Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Filologia angielska

Kierunek studiów

Filologia angielska

Studia pierwszego stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3 lata) tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Ukończone studia pozwolą absolwentowi legitymować się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu nauczyciela lub tłumacza, w zależności od tego, którą specjalizację wybiorą.

Absolwenci tego typu studiów zdobywają podstawową wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów danego obszaru językowego, mają także kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Celem kształcenia na kierunku filologia angielska jest wykształcenie nauczycieli języka angielskiego i tłumaczy, którzy będą reprezentować bardzo wysoki poziom przygotowania filologicznego i praktycznego, ale również aktywnie zabiegać o systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.

Podczas wykładów oraz licznych warsztatów studenci modułu kształcenia nauczycielskiego poznają teorię i praktykę nauczania języka angielskiego, zdobędą ogólną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną.

Studenci modułu translatorskiego zostaną przygotowywani do pracy translatora w różnych dziedzinach zawodowych z rozmaitymi typami tekstów użytkowych i literackich. Nabyte praktyczne umiejętności przekładu, pozwolą im na rzetelne dokonywanie tłumaczeń – zarówno pisemnych, jak i ustnych – w biznesie, prawie, medycynie oraz technice.

Absolwenci kierunku mają wysoką wiedzę i biegłość w zakresie znajomości języka, wiedzy filologicznej oraz praktycznego przygotowania do zawodu.

Moduły kształcenia

 • nauczycielski 
 • translatorski

Studenckie Koło Naukowe Języka Angielskiego zrzesza studentów, dla których filologia jest prawdziwą pasją. Podczas spotkań członkowie doskonalą różnorodne kompetencje społeczne, pokonują bariery językowe, a także uzyskują motywację do dalszej edukacji. Pasjonaci aktorstwa mogą wstąpić do amatorskiego zespołu teatralnego.

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci modułu nauczycielskiego uzyskują uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Kontynuacja edukacji na studiach II stopnia daje możliwość nauczania języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Absolwenci modułu translatorskiego znajdą pracę w biurach tłumaczeń, urzędach administracji publicznej, przedsiębiorstwach, instytucjach kultury oraz innych placówkach sektora usług, wymagających dobrej znajomości języka i kultury anglojęzycznego obszaru językowego.

Po studiach licencjackich edukacja może być kontynuowana na studiach magisterskich.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Kadrę akademicką stanowią specjaliści, językoznawcy, literaturoznawcy, historycy i kulturoznawcy, którzy nie tylko kształtują komunikatywność językową studentów, ale także przekazują holistyczną wiedzę na temat krajów anglojęzycznych.

Wykształcenie

 • profesor nauk prawnych,
 • magister filologii angielskiej.

Doświadczenie zawodowe

 • W latach 1967-2015 zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim (wieloletni wykładowca historii prawa oraz prawniczego języka angielskiego – Legal English).
 • W latach 1987 i 1988 wykładowca w Institute of European Studies w Wiedniu, zaś w semestrach zimowych w latach akademickich 1991-92 oraz 1992-93 prowadził wykłady jako visiting professor w University of Stanford, California.
 • Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego.
 • Zasiada w Radzie Naukowej Czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”.
 • Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz czterech monografii książkowych:

– High Treason in England until the End of Stuart Era, Warszawa–Kraków 1982;

– Strony procesowe przed angielskimi sądami karnymi doby Tudorów i wczesnych Stuartów, Kraków 1994;

– Z dziejów prawa karnego Anglii między Renesansem a Oświeceniem, Kraków 1996;

– Dzieje przestępstw politycznych w Anglii. Między średniowieczem a współczesnością, Kraków 2000.

