Uczelnia

Zakład Architektury

Katedry i zakłady

Zakład Architektury

Zakład Architektury jest jednostką współtworzącą Instytut Techniczny. Głównym zadaniem Zakładu jest kształcenie studentów na kierunku architektura. Kierownikiem Zakładu jest mgr inż. arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz.

Nauczyciele akademiccy

Wykształcenie

 • W 1984 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „O budowie i synergii wnętrz urbanistycznych”.
 • W 1974 r. uzyskał stopień doktora.
 • W 1967 r. ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Doświadczenie

 • Autor ponad 250 publikacji, w tym 12 książek.
 • Przez większość życia zawodowego związany z Politechniką Krakowską. W ostatnim czasie również z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, KUL w Lublinie i Uniwersytetem Zielonogórskiem.
 • W latach 1976-1977 pracował jako wykładowca w University od Baghad, później jako visiting profesor w Fachhochschule w Münster, a następnie był konsultantem International City Managers Association.
 • W latach 1990-1991 pełnił funkcje Głównego Architekta Krakowa.
 • Jest autorem kilkudziesięciu projektów architektonicznych oraz współautorem planu ogólnego Krakowa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa i Warszawy (gł. proj. Z. Ziobrowski), planu koordynacyjnego III Kampusu UJ oraz koncepcji „Parków rzecznych” w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa.
 • Najnowsza publikacja to „Krajobraz w czasach populizmu i postprawdy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.

Wykształcenie

Urodzony w 1945 r. w Krakowie. Absolwent najstarszej polskiej szkoły średniej – liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Dyplom magistra inżyniera architektury obronił w 1969 r. w Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury, gdzie został zatrudniony jako asystent w 1970 r. uzyskując kolejno: stopień doktora (1980), doktora habilitowanego (1998) oraz tytuł profesora (2016).

Doświadczenie zawodowe

W 2017 r. podejmuje pracę nauczyciela akademickiego w Podhalańskiej Państwowej  Wyższej Szkole Zawodowe, gdzie zatrudniony jest do chwili obecnej.  Równocześnie z pracą dydaktyczną (Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Akademia Rolnicza w Krakowie, The Queen’s University of Belfast oraz PPUZ w Nowym Targu) prowadzi działalność projektową jako architekt, urbanista i planista – indywidualnie i w zespołach projektowych krajowych i zagranicznych (m. in. w pracowni prof. arch. J.L. Latour’a we Francji oraz arch. R. de Luca w Rzymie).  Oprócz licznych projektów (w tym nagrodzonych i wyróżnionych w ogólnopolskich konkursach architektonicznych, a także artykułów w czasopismach naukowych posiada w swoim dorobku 4 naukowe publikacje książkowe:

Marek Kowicki: Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta, monografia 222, Seria Architektura, Wydawnictwo PK, Kraków 1997, ss 251, PL ISSN 0860-097X

Marek Kowicki: Współczesna agora. Wybrane problemy kształtowania ośrodków społeczno-usługowych dla małych społeczności lokalnych, monografia, Seria Wydawnictw Naukowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003/2004, ss 235, ISBN 83-7242-274-5

Marek Kowicki: Patologie / wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej. Studium na tle tendencji krajowych i europejskich, Seria Wydawnictw Dydaktycznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, ss 211, ISBN 978-83-7242-529

Marek Kowicki: Rozproszenie zabudowy na obszarach Małopolski, a kryzys kreatywności opracowań planistycznych monografia, Seria Wydawnictw Naukowych, Wydawnictwo Politechniki KrakowskiejKraków 2014, ss.187, ISBN 978-83-7242-772-4

Wykształcenie 

 • 1968-1973 – studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej zakończone dy­plo­mem magistra inżyniera architekta – praca dyplomowa: Rozbudowa i modernizacja Kra­kowskich Zakładów Armatur; promotor doc. Zdzisław Arct;
 • 1983 – doktor nauk technicznych, na podstawie obrony dysertacji O modelach funkcjo­nal­no-przestrzennych biur; promotor profesor Bohdan Lisowski;
 • 1995 – doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki w spec­jalności: teoria architektury i urbanistyki; dysertacja habilitacyjna O środowisku ar­chi­­tek­to­nicznym miejsc pracy biurowej; recenzenci w przewodzie profesorowie: J. Ta­de­usz Ga­włow­ski, Leszek Kałkowski i Stanisław Sołowij;
 • 1998 – profesor nadzwyczajny Politechniki Krakowskiej – recenzenci w postępowaniu awan­­sowym profesorowie: Witold Cęckiewicz i Lech Kłosiewicz;
 • 2009 – profesor tytularny nauk technicznych – recenzenci w przewodzie profesorowie: An­drzej E. Gałkowski, Nina Juzwa, Wacław Seruga i Stefan Wrona;
 • 2017 – 2020 – profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej;
 • 2020 – 2022 profesor na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej;
 • Od 2022 – profesor w Instytucie Technicznym Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Aktywność w organizacjach naukowych i zajmowane stanowiska:

 • od 1992 członek Komisji Ergonomii Oddziału Krakowskiego PAN, od roku 2015 r. – prze­wod­niczący;
 • od 1996 członek Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Krakowskiego PAN;
 • kierownik Samodzielnego Zakładu Projektowania Architektury Przemysłowej Politechniki Krakowskiej A6 – w latach 1998–2003.
 • 1999 – 2011 członek Komitetu Ergonomii Polskiej Akademii Nauk i przewodniczący w latach 2008 – 2010;
 • przewodniczący Kolegium Redakcyjnego i redaktor naczelny dwumiesięcznika Na­sza Po­li­tech­nika w latach 2002-2005;
 • Kierownik Zakładu Architektury Miejsc Pracy Instytutu Projektowania Architek­to­nicznego Politechniki Krakowskiej w latach 2008 – 2010;
 • Kierownik Zakładu Architektury Przemysłowej Instytutu Projektowania Architek­to­nicz­nego Politechniki Krakowskiej w latach 2010 – 2014;
 • Członek Senatu Politechniki Krakowskiej w latach 2012 – 2020;
 • dyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej w latach d 2013 – 2020;
 • od 2013 – członek Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczący w latach 2013-2021;
 • kierownik Katedry Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji Politechniki Krakowskiej w latach 2014 – 2020;

Główna problematyka badań naukowych i wdrożeń:

 • architektura i środowisko miejsc pracy;
 • budownictwo biurowe w kontekście urbanistycznym, aspekty lokalizacji i aspekt wielo­funk­cyjności obiektów i zespołów biurowych;
 • obiekty biurowe, technologia pracy biurowej, pomieszczenia pracy, ich śro­do­wis­ko i wy­po­sażenie;
 • aspekty koncepcji przestrzennych i estetyczno-wrażeniowe obiektów biurowych;
 • problematyka kształtowania zakładów przemysłowych, strefowanie poziome i funkcje po­mocnicze zakładów produkcyjnych;
 • przemysł 4.0 i aspekt sztucznej inteligencji w produkcji materialnej;
 • ergonomia i aksjologia ogólna, ergonomia pracy biurowej, ergonomia w architekturze, dos­to­sowanie przestrzeni zbudowanej do potrzeb użytkowników, metody równoważenia tech­ni­zacji i uniformizacji w architekturze, aspekty dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego;
 • teoria budowy formy architektonicznej, architektura w kontekście kulturowym.

Wykształcenie

 • Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Stopień doktora uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Studia magisterskie ukończył na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Doświadczenie

 • Do  2016 roku pracownik naukowy i dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Instytucie Projektowania Miast i Regionów, w Zakładzie Architektury i Planowania Wsi.  Od 2016 roku pracownik naukowy i dydaktyczny w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w Instytucie Nauk Technicznych.
 • Jest autorem ponad 100 publikacji w czasopismach specjalistycznych oraz dwóch książek:
  1. Tarajko-Kowalska Justyna, Mełges Hubert, Cygankiewicz Ingeborga, Miejskie farmy ze zwierzętami, ogrody edukacyjne i ośrodki jeździeckie – idea funkcje, planowanie, Politechnika Krakowska, Kraków 2017.
  2. Mełges Hubert, Pozamiejski obraz przestrzenno-architektoniczny Małopolski wczoraj i dziś ( wybrane problemy), Politechnika Krakowska, Kraków 2018.
 • Jest referentem licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
 • W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się przede wszystkim  szeroko rozumianą problematyką architektury i planowania wsi, ze szczególnym uwzględnieniem wartości kulturowych, ekologiczno-przyrodniczych i społecznych.
 • Jest czynnym architektem z zakresu projektowania obiektów użyteczności publicznej i sakralnej, budownictwa wiejskiego i jednorodzinnego oraz projektowania wnętrz. Posiada uprawnienia projektowe oraz uprawnienia przy zabytkach nieruchomych.
 • Jest członkiem:  Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Sekcji Urbanizacji Krajobrazu Wsi PAN/O Kraków, Komisji Urbanistyki i Architektury, Zarządu Krajowego Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie, Sekcji Polskiej ECOVAST (European Cuncil for the Village and Small Town), Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej w Krzeszowicach, Okręgowej Izby Architektów Polskich i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • W okresie swojej kariery dydaktycznej i zawodowej uzyskał szereg Nagród Politechniki Krakowskiej, w dziedzinie dydaktycznej oraz kilkanaście wyróżnień i nagród architektonicznych. Otrzymał Nagrodę II Stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Srebrną Odznakę „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa” oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

