Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Finanse i rachunkowość

Kierunek studiów

Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3 lata), tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (zaoczny), profil praktyczny

Kierunek finanse i rachunkowość powstał na mocy współpracy Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu i Uniwersytetu Ekonomicznego, w ramach utworzonego przez obie instytucje Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wspólnych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  i Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu.

W toku nauczania student zdobywa specjalistyczną wiedzę w zakresie ekonomii, nauk o zarządzaniu i finansach, uczy się  łączyć wiedzę z umiejętnościami praktycznymi, pozwalającymi na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej, zgodnie z zasadą „twórz lokalnie, myśl globalnie”.  Uzyskuje również przygotowanie do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej czy własnej działalności gospodarczej.

Program studiów odpowiada na potrzeby rynku w zakresie m.in.:

– obsługi finansowej przedsiębiorstw i instytucji publicznych, przygotowania analiz ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, bankach, zakładach ubezpieczeń i biurach maklerskich, działalności międzynarodowej;

– poszukiwania źródeł kapitału, zarządzania kapitałem oraz doradztwa inwestycyjnego;

– obsługi księgowej i audytorskiej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, start-upy, drobnej przedsiębiorczości, doradztwa podatkowego, obsługi podatkowej firm i ludności;

– analiz finansowych w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach skarbowych czy instytucjach finansowych.

Ważnym atutem proponowanego kierunku studiów jest 960-godzinny, bardzo bogaty program praktyk zawodowych przybliżających studentowi pracę w rzeczywistej firmie. Istnieje możliwość dodatkowego wydłużenia czasu praktyk.

Studenci zainteresowani pogłębianiem wiedzy w zakresie rachunkowości i nauk ekonomicznych mają możliwość zrzeszania się w Studenckim Kole Naukowym Ekonomii i Rachunkowości.

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie:

 • w biurach podatkowych i rachunkowych,
 • w firmach, jednostkach samorządu terytorialnego i innych instytucjach publicznych, instytucjach finansowych oraz organizacjach „non profit”. 

Ukończenie kierunku przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia, a także ułatwia uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego oraz innych uprawnień zawodowych i naukowych.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Na kierunku finanse i rachunkowość wykładają pracownicy naukowo-dydaktyczni m.in. z Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa. Wiedzę praktyczną studentom przekazują pracownicy z biur rachunkowych, banków, zakładów ubezpieczeń, samorządów terytorialnych, instytucji publicznych, w których studenci odbywają praktyki.

mężczyzna

dr hab. Paweł Bielawski, prof. uczelni

kierownik Zakładu Zarządzania i Informatyki, profesor uczelni

Wykształcenie

 • W 2014 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
 • W 1997 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Ukończyła studia magisterskie na kierunku ekonomia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 1985 r.

Doświadczenie

 • Dziedzina badań: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Główne obszary zainteresowań to: rynek ubezpieczeń gospodarczych, społecznych, zdrowotnych, marketing, w szczególności marketing usług finansowych, ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna, spółdzielczość, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, dobra publiczne w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, ekonomia behawioralna, współczesne koncepcje zarządzania, w szczególności zarządzania ryzykiem.
 • Profesor UEK.
 • Tutor akademicki.
 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Współtwórczyni Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych.
Robert Wojciech Włodarczyk

dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni

kierownik Katedry Ekonomii, profesor uczelni

Robert Wojciech Włodarczyk – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, profesor Uczelni, Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,
profesor Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie oraz profesor Wyższej Szkoły Biznesu Wydział Zamiejscowy w Krakowie, członek senackich komisji UEK – ds. dydaktyki, ds. rozwoju kadr naukowych, ds. badań naukowych; członek Międzywydziałowego Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w UEK, członek zarządu ZNP w UEK.