 

Wykształcenie

 • habilitacja na podstawie całokształtu dorobku naukowo-dydaktycznego oraz książki pt. Kwietno Pani. O gwarowej poezji Podhala w ujęciu kulturowym, 2016;
 • doktorat na podstawie dysertacji pt. Literackie warianty bajki ludowej w świetle tekstologii folklorystycznej, 2004;
 • absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naukowo zajmuje się literaturą i kulturą Podtatrza w aspekcie literaturoznawczym, językoznawczym, kulturowym, medioznawczym, a także edukacją w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu.

Doświadczenie

Uczestnik międzynarodowych kongresów naukowych:
 • 2015 – Utah Valley University, Women in the Mountain, USA;
 • 2016 – Kraków, 1st China – Central and Eastern European Countries Expert-Level Forum on the Safeguarding of Intangible Heritage;
 • 2017 – Czeski Cieszyn, Towards Understanding and Tolerance. How to Teach Native and Regional History on the Borderlands? Kongres Polaków w Republice Czeskiej;
 • 2018 – Wilno, IXth Congress Of The International Society For Dialectology And Geolinguistics.

Autorka monografii poświęconej gwarowej poezji Podhala, kilku znaczących antologii poezji i prozy podhalańskiej, a także ponad 60 artykułów naukowych w większości poświęconych kulturze i literaturze Podtatrza w rozmaitych aspektach ich funkcjonowania – od tradycyjnego folkloru po internetową manifestację góralskiej kultury.

Współzałożycielka Akademii Dziedzictwa dla młodzieży polonijnej w USA (Summit Illinois, 2019), a także twórczyni programu, opiekun merytoryczny i wykładowca tejże Akademii.

Zawodowo związana z PPUZ od początku istnienia Uczelni. Prowadzi m.in. kurs literatury i kultury regionu Podtatrza. Autorka programu studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza, wdrożonego do realizacji w roku ak. 2008/2009. W latach 2008-2012 prorektor do spraw nauki i współpracy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Osiągnięcia

 • Opracowała program studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza (2008).
 • Opracowała merytoryczną podstawę do edukacji regionalnej na Podtatrzu, a także wypisy gwarowe dla szkół [z zakresu poezji antologię poezji Podtatrza pt. „Góralskie serce w zielonym, listku pieśni” (2006), w zakresie epiki: ”Góralską czytankę” (2014), „Spiską czytankę” (2016), „Zagórzańską czytankę” (2017), obecnie pracuje nad „Pienińską czytanką”].
 • Jest autorką ogólnopolskiej podstawy programowej dla projektowanego przedmiotu szkolnego o nazwie „Nasze dziedzictwo”:
 • Prowadzi opiekę merytoryczną nad wdrażaniem edukacji regionalnej w podhalańskich szkołach.
 • Opracowała regulamin kuratoryjnego konkursu czytelniczo-plastycznego „Góralskie cytanie”, który rozrasta się w miarę opracowywania kolejnych czytanek, oraz konkursu recytatorskiego „Znad Wisły i spod Tatr”, który od trzech lat odbywa się w Chicago.
 • Prowadzi cykliczne warsztaty dla nauczycieli z zakresu pracy z tekstem gwarowym w szkole (stała współpraca z gminą Czarny Dunajec, a także Bukowina Tatrzańska).
 • Włącza się w życie regionu, prowadząc warsztaty z zakresu gwary i literatury Podtatrza dla instruktorów zespołów, animatorów kultury regionalnej oraz nauczycieli.
 • Współpracuje z organizacjami polonijnymi w USA (ZPPA oraz Fundacją Kultury Tatrzańskiej) w zakresie edukacji regionalnej dzieci podhalańskich emigrantów.
 • Współpracuje z Fundacją Kultury Tatrzańskiej w Chicago w zakresie organizacji kursów e-learningu z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza.
 • Prowadzi działalność wydawniczą w zakresie gwarowych tekstów Podtatrza.
 • Uczestniczy w pracach jury ogólnopolskich Konkursów poezji religijnej. m.in. im. ks. prof. J. Tischnera w Ludźmierzu (od 2007 r. do końca trwania konkursu) oraz ogólnopolskiego Konkursu jednego wiersza im. J. Tawłowicza w Zakopanem, organizowanym przez „Tygodnik Podhalański” (od 2012 r.) – przewodnicząca komisji w kategorii gwarowej.
 • Od 2020 r. prowadzi autorskie audycje w cyklu „Wierchy” emitowanym przez zakopiańskie Radio Alex.
kobieta

dr Anna Borkowska

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • Zdobyła tytuł magistra filologii angielskiej (specjalizacja: nauczyciel języka angielskiego) w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.

