Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

 • Sekretariat:
  18 26 10 726

  Dział Nauczania:
  18 26 10 733
  dos@ppuz.edu.pl

Kierunek studiów

Lekarski

Studia na kierunku lekarskim realizowane są w formie stacjonarnej na poziomie  jednolitych (sześcioletnich) studiów magisterskich. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: lekarz.

Celem kształcenia, na kierunku lekarskim jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu lekarza, który jest samodzielnym zawodem medycznym polegającym m. in. na planowaniu i realizacji kompleksowej opieki nad osobą objętą opieką medyczną poprzez badanie stanu zdrowia, rozpoznanie choroby, leczenie, rehabilitację,  profilaktykę.

Koncepcja i cele kształcenia na kierunku lekarskim w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu mieszczą się w dyscyplinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, do których kierunek został przyporządkowany oraz uwzględniają:

 • specyfikę zawodu lekarza określoną w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • wymagania obowiązującego standardu kształcenia, wzorce i doświadczenia krajowe i zagraniczne oraz wymagania dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych,
 • założenia prawne i organizacyjne dotyczące zawodu lekarza,
 • założenia kodeksu etyki zawodowej lekarza.

Przyjęte cele kształcenia są zgodne:

 • z opisem sylwetki absolwenta kierunku lekarskiego, którą określono w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza przedstawionego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
 • odpowiadają kompetencjom zawodowym określonym w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku lekarskiego posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne i zawodowe niezbędne  do wykonywania zawodu lekarza, który  polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności:

 • badaniu stanu zdrowia,
 • rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im,
 • leczeniu i rehabilitacji chorych,
 • udzielaniu porad lekarskich,
 • wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

Absolwent będzie przygotowany do realizowania zadań lekarza w sposób tradycyjny tj. w kontakcie bezpośrednim, ale także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Absolwent kierunku lekarskiego może wykonywać zawód:

 • w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie.
 • w oparciu o przepisy odrębne, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy, o której mowa wyżej.

Możliwości ustawicznego rozwoju zawodowego absolwenta kierunku lekarskiego:

 • kształcenie podyplomowe, które obejmuje:
   1. staż podyplomowy,
   2. kształcenie specjalizacyjne,
   3. nabywanie umiejętności z zakresu danej dziedziny medycyny albo kilku dziedzin medycyny lub umiejętności udzielania określonego świadczenia zdrowotnego (umiejętności zawodowe),
 • doskonalenie zawodowe, które obejmuje stałą aktywność w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia, potwierdzone odpowiednią liczbą punktów edukacyjnych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów) 

Możliwości rozwoju naukowego absolwenta kierunku lekarskiego:

 1. kontynuacja kształcenia w szkole doktorskiej (kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora),
 2. uzyskiwanie stopni naukowych i tytułów naukowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nauczyciele akademiccy
Sekretariat
Plany studiów
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe
Egzamin dyplomowy

Zakładka w przygotowaniu

Wzory podań
Podania
  Materiały dydaktyczne
  Elementy
   Raport samooceny
   Studenckie koła naukowe
   Galeria
   Pozostałe galerie