Doświadczenie zawodowe
 • Tutor akademicki – certyfikat Collegium Wratislaviense.
 • Uczestnik ponad 120 konferencji i sympozjów naukowych.
 • Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, inwestycji, rynków pracy, unii monetarnych, optymalnych obszarów walutowych oraz rynków finansowych (ponad 500 punktów MNiSW).
 • Recenzent projektów doktorskich DOCTUS finansowanych przez Małopolski Urząd Marszałkowski.
 • Kierownik lub współautor ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
 • Uczestnik kilkudziesięciu konferencji i szkoleń o charakterze dydaktycznym z zakresu Procesu Bolońskiego, KRK, e-learningu i tutoringu.
 • Popularyzator łączenia nowoczesnych metod i podejść dydaktycznych takich, jak e-learning oraz tutoring, wraz z ideami zawartymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji.
 • Autor kursów internetowych z makroekonomii i międzynarodowych rynków finansowych.
 • Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne otrzymał 11 razy.
 • 4-krotnie sklasyfikowany na liście wykładowców UEK TOP-10.
 • Promotor ponad 500 prac licencjackich i magisterskich.
 • Opiekun naukowy 15-stu doktorantów.
 • Były sędzia piłki nożnej w MZPN i PZPN.
Bianka Godlewska-Dzioboń

dr Bianka Godlewska-Dzioboń

p.o rektora, prorektor ds. studenckich i kształcenia, adiunkt
kobieta

dr Dorota Kuder

dyrektor Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki, tutor
mężczyzna

dr Marcin Surówka

zastępca dyrektora Instytutu Finansów, dyrektor finansowy, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości, koordynator kierunku finanse i rachunkowość
dr Zamora

dr Paweł Zamora

dyrektor Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych, tutor

Wykształcenie

 • doktor ekonomii

Doświadczenie zawodowe

 • starszy wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Teorii Ekonomii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
 • Promotor ponad 550 prac licencjackich i magisterskich.
 • Tutor akademicki – z certyfikatem Collegium Wratislaviense.
 • Były kierowniki ZOD Radom
 • Członek wielu komisji na UEK m.in. Senackiej Komisji ds. Dydaktyki w UEK .
 • Członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
 • Uczestnik licznych konferencji, szkoleń i kongresów o charakterze dydaktycznym i naukowym.
 • Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie popularyzuje łączenie nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak e-learning oraz tutoring.
 • Jest autorem kursów e-learningowych oraz kilkunastu publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, integracji gospodarczej oraz roli państwa we współczesnej gospodarce oraz dydaktyki.
 • Otrzymał 10 razy Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne.
 • Jest odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.
 • Członek ZNP i PTE.
 • Był instruktorem ZHP (Hufiec Kalwaria Zebrzydowska i KCH Bielsko-Biała) w stopniu podharcmistrza.

Obszary zainteresowań

 • Polityka makroekonomiczna i rola państwa w gospodarce.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz polityka społeczna i ekonomiczna.
 • Integracja europejska oraz fundusze strukturalne.
 • Samorząd terytorialny i jego funkcjonowanie.
mężczyzna

mgr Paweł Milka

p.o. dyrektora ds. cyfryzacji, tutor

Wykształcenie

 • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2015 r uzyskał tytuł magistra ekonomii, tytuł pracy magisterskiej „Wpływ wahań kursowych i bezrobocia na gospodarkę współczesną”.

Doświadczenie

 • Od 2017 roku związany zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, pracuje jako asystent w Katedrze Teorii Ekonomii UEK oraz wykładowca w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych.
 • Od 2016 roku członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Od 2013 roku przedsiębiorca – segment meblarski.
 • Były piłkarz i sędzia piłki nożnej.

Obszary zainteresowań: kursy walutowe, bilans handlowy, bezrobocie, inwestycje, giełda, międzynarodowe rynki finansowe i kapitałowe.

Sekretariat
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

mgr Marta Borowicz

samodzielny referent ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

Agnieszka Kolasa

stażysta, referent administracyjny
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Harmonogram Zajęć
Podział na grupy
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Procedura skierowania na praktyki w PONE

Z uwagi na rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19 i wprowadzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ograniczenia w zakresie funkcjonowania uczelni procedura zaliczenia praktyk zawodowych w PONE ulegnie zmianie.

Dokumenty związane z realizacją praktyk:

1. Program praktyki dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

Praktyka II sem. pobierz
Praktyka III sem. pobierz
Praktyka IV sem. pobierz
Praktyka zawodowa V sem. pobierz

2. Lista miejsc pobierz

3. Karta zgłoszenia na praktyki pobierz

4. Wniosek o przedłużenie terminu zaliczenia praktyki pobierz

5. Ankieta ewaluacyjna pobierz

6. Porozumienie ws. praktyk pobierz

7. Dziennik praktyk pobierz

Egzamin dyplomowy

Informacje dotyczące dyplomowania w roku akademickim 2021/22 znajdą Państwo na platformie Moodle.