Dewizą działalności naukowo-badawczej i projektowej, jest szczególne poszanowanie dla architektonicznych i kulturowych wartości zespołów zabytkowych, a zarazem twórcze kontynuowanie tradycji archetypów lokalnych w kontekście ochrony krajobrazu i środowiska przyrodniczego.

Wykształcenie

 • chemik (magister, 1973, Uniwersytet Jagielloński)
 • konserwator zabytków architektury (studia podyplomowe, 1980–1981, Politechnika Warszawska)
 • historyk sztuki (doktor, 2005, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)
 • historyk i teoretyk architektury (doktor habilitowany, 2017, Politechnika Krakowska)

Doświadczenie zawodowe

Nauczyciel w Państwowym Liceum Plastycznym im. A. Kenara (1973–1976), wieloletni pracownik Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego (1976–nadal, główny specjalista ds. ochrony zabytków), wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (2017–nadal, prof. uczelni).

Autor wielu dokumentacji konserwatorskich zabytków Zakopanego, których remonty nadzorował w latach 1981–2021 (m.in. wille: „Koliba”, „Pod Jedlami”, „Oksza”, „Czerwony Dwór”, Koziańskich, „Opolanka”, Galeria Hasiora, kaplica Najświętszego Serca Jezusowego w Jaszczurówce, kościół Matki Boskiej Częstochowskiej – tzw. stary kościółek, kościół Najświętszej Rodziny – tzw. nowy kościół, gmach Muzeum Tatrzańskiego) oraz licznych publikacji poświęconych historii architektury Zakopanego i Podtatrza, a także ochronie zabytków tego regionu. Autor scenariuszy wystaw stałych w Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi „Koliba” (1993, 2016–2020) oraz Szlaku Stylu Zakopiańskiego (2014) i Szlaku znakomitych zakopiańczyków (2019).

 

Wykształcenie

 • Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Stopień doktora zdobył na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, na tym samym wydziale uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta.
 • Ukończył studia podyplomowe na kierunkach: Konserwacja Zabytków Architektury i Urbanistyki oraz Planowanie Przestrzenne i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Doświadczenie

 • Od 1977 do 1980 roku pracownik Instytutu Kształtowania Środowiska, oddział w Krakowie. Do  połowy 2022 roku pracownik naukowy i dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego. Od drugiej połowy 2022 roku pracownik naukowy i dydaktyczny w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, w Instytucie Nauk Technicznych.
 • Promotor i współpromotor pięciu obronionych prac doktorskich oraz czterech trwających przewodów.
 • Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
 • Laureat ponad 20 nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych i urbanistycznych oraz zespołowych nagród naukowych – Nagrody Dyrektora Instytutu Kształtowania Środowiska, Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej, Nagrody Królewskiego Miasta Krakowa.
 • Członek Rad Programowych krajowych i zagranicznych periodyków naukowych.
 • Czynny architekt w zakresie projektowania obiektów użyteczności publicznej i sakralnej, budownictwa oraz projektowania wnętrz. Posiada uprawnienia projektowe, wykonawcze oraz uprawnienia do wykonywania prac projektowych i kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych.
 • Członek  Komisji Urbanistyki i Architektury w Sekcji Urbanistyki i Architektury PAN/O Kraków, Okręgowej Izby Architektów Polskich i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Towarzystwa Urbanistów Polskich.
 • W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się przede wszystkim  szeroko rozumianą problematyką architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz zagadnień projektowania obiektów architektury, w tym użyteczności publicznej, sportowej i sakralnej.

 

Wykształcenie

 • Doktorat i habilitację uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej;
 • Tytuł urbanisty dyplomowanego zdobył na Uniwersytecie Paris X (1972), Dyplom Institut de l’Environnement (1972) oraz Centre de Recherche d’Urbanisme (1967-1972).

