Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Gospodarka przestrzenna

Kierunek studiów

Gospodarka przestrzenna

Studia I stopnia (inżynierskie), 7 semestrów, profil praktyczny, studia stacjonarne (dzienne)

Zmiany w przestrzeni zachodzą bardzo szybko. Należy tę przestrzeń rozumieć, aby się nią zajmować. Gospodarka przestrzenna zajmuje się poznawaniem i opisywaniem przestrzeni, rozsądnym z niej korzystaniem, zarządzaniem, a także jej urządzaniem. Studia w tej dziedzinie mają doprowadzić do racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa. Celem kierunku jest wykształcenie menedżera w dziedzinie planowania i zarządzania przestrzenią w uwarunkowaniach gospodarki rynkowej. Absolwenci uzyskują także wykształcenie do uzyskania tytułu eksperta wycen nieruchomości.

Kierunek gospodarka przestrzenna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, integruje dyscypliny nauk technicznych, m.in. geodezję i kartografię z urbanistyką i architekturą oraz z geografią gospodarczą, czy ekonomią i zarządzania.

Ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne prowadzone są m.in. w warunkach terenowych, pracowniach architektonicznych i komputerowych. W programie studiów znalazło się 960 godzin praktyki zawodowej w biurach nieruchomości, pracowniach geodezyjnych i jednostkach samorządu terytorialnego.

Studenci w ramach kierunku mogą również korzystać z szerokiej oferty programu Erasmus+, który umożliwia zagraniczne wyjazdy na studia i praktyki.

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna są przygotowani do pracy w:

 • administracji państwowej i samorządowej w wydziałach: planowania przestrzennego, urbanistyki, ochrony środowiska, architektury, gospodarki terenami,
 • prywatnych firmach projektowych,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • agencjach nieruchomości,
 • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej,
 • biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne.

Absolwenci kierunku z powodzeniem uzyskują zatrudnienie w instytucjach związanych z gospodarowaniem przestrzenią, m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Gospodarkę przestrzenną wykładają specjaliści z zakresu: nauk o Ziemi (m.in. geografii, ekologii), prawa, ekonomii i gospodarki, dziedzin technicznych (m.in. geodezji, kartografii, architektury i budownictwa), a przede wszystkim urbanistyki. Wykładowcy pochodzą z Podhala, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jacek Gniadek

dr inż. Jacek Gniadek

starszy wykładowca
Wykształcenie

W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie – monografia pt. „Metoda oceny przestrzennego ukształtowania gruntów gospodarstw rolnych i jego zróżnicowanie na terenie wsi z wykorzystaniem mapy numerycznej”.

W 1996 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera geodety urządzeń rolnych w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Doświadczenie zawodowe

1996-2005 – Praca na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich w Akademii Rolniczej w Krakowie.

Od 2006 – Praca na stanowisku adiunkta w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

2006-2011 – Praca na stanowisku wykładowcy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Nowym Sączu na kierunku Geodezja i Kartografia.

2012 – 2013 – Cykl wykładów i ćwiczeń w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Od 2015 – Praca na stanowisku starszego wykładowcy w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

2017 – 2018 Cykl wykładów i ćwiczeń – przygotowanie do uprawnień zawodowych. Politechnika Gliwicka

Tematyka prowadzonych badań naukowych:

 • ocena struktury przestrzennej gruntów rolnych w kontekście pilności wdrażania prac urządzeniowo-rolnych,
 • badania relacji pomiędzy parametrami przestrzennego ukształtowania gruntów i gospodarstw,
 • optymalizacja układów gruntowych wsi,
 • ocena przeprowadzonych postępowań scaleniowych,
 • analiza wpływu środowiska przyrodniczego na efektywność procesów produkcji w strefie przylegania do wód i lasów,
 • badania rozbieżności wartości wskaźników przestrzennego ukształtowania działek, uzyskanych na podstawie odmiennych podejść metodycznych,
 • typowanie obiektów do realizacji prac scaleniowych,
 • identyfikacja stref wymagających przebudowy struktury przestrzennej gruntów.
 • kształtowanie i optymalizacja wiejskich układów gruntowych z zastosowaniem rozwiązań informatycznych.

