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp

4. Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, student niezwłocznie powiadamia e-maliowo lub telefonicznie pracownika Działu Nauczania – Obsługi Studenta.

 • Elżbieta Dworska 18 26 10 733, elzbieta.dworska@ppuz.edu.p

5. Pracownik Działu Nauczania- Obsługi Studenta uzupełnia pozostałe informacje m.in. dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikuje poprawność wprowadzonych danych, a następnie powiadamia studenta o możliwości przesłania pracy do promotora. Wówczas student przesyła pracę do promotora przez swoje konto eStudent: zakładka DYPLOMOWANIA –SZCZEGÓŁY –PLIKI – rubryka AKCJA – SZCZEGÓŁY – PRZEKAŻ DO PROMOTORA

6. Najpóżniej w dniu egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauczania- Obsługa Studenta (pok.227):

 • dziennika praktyka zawodowych (oraz dziennika zajęć);
 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada) pobierz Wniosek może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: elzbieta.dworska@ppuz.edu.pl;
 • archiwalnej wersji pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oświadczeniami zawierającymi oryginalne podpisy studentów: o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej oraz o samodzielności wykonanej pracy;
 • pracy dyplomowej dla recenzenta- wydrukowana jednostronnie, w twardej lub miękkiej oprawie
 • streszczenie pracy dyplomowej – niewpięte do pracy pobierz

Brak któregoś z dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-733 lub w Dziale nauczania- Obsługa Studenta pok. 227.

Po obronie

Po obronie pracy dyplomowej  student może odebrać zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo – do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem.

Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom – pok. 226.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony.

Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania przed dniem obrony podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700.

Wzory podań

Aliquam eu nunc. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Cras id dui. Praesent nonummy mi in odio.

Phasellus consectetuer vestibulum elit. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vivamus consectetuer hendrerit lacus. Fusce neque.

Curabitur vestibulum aliquam leo. Donec posuere vulputate arcu. Fusce fermentum odio nec arcu. Sed hendrerit.

Podania
Materiały dydaktyczne

Aliquam eu nunc. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Cras id dui. Praesent nonummy mi in odio.

Phasellus consectetuer vestibulum elit. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vivamus consectetuer hendrerit lacus. Fusce neque.

Curabitur vestibulum aliquam leo. Donec posuere vulputate arcu. Fusce fermentum odio nec arcu. Sed hendrerit.

Elementy
Studenckie koła naukowe
Galeria