Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Bezpieczeństwo narodowe

Kierunek studiów

Bezpieczeństwo narodowe

Studia pierwszego stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3 lata), w trybie stacjonarnym (dziennym), profil praktyczny

Student w toku edukacji pozna podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Dzięki zajęciom łączącym ze sobą nauki społeczne i humanistyczne z dziedzinami nauk o obronności, polityce i prawie, student uzyska wszechstronną wiedzę, która pozwoli mu rozpoznać, opisać i zapobiegać zagrożeniom zarówno o charakterze wojskowym, jak i cywilnym.

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej, państwowej i samorządowej, szczególnie w zespołach reagowania kryzysowego;  międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych; placówkach dyplomatycznych i konsularnych; szkołach (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych); prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko działań komercyjnych  oraz w instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

Absolwent będzie mógł kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, obronności, polityki, prawa, nauk społecznych i humanistycznych oraz praktyków pracujących w służbach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, a także administracji publicznej.

Data i miejsce urodzenia – 30 marca 1964 r. Myślenice

Wykształcenie, uzyskane stopnie naukowe i stanowiska 

 • 2022 – profesor nauk o kulturze fizycznej – stanowisko profesora w AWF w Krakowie, stanowisko profesora w PPUZ w Nowym Targu
 • 2022 – rok ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Administracja publiczna w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie
 • 2022 – rok ukończenia studiów podyplomowych w zakresie w Bezpieczeństwo Narodowe i zarządzanie kryzysowe w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie
 • 2019 – stanowisko profesora uczelni w AWF w Krakowie, w Zakładzie Teorii Sportu i Antropomotoryki
 • 2009 – profesor nadzwyczajny (mianowanie) w AWF w Krakowie, w Zakładzie Gimnastyki i Tańca.
 • 2008 – doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej.
 • 2002 – rok ukończenia studiów podyplomowych w zakresie ju-jitsu (trener ju-jitsu) w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2001 – rok ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Organizacji i Zarządzania Sportem (menedżer sportu) w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 • 1997 – doktor nauk o kulturze fizycznej – stanowisko adiunkta (od 1998) w AWF w Krakowie.
 • 1989 – magister wychowania fizycznego – stanowisko asystenta (od 1988) w Zakładzie Gimnastyki AWF w Krakowie.
 • 1991 – rok ukończenia studiów na kierunku wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, specjalność trenerska.
 • 1989 – rok ukończenia studiów na kierunku wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, specjalność nauczycielska.

Pełnione funkcje

 • Od 2020 – Dyrektor Instytutu Nauk o Sporcie AWF w Krakowie.
 • 2017-2020 – Kierownik Zespołu Przedmiotowo-Dydaktycznego Teorii Sportu w Zakładzie Teorii Sportu i Antropomotoryki w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • 2016-2017 – Zastępca dyrektora ds. nauki w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • 2016-2020 – Dyrektor Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • 2015-2016 – Zastępca dyrektora Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki ds. nauki i rozwoju w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
 • 2013-2016 – Kierownik Zakładu Gimnastyki i Tańca w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • 2008-2013 – Kierownik Katedry Gimnastyki AWF w Krakowie.

Praca naukowa i promocja kadr naukowych

 • Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych (ponad 6000 pkt. MNiSW/MEiN oraz ponad  150 IF, Indeks Hirscha 13), 12 monografii, 4 podręczników oraz redaktor 4 monografii naukowych.
 • Współautor 7 patentów i 2 wzorów użytkowych.
 • Kierownik lub wykonawca badań naukowych realizowanych w ramach 18 projektów naukowych.
 • Promotor 5 obronionych prac doktorskich.
 • Recenzent 7 przewodach doktorskich i 2 postępowaniach habilitacyjnych.

Praca dydaktyczna w Uczelni

 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z teorii i metodyki gimnastyki, kulturystyki, sportów walki oraz teorii sportu i zarządzania w sporcie.
 • Promotorstwo ponad 60 prac magisterskich i wielu licencjackich.
 • Prowadzenie zajęć w ramach kursów instruktorskich i trenerskich.