Kurs: Egzamin dyplomowy w PONE rok akademicki 2021/2022

e-Dyplomowanie – instrukcja dla studenta pobierz

e-Dyplomowanie – instrukcja dla prowadzącego pobierz

     Student po uzyskaniu zaliczenia semestru:

1. Sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

 • strona tytułowa pobierz
 • podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) pobierz
 • podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) pobierz
 • tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora;
 • inne załączniki.

2. Student loguje się na e-Student i w zakładce dyplomowania klika DODAJ TEMAT i uzupełnia wszystkie rubryki:

 • tytuł pracy dyplomowej w oryginalnym brzmieniu;
 • tytuł pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski;
 • słowa kluczowe w języku polskim;
 • streszczenie pracy w języku polskim;
 • język pracy;
 • semestr pracy;
 • następnie należy zatwierdzić wszystkie oświadczenia i kliknąć WYŚLIJ

3. Student po otrzymaniu przez promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez portal e-Student w zakładce dyplomowania, klikając w rubrykę AKCJE- SZCZEGÓŁY – PLIKI, w rubryce NAZWA wpisuje: Praca dyplomowa. Następnie klika WYBIERZ PLIK i załącza ostateczną wersje pracy (której nie można już modyfikować ani zmieniać), następnie klika WYŚLIJ.

Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku),  co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (nazwa tytułu nie może przekraczać 120 znaków). Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

4. Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, student niezwłocznie powiadamia e-maliowo lub telefonicznie  pracownika Sali Obsługi Studenta:

 • Marta Borowicz – tel. 18 26 107 34, email: marta.borowicz@ppuz.edu.pl
 • Agnieszka Kolasa – studia niestacjonarne, tel. 18 26 107 28, email: agnieszka.kolasa@ppuz.edu.pl

5. Pracownik Sali Obsługi Studenta uzupełnia pozostałe informacje m.in. dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikuje poprawność wprowadzonych danych, a następnie powiadamia studenta o możliwości przesłania pracy do promotora. Wówczas student przesyła pracę do promotora przez swoje konto e-Student: zakładka DYPLOMOWANIA – SZCZEGÓŁY – AKCJE-SZCZEGÓŁY  WYŚLIJ DO PROMOTORA

6. Co najmniej 7 dni przed planowanym terminem obrony student zobowiązany jest do złożenia w Sali Obsługi Studenta, pok. 227:

 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada) – wniosek może być wysłany elektronicznie pobierz
 • katalogu osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu
 • archiwalnej wersji pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oryginalnie podpisanymi oświadczeniami (o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej do celów dydaktycznych, o samodzielności wykonanej pracy)
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną

Brak któregokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony.

Informujemy również, że studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (pdf,word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (pdf,word)

Wzory podań

Nullam cursus lacinia erat. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Suspendisse potenti. Praesent adipiscing. Maecenas malesuada.

Curabitur turpis. Suspendisse faucibus, nunc et pellentesque egestas, lacus ante convallis tellus, vitae iaculis lacus elit id tortor. Nam adipiscing. Quisque libero metus, condimentum nec, tempor a, commodo mollis, magna. Curabitur blandit mollis lacus.

Fusce neque. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Vivamus in erat ut urna cursus vestibulum. Maecenas ullamcorper, dui et placerat feugiat, eros pede varius nisi, condimentum viverra felis nunc et lorem. Nullam vel sem.

Podania
Materiały dydaktyczne

Nullam cursus lacinia erat. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Suspendisse potenti. Praesent adipiscing. Maecenas malesuada.

Curabitur turpis. Suspendisse faucibus, nunc et pellentesque egestas, lacus ante convallis tellus, vitae iaculis lacus elit id tortor. Nam adipiscing. Quisque libero metus, condimentum nec, tempor a, commodo mollis, magna. Curabitur blandit mollis lacus.

Fusce neque. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Vivamus in erat ut urna cursus vestibulum. Maecenas ullamcorper, dui et placerat feugiat, eros pede varius nisi, condimentum viverra felis nunc et lorem. Nullam vel sem.

Elementy
Studenckie koła naukowe
Galeria