Doświadczenie

 • Pracował w UNESCO w dziale Etablissements Humains et Environnement Socio-Culturel.
 • Regionalny Dyrektor Studiów Rewitalizacji we Francji w Ruchu PACT ARIM w latach 1980-92.
 • W Polsce po 1990 r. inicjował prace nad kolejnymi ustawami o rewitalizacji, (projekty 1-3).
 • Ekspert URBACT 2006-2008.
 • Prezes Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji 2000- 2008.
 • Członek Polskiego Komitetu ICOMOS i Rady Naukowej Cittaslow International.
 • W latach 1993-1996 Kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Rewitalizacji Miast w Instytucie Spraw Publicznych UJ (obecnie em. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).
kobieta

dr Jolanta Brandys

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Uzyskała tytuł naukowy doktora nauk matematycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
mężczyzna

dr Piotr Fijałkowski

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 1990 r. uzyskał doktorat z matematyki na Uniwersytecie Łódzkim.
 • W 1981 r. ukończył magisterium na Uniwersytecie Łódzkim.
 • W 1994 r. zdobył licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji 763).

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnia praca w charakterze nauczyciela akademickiego:

 • 1982 – 2004 Uniwersytet Łódzki;
 • 2004 – 2008 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;
 • Od 2006 r. w Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu.
Jerzy Gruszczyński

dr szt. Jerzy Gruszczyński

zastępca dyrektora Instytutu Technicznego

Wykształcenie

 • Uzyskał stopień doktora sztuki w katedrze Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie; tytuł pracy doktorskiej: „Projekt wybranych elementów bazowych systemu znaków drogowych”.
 • Zdobył tytuł magistra w Katedrze Metodyki Projektowania na kierunku formy przemysłowe w ASP im. J. Matejki w Krakowie.
 • Ukończył Liceum Muzyczne im. F. Chopina w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 1. Zajmuje się projektowaniem komunikacji wizualnej, wystawiennictwem, małą architekturą, scenografią, aranżacją plenerową oraz zdobnictwem regionalnym.
 2. Jest muzykiem, kompozytorem i wykonawcą muzyki elektronicznej, a także autorem koncertów w konwencji muzyka, obraz i słowo, w tym cyklu: „Pejzaż Górski” i „Elektroniczne Zaduszki”.
 3. Zajmował się działalnością publicystyczną.
 4. Działacz społeczny, m. in. prezes Zakopiańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w latach 2002–2006 oraz 2010–2014.
 5. Były speleolog.

Dorobek naukowy dotyczy projektowania znaków, w tym drogowych, turystycznych i systemów informacji w przestrzeni publicznej, nawiązując do zagadnień psychologii percepcji, badań wizualnych oraz problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego (również w kontekście międzynarodowym), a także ochrony krajobrazu – co obejmuje 29 artykułów, czynny udział w ponad 20 konferencjach oraz trzy autorskie wystawy.

Wykształcenie

 • Doktorat na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, dziedzina: inżynieria materiałowa; specjalność: materiały konstrukcyjne – 2010 r.
 • Jednolite studia magisterskie w dyscyplinie: inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej – 2000 r.

Doświadczenie

 • Od 2019 r. związana z Instytutem Technicznym Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Wykształcenie

 • Stopień doktora uzyskała na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Doświadczenie

 • Do 2016 roku pracownik naukowy i dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Instytucie Budownictwa Ogólnego. Od 2016 roku pracownik dydaktyczno-naukowy w Instytucie Technicznym Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach specjalistycznych, referent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
 • W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się w  sposób kompleksowy, szeroko rozumianymi problemami z dziedziny architektury i budownictwa ogólnego.
 • Jest czynnym architektem z zakresu projektowania obiektów użyteczności publicznej i sakralnej, budownictwa jednorodzinnego oraz projektowania wnętrz. Posiada uprawnienia projektowe oraz uprawnienia przy zabytkach nieruchomych.
 • Jest członkiem Sekcji Budownictwa PAN w Krakowie.
 • Uzyskała kilkanaście nagród i wyróżnień w krajowych konkursach architektonicznych .
 • Uzyskała następujące odznaczenia, wyróżnienia i nagrody:
 1. Wyróżniona praca doktorska przez Rektora Politechniki Krakowskiej.
 2. Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki – trzeciego stopnia.
 3. 5 nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za Pracę Naukowo-Badawczą.
 4. Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej  za Pracę Dydaktyczną.
 5. Honorowa Nagroda „ Statuetka Złotego Kolibra” od Stowarzyszenia na Rzecz dla Dzieci z Chorobą Nowotworową.
 6. Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej.