Członkostwo w towarzystwa naukowych

 • Od 2010 – członek Fédération Internationale d’Education Physique,
  Przewodniczący Sekcji Polskiej.
 • Od 2010 – członek Stowarzyszenie Naukowe Idōkan Polska.
 • Od 2000 – członek European Association for Security (2000-2016 wiceprezes zarządu, a obecnie Członek Rady Naukowej.

Działalność w innych organizacjach

 1. Od 2017 – Komisja Dan Polskiego Związku Ju-Jitsu, Przewodniczący.
 2. 2014–2017– Kolegium Dan Polskiego Związku Ju-Jitsu, V-ce Przewodniczący.
 3. Od 2011 – Polska Federacja Sportu Powszechnego, Prezes Zarządu.

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • 2019 – tytuł Full Professor wydany przez World Federation Street Self Defense.
 • 2018 – honorowy Profesor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie nadany uchwałą Senatu.
 • 2017 – Medal Expert – Profesor nr 14 przyznany przez European JUJUTSU and KOBUDO Committee.
 • 2017 – Profesor International Personnel Academy w Kijowie, przyznany przez Radę Akademicką IPA.
 • 2016 – Tytuł Professor In Budo, wydany przez World International Combat Martial Arts Society.
 • 2016 – Medal Honorowy za Zasługi dla Polskiego Związku Ju-Jitsu przyznany uchwałą Zarządu PZJJ za rozwój ju-jitsu w Polsce.
 • 2015 – honorowy Doktorat z filozofii Sztuk Walki, wydany przez University of World International Combat Martial Arts Society.
 • 2015 – honorowa Złota Odznaka PZJJ
 • 2015 – Srebrny Krzyż Zasługi.
 • 2015 – honorowy tytuł Profesora Sztuk i Sportów Walki PZJJ.
 • 2005 – Brązowy Krzyż Zasługi.
 • Nagrody Rektora AWF w Krakowie za osiągnięcia w pracy naukowej.

Posiadane uprawnienia w zakresie dyscyplin sportu

 • Trener judo – trener klasy mistrzowskiej (2009).
 • Trener ju-jitsu – trener klasy mistrzowskiej (2013).
 • Trener gimnastyki – trener klasy pierwszej (2000).
 • Trener karate, boksu, pływania i kulturystyki.
 • Osobisty doradca treningowy – trener personalny (2012).
 • Menedżer sportu (2001).
 • Instruktor żeglarstwa (1988) i narciarstwa (2000).
 • Sędzia międzynarodowy ju-jitsu/karate (1993).
 • Kapitan jachtowy i motorowodny (2015).
 • Ratownik WOPR (1984), Instruktor ratownictwa wodnego (2015).
 • Stopień mistrzowski 10 dan ju-jitsu (2015).

Wykształcenie

 • W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego – dziedzina nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa: filozofia (etyka), tytuł rozprawy habilitacyjnej: Etyczne podstawy pracy socjalnej.
 • W 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora – dziedzina nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa: filozofia, tytuł rozprawy doktorskiej: Nauczanie społeczne arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923).

Doświadczenie zawodowe

 • 1997-2002: Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, Pogotowie Opiekuńcze w Bielsku-Białej: nauczyciel, wychowawca.
 • 2002-2009 Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny (adiunkt, prodziekan).
 • 2008-2012: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny (adiunkt).
 • 2012-2018: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Instytut Pedagogiki (prof. nadzw. dyrektor instytutu).
 • 2009 do nadal: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pedagogiki KNS (profesor uczelni, dyrektor instytutu, zastępca dyrektora instytutu, kierownik zakładu, obecnie Kierownik Zakładu Teorii Wychowania i Opieki).
 • 2022: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Nauk Społecznych, profesor uczelni.

