HomeInstytutyInstytut ZdrowiaKatedra Nauk o Zdrowiu

Uczelnia

Katedra Nauk o Zdrowiu

Katedry i zakłady

Katedra Nauk o Zdrowiu

Nauczyciele akademiccy

Wykształcenie

 • doktor nauk o zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie;
 • magister rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Doświadczenie

 • Wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (od ponad 11 lat). W tym czasie brał udział w wielu kursach i szkoleniach zawodowych m. in.:
 • szkolenie w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji chorych po leczeniu operacyjnym z powodu nowotworów w Klinice Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie, Kraków;
 • szkolenie „Opieka geriatryczna i paliatywna osób starszych i niepełnosprawnych” prowadzone pod auspicjami Międzynarodowego Instytutu Fizjoterapii i Zdrowia, Nowy Targ;
 • szkolenie z zakresu asekuracji i technik przenoszenia osób niepełnosprawnych, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Kraków;
 • kurs (podstawowy i rozszerzony KT1 i KT2) kinesiotapingu organizowany przez KINESIO UNIVERSITY, Kraków;
 • kurs Trenera Sportu Osób Niepełnosprawnych;
 • kurs Tutora Akademickiego.

Osiągnięcia

 • Brał czynny udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 • Publikował artykuły naukowe w recenzowanych i punktowanych czasopismach.
 • Wielokrotnie otrzymywał nagrody Rektora PPUZ (PPWSZ) za działalność organizacyjną.
kobieta

dr Bożena Kowalczyk

zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia, kierownik Zakładu Fizjoterapii Klinicznej, koordynator kierunku fizjoterapia

Wykształcenie

 • W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie.
 • W 2003 r.  uzyskała tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Katowicach,
 • w 1999 r. ukończyła Wydział Fizjoterapii w Medycznym Studium Zawodowym w Rabce–Zdroju na kierunku technik fizjoterapii.
Doświadczenie zawodowe
 • W latach 2000-2003 była związana ze Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Rabce-Zdroju.
 • W latach 2002-2004 pracowała w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce–Zdroju na stanowisku asystenta w Zakładzie Rehabilitacji.
 • W latach 2004-2017 pracowała, a następnie była kierownikiem rehabilitacji w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rabie Wyżnej.
 • Od 2008 r. jest związana z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu, gdzie wykłada na kierunku fizjoterapia i kosmetologia.
 • Brała udział w ponad 25 certyfikowanych kursach i szkoleniach zawodowych.
Najważniejsze osiągnięcia
 • Brała czynny udział w licznych międzynarodowych krajowych i zagranicznych konferencjach (Polska – 8;  Słowacja – 7; Litwa – 3 ; Słowenia – 2).
 • Prowadziła szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie rehabilitacji geriatrycznej.
 • Prowadziła zajęcia dla seniorów realizowane w ramach projektu socjalnego.
 • Była przewodniczącą międzynarodowych konferencji naukowych dla pracowników akademickich oraz studentów.
 • Promotor prac magisterskich na kierunku fizjoterapia.
 • Publikuje artykuły naukowe w recenzowanych i punktowanych czasopismach.
Wtorek
09:00
13:00
Piotr Kurzeja

dr Piotr Kurzeja

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 2008 uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie.
 • W 2001 r. uzyskał tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.
 • W 1994 r. uzyskał tytuł technika fizjoterapii na Wydziale Fizjoterapii Medycznej Studium Zawodowego w Rabce-Zdroju.
Doświadczenie
 • W latach 1997-2010 pracował w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju na stanowisku asystenta rehabilitacji.
 • Od 2009 r. związany z kierunkiem fizjoterapia w PPUZ.
 • Założyciel i kierownik Laboratorium Wad Postawy „Reha-Top”, działającej od 2001 r.
 • Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii, w tym również z Impact Factor.
 • Od października 2020 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Zdrowia PPUZ.
 • Członek Rady Instytutu Zdrowia w PPUZ.
 • Szkolenia (ostatnie 5 lat):

2021 – Płaskostopie – podejście lokalne i globalne, Kraków

2021 – Skoliozy i wady postawy – osteopatyczne spojrzenie, Kraków

2020 – Metody aktywne w pracy ze studentem. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich,  Nowy Targ

2019 – Spiral stabilization of the spine method, Praga

2019 – kurs certyfikujący Szkoły Tutorów Akademickich, Nowy Targ

2018 – Staw biodrowy – osteopatyczne strategie terapii, Kraków

2018 – Koncepcja McConnel narzędzia pracy fizjoterapeuty, Opole

2018 – Funkcjonalna terapia trzewi, Opole

2017 – Taping Rehabilitacyjny, Rzeszów

2017 – Wybrane elementy diagnostyki i terapii narządu ruchu wg schematów osteopatii funkcjonalnej, Opole

2017 – Holistyczne podejście do rehabilitacji sportowców. Osteopatia – Terapia manualna – Fizykoterapia, Opole

