Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Gospodarka przestrzenna

Kierunek studiów

Gospodarka przestrzenna

Studia I stopnia (inżynierskie), 7 semestrów, profil praktyczny, studia stacjonarne (dzienne)

Każdemu z nas zależy na tym, abyśmy żyli w ładnym, a przy tym racjonalnie i wygodnie urządzonym, otoczeniu. Gospodarka przestrzenna zajmuje się poznawaniem i opisywaniem przestrzeni, rozsądnym z niej korzystaniem, zarządzaniem, a także jej urządzaniem. Przestrzeń, zwłaszcza w rozumieniu lokalnym, jest ściśle ograniczona i nie można jej powiększyć, ani wytworzyć – dlatego łatwo ją zepsuć, a bardzo trudno naprawić.

Kierunek gospodarka przestrzenna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym w sobie elementy wiedzy z obszarów:  nauk o ziemi (np. geografia, ekologia), prawa, ekonomii i gospodarki oraz z dziedzin technicznych (np. geodezja i kartografia, architektura i budownictwo), ale przede wszystkim urbanistyki.

Ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne prowadzone są m.in. w warunkach terenowych, pracowniach architektonicznych i komputerowych. W programie studiów znalazło się 960 godzin praktyki zawodowej w biurach nieruchomości, pracowniach geodezyjnych i jednostkach samorządu terytorialnego.

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • administracji samorządowej – w wydziałach zajmujących się planowaniem przestrzennym, architekturą, budownictwem oraz gospodarką nieruchomościami,
 • firmach geodezyjnych,
 • biurach obrotu nieruchomościami,
 • zarządach nieruchomości,
 • w biurach rzeczoznawców majątkowych.
casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Gospodarkę przestrzenną wykładają specjaliści z zakresu: nauk o Ziemi (m.in. geografii, ekologii), prawa, ekonomii i gospodarki, dziedzin technicznych (m.in. geodezji, kartografii, architektury i budownictwa), a przede wszystkim urbanistyki. Wykładowcy pochodzą z Podhala, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

mężczyzna

dr Krzysztof Miraj

koordynator kierunku gospodarka przestrzenna, kierownik Zakładu Gospodarki Przestrzennej
Wtorek
19:15
21:00

Wykształcenie

 • W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę doktorską pt. „Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze (na przykładzie sektora rozwoju województwa małopolskiego)”.
 • W 1997 r. uzyskała tytuł magistra przedsiębiorczości i innowacji w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku ekonomia. Praca magisterska z zakresu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw rodzinnych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z konkurencyjnością organizacji, w tym z podejściem zasobowym, zwracając uwagę zarówno na zasoby materialne, jak i niematerialne. Interesuje się rozwojem organizacji miast i regionów, prowadzi badania w obszarze innowacji (produktowych, procesowych, marketingowych, organizacyjnych), jak również innowacji w zarządzaniu.

Doświadczenie

 • Jest autorką i współautorką około 38 artykułów w czasopismach oraz 27 rozdziałów w monografiach. Napisała 3 podręczniki, jest współautorką jednej monografii. Publikuje w języku polskim oraz angielskim.
 • Uczestniczyła w 49 konferencjach w kraju i za granicą.
 • Laureatka 17 nagród i wyróżnień, w roku 2020 otrzymała nagrodę „Amicus Hominum”.
 • Współpracuje z wieloma małymi firmami, głównie rodzinnymi, jako konsultant.
 • Odbyła miesięczny staż na University of Applied Sciences Upper w Austrii.
 • Działa w organizacji non – profit, prowadzi i zarządza klubem sportowym Respekt Myślenice, który gra na szczeblu centralnym.
 • Pełni obowiązki administracyjne i członkowskie w komisjach uniwersyteckich i stowarzyszeniach.
 • Członek Rady Nadzorczej Spółki Sport Myślenice.
 • Członek Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego (specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie) zdobył na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
 • Certyfikator energetyczny –  posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych budynków oraz projektowanych charakterystyk budynków nadane przez Ministra Infrastruktury w 2009 r. po ukończeniu specjalistycznego kursu.
 • Rzeczoznawca majątkowy – posiada uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 2014 roku po ukończeniu Podyplomowego Studium Gospodarki Nieruchomościami organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny oraz Politechnikę Krakowską.