Dorobek naukowy 

Za mocne aspekty swojego dorobku i działalności naukowej trzeba przede wszystkim uznać stworzenie własnej teorii naukowej – „etyka rozwoju”. Jej celem jest dostarczenie narzędzia teoretycznego do zobrazowania rzeczywistości społecznej, w tym wychowawczej czy opiekuńczej. Teoria ta jest odtąd poprzez publikacje związana z Uniwersytetem Rzeszowskim:

 • Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju,  Wyd. UR. Rzeszów 2014 (ss. 176);
 • Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza, Wyd. UR, Rzeszów 2013 (ss. 120);
 • Etyka rozwoju a wychowanie, Wyd. UR, Rzeszów 2010, (ss. 160);
 • Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki). Wyd. UR. Rzeszów 2016, (ss. 165);
 • Etos i eros. Etyka rozwoju wobec seksualności a samowychowanie. Wyd. UR. Rzeszów 2020, (ss. 231);
 • Etos w cieniu erosa. Samowychowanie erotyczne a zadowolenie. Ethos in the shadow of eros. Erotic self-upbringing and satisfaction.  Wyd. UR. Lwów – Rzeszów 2022, (ss. 194 współautor Sz. Siwek).

Promocja sześciu doktorów.

Wykształcenie

 • W 2005 r. uzyskał habilitację w Instytucie Historii Nauki PAN na podstawie rozprawy pt.”Administrowanie mieniem państwowym w lotnictwie polskim 1926-1939 w warunkach postępu technicznego”.
 • W 1986 r. uzyskał doktorat w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie rozprawy „Problemy modernizacji i rozwoju lotnictwa wojskowego w Polsce w latach 1933-1939 (Samoloty bojowe)”.
 • Studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Praca magisterska pt.”Suwerenność państwa w przestrzeni powietrznej”.

Doświadczenie

 • Specjalizuje się w wykładach na temat sztuki zarządzania (głównie jakości kadr wynikającej z wiedzy fachowej, skali talentu, zaangażowania, identyfikacji z miejscem pracy oraz jakości procesów decyzyjnych zaistniałych w polityce i działaniach wojennych (starożytność, wiek XIX i XX).
 • Prowadzi zajęcia m.in. z prawa humanitarnego, nauki administracji, etyki w biznesie, wstępu do prawoznawstwa.
 • Reprezentował w sprawach administracyjnych i sądowych m.in. Wojewodę Wrocławskiego i Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
 • Prowadzi wykłady bogate nie tylko w wiedzę teoretyczną, lecz także w informacje praktyczne pozyskane na zajmowanych stanowiskach i wieloletnie znajomości oraz korespondencję z wybitnymi konstruktorami lotniczymi.
 • Praca popularyzatorska, dydaktyczna (wybrane):
 1. Wykład w Stowarzyszeniu Lotników Polskich w Londynie w lipcu 1992 r. dla byłych lotników Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie na temat przygotowań wojennych II RP do wojny.
 2. Trzykrotna „Złota Kreda”  na Politechnice Warszawskiej w 2009, 2010 i 2011 r. za wykłady w dziedzinie prawa, administracji i historii.
 3. Wykłady inaugurujące rok akademicki w Lotniczej Akademii Wojskowej („Szkoła orląt”) w Dęblinie w 2018 r. na stulecie lotnictwa polskiego oraz w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w 2019 r.
kobieta

dr hab. Monika Ostrowska, prof. uczelni

koordynator kierunku bezpieczeństwo narodowe

Wykształcenie

 • Doktor habilitowany nauk społecznych (2012);
 • Doktor nauk pedagogicznych (2009);
 • Doktor nauk o kulturze fizycznej (2008);
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek pedagogika w zakresie wychowania obronnego (2001).

