Uczelnia

Zakład Dietetyki

Katedry i zakłady

Zakład Dietetyki

Zakład Dietetyki funkcjonuje w strukturach Instytutu Zdrowia PPUZ. W Zakładzie Dietetyki zatrudnieni są profesjonaliści i specjaliści z zakresu dietetyki klinicznej, dietetyki i planowania żywienia, żywienia i wspomagania dietetycznego w sporcie, psychodietetyki, zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz zarządzania jakością w ramach szeroko pojętego przemysłu spożywczego, a także z zakresu zdrowia publicznego, nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej.

Studia na tym kierunku charakteryzuje profil praktyczny, gdzie szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne przygotowanie do zawodu. Przejawia się to m.in. dużą liczbą godzin poświęconych na realizację zajęć o charakterze praktycznym oraz wymiarem praktyk zawodowych.

Głównym celem kształcenia w Zakładzie Dietetyki jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie racjonalnego żywienia człowieka zdrowego i chorego w różnych okresach życia od poczęcia do starości oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych i cywilizacyjnych. Program studiów przewiduje organizację licznych praktyk zawodowych, które organizowane są we współpracy z zakładami ochrony zdrowia o przekroju socjalno-medycznym związanymi z żywieniem.

Kadra nauczycielska Zakładu Dietetyki stawia na wysoką jakość kształcenia, rzetelnie spełnia swoje zadania oraz przygotowuje studentów do podjęcia pracy w zakładach lecznictwa zamkniętego (np. szpitale), lecznictwa ambulatoryjnego, gabinetach dietetycznych poradni specjalistycznych, placówkach służb społecznych, sanatoriach, domach wczasowych, placówkach oświatowo- wychowawczych, placówkach żywienia zbiorowego, zakładach przemysłu spożywczego, zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny, firmach rzeczników patentowych, instytutach kontroli żywności.

Kierownikiem Zakładu Dietetyki jest dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. uczelni.

Nauczyciele akademiccy

 Wykształcenie

 • Rozprawa habilitacyjna w dyscyplinie inżynieria rolnicza na temat: Wpływ wybranych czynników na budowę anatomiczną i odporność bulw ziemniaka na mechaniczne uszkodzenia (2002);
 • Doktorat w dyscyplinie inżynieria rolnicza na temat: Odporność bulw ziemniaka na mechaniczne uszkodzenia w okresie zbioru w zależności od nawożenia mineralnego (1986);
 • Wydział Rolniczy, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w zakresie eksploatacja maszyn rolniczych i leśnych (1977);
 • Studia Podyplomowe: Zarządzanie Jakością w Przemyśle Spożywczym – UR Kraków (2007).

Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna, nauki o żywności. Zainteresowania naukowe: agrotechnika uprawy ziemniaka, przechowalnictwo i suszarnictwo surowców żywnościowych, systemy bezpieczeństwa żywności, jakości surowców i produktów żywnościowych, elementy prawa żywnościowego, normalizacja i certyfikacja żywności.

Doświadczenie

 • Kierownik Zakładu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego UR w Krakowie.
 • Od października 2019 r. wykładowca PPUZ (bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo żywności, systemy zabezpieczenia żywności, technologia  żywności i potraw oraz analiza i ocena żywności).
 • Autorka i współautorka 11 monografii i ponad 150 publikacji naukowych.
 • Organizator konferencji naukowych i okolicznościowych.
 • Uczestniczka wyjazdów w ramach programu Erasmus i wymiany międzynarodowej m.in. Nitra – Słowacja (2010), Dublany – Ukraina (2011), Astana – Kazachstan (2015 i 2016).
 • Opiekun studentów zagranicznych (z Ukrainy,  Kazachstanu, Nigerii – Abudża).
 • Organizator praktyk i wyjazdów studyjnych dla studentów zagranicznych.
 • Koordynator i prowadzący zajęcia w ramach programu Erasmus.
 • Wykładowca i organizator szkoleń w ramach grantu UE – AgnPol.
 • Brała udział w projektach dotyczących innowacji.
 • Brała udział w przygotowywaniu grantów finansowanych z NCBiR.

Osiągnięcia

Nagrody i wyróżnienia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi – 2002;
 • Medal 100-Lecia ZNP – 2005;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2008;
 • Złota odznaka LOP;
 • Złoty Medal za długoletnią służbę – 2013;
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2013.