2017 – Miednica – kluczowy obszar pracy z pacjentem, Kraków

2017 – Spiral Stabilization of the Spine, Praga

2017 – Diagnostyka obrazowa w praktyce fizjoterapeuty, Warszawa

2016 – Spiralna Stabilizacja Kręgosłupa – Skolioza , Praga

2016 – Kurs A+ B spiral Stabilization of the Spine, SPS Method, Praga

2016 – Forum Praktyków  Skoliozy – Gorsety, Warszawa

kobieta

dr n. med. Bogumiła Lubińska-Żądło

dyrektor Instytutu Zdrowia, adiunkt

Wykształcenie

 • Doktor nauk medycznych – Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
 • Magister pielęgniarstwa – Wydział Pielęgniarski, Akademia Medyczna w Lublinie.
 • Położna dyplomowana –  Wydział Położnych, Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie.
 • Posiada specjalizacje w zakresie pielęgniarstwa: geriatrycznego, onkologicznego i ginekologicznego.

Ukończone studia podyplomowe

 • Dietetyka i planowanie żywienia – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Lublin 2020 r.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych, Warszawa 2018 r.
 • Podstawy przedsiębiorczości – Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2010 r.
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą – Akademia Pedagogiczna, Kraków 2005 r.
 • Pedagogika Specjalna-Pedagogika Terapeutyczna – Akademia Pedagogiczna, Kraków 2002 r.
 • Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania pielęgniarstwa – nr 158/1/96, 1996 r.

Ukończone kursy i szkolenia m.in.

 • Kurs trenerski z elementami coachingu w zakresie TRENER W OŚWIACIE – 2015 r.
 • Kurs trenerski z elementami coachingu w zakresie TRENER W BIZNESIE – 2015 r.
 • Instruktor symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie – 2018 r.;
 • Instruktor symulacji pośredniej wierności (PW) w pielęgniarstwie – szkolenie praktyczne instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych w pielęgniarstwie – 2018 r.;
 • Instruktor symulacji niskiej wierności (WN) w pielęgniarstwie – 2018 r.

Doświadczenie zawodowe

 • Zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w latach 2016-2020.
 • Opiekun studenckich praktyk zawodowych na kierunkach: fizjoterapia i dietetyka.
 • Współorganizator konferencji naukowych i okolicznościowych.
 • Uczestniczka wyjazdów w ramach programu Erasmus m.in. Nitra – Słowacja 2016 r., Katolíckauniverzita v Ružomberku, Ružomberk – Słowacja 2017 r., Universita Degli Studi Di Cagliari – Włochy 2017 r., Presov – Słowacja 2020 r.
 • Autorka i współautorka kilkudziesięciu monografii i publikacji naukowych.
 • Promotor licznych prac magisterskich i licencjackich.
 • Zainteresowania naukowe koncentruje wokół tematyki: zdrowia człowieka w różnych okresach życia tj. od poczęcia, aż do śmierci, w szczególności w zakresie położnictwa i ginekologii, geriatrii i onkologii, opieki paliatywnej, promocji zdrowia, żywienia człowieka zdrowego i chorego.
Poniedziałek
10:00
14:00

Wykształcenie

 • Doktor nauk o kulturze fizycznej, tytuł uzyskany w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Rozprawa pt. „ Wpływ indywidualnie dozowanego wysiłku fizycznego na wydolność fizyczną chorych na mukowiscydozę”.
 • Magister wychowania fizycznego, specjalność odnowa biologiczna, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.
 • Studia licencjackie na kierunku fizjoterapia, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.

Doświadczenie

 • Od początku pracy zawodowej (1993 r.) związany z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc OT w Rabce-Zdroju, gdzie pełnił funkcje Asystenta w Klinice Bronchologii i Mukowiscydozy, Kierownika Zakładu Rehabilitacji, Adiunkta Instytutu oraz Asystenta w Zakładzie Fizjopatologii Układu Oddechowego IGiChP. Od roku 2002 związany z kierunkiem fizjoterapia w PPUZ w Nowym Targu na stanowisku wykładowcy oraz starszego wykładowcy, adiunkta w Katedrze Nauk o Zdrowiu PPUZ. W ramach pracy w PPUZ pełnił m.in. funkcje opiekuna praktyk zawodowych, członka Rady Instytutu Zdrowia, członka Komisji ds. Etyki oraz Jakości Kształcenia.
 • Główny obszar zainteresowań stanowi: postępowanie w chorobach układu oddechowego, metody oceny czynnościowej i funkcjonalnej oraz rehabilitacja pacjentów pulmonologicznych, ocena zaburzeń związanych z równowagą i wadami postawy ciała w aspekcie profilaktyki i fizjoterapii.
 • Autor i współautor publikacji w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych oraz udział w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Uczestnictwo w szkoleniach i sympozjach szkoleniowo-naukowych organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, European Respiratory Society, Małopolską Fundację Pulmonologii, Narodowy Instytut Gruźlicy Dziecięcej i Chorób Układu Oddechowego w Dolnym Smokowcu, Uniwersytet Katolicki w Rużomberku. Staż zawodowy odbyty m.in. w Klinice La Sapienza w Rzymie. Uczestnik programu Erasmus. Zdobywca grantów dla pracowników nauki.
kobieta

