Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Kierunek studiów

Dietetyka

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3 lata), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny.

Program studiów zapewnia studentom możliwość zapoznania się z uwarunkowaniami klinicznymi i patomechanicznymi wdrażania dietoterapii i weryfikacji następstw stosowanej diety. Głównym celem kształcenia jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności z zakresu: promowania zdrowego stylu życia, odpowiedniej  modyfikacji diety, stosowania szerokiej gamy suplementów diety oraz sztucznych form żywienia.

Podczas toku studiów realizowane są zajęcia praktyczne w warunkach zbliżonych do oddziałów i poradni szpitalnych, przy wykorzystaniu badań obrazowych, biochemicznych z oceną kliniczną włącznie. Studenci, poza przedmiotami obowiązkowymi, wybierają przedmioty fakultatywne szczególnie dla nich interesujące.

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwent kierunku posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w placówkach lecznictwa zamkniętego (np. szpitale), lecznictwa ambulatoryjnego, gabinetach dietetycznych, poradniach specjalistycznych, placówkach służb społecznych, sanatoriach, domach wczasowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach żywienia zbiorowego, zakładach przemysłu spożywczego, zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny, firmach rzeczników patentowych, czy instytutach kontroli żywności.

Absolwent dietetyki ma możliwość kontynuacji studiów na studiach magisterskich.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Wysoki poziom kształcenia zapewniają kompetentni nauczyciele akademiccy z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i nauk farmaceutycznych. Tworzą ją lekarze, pielęgniarki, dietetycy, chemicy, farmaceuci, fizjoterapeuci, psychologowie, specjaliści technologii żywienia i promocji zdrowia.

 Wykształcenie

 • Rozprawa habilitacyjna w dyscyplinie inżynieria rolnicza na temat: Wpływ wybranych czynników na budowę anatomiczną i odporność bulw ziemniaka na mechaniczne uszkodzenia (2002);
 • Doktorat w dyscyplinie inżynieria rolnicza na temat: Odporność bulw ziemniaka na mechaniczne uszkodzenia w okresie zbioru w zależności od nawożenia mineralnego (1986);
 • Wydział Rolniczy, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w zakresie eksploatacja maszyn rolniczych i leśnych (1977);
 • Studia Podyplomowe: Zarządzanie Jakością w Przemyśle Spożywczym – UR Kraków (2007).

Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna, nauki o żywności. Zainteresowania naukowe: agrotechnika uprawy ziemniaka, przechowalnictwo i suszarnictwo surowców żywnościowych, systemy bezpieczeństwa żywności, jakości surowców i produktów żywnościowych, elementy prawa żywnościowego, normalizacja i certyfikacja żywności.

Doświadczenie

 • Kierownik Zakładu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego UR w Krakowie.
 • Od października 2019 r. wykładowca PPUZ (bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo żywności, systemy zabezpieczenia żywności, technologia  żywności i potraw oraz analiza i ocena żywności).
 • Autorka i współautorka 11 monografii i ponad 150 publikacji naukowych.
 • Organizator konferencji naukowych i okolicznościowych.
 • Uczestniczka wyjazdów w ramach programu Erasmus i wymiany międzynarodowej m.in. Nitra – Słowacja (2010), Dublany – Ukraina (2011), Astana – Kazachstan (2015 i 2016).
 • Opiekun studentów zagranicznych (z Ukrainy,  Kazachstanu, Nigerii – Abudża).
 • Organizator praktyk i wyjazdów studyjnych dla studentów zagranicznych.
 • Koordynator i prowadzący zajęcia w ramach programu Erasmus.
 • Wykładowca i organizator szkoleń w ramach grantu UE – AgnPol.
 • Brała udział w projektach dotyczących innowacji.
 • Brała udział w przygotowywaniu grantów finansowanych z NCBiR.

Osiągnięcia

Nagrody i wyróżnienia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi – 2002;
 • Medal 100-Lecia ZNP – 2005;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2008;
 • Złota odznaka LOP;
 • Złoty Medal za długoletnią służbę – 2013;
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2013.