 

Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

kierownik Zakładu Gospodarki Przestrzennej, wykładowca

Wykształcenie

 • W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę doktorską pt. „Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze (na przykładzie sektora rozwoju województwa małopolskiego)”.
 • W 1997 r. uzyskała tytuł magistra przedsiębiorczości i innowacji w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku ekonomia. Praca magisterska z zakresu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw rodzinnych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z konkurencyjnością organizacji, w tym z podejściem zasobowym, zwracając uwagę zarówno na zasoby materialne, jak i niematerialne. Interesuje się rozwojem organizacji miast i regionów, prowadzi badania w obszarze innowacji (produktowych, procesowych, marketingowych, organizacyjnych), jak również innowacji w zarządzaniu.

Doświadczenie

 • Jest autorką i współautorką około 38 artykułów w czasopismach oraz 27 rozdziałów w monografiach. Napisała 3 podręczniki, jest współautorką jednej monografii. Publikuje w języku polskim oraz angielskim.
 • Uczestniczyła w 49 konferencjach w kraju i za granicą.
 • Laureatka 17 nagród i wyróżnień, w roku 2020 otrzymała nagrodę „Amicus Hominum”.
 • Współpracuje z wieloma małymi firmami, głównie rodzinnymi, jako konsultant.
 • Odbyła miesięczny staż na University of Applied Sciences Upper w Austrii.
 • Działa w organizacji non – profit, prowadzi i zarządza klubem sportowym Respekt Myślenice, który gra na szczeblu centralnym.
 • Pełni obowiązki administracyjne i członkowskie w komisjach uniwersyteckich i stowarzyszeniach.
 • Członek Rady Nadzorczej Spółki Sport Myślenice.
 • Członek Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
mężczyzna

dr Krzysztof Miraj

koordynator kierunku gospodarka przestrzenna
Wtorek
19:15
21:00

Wykształcenie

 • W grudniu 2021 r. uzyskał tytuł doktora po publicznej obronie pracy pt: „Przemiany budynków szkolnych w układach przestrzennych regionu Podhala po II wojnie światowej”  – na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2009 r. prowadzi działalność gospodarczą – pracownię architektoniczną, która stanowi poza dydaktyczną działalność obejmującą kompletne prace nad dokumentacjami projektowymi w całym procesie budowlanym. Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami projekty wykonywane są głownie jako autorskie dzieła od projektowania poprzez kierowanie do oddania do użytku.
 • W grudniu 2008 r.  uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej „Architektura Ziem Górskich, wczoraj – dziś – jutro” gdzie wygłaszał referat  pt. „Dworce jako charakterystyczne elementy architektoniczne krajobrazu kulturowego regionu małopolski w okresie ostatniego 50-lecia”.
 • W marcu 2020  r. brał udział w międzynarodowych warsztatach Polsko-Ukraińsko-Węgierskich w Krakowie zorganizowanych przez Katedrę Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5, Studio A52.
 • W 2021 r. brał udział w międzynarodowej konferencji pod tytułem „Evolutionary Modernism. A Journey from Technocracy to Sustainable Development” gdzie przedstawił prezentację pod tytułem „Modernizm uniwersalny na przykładzie „Szkół Tysiąclecia”.

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego (specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie) zdobył na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
 • Certyfikator energetyczny –  posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych budynków oraz projektowanych charakterystyk budynków nadane przez Ministra Infrastruktury w 2009 r. po ukończeniu specjalistycznego kursu.
 • Rzeczoznawca majątkowy – posiada uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 2014 roku po ukończeniu Podyplomowego Studium Gospodarki Nieruchomościami organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny oraz Politechnikę Krakowską.