Doświadczenie

 • Koordynator kierunku Bezpieczeństwo narodowe w PPUZ (2018 – 2021).
 • Prodziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2009- 2011, 2011-2014, 2017-2019, 2020- nadal).
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ds. nauki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2010 – nadal).
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ds. współpracy międzynarodowej i ewaluacji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2010).
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego do spraw rozwoju naukowego i grantów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (2014- nadal)
 • Kierownik Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa (2021- nadal)
 • Koordynator Wydziałowy LPP- Erasmus  (2010- nadal).
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich.
 • Członek Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie (2008 – nadal).
 • Od 2012 roku profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
 • Przez szereg lat pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Edukacji dla Bezpieczeństwa, później Katedrze Bezpieczeństwa Powszechnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Zainteresowania naukowe: szeroko rozumiane problemy edukacji dla bezpieczeństwa, zagadnienia metodologiczne w naukach o bezpieczeństwie, kształcenie kadr nauczycielskich, uwarunkowania jakości kształcenia w szkole wyższej, ocena skuteczności i efektywności procesu kształcenia.

Borowski Dominik

dr Dominik Borowski

koordynator kierunku informatyka ekonomiczna

Wykształcenie

 • W 2020 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • W 2022 r. ukończył psychologię zachowań społecznych i organizacyjnych na SWPS w Katowicach
 • Jest absolwentem studiów z zakresu polityki społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także zarządzania (Uniwersytet Jagielloński), informatyki (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz biblioterapii (Uniwersytet Wrocławski).

Doświadczenie

 • Obecnie naukowo zajmuje się wybranymi aspektami zarządzania i technologii informatycznych.
 • Pełni funkcję koordynatora kierunku informatyka ekonomiczna w PPUZ w Nowym Targu.
 • Jest członkiem Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich.
 • Współpracuje z Katedrą Informatyki na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – prowadzi zajęcia z zakresu technologii przetwarzania informacji, platform e-learningowych, języka programowania R i wizualizacji danych.
 • Współpracuje z uniwersytetami trzeciego wieku – prowadzi warsztaty z komunikacji społecznej dla seniorów.
 • Pełni funkcję rzeczoznawcy podręczników szkolnych w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
Środa
15:30
mężczyzna

dr Ryszard Lelito

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk wojskowych w specjalności zarządzanie zasobami obronnymi w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie;
 • W 1982 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
 • W 1999 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku wiedza o bezpieczeństwie narodowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: wykorzystanie nowoczesnych technologii w dowodzeniu i zarządzaniu organizacjami.

Doświadczenie

 • W latach 1982-2012 zajmował różne stanowiska inżynierskie i dowódcze w jednostkach Wojska Polskiego, głównie w organach administracji wojskowej.
 • Wykładowca Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2008-2014) oraz Krakowskiej Akademii (2010-2017).
 • Autor oraz współautor około 30 prac naukowych i popularnonaukowych w kraju i za granicą poświęconych dowodzeniu, administracji wojskowej oraz organizacji i zarządzaniu.
kobieta

dr Anna Podolak

zastępca dyrektora Instytutu Nauk Społecznych
kobieta

dr Małgorzata Potocka-Mitan

dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki
Wtorek
13:30
15:00
Tomasz Wałek

dr Tomasz Wałek

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • •Absolwent turystyki i rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • W 2016 r. ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Żylińskim oraz obronił dysertację doktorską pt. System zarządzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym uzyskując stopień doktora nauk o bezpieczeństwie.

Doświadczenie

 • Od 2010 r. zawodowo związany z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, aktualnie adiunkt w Instytucie Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 • Od 2022 r. starszy wykładowca w Instytucie Nauk Społecznych  w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Od 2014 r. niezależny ekspert uczelnianej komisji ds. zapewniania jakości kształcenia. W ramach której zajmuje się oceną i monitorowaniem zmian jakości kształcenia w Uczelni oraz współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Od 2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą – instytucję szkoleniową, świadczy usługi eksperckie w zakresie bezpieczeństwa.
 • Autor ponad 50 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu bezpieczeństwa.
 • Członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

kobieta

mgr Maria Półtorak

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • pedagogika – pielęgniarstwo Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, 1993.
 • studia podyplomowe z przygotowania do kształcenia zintegrowanego.  Uniwersytet  Rzeszowski – Wydział Pedagogiczny, 2003.

Doświadczenie zawodowe

 • 1993-2003 Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych im. A Suskiego w Nowym Targu, stanowisko – nauczyciel zawodu.
 • 2002-nadal Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Medyczny, kierunek pielęgniarstwo.