Wykształcenie

 • W 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej). Temat rozprawy habilitacyjnej „Wpływ ekstremalnych temperatur na zmiany we właściwościach morfologiczno – reologiczno – biochemicznych krwi u sportowców”.
 • W 2010 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: biologia medyczna). Tytuł rozprawy doktorskiej „Wpływ wysiłku fizycznego w wodzie o temperaturze 4ºC na właściwości reologiczne krwi i skład kwasów tłuszczowych błon erytrocytarnych – badania na modelu zwierzęcym”.
 • W 2000 r. uzyskała stopień magistra biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 • Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.
 • Kierownik Pracowni Fizjologii Krwi Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego AWF w Krakowie.
 • Od października 2019 r. wykładowca PPUZ .
 • Wzięła udział w zagranicznych i krajowych stażach: m.in. 2021- Polska, Kraków, staż naukowy w Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowy Instytut Badawczy; 2017 – Polska, Kraków, staż naukowy w Zakładzie Radioligandów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum; 2015 – Niemcy, Erlangen, staż naukowy w Head and Neck Surgery of the University Hospital Erlangen, Section of Experimental Onkology and Nanomedicine.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Hemoreologii i Mikrokrążenia (od 2015), członek European Society of Rheology (od 2021).
 • Członek redakcji naukowej czasopisma Medical Rehabilitation.
 • Autor lub współautor licznych artykułów w czasopismach naukowych IF, jednej monografii i podręcznika.
 • Autor i współautor, a także wykonawca  badań naukowych realizowanych w ramach badań statutowych i Regionalnej Inicjatywy Doskonałości – AWF Kraków oraz South Baltic Winter Bathing Events.
 • Promotor prac doktorskich, magisterskich.
 • Recenzent: w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych, w czasopismach naukowych IF (Journal of Blood Medicine).
 • Wzięła czynny udział w zagranicznych konferencjach naukowych oraz w programie Erasmus: m. in. 2021 (Fukuoka), 2021 (Szwajcaria), 2019 (Słowenia), 2016 (Portugalia), 2015 (Litwa),  2010 (Paryż), Drezno (2007); a także w polskich konferencjach naukowych organizowanych w Krakowie, Rzeszowie, Zamościu i Wrocławiu.
 • Wzięła czynny udział w organizacji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie (w 2019 i w 2012 r.).
 • Ukończyła kurs reologiczny, Słowenia, 2019.
 • Od 2012 r.  jest honorowym członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Morsów „Kaloryfer” w Krakowie.
Wyróżnienia
 • 2021 r. Wyróżnienie Honorowe JM Rektora AWF w Krakowie z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej.
 • 2014 r. Wyróżnienie Honorowe JM Rektora AWF w Krakowie z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej.

Wykształcenie

 • Doktor nauk medycznych – Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
 • Magister pielęgniarstwa – Wydział Pielęgniarski, Akademia Medyczna w Lublinie.
 • Położna dyplomowana –  Wydział Położnych, Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie.
 • Posiada specjalizacje w zakresie pielęgniarstwa: geriatrycznego, onkologicznego i ginekologicznego.

Ukończone studia podyplomowe

 • Dietetyka i planowanie żywienia – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Lublin 2020 r.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych, Warszawa 2018 r.
 • Podstawy przedsiębiorczości – Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2010 r.
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą – Akademia Pedagogiczna, Kraków 2005 r.
 • Pedagogika Specjalna-Pedagogika Terapeutyczna – Akademia Pedagogiczna, Kraków 2002 r.
 • Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania pielęgniarstwa – nr 158/1/96, 1996 r.

Ukończone kursy i szkolenia m.in.

 • Kurs trenerski z elementami coachingu w zakresie TRENER W OŚWIACIE – 2015 r.
 • Kurs trenerski z elementami coachingu w zakresie TRENER W BIZNESIE – 2015 r.
 • Instruktor symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie – 2018 r.;
 • Instruktor symulacji pośredniej wierności (PW) w pielęgniarstwie – szkolenie praktyczne instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych w pielęgniarstwie – 2018 r.;
 • Instruktor symulacji niskiej wierności (WN) w pielęgniarstwie – 2018 r.

Doświadczenie zawodowe

 • Zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w latach 2016-2020.
 • Opiekun studenckich praktyk zawodowych na kierunkach: fizjoterapia i dietetyka.
 • Współorganizator konferencji naukowych i okolicznościowych.
 • Uczestniczka wyjazdów w ramach programu Erasmus m.in. Nitra – Słowacja 2016 r., Katolíckauniverzita v Ružomberku, Ružomberk – Słowacja 2017 r., Universita Degli Studi Di Cagliari – Włochy 2017 r., Presov – Słowacja 2020 r.
 • Autorka i współautorka kilkudziesięciu monografii i publikacji naukowych.
 • Promotor licznych prac magisterskich i licencjackich.
 • Zainteresowania naukowe koncentruje wokół tematyki: zdrowia człowieka w różnych okresach życia tj. od poczęcia, aż do śmierci, w szczególności w zakresie położnictwa i ginekologii, geriatrii i onkologii, opieki paliatywnej, promocji zdrowia, żywienia człowieka zdrowego i chorego.
Poniedziałek
10:00
14:00

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na kierunku dietetyka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Dietetyka kliniczna na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

Doświadczenie

 • Jako dietetyk pracuje od 2015 r. W obszarze jej zainteresowań znajduje się zdrowie kobiet. Współpracuje z osobami z zaburzeniami odżywiania, otyłością, zaburzeniami metabolicznymi, mogącymi wikłać płodność kobiety, a także z osobami z zespołem jelita drażliwego, który najczęściej dotyka młode kobiety.
 • Od 2019 r. jest instruktorem na kierunku dietetyka, prowadzi zajęcia o charakterze praktycznym z przedmiotów dotyczących żywienia.
 • Pełni funkcje opiekuna praktyk studenckich, opiekuna roku oraz opiekuna pracowni dietetyki.