Doświadczenie zawodowe

 • Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości.
 • Przedsiębiorca – prezes zarządu spółki z branży nieruchomości.
 • Prowadzi własną działalność gospodarczą (w zakresie m.in. rzeczoznawstwa majątkowego, wycen nieruchomości oraz inżynierii budowlanej).
 • Wykładowca w Instytucie Technicznym PPUZ na kierunkach: architektura i gospodarka przestrzenna.
Sekretariat
kobieta

mgr Barbara Dyrda

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

Agnieszka Kolasa

stażysta, referent administracyjny
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Harmonogram Zajęć
TytułRokForma
Harmonogram zajęć gospodarka przestrzenna
2021/2022
Stacjonarne
Podział na grupy
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Praktyka w biurze nieruchomości I – rok akademicki 2021/22

 • Czas trwania praktyki: wybrany okres pomiędzy 07 – 29.07.2022 r
 • Wymiar godzin: 100 godz. dydaktycznych (12,5 dni po 8 godz. dydaktycznych/6 zegarowych) po VI semestrze
 • Program praktyki (pobierz)
 • Opiekun – dr inż. Jacek Gniadek

 

Praktyka w biurze nieruchomości II – rok akademicki 2022/23

 • Czas trwania praktyki: okres pomiędzy 10.2022 – 31.01.2023 r.
 • Wymiar godzin: 240 godz. dydaktycznych (30 dni/6 tygodni – po 8 godz. dydaktycznych / 6 godz. zegarowych)  w VII  semestrze.
 • Opiekun – mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

 

Praktyka w jednostkach samorządu terytorialnego

 • Czas trwania praktyki: okres pomiędzy 10.2022 – 31.01.2023r.
 • Wymiar godzin: 320 godz. dydaktycznych (40 dni/8 tygodni – po 8 godz. dydaktycznych/6 zegarowych)  w VII  semestrze
 • Opiekun – mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

Komplet dokumentów dotyczący praktyki w biurze nieruchomości I należy złożyć do opiekuna w terminie do 30 maja 2022 r.

Komplet dokumentów dotyczący praktyki w biurze nieruchomości II należy złożyć do opiekuna w terminie do 15 czerwca 2022 r. (jeżeli praktyka odbywa się w tym samym biurze nieruchomości dokumenty należy złożyć do 30 maja 2022 r.)

Komplet dokumentów dotyczący praktyki w jednostkach samorządu terytorialnego należy złożyć do opiekuna w terminie do 15 czerwca 2022 r.

 1. Spotkanie organizacyjne studentów z Opiekunem praktyki.
 2. Wybór miejsca praktyki (z pomocą Opiekuna), którego profil działalności jest zgodny z programem praktyki.
 3. Kontakt z Pracodawcą.

Udając się do Pracodawcy należy wydrukować:

 • kartę zgłoszenia na praktyki (pobierz)
 • program praktyki
 • kryteria doboru interesariuszy – jednostki organizacyjnej przyjmującej

Wzór nr 1 (pobierz)
Wzór nr 2 (pobierz)

Po uzyskaniu wstępnej zgody Pracodawcy należy ustalić termin praktyki. Komplet dokumentów wraz z podpisem Pracodawcy należy przedłożyć do akceptacji i podpisu Opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni. Opiekun sprawdza czy student jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 1. Na podstawie karty zgłoszenia wystawiane jest skierowanie na praktyki oraz przygotowywane jest porozumienie pomiędzy PPUZ, a zakładem pracy. Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany do odbioru 2 egzemplarzy porozumienia i dostarczenia ich do zakładu pracy w celu podpisania. 1 egzemplarz porozumienia należy zwrócić do sekretariatu – pok. 329.
 2. Przed rozpoczęciem praktyki Student dostarcza do Pracodawcy skierowanie na praktyki;

Po dopełnieniu tych formalności można rozpocząć praktykę.

Należy pamiętać o odpowiedniej liczbie godzin praktyk (wymiar godzinowy nie może być mniejszy niż ten przewidziany w programie praktyk) oraz programie praktyk, który należy zrealizować, a także o dokumentowaniu przebiegu praktyk w dzienniczku praktyk (dzienniczek praktyk należy dokładnie, na bieżąco uzupełniać).