Zainteresowania badawcze obejmują glottodydaktykę, andragogikę oraz geragogikę.

Doświadczenie

 • Współredaktor monografii “The Old meets the meets the new” recenzowanej przez dr hab. Annę Malicką-Kleparską oraz dr hab. Dorotę Werbińską, wydawnictwa PPUZ w Nowym Targu.
 • Na konferencjach naukowych regularnie prezentuje wyniki badań własnych.
 • Od 2016 roku prowadzi cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego dla studentów-seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wśród słuchaczy promuje ideę uczenia się przez całe życie (lifelong learning), szczególną uwagę zwraca na korzyści płynące z uczenia się języków obcych w późnej dorosłości.
 • Prowadzi wolontariat dla Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem.
 • Opiekunka praktyk pedagogicznych na kierunku filologia angielska.
 • Organizatorka licznych warsztatów dydaktycznych dla studentów filologii angielskiej.
 • Organizatorka warsztatów językowych dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich w środowisku lokalnym.
 • Prowadzi cykliczne wykłady dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, dotyczące propagowania idei kształcenia ustawicznego oraz glottogeragogiki, które oparte są na badaniach własnych.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.
mężczyzna

dr Wojciech Majka

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 2005 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rozprawa doktorska pt. „Avatars of the Libido.”
 • Studia magisterskie ukończył na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Doświadczenie

 • Specjalizuje się w tematyce literaturoznawczej oraz filozoficznej.
 • W przeszłości prowadził zajęcia z literatury angielskiej, literatury amerykańskiej, filozofii, kulturoznawstwa brytyjskiego i amerykańskiego oraz z przekładoznastwa.
 • Obecnie zajmuje się tematyką praktyczno-językową i prowadzi zajęcia ze stylistyki języka angielskiego, dyskursu akademickiego oraz z praktycznej znajomości języka angielskiego na poziomie B2+, C1 oraz C2.
 • Jest autorem ponad dwudziestu artykułów naukowych oraz trzech monografii poświęconych tematyce literackiej i filozoficznej.
 • Wziął udział w ponad trzydziestu narodowych jak i międzynarodowych konferencjach naukowych, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, na których wygłaszał referaty w oparciu o wyżej zarysowane paradygmaty naukowe.

Do swych największych inspiracji intelektualnych zalicza problematykę związaną z szeroko pojętą psychologią, literaturą oraz fenomenologią.

Mariusz Trawiński

dr Mariusz Trawiński

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa angielskiego w specjalizacji glottodydaktycznej uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2003 roku.
 • Tytuł magistra filologii angielskiej w specjalizacji nauczycielskiej uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1995 roku.

Doświadczenie

 • 2016-nadal Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu: wykładowca na kierunku filologia angielska.
 • 2013-2016 Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera: wykładowca na kierunku filologia angielska oraz skandynawistyka.
 • 2003-2013 Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków: wykładowca w Instytucie Neofilologii, filologia angielska.
 • 1996-2003 Uniwersytet Śląski, Katowice: wykładowca w Instytucie Języka Angielskiego w Sosnowcu.
 • 1991-1996 XII Liceum Ogólnokształcące, Kraków: nauczyciel języka angielskiego.