Członkostwo w organizacjach: Członek Kolegium Elektorów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, Członek Kierunkowej Komisji Programowej w Instytucie Medycznym, Członek Komisji BHP Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, Członek Kolegium Redakcyjnego Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Dodatkowe kwalifikacje

1996 – Stopień nauczyciela mianowanego.

1997 – Studium przedmiotowo dydaktyczne  w zakresie pielęgniarstwa w stanach zagrożenia życia. Centrum Edukacji Medycznej Warszawa.

2000 – Szkolenie ,, Ostre stany kardiologiczne” SP ZOZ, ADAMED Nowy Targ.

2001 – Kurs dokształcający z zakresu Szczepień ochronnych. MOIPiP Nowy Targ.

2001- Szkolenie dla edukatorów Programu Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej. WKP WCN Warszawa.

2002 – Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowego.

2005 – Szkolenie ,, Współczesne metody kaniulacji naczyń obwodowych i centralnych’’ AM Białystok.

2007 – Kurs podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji (BLS – AED)  Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej. Kraków.

2007 – Szkolenie Wybrane aspekty leczenia i opieki nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny” Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej Opole.

2008 – Szkolenie w zakresie Pielęgniarstwa Ratunkowego. PTR  Kraków.

2009 – Szkolenie Bezpieczna płynoterapia w systemie zamkniętym” PSPE Nowy Targ.

2010 – Szkolenie wg Programu Komisji Europejskiej ETPOD w zakresie  Podstaw Dawstwa Narządów. Centrum Organizacyjno –  Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Nowy Targ.

2012-2014  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego CKPPiP. Warszawa.

2015 – Warsztaty Dydaktyczne Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP organizowane przez Akredytowane przez Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2015 – Szkoleni  pt. Pacjent chirurgiczny – wybrane  aspekty opieki pielęgniarskiej przed i  Pooperacyjnej”  MOIPi P Kraków.

2016 – Kurs specjalistyczny w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych MOIPi P  Kraków.

2016 – Kurs specjalistyczny w zakresie Resuscytacji krążeniowo – oddechowej MOIPiP Kraków

2016 – Kurs specjalistyczny w zakresie Wykonywania i Interpretacji Zapisu Elektrokardiograficznego MOIPiP Kraków.

2017 – Szkolenie  pt. „Symulacja medyczna nową metodą  kształcenia pielęgniarek i położnych Laboratorium Symulacji Medycznej w Suwałkach.

2017 – Panel szkoleniowy Symulacja medyczna dla pielęgniarstwa i położnictwa organizowany w związku z projektem „Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa i Położnictwa. Tarnów.

2017 – Panel szkoleniowy Praktyczne zajęcia symulacyjne dla nauczycieli Europejskie Centrum Doradztwa Kraków.

2018 – Szkolenie praktyczne kadry uczelni w zakresie CSM. Instruktor symulacji pośredniej wierności,  Egzaminator OSCE, Instruktor wysokiej wierności, Instruktor symulacji niskiej wierności. Meraga Medics Poznań.

2018 – Szkolenie Nowoczesne metody w profilaktyce przeciwodleżynowej i leczeniu istniejących odleżyn. Pozycjonowanie pacjenta jako jeden z najistotniejszych czynników zapobiegania odleżyn Nowy Targ.

2021 – Szkolenie  pt.Wytyczne Resuscytacji 2021 Europejskiej Rady Resuscytacji” Kraków.

2021 – Szkolenie pt. Higiena rany’ Firma ConvaTec. Nowy Targ.

2021 – Szkolenie pt. Leczenia Ran Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego on-line.