 1. Po zakończeniu praktyki należy poprosić Pracodawcę o wypełnienie ankiety oceny studenta przez opiekuna praktyk z jednostki organizacyjnej przyjmującej
 2. Do zaliczenia praktyki konieczne jest złożenie dokumentów:
 • Uzupełniony dziennik praktyk zawierający wszystkie wymagane podpisy i pieczątki:

Dziennik – praktyka w biurze nieruchomości I (pobierz)

Dziennik – praktyka w biurze nieruchomości II (pobierz)

Dziennik – praktyka w jednostkach samorządu terytorialnego (pobierz)

 • Ankieta oceny studenta przez opiekuna praktyk z jednostki organizacyjnej przyjmującej (pobierz)
 • Ankieta oceny praktyki zawodowej dla studenta (pobierz)
Egzamin dyplomowy

Zarządzenie nr 54/2020 w sprawie składania prac dyplomowych i poddawania ich kontroli antyplagiatowej w JSA pobierz

Wytyczne do pracy dyplomowej pobierz 

Instrukcja e-Dyplomowania – dla studenta

Instrukcja e-Dyplomowania  – dla wykładowcy

Student po uzyskaniu zaliczenia semestru:

1. Sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

 •  strona tytułowa pobierz
 •  podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) pobierz
 • podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) pobierz
 • tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora;
 • inne załączniki.

2. Student loguje się na e-Student i w zakładce dyplomowania klika DODAJ TEMAT i uzupełnia wszystkie rubryki:

 • tytuł pracy dyplomowej w oryginalnym brzmieniu;
 • tytuł pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski;
 • słowa kluczowe w języku polskim;
 • streszczenie pracy w języku polskim;
 • język pracy;
 • semestr pracy 2022/2023 zimowy zatwierdzić wszystkie oświadczenia i kliknąć WYŚLIJ

3. Student po otrzymaniu przez promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez portal e-Student w zakładce dyplomowania, klikając w rubrykę AKCJE- SZCZEGÓŁY – PLIKI, w rubryce NAZWA wpisuje: Praca dyplomowa. Następnie klika WYBIERZ PLIK i załącza ostateczną wersje pracy (której nie można już modyfikować ani zmieniać), następnie klika WYŚLIJ.

Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku),  co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (nazwa tytułu nie może przekraczać 120 znaków). Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

4. Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, student niezwłocznie powiadamia e-maliowo lub telefonicznie  pracownika Sali Obsługi Studenta:

 • Agnieszka Kolasa –  tel. 18 26 107 28, agnieszka.kolasa@ppuz.edu.pl

5. Pracownik Sali Obsługi Studenta uzupełnia pozostałe informacje m.in. dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikuje poprawność wprowadzonych danych, a następnie powiadamia studenta o możliwości przesłania pracy do promotora. Wówczas student przesyła pracę do promotora przez swoje konto e-Student: zakładka DYPLOMOWANIA – SZCZEGÓŁY – AKCJE-SZCZEGÓŁY  WYŚLIJ DO PROMOTORA

6. Najpóźniej w dniu obrony student zobowiązany jest do złożenia w Sali Obsługi Studenta, pok. 227:

 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada). Wniosek może być wysłany elektronicznie
 • katalogu osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu
 • archiwalnej wersji pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oryginalnie podpisanymi oświadczeniami (o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej do celów dydaktycznych, o samodzielności wykonanej pracy)
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony.

Informujemy również, że studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (pdf,word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (pdf,word)

Wzory podań

Cras non dolor. Duis lobortis massa imperdiet quam. Sed augue ipsum, egestas nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Curabitur suscipit suscipit tellus.

Phasellus magna. Praesent venenatis metus at tortor pulvinar varius. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Vivamus laoreet. Nullam sagittis.

Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Quisque id odio. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. Praesent nonummy mi in odio. Etiam rhoncus.

Ut varius tincidunt libero. Aliquam erat volutpat. Vivamus quis mi. Fusce commodo aliquam arcu. In turpis.

Podania
Materiały dydaktyczne

Cras non dolor. Duis lobortis massa imperdiet quam. Sed augue ipsum, egestas nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Curabitur suscipit suscipit tellus.

Phasellus magna. Praesent venenatis metus at tortor pulvinar varius. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Vivamus laoreet. Nullam sagittis.

Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Quisque id odio. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. Praesent nonummy mi in odio. Etiam rhoncus.

Ut varius tincidunt libero. Aliquam erat volutpat. Vivamus quis mi. Fusce commodo aliquam arcu. In turpis.

Elementy
Studenckie koła naukowe
Galeria