HomeInstytutyInstytut TechnicznyZakład Gospodarki Przestrzenne...

Uczelnia

Zakład Gospodarki Przestrzennej

Katedry i zakłady

Zakład Gospodarki Przestrzennej

Zakład Gospodarki Przestrzennej jest jednostką współtworzącą Instytut Techniczny. Głównym zadaniem Zakładu jest kształcenie studentów na kierunku gospodarka przestrzenna.

Kierownikiem Zakładu Gospodarki Przestrzennej jest dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec.

Nauczyciele akademiccy
Jacek Gniadek

dr inż. Jacek Gniadek

starszy wykładowca
Wykształcenie

W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie – monografia pt. „Metoda oceny przestrzennego ukształtowania gruntów gospodarstw rolnych i jego zróżnicowanie na terenie wsi z wykorzystaniem mapy numerycznej”.

W 1996 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera geodety urządzeń rolnych w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Doświadczenie zawodowe

1996-2005 – Praca na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich w Akademii Rolniczej w Krakowie.

Od 2006 – Praca na stanowisku adiunkta w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

2006-2011 – Praca na stanowisku wykładowcy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Nowym Sączu na kierunku Geodezja i Kartografia.

2012 – 2013 – Cykl wykładów i ćwiczeń w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Od 2015 – Praca na stanowisku starszego wykładowcy w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

2017 – 2018 Cykl wykładów i ćwiczeń – przygotowanie do uprawnień zawodowych. Politechnika Gliwicka

Tematyka prowadzonych badań naukowych:

 • ocena struktury przestrzennej gruntów rolnych w kontekście pilności wdrażania prac urządzeniowo-rolnych,
 • badania relacji pomiędzy parametrami przestrzennego ukształtowania gruntów i gospodarstw,
 • optymalizacja układów gruntowych wsi,
 • ocena przeprowadzonych postępowań scaleniowych,
 • analiza wpływu środowiska przyrodniczego na efektywność procesów produkcji w strefie przylegania do wód i lasów,
 • badania rozbieżności wartości wskaźników przestrzennego ukształtowania działek, uzyskanych na podstawie odmiennych podejść metodycznych,
 • typowanie obiektów do realizacji prac scaleniowych,
 • identyfikacja stref wymagających przebudowy struktury przestrzennej gruntów.
 • kształtowanie i optymalizacja wiejskich układów gruntowych z zastosowaniem rozwiązań informatycznych.

 

Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

kierownik Zakładu Gospodarki Przestrzennej

Wykształcenie

 • W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę doktorską pt. „Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze (na przykładzie sektora rozwoju województwa małopolskiego)”.
 • W 1997 r. uzyskała tytuł magistra przedsiębiorczości i innowacji w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku ekonomia. Praca magisterska z zakresu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw rodzinnych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z konkurencyjnością organizacji, w tym z podejściem zasobowym, zwracając uwagę zarówno na zasoby materialne, jak i niematerialne. Interesuje się rozwojem organizacji miast i regionów, prowadzi badania w obszarze innowacji (produktowych, procesowych, marketingowych, organizacyjnych), jak również innowacji w zarządzaniu.

Doświadczenie

 • Jest autorką i współautorką około 38 artykułów w czasopismach oraz 27 rozdziałów w monografiach. Napisała 3 podręczniki, jest współautorką jednej monografii. Publikuje w języku polskim oraz angielskim.
 • Uczestniczyła w 49 konferencjach w kraju i za granicą.
 • Laureatka 17 nagród i wyróżnień, w roku 2020 otrzymała nagrodę „Amicus Hominum”.
 • Współpracuje z wieloma małymi firmami, głównie rodzinnymi, jako konsultant.
 • Odbyła miesięczny staż na University of Applied Sciences Upper w Austrii.
 • Działa w organizacji non – profit, prowadzi i zarządza klubem sportowym Respekt Myślenice, który gra na szczeblu centralnym.
 • Pełni obowiązki administracyjne i członkowskie w komisjach uniwersyteckich i stowarzyszeniach.
 • Członek Rady Nadzorczej Spółki Sport Myślenice.
 • Członek Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
mężczyzna

dr Krzysztof Miraj

koordynator kierunku gospodarka przestrzenna

Wykształcenie

 • ukończył studia magisterskie na kierunku geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • uzyskał tytuł doktora nauk o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe

 • Pracuje jako nauczyciel w szkole średniej.
 • W 2009 r. został zatrudniony na stanowisku wykładowcy w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia na kierunkach: gospodarka przestrzenna, architektura oraz turystyka i rekreacja.

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na przemianach gospodarczych na obszarach górskich, użytkowaniu ziemi, turystyce i flisactwie karpackim. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych (w tym kilku książek).

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego (specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie) zdobył na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
 • Certyfikator energetyczny –  posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych budynków oraz projektowanych charakterystyk budynków nadane przez Ministra Infrastruktury w 2009 r. po ukończeniu specjalistycznego kursu.
 • Rzeczoznawca majątkowy – posiada uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 2014 roku po ukończeniu Podyplomowego Studium Gospodarki Nieruchomościami organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny oraz Politechnikę Krakowską.

Doświadczenie zawodowe

 • Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości.
 • Przedsiębiorca – prezes zarządu spółki z branży nieruchomości.
 • Prowadzi własną działalność gospodarczą (w zakresie m.in. rzeczoznawstwa majątkowego, wycen nieruchomości oraz inżynierii budowlanej).
 • Wykładowca w Instytucie Technicznym PPUZ na kierunkach: architektura i gospodarka przestrzenna.

Wykształcenie

 • W grudniu 2021 r. uzyskał tytuł doktora po publicznej obronie pracy pt: „Przemiany budynków szkolnych w układach przestrzennych regionu Podhala po II wojnie światowej”  – na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2009 r. prowadzi działalność gospodarczą – pracownię architektoniczną, która stanowi poza dydaktyczną działalność obejmującą kompletne prace nad dokumentacjami projektowymi w całym procesie budowlanym. Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami projekty wykonywane są głownie jako autorskie dzieła od projektowania poprzez kierowanie do oddania do użytku.
 • W grudniu 2008 r.  uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej „Architektura Ziem Górskich, wczoraj – dziś – jutro” gdzie wygłaszał referat  pt. „Dworce jako charakterystyczne elementy architektoniczne krajobrazu kulturowego regionu małopolski w okresie ostatniego 50-lecia”.
 • W marcu 2020  r. brał udział w międzynarodowych warsztatach Polsko-Ukraińsko-Węgierskich w Krakowie zorganizowanych przez Katedrę Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5, Studio A52.
 • W 2021 r. brał udział w międzynarodowej konferencji pod tytułem „Evolutionary Modernism. A Journey from Technocracy to Sustainable Development” gdzie przedstawił prezentację pod tytułem „Modernizm uniwersalny na przykładzie „Szkół Tysiąclecia”.
Sekretariat