Wykształcenie

 • W 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej). Temat rozprawy habilitacyjnej „Wpływ ekstremalnych temperatur na zmiany we właściwościach morfologiczno – reologiczno – biochemicznych krwi u sportowców”.
 • W 2010 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: biologia medyczna). Tytuł rozprawy doktorskiej „Wpływ wysiłku fizycznego w wodzie o temperaturze 4ºC na właściwości reologiczne krwi i skład kwasów tłuszczowych błon erytrocytarnych – badania na modelu zwierzęcym”.
 • W 2000 r. uzyskała stopień magistra biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 • Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.
 • Kierownik Pracowni Fizjologii Krwi Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego AWF w Krakowie.
 • Od października 2019 r. wykładowca PPUZ .
 • Wzięła udział w zagranicznych i krajowych stażach: m.in. 2021- Polska, Kraków, staż naukowy w Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowy Instytut Badawczy; 2017 – Polska, Kraków, staż naukowy w Zakładzie Radioligandów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum; 2015 – Niemcy, Erlangen, staż naukowy w Head and Neck Surgery of the University Hospital Erlangen, Section of Experimental Onkology and Nanomedicine.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Hemoreologii i Mikrokrążenia (od 2015), członek European Society of Rheology (od 2021).
 • Członek redakcji naukowej czasopisma Medical Rehabilitation.
 • Autor lub współautor licznych artykułów w czasopismach naukowych IF, jednej monografii i podręcznika.
 • Autor i współautor, a także wykonawca  badań naukowych realizowanych w ramach badań statutowych i Regionalnej Inicjatywy Doskonałości – AWF Kraków oraz South Baltic Winter Bathing Events.
 • Promotor prac doktorskich, magisterskich.
 • Recenzent: w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych, w czasopismach naukowych IF (Journal of Blood Medicine).
 • Wzięła czynny udział w zagranicznych konferencjach naukowych oraz w programie Erasmus: m. in. 2021 (Fukuoka), 2021 (Szwajcaria), 2019 (Słowenia), 2016 (Portugalia), 2015 (Litwa),  2010 (Paryż), Drezno (2007); a także w polskich konferencjach naukowych organizowanych w Krakowie, Rzeszowie, Zamościu i Wrocławiu.
 • Wzięła czynny udział w organizacji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie (w 2019 i w 2012 r.).
 • Ukończyła kurs reologiczny, Słowenia, 2019.
 • Od 2012 r.  jest honorowym członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Morsów „Kaloryfer” w Krakowie.
Wyróżnienia
 • 2021 r. Wyróżnienie Honorowe JM Rektora AWF w Krakowie z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej.
 • 2014 r. Wyróżnienie Honorowe JM Rektora AWF w Krakowie z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej.

Wykształcenie

 • Doktor nauk medycznych – Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
 • Magister pielęgniarstwa – Wydział Pielęgniarski, Akademia Medyczna w Lublinie.
 • Położna dyplomowana –  Wydział Położnych, Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie.
 • Posiada specjalizacje w zakresie pielęgniarstwa: geriatrycznego, onkologicznego i ginekologicznego.

Ukończone studia podyplomowe

 • Dietetyka i planowanie żywienia – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Lublin 2020 r.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych, Warszawa 2018 r.
 • Podstawy przedsiębiorczości – Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2010 r.
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą – Akademia Pedagogiczna, Kraków 2005 r.
 • Pedagogika Specjalna-Pedagogika Terapeutyczna – Akademia Pedagogiczna, Kraków 2002 r.
 • Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania pielęgniarstwa – nr 158/1/96, 1996 r.

Ukończone kursy i szkolenia m.in.

 • Kurs trenerski z elementami coachingu w zakresie TRENER W OŚWIACIE – 2015 r.
 • Kurs trenerski z elementami coachingu w zakresie TRENER W BIZNESIE – 2015 r.
 • Instruktor symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie – 2018 r.;
 • Instruktor symulacji pośredniej wierności (PW) w pielęgniarstwie – szkolenie praktyczne instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych w pielęgniarstwie – 2018 r.;
 • Instruktor symulacji niskiej wierności (WN) w pielęgniarstwie – 2018 r.

Doświadczenie zawodowe

 • Zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w latach 2016-2020.
 • Opiekun studenckich praktyk zawodowych na kierunkach: fizjoterapia i dietetyka.
 • Współorganizator konferencji naukowych i okolicznościowych.
 • Uczestniczka wyjazdów w ramach programu Erasmus m.in. Nitra – Słowacja 2016 r., Katolíckauniverzita v Ružomberku, Ružomberk – Słowacja 2017 r., Universita Degli Studi Di Cagliari – Włochy 2017 r., Presov – Słowacja 2020 r.
 • Autorka i współautorka kilkudziesięciu monografii i publikacji naukowych.
 • Promotor licznych prac magisterskich i licencjackich.
 • Zainteresowania naukowe koncentruje wokół tematyki: zdrowia człowieka w różnych okresach życia tj. od poczęcia, aż do śmierci, w szczególności w zakresie położnictwa i ginekologii, geriatrii i onkologii, opieki paliatywnej, promocji zdrowia, żywienia człowieka zdrowego i chorego.
Poniedziałek
10:00
14:00

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na kierunku dietetyka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Dietetyka kliniczna na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

Doświadczenie

 • Jako dietetyk pracuje od 2015 r. W obszarze jej zainteresowań znajduje się zdrowie kobiet. Współpracuje z osobami z zaburzeniami odżywiania, otyłością, zaburzeniami metabolicznymi, mogącymi wikłać płodność kobiety, a także z osobami z zespołem jelita drażliwego, który najczęściej dotyka młode kobiety.
 • Od 2019 r. jest instruktorem na kierunku dietetyka, prowadzi zajęcia o charakterze praktycznym z przedmiotów dotyczących żywienia.
 • Pełni funkcje opiekuna praktyk studenckich, opiekuna roku oraz opiekuna pracowni dietetyki.

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na kierunku matematyka ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
 • Ukończył studia podyplomowe na kierunku: controlling i finanse przedsiębiorstw w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także prognozowanie i analiza szeregów czasowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doświadczenie

 • Od 2011 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, wykonuje obliczenia statystyczne i prognostyczne do prac licencjackich, magisterskich, doktorskich oraz artykułów naukowych.
 • Od 2017 roku prowadzi zajęcia w PPUZ z technologii informatycznej oraz statystyki.

Wykształcenie

 • Absolwentka studiów magisterskich na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;
 • Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku psychodietetyka na SWPS w Katowicach.

Szczególnym zainteresowaniem darzy dietetykę sportową.

Doświadczenie

 • Od 2015 r. prowadzi własną poradnię dietetyczną, współpracuje z pacjentami zdrowymi, chorymi oraz z osobami z zaburzeniami odżywiania.
 • Uczestniczy w konferencjach naukowych i kongresach dotyczących żywienia klinicznego i chorób metabolicznych.
 • Od 2020 r. jest nauczycielem akademickim.
Sekretariat