Wykształcenie

 • Wykładowca języka rosyjskiego jako obcego na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. M.W. Łomonosowa w Moskwie;
 • Język rosyjski w biznesie i turystyce na Rosyjskim Nowym Uniwersytecie w Moskwie;
 • Magister dziennikarstwa (dyplom z wyróżnieniem) na Otwartym Międzynarodowym Uniwersytecie Rozwoju Człowieka w Mikołajowie (Ukraina);
 • Reporter na Wyższej Szkole Prasy i Telewizji w Mikołajowie (Ukraina).

Doświadczenie

 • Dyplomowany lektor języka rosyjskiego (native speaker).
 • Dziennikarz, redaktor literacki, redaktor portalu internetowego, redaktor naczelny, specjalista ds. Public Relations (praca ze społeczeństwem i mediami), rzecznik prasowy.
 • Autor kursów i warsztatów: podstawy języka rosyjskiego w turystyce  (dla właścicieli i obsługi obiektów noclegowych i turystycznych, podróżników); język rosyjski w biznesie (dla biznesmenów i pracowników firm międzynarodowych); język rosyjski w godzinę (dla młodzieży); warsztaty dziennikarskie.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego (od 2019 roku do chwili obecnej).
 • Tłumacz literatury pięknej z języka polskiego na rosyjski metodą edukacyjnego czytania. Książki wydane przez Wydawnictwo VKN Moskwa, Rosja: Janko muzykantKomedia z pomyłekLatarnik (Henryk Sienkiewicz, 2017); Omyłka (Bolesław Prus, 2018); Polskie kawały i żarty (2018); Polska poezja XIX-XX stulecia (2019).
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego (od 2019 roku do chwili obecnej).
 • Członek Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy (od 2003 roku do chwili obecnej).
 • Regularne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w licznych międzynarodowych konferencjach metodycznych oraz kursach i szkoleniach.Zainteresowania badawcze:
  • Język rosyjski w biznesie i turystyce;
  • Nowoczesne dziennikarstwo;
  • Podobieństwa i różnice w mentalności Polaków i Rosjan.

Wykształcenie

 • Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia angielska w Uniwersytecie Opolskim (specjalizacja literaturoznawstwo oraz nauczanie języka angielskiego).

Doświadczenie zawodowe

 • Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na stanowisku lektora oraz nauczyciela języka angielskiego w placówkach oświatowych oraz prywatnych.
 • W latach 2003-2005 pracowała jako lektor na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od 2005 r. pracuje jako lektor na kierunku pielęgniarstwo (I i II stopnia) w PPUZ.
 • W latach 2007-2011 była dyrektorem szkoły językowej Master w Zakopanem. W PPUZ organizuje akcję charytatywną – Misje Podhalańskiej w Afryce.

Wykształcenie

 • W 2004 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, specjalizacja literatura amerykańska. W pracy magisterskiej skupiła się na dramatach Eugene O’Neilla.

Doświadczenie

 • Od 2007 r. lektor języka angielskiego w PPUZ (prowadzi zajęcia dla studentów fizjoterapii i kosmetologii).
 • Od 2019 r. certyfikowany tutor akademicki Collegium Wratislaviense.

Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje literaturę angielskojęzyczną, w szczególności twórczość Oskara Wilde’a.

Wykształcenie

 • Magister literatury angielskiej na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada).
 • Licencjat literatury angielskiej, Uniwersytet Concordia w Montrealu.

Doświadczenie

 • Od 7 lat pracuje w PPUZ.
 • Uczył w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem.
 • Wykładał w Centennial College w Montrealu, w Concordia University w Montrealu oraz w McGill University na Wydziale Kształcenia Ustawicznego w Montrealu.
 • Okazjonalnie zajmuje się redakcją i korektą artykułów, pisze do różnych czasopism.
 • Obecnie pracuje nad studium z amerykańskiego kursu historii, a także aktualizuje studium kursu kultury amerykańskiej i brytyjskiej.
kobieta

mgr Ewa Papierz-Łapsa

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Ukończyła studia magisterskie z filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Absolwentka podyplomowego studium zarządzania oświatą Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Doświadczenie