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na kierunku matematyka ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
 • Ukończył studia podyplomowe na kierunku: controlling i finanse przedsiębiorstw w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także prognozowanie i analiza szeregów czasowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doświadczenie

 • Od 2011 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, wykonuje obliczenia statystyczne i prognostyczne do prac licencjackich, magisterskich, doktorskich oraz artykułów naukowych.
 • Od 2017 roku prowadzi zajęcia w PPUZ z technologii informatycznej oraz statystyki.

Wykształcenie

 • Absolwentka studiów magisterskich na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;
 • Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku psychodietetyka na SWPS w Katowicach.

Szczególnym zainteresowaniem darzy dietetykę sportową.

Doświadczenie

 • Od 2015 r. prowadzi własną poradnię dietetyczną, współpracuje z pacjentami zdrowymi, chorymi oraz z osobami z zaburzeniami odżywiania.
 • Uczestniczy w konferencjach naukowych i kongresach dotyczących żywienia klinicznego i chorób metabolicznych.
 • Od 2020 r. jest nauczycielem akademickim.
Sekretariat
kobieta

mgr Gabryjela Maciasz

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
07:30
15:30
Wtorek
07:30
15:30
Środa
07:30
15:30
Czwartek
07:30
15:30
Piątek
07:30
15:30
kobieta

mgr Kinga Huzior

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Opiekunowie praktyk zawodowych w roku akademickim 2022/2023:

 • rok I mgr Emilia Wacławik
 • rok II mgr Renata Fudalewicz
 • rok III mgr Renata Fudalewicz
Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego) jeśli: 

 • uzyska pozytywną ocenę ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;

Najpóźniej w dniu obrony student zobowiązany jest do złożenia w Sali Obsługi Studenta, pok. 227:

 • dziennika praktyk zawodowych – w przypadku, jeżeli nie został wcześniej złożony, może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: PPUZ w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ;
 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada). Wniosek może być wysłany elektronicznie na adres mailowy: kinga.huzior@ppuz.edu.pl
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec Uczelni oraz zwrotu książek w Bibliotece Akademickiej.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni (Postępy – Dyplom – Mój dyplom – Moje oświadczenia).

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-732 lub w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta pok. 227.

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A (po 30 dniach od terminu obrony).

Jeżeli potrzebujesz dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu (wzór w dokumentach do pobrania).

 

Wzory podań

In auctor lobortis lacus. Nullam cursus lacinia erat. Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt eget, semper nec, quam. Curabitur suscipit suscipit tellus. Phasellus volutpat, metus eget egestas mollis, lacus lacus blandit dui, id egestas quam mauris ut lacus.

Vivamus quis mi. Proin faucibus arcu quis ante. Etiam feugiat lorem non metus. Vestibulum suscipit nulla quis orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Nam ipsum risus, rutrum vitae, vestibulum eu, molestie vel, lacus. Curabitur vestibulum aliquam leo. Nam ipsum risus, rutrum vitae, vestibulum eu, molestie vel, lacus. Proin viverra, ligula sit amet ultrices semper, ligula arcu tristique sapien, a accumsan nisi mauris ac eros. Nunc nulla.

Podania
Materiały dydaktyczne

In auctor lobortis lacus. Nullam cursus lacinia erat. Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt eget, semper nec, quam. Curabitur suscipit suscipit tellus. Phasellus volutpat, metus eget egestas mollis, lacus lacus blandit dui, id egestas quam mauris ut lacus.

Vivamus quis mi. Proin faucibus arcu quis ante. Etiam feugiat lorem non metus. Vestibulum suscipit nulla quis orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Nam ipsum risus, rutrum vitae, vestibulum eu, molestie vel, lacus. Curabitur vestibulum aliquam leo. Nam ipsum risus, rutrum vitae, vestibulum eu, molestie vel, lacus. Proin viverra, ligula sit amet ultrices semper, ligula arcu tristique sapien, a accumsan nisi mauris ac eros. Nunc nulla.

Elementy
Raport samooceny
Studenckie koła naukowe
Galeria