dr Aleksandra Kiełtyka

kierownik Zakładu Dietetyki, koordynator kierunku dietetyka, asystent

Wykształcenie

 • Uzyskała tytuł magistra zdrowia publicznego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego na Wydziale Społeczno-Medycznym w Dąbrowie Górniczej (specjalizacja manager w ochronie zdrowia), posiada także tytuł magistra biologii (specjalizacja biologia sądowa) uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Doświadczenie
 • Od 2016 r.  pracuje jako nauczyciel akademicki w Instytucie Zdrowia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej.
 • Od 2020 r.  kierownik i koordynator kierunku dietetyka w PPUZ.
Faustyna Kuros

mgr Faustyna Kuros

kierownik Zakładu Kosmetologii, koordynator kierunku kosmetologia, asystent

Wykształcenie

 • Absolwentka Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie – studia magisterskie na kierunku kosmetologia, specjalność podologia.
 • Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu.

Doświadczenie

 • Zawodowo pracuje w Centrum Zdrowia i Urody American Dreams health & beauty w Zaskalu na stanowisku kosmetolog, podolog. Specjalizuje się głównie w zabiegach pielęgnacyjno-leczniczych stóp oraz w ortonyksji – w aplikacji klamer korekcyjnych na wrastające paznokcie metodą VHO‐Osthold® Perfect.
 • Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez czynny udział w profesjonalnych szkoleniach dotyczących innowacyjnych zabiegów z zakresu swojej specjalności oraz kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „KosmetoScience”.
 • Autorka i współautorka publikacji oraz artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianej kosmetologii, a także podologii leczniczej.
 • Uczestniczka licznych kongresów, konferencji naukowych i sympozjów branżowych.
Wtorek
15:00

Wykształcenie

 • Absolwentka studiów magisterskich na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;
 • Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku psychodietetyka na SWPS w Katowicach.

Szczególnym zainteresowaniem darzy dietetykę sportową.

Doświadczenie

 • Od 2015 r. prowadzi własną poradnię dietetyczną, współpracuje z pacjentami zdrowymi, chorymi oraz z osobami z zaburzeniami odżywiania.
 • Uczestniczy w konferencjach naukowych i kongresach dotyczących żywienia klinicznego i chorób metabolicznych.
 • Od 2020 r. jest nauczycielem akademickim.

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia ukończyła w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku: rehabilitacja dzieci i niemowląt w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Specjalizuje się w szeroko pojętej rehabilitacji pulmonologicznej oraz terapii neurorozwojowej dzieci i niemowląt.

Doświadczenie

 • Od 2017 roku pracuje w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Oddziale Terenowym w Rabce-Zdroju.
 • Od 2016 roku współpracuje z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą (bierze czynny udział w organizowanych szkoleniach dla fizjoterapeutów i członków rodzin chorych na mukowiscydozę).
 • Od 2018 roku jest instruktorem na kierunku fizjoterapia w Podhalańskiej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Prowadzi zajęcia o charakterze praktycznym.
 • Uczestniczy w konferencjach międzynarodowych, a także ogólnopolskich.
 • Kierownik projektu, eksperymentu medycznego: “Zastosowanie urządzenia PEP lub O-PEP do wspomagania nebulizacji z soli hipertonicznej u pacjentów z mukowiscydozą w trakcie zaostrzenia” (2021-2024).

Kursy i szkolenia

2021 – Kinesiotaping w wieku rozwojowym;

2021 – Masaż tkanek głebokich;

2021 – Podejście osteopatyczne w pediatrii – niemowlaki;

2020 – Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath;

2019 – Physiotherapy Short Course – Exercise Testing in Cystic Fibrosis – Who, When And Why?;

2019 – Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej;

2019 – Techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego u chorych na mukowiscydozę i przewlekłe choroby układu oddechowego;

2018 – Rehabiliatcja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy;

2017 – W poszukiwaniu symetrii – PNF I skolioza;

2017 – Drenaż limfatyczny;

2016 – Proprioreceptive Neuromuscular Facilitation (PNF1 & PNF 2);

2016 – Lokalne i globalne wzorce zaburzeń kompleksu miedniczego;

2016 – Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu.

Wykształcenie

 • Absolwentka studiów magisterskich na kierunku kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Ukończyła studia podyplomowe w zakresie kosmetologii estetycznej na Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Specjalizuje się w zakresie kosmetologii leczniczej, laseroterapii oraz estetologii.

Doświadczenie

 • Właścicielka gabinetu kosmetologii „Kinga Wilkus Kosmetologia Medyczna i Estetyczna”.
 • Członkini Krajowej Izby Kosmetologów.
 • Autorka i współautorka publikacji naukowych, a także artykułów branżowych.
 • Uczestniczka certyfikowanych kursów, szkoleń i warsztatów w zakresie technik estetycznych oraz nowoczesnej aparatury laserowej.
 • Uczestniczka aktywna i bierna w sympozjach, konferencjach i kongresach branżowych.
Sekretariat