 • Jako nauczyciel języka niemieckiego, a później dyrektor związana z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, kształcącym nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego na Podhalu.
 • Od 2015 roku wykładowca PPUZ w Nowym Targu, w roku akademickim 2018/19 kierownik projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na kierunku filologia angielska. Od 2019 r. straszy wykładowca, a obecnie koordynator kierunku filologia angielska i kierownik Zakładu Glottodydaktyki.
 • Autorka artykułów i współredaktorka monografii PPUZ „The Old meets the New”/„Spotkanie starego z nowym”.
 • Jej zainteresowania naukowe dotyczą glottodydaktyki, kształcenia nauczycieli języków obcych oraz polityki językowej w Polsce.

Wykształcenie

 • Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, specjalizacja: lingwistyka stosowana.

Doświadczenie

 • Brała udział w konferencjach metodycznych.
 • Ukończyła liczne szkolenia oraz kursy m.in.:
  •  40 godzinne szkolenie: „Współczesne metody nauczania języków obcych na różnych etapach edukacyjnych” zorganizowane przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji;
  • „Technologicznie, dydaktycznie i praktycznie” – CDN, UP, Kraków;
  • ’Teaching Online – using the coursebook and breakout rooms’ – British Council;
  • 3 miesięczny kurs: „Nowoczesne zajęcia języka angielskiego” – Horyzonty Anglistyki.
 • Organizowała konkursy języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
 • Opiekun praktyk pedagogicznych.

Pasjonatka tworzenia własnych materiałów dydaktycznych oraz zastosowania technologii w nauczaniu języka angielskiego.

Sekretariat
kobieta

lic. Małgorzata Gozdyra

samodzielny referent ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

mgr Kinga Huzior

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu nawiązała współpracę z kilkoma szkołami podstawowymi, biurami tłumaczeń i innymi podmiotami prowadzącymi działalność o profilu pozwalającym na realizację celów praktyk zawodowych.

W trakcie realizacji kształcenia na kierunku filologia angielska: nauczycielska i tłumaczeniowa, Uczelnia na bieżąco i w miarę potrzeb będzie podpisywała porozumienia ze szkołami i zakładami pracy, w których studenci odbędą praktyki zawodowe.

Procedura skierowania na praktyki:

 1. Skontaktuj się z Dyrektorem państwowej szkoły podstawowej (uzyskaj wstępną zgodę Dyrektora na odbycie praktyki, poznaj imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację praktyki, ustal termin i czas trwania praktyki).
 2. Dostarcz ubezpieczenie NNW (dostarcz zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków do miejsca odbywania praktyk).
 3. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki i uzyskaj akceptację opiekuna praktyk, a następnie dostarcz ją do sekretariatu p.342 lub przekaż kartę staroście.
 4. Odbierz skierowanie na praktyki i porozumienie z sekretariatu.
 5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki Dyrektorowi (Dyrektor musi podpisać oba egzemplarze porozumienia) następnie dostarcz jeden z egzemplarzy do sekretariatu p.342 w ciągu 5 dni roboczych.
 6. Po dopełnieniu formalności możesz rozpocząć praktykę.
 7. Pamiętaj o regularnym przygotowywaniu i archiwizowaniu dokumentów z praktyki, tzw. portfolio studenta oraz o odbiorze dziennika praktyk.
 8. Dzienniki praktyk wypełniane są w porozumieniu z opiekunem praktyk.
 9. Po zakończeniu praktyki poproś nauczyciela o wypełnienie szkolnej karty oceny praktyki pedagogicznej i dostarcz dokument opiekunowi praktyk.