Doświadczenie zawodowe

 • Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości.
 • Przedsiębiorca – prezes zarządu spółki z branży nieruchomości.
 • Prowadzi własną działalność gospodarczą (w zakresie m.in. rzeczoznawstwa majątkowego, wycen nieruchomości oraz inżynierii budowlanej).
 • Wykładowca w Instytucie Technicznym PPUZ na kierunkach: architektura i gospodarka przestrzenna.
Sekretariat
kobieta

mgr Barbara Dyrda

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

Agnieszka Kolasa

stażysta, referent administracyjny
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Harmonogram Zajęć
TytułRokForma
Harmonogram zajęć gospodarka przestrzenna
2021/2022
Stacjonarne
Podział na grupy
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Regulamin praktyk studenckich

Organizacja praktyk

 1. Wybór miejsca praktyki.
 2. Kontakt z pracodawcą – udając się do przyszłego zakładu pracy należy zabrać ze sobą kartę zgłoszenia, którą po wyrażeniu zgody na praktyki podpisuje pracodawca. Student przesyła kartę zgłoszenia e-mailem do akceptacji i podpisu opiekunowi praktyk z ramienia Uczelni. Student ustala z pracodawcą termin realizacji praktyki.
 3. Na podstawie karty zgłoszenia wystawiane jest skierowanie na praktyki oraz porozumienie pomiędzy PPUZ a zakładem pracy. Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany do odbioru dwóch egzemplarzy porozumienia i dostarczenia ich do zakładu pracy w celu podpisania. Jeden egzemplarz porozumienia należy zwrócić do pok. 227.
 4. Student dostarcza do Pracodawcy następujące dokumenty:
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • skierowanie na praktyki,
 • dwa egzemplarze porozumienia do podpisu.

5. Po dopełnieniu tych formalności można rozpocząć praktykę.

Należy pamiętać o odpowiedniej liczbie godzin praktyk (wymiar godzinowy nie może być mniejszy niż ten przewidziany w programie praktyk) oraz programie praktyk, który należy zrealizować, a także o dokumentowaniu przebiegu praktyk w dzienniczku praktyk (dzienniczek praktyk należy dokładnie, na bieżąco uzupełniać).

6. Po zakończeniu praktyki należy poprosić pracodawcę o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

7. Uzupełniony dziennik praktyk oraz uzupełnioną ankietę ewaluacyjną opatrzoną podpisem i pieczątką należy złożyć do opiekuna praktyk w wyznaczonym przez opiekuna terminie.

Harmonogram praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/20 – (obecny II rok)

I . Praktyka zawodowa w biurze geodezyjnym

w wymiarze 300 godzin dydaktycznych (37,5 dni po 8 godz. dydaktycznych) obowiązuje studentów IV semestru.

Opiekun praktyki: dr inż. Jacek Gniadek

Termin praktyki: 09.06 – 30.07.2021

Do pobrania

Program praktyki
Dziennik praktyk
Karta zgłoszenia na praktyki
Ankieta ewaluacyjna

II. Praktyka zawodowa w biurze (agencji) nieruchomości (I i II)

realizowana jest w dwóch częściach, w wymiarze 340 godzin dydaktycznych. Pierwsza część odbywa się w semestrze szóstym i trwa 100 godzin dydaktycznych, kończy się zaliczeniem. Druga część jest realizowana w semestrze siódmym i trwa 240 godzin dydaktycznych oraz kończy się zaliczeniem.

III. Praktyka zawodowa w jednostkach samorządu terytorialnego

jest realizowana w wymiarze 320 godzin dydaktycznych, obowiązuje studentów na VII semestrze.

Praktyka zawodowa w biurze nieruchomości – po VI semestrze (obecny III rok)

120 godzin dydaktycznych – 3 tyg.

Opiekun praktyki: dr inż. Jacek Gniadek

Termin praktyki: po sesji egzaminacyjnej – pomiędzy 01.07 – 31.08.2021 (z zachowaniem co najmniej 4 tygodni nieprzerwanych wakacji letnich)

Do pobrania

Program praktyki
Karta zgłoszenia na praktyki
Dziennik praktyk
Ankieta ewaluacyjna

System kontroli i zaliczanie praktyk

Praktyka zawodowa powinna odbywać się głównie na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował inżynier planista przestrzenny.

Kierownik placówki, oddziału lub wyznaczony przez niego opiekun o odpowiednim przygotowaniu zawodowym ustala szczegółowy zakres obowiązków i harmonogram praktyki na podstawie ramowego programu praktyk PPUZ oraz sprawuje kontrolę nad pracą studenta.