2021- Szkolenie pt. Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego

mężczyzna

mgr Robert Sito

kierownik Zakładu Psychologii i Pedagogiki
Sekretariat
kobieta

mgr Aleksandra Daleki

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

mgr Elżbieta Dworska

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Katalog przedmiotów - Sylabusy

Rok I

Rok II

Rok III

Bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023, moduł do wyboru: policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

 

 

 

 

Praktyki zawodowe

Procedura realizacji praktyk

 1. Skontaktuj się z pracodawcą (uzyskaj wstępną zgodę, ustal termin i czas trwania praktyki).
 2. Dostarcz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do zakładu pracy.
 3. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki i dostarcz ją opiekunowi praktyk z PPUZ.
 4. Odbierz skierowanie na praktyki i porozumienie (jeżeli Uczelnia nie ma podpisanego stałego porozumienia z wybraną placówką).
 5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki pracodawcy. Pracodawca podpisuje dwa egzemplarze porozumienia, jeden zwraca studentowi. Podpisane porozumienie złóż w Sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych, p. 330,
 6. Po dopełnieniu formalności możesz rozpocząć praktykę.
 7. Po zakończeniu praktyki dostarcz uzupełniony dziennik praktyk wraz z:
  – ankietą oceny studenta realizującego praktykę zawodową,
  – kryteriami doboru interesariuszy,
  – ankietą oceny praktyki zawodowej,
  opiekunowi z ramienia Uczelni, a następnie złóż go w Sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych, p. 330. Wymienione dokumenty są dostępne poniżej – Druki do pobrania.
 8. Dostarcz uzupełniony dziennik praktyk opiekunowi z ramienia PPUZ, a następnie złóż go w sali obsługi studenta p. 227.

Karta zgłoszenia na praktykę pobierz

Dziennik praktyk pobierz

Wniosek o przedłużenie terminu zaliczenia praktyki pobierz

Wniosek o zaliczenie praktyk pobierz

Ankieta oceny studenta realizującego praktykę zawodową pobierz

Kryteria doboru interesariuszy pobierz

Ankieta oceny praktyki zawodowej pobierz

Regulamin praktyk pobierz

Program praktyk zawodowych pobierz

Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego) jeśli: 

 • uzyska pozytywną ocenę ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • ureguluje należności finansowe wobec Uczelni i zwróci książki do Biblioteki;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;
 • złoży poprawnie uzupełniony dziennik praktyk zawodowych
 • można złożyć również wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada- wzór podania w dokumentach do pobrania)

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni (Postępy – Dyplom – Mój dyplom – Moje oświadczenia).

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-732 lub w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta pok. 227.

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, podczas którego komisja egzaminacyjna weryfikuje efekty uczenia się, osiągnięte przez studenta w trakcie studiów, dlatego też pytania mogą dotyczyć zagadnień z całego okresu studiów. Student odpowiada na trzy pytania, które wcześniej losuje z zestawu pytań przygotowanych przez komisję egzaminacyjną.

Przed końcem V semestru, otrzymasz pulę zagadnień do egzaminu dyplomowego. Semestr VI przeznacz na szczegółowe opracowanie zagadnień w celu przygotowania się do egzaminu dyplomowego. Podczas nauki możesz liczyć na wsparcie wykładowców, w szczególności opiekuna roku. Nie obawiaj się zadawać pytań.

Przebieg oraz szczegóły dotyczące egzaminu dyplomowego opisane są w Regulaminie dyplomowania (dokumenty do pobrania)

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni (czas oczekiwania – około 2 tygodni).

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A (po 30 dniach od terminu obrony).

Jeżeli potrzebujesz dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu (wzór w dokumentach do pobrania).

Wzory podań

Zakładka w przygotowaniu.

Podania
Materiały dydaktyczne

Nullam quis ante. Phasellus tempus. Quisque ut nisi. Quisque id mi. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus.

Nunc nulla. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Fusce commodo aliquam arcu. Duis lobortis massa imperdiet quam. Fusce egestas elit eget lorem.

Etiam sollicitudin, ipsum eu pulvinar rutrum, tellus ipsum laoreet sapien, quis venenatis ante odio sit amet eros. Quisque rutrum. Nam adipiscing. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sagittis.

Nullam vel sem. Nulla consequat massa quis enim. Etiam rhoncus. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Phasellus tempus.

Elementy
Raport samooceny
Studenckie koła naukowe
Galeria
Pozostałe galerie