Procedura skierowania na praktyki:

 1. Skontaktuj się z pracodawcą, uzyskaj wstępną zgodę na odbycie praktyki, ustal termin i czas trwania praktyki (praktyki tłumaczeniowe wakacyjne można realizować u więcej niż jednego pracodawcy).
 2. Dostarcz ubezpieczenie NNW do miejsca odbywania praktyk.
 3. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki i dostarcz ją opiekunowi praktyk (w przypadku osób, realizujących praktykę w różnych instytucjach zamiast karty zgłoszenia należy uzupełnić kartę przebiegu praktyki i po zakończeniu praktyk dołączyć ją do uzupełnionego dziennika praktyk).
 4. Odbierz skierowanie na praktyki, porozumienie (jeżeli Uczelnia nie ma podpisanego stałego porozumienia z wybraną przez Ciebie placówką) oraz dziennik praktyk.
 5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki pracodawcy. Pracodawca podpisuje oba egzemplarze porozumienia, jeden z nich zwróć do sekretariatu p.342.
 6. Po dopełnieniu tych formalności rozpocznij praktykę.
 7. Po zakończeniu praktyki poproś pracodawcę o opinię/list referencyjny lub zaświadczenie o odbyciu praktyk.

Procedura postępowania po zakończeniu praktyk tłumaczeniowych

W Sali Obsługi Studenta (p. 227) złóż teczkę zawierającą następujące dokumenty:

 1. uzupełniony dziennik praktyk,
 2. opinię pracodawcy/ zaświadczenie o odbyciu praktyk,
 3. portfolio tłumacza (zawierające tłumaczenia wykonywane podczas praktyk).

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia na praktykę specjalność tłumaczeniową
Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego) jeśli: 

 • uzyska pozytywną ocenę ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • ureguluje należności finansowe wobec Uczelni i zwróci książki do Biblioteki;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;
 • złoży poprawnie uzupełniony dziennik praktyk zawodowych;
 • można złożyć również wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada- wzór podania w dokumentach do pobrania).

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni (Postępy – Dyplom – Mój dyplom – Moje oświadczenia).

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-732 lub w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta pok. 227.

Przebieg oraz szczegóły dotyczące egzaminu dyplomowego opisane są w Regulaminie egzaminu dyplomowego (dokumenty do pobrania)

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni (czas oczekiwania – około 2 tygodni).

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A (po 30 dniach od terminu obrony).

Jeżeli potrzebujesz dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu (wzór w dokumentach do pobrania).

 

Wzory podań

Curabitur a felis in nunc fringilla tristique. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum eu odio. Proin viverra, ligula sit amet ultrices semper, ligula arcu tristique sapien, a accumsan nisi mauris ac eros. In auctor lobortis lacus.

Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vivamus elementum semper nisi. Vivamus laoreet. Praesent vestibulum dapibus nibh. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Praesent ac sem eget est egestas volutpat. Fusce vel dui. Donec orci lectus, aliquam ut, faucibus non, euismod id, nulla. Vivamus consectetuer hendrerit lacus. Sed lectus.

Curabitur blandit mollis lacus. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Nam adipiscing. Cras risus ipsum, faucibus ut, ullamcorper id, varius ac, leo. Suspendisse feugiat.

Podania
Materiały dydaktyczne

Curabitur a felis in nunc fringilla tristique. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum eu odio. Proin viverra, ligula sit amet ultrices semper, ligula arcu tristique sapien, a accumsan nisi mauris ac eros. In auctor lobortis lacus.

Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vivamus elementum semper nisi. Vivamus laoreet. Praesent vestibulum dapibus nibh. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Praesent ac sem eget est egestas volutpat. Fusce vel dui. Donec orci lectus, aliquam ut, faucibus non, euismod id, nulla. Vivamus consectetuer hendrerit lacus. Sed lectus.

Curabitur blandit mollis lacus. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Nam adipiscing. Cras risus ipsum, faucibus ut, ullamcorper id, varius ac, leo. Suspendisse feugiat.

Elementy
Raport samooceny
Studenckie koła naukowe
Galeria
Pozostałe galerie