Praktyki są obowiązkowe. Podstawą uzyskania zaliczenia jest wypełnienie zadań powierzonych przez opiekuna z zakładu pracy lub nauczyciela akademickiego, prowadzenie zapisów w dzienniczku praktyk potwierdzonych podpisem i pieczątką na kartach tygodniowych oraz dodatkowym wpisem na ostatniej stronie kończącej praktyki.

Egzamin dyplomowy

Zarządzenie nr 54/2020 w sprawie składania prac dyplomowych i poddawania ich kontroli antyplagiatowej w JSA pobierz

Wytyczne do pracy dyplomowej pobierz 

Instrukcja e-Dyplomowania – dla studenta

Instrukcja e-Dyplomowania  – dla wykładowcy

Termin złożenia pracy dyplomowej w systemie e-Student –  05.01.2022 r.

Wytyczne do obron w roku akademickim 2021/2022:

     Student po uzyskaniu zaliczenia semestru:

1. Sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

 •  strona tytułowa pobierz
 •  podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) pobierz
 • podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) pobierz
 • tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora;
 • inne załączniki.

2. Student loguje się na e-Student i w zakładce dyplomowania klika DODAJ TEMAT i uzupełnia wszystkie rubryki:

 • tytuł pracy dyplomowej w oryginalnym brzmieniu;
 • tytuł pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski;
 • słowa kluczowe w języku polskim;
 • streszczenie pracy w języku polskim;
 • język pracy;
 • semestr pracy 2020/2021 zimowy zatwierdzić wszystkie oświadczenia i kliknąć WYŚLIJ

3. Student po otrzymaniu przez promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez portal e-Student w zakładce dyplomowania, klikając w rubrykę AKCJE- SZCZEGÓŁY – PLIKI, w rubryce NAZWA wpisuje: Praca dyplomowa. Następnie klika WYBIERZ PLIK i załącza ostateczną wersje pracy (której nie można już modyfikować ani zmieniać), następnie klika WYŚLIJ.

Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku),  co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (nazwa tytułu nie może przekraczać 120 znaków). Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

4. Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, student niezwłocznie powiadamia e-maliowo lub telefonicznie  pracownika Sali Obsługi Studenta:

 • Agnieszka Kolasa –  tel. 18 26 107 28, agnieszka.kolasa@ppuz.edu.pl

5. Pracownik Sali Obsługi Studenta uzupełnia pozostałe informacje m.in. dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikuje poprawność wprowadzonych danych, a następnie powiadamia studenta o możliwości przesłania pracy do promotora. Wówczas student przesyła pracę do promotora przez swoje konto e-Student: zakładka DYPLOMOWANIA – SZCZEGÓŁY – AKCJE-SZCZEGÓŁY  WYŚLIJ DO PROMOTORA

6. Najpóźniej w dniu obrony student zobowiązany jest do złożenia w Sali Obsługi Studenta, pok. 227:

 • dowodu opłaty za dyplom  w kwocie 60 zł – do zapłacenia przelewem na ogólny rachunek Uczelni: Santander, Oddział w Nowym Targu nr: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 (potwierdzenie opłaty może być przesłane w wersji elektronicznej na adres agnieszka.kolasa@ppuz.edu.pl)
 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada)( wniosek może być wysłany elektronicznie) pobierz
 • Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu
 • archiwalnej wersji pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oryginalnie podpisanymi oświadczeniami (o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej do celów dydaktycznych, o samodzielności wykonanej pracy)
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony.

Informujemy również, że studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

Wzory podań

Cras non dolor. Duis lobortis massa imperdiet quam. Sed augue ipsum, egestas nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Curabitur suscipit suscipit tellus.

Phasellus magna. Praesent venenatis metus at tortor pulvinar varius. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Vivamus laoreet. Nullam sagittis.

Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Quisque id odio. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. Praesent nonummy mi in odio. Etiam rhoncus.

Ut varius tincidunt libero. Aliquam erat volutpat. Vivamus quis mi. Fusce commodo aliquam arcu. In turpis.

Podania
Materiały dydaktyczne

Cras non dolor. Duis lobortis massa imperdiet quam. Sed augue ipsum, egestas nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Curabitur suscipit suscipit tellus.

Phasellus magna. Praesent venenatis metus at tortor pulvinar varius. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Vivamus laoreet. Nullam sagittis.

Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Quisque id odio. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. Praesent nonummy mi in odio. Etiam rhoncus.

Ut varius tincidunt libero. Aliquam erat volutpat. Vivamus quis mi. Fusce commodo aliquam arcu. In turpis.

Elementy
Studenckie koła naukowe
Galeria