Dewizą działalności naukowo-badawczej i projektowej jest w szerokim tego słowa znaczeniu uwrażliwienie na potrzeby człowieka z uwzględnieniem potrzeb ludzi z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami. Projektowane obiekty spełniają wymogi poszanowania architektonicznych i kulturowych wartości w zespołach miejskich i wiejskich, a zarazem są twórczą kontynuacją tradycji archetypów lokalnych poprzez nawiązanie do szeroko rozumianej problematyki zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa.

mężczyzna

dr inż. arch. Rafał Mirek

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 2017 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w specjalności: teoria architektury, historia architektury i urbanistyki na Politechnice Wrocławskiej.
 • W 2005 roku ukończył Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, na kierunku architektura i urbanistyka.

Problematyka badawcza

 • teoria architektury i urbanistyki,
 • regionalizmu w architekturze.

Specjalizacje zawodowe

 1. Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego.
 2. Uprawniania budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.
 3. Uprawniania budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanym.

Doświadczenie zawodowe

 • Czynny członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Czynny członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Członek miejskich i gminnych komisji architektoniczno-urbanistycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobyte w Polsce i za granicą obejmuje projektowanie oraz nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie obiektów inżynierskich i infrastrukturalnych, obiektów zabytkowych, budynków: zamieszkania, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, sportowych oraz użyteczności publicznej. Autor wielu opinii oraz ekspertyz z zakresu architektury i urbanistyki.

Wykształcenie

 • Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 1976 r. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Tytuł magistra inżyniera uzyskała na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Doświadczenie

 • Od 2006 roku zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
 • W latach 2007- 2015 była dyrektorem Instytutu Architektury i Urbanistyki w PPWSZ.
 • W latach 2015 – 2018 była dyrektorem Instytutu Nauk Technicznych.
 • Obecnie pełni funkcje kierownika i koordynatora Zakładu Architektury w Instytucie Technicznym PPUZ.
 • W latach 2005-2011 pracowała na stanowisku adiunkta, potem prof. Uczelni w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
 • W latach 1976-2005 była adiunktem naukowo-dydaktycznym w katedrze Architektury Użyteczności Publicznej Politechniki Krakowskiej.
 • Wicedyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego ( w latach 1983-1989 oraz 1993- 2003).
 • Członek Rady Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1986-2005).
 • Prowadzone zajęcia dydaktyczne: projektowanie obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz rysunek odręczny.
 • Promotor około 100 prac dyplomowych inżynierskich.
 • Doświadczenia organizacyjne: kierownictwo zespołami opracowującymi programy studiów inżynierskich i magisterskich kierunku architektura w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, a następnie w PPWSZ i PPUZ w Nowym Targu.
 • W roku 1990 odbywa roczny staż projektowo – budowlany w Londynie w firmie LW Construction.
 • Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
 • Autor i współautor licznych prac naukowo-badawczych poświęconych projektowaniu architektonicznemu obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych, związków między stara a nowa architekturą oraz zagadnieniom metodologii projektowania
 • Autor i współautor około 40 projektów architektonicznych, w tym fontanny Kryształ na Rynku Głównym w Krakowie (współautorzy: arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz, arch. Wiesław Michałek – I  nagroda  w konkursie architektonicznym – projekt i realizacja).
 • W latach 1993-2010 realizuje projekty architektoniczne i projekty wnętrz we własnej pracowni (działalność gospodarcza – „MPA- Pracownia Proj-Arch”).
 • Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Małopolskiej Izby Architektów.
kobieta

mgr inż. arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz

kierownik Zakładu Architektury

Wykształcenie

 • Jednolite studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – 2008 r.
 • Studium pedagogiczne dla asystentów w Centrum Pedagogiki i Psychologii na Politechnice Krakowskiej – przygotowanie pedagogiczne do pracy na uczelni – 2010 r.

Doświadczenie zawodowe

 • Praca zawodowa przy sporządzaniu projektów budowlanych oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, współpraca z architektami i branżystami.
 • Z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową związana jest od 2009 r.
 • Od maja do września 2009 r. odbywała staż w Urzędzie Gminy Zielonki (woj. małopolskie), referat planowania i urbanistyki.

Wykształcenie

 • W 1973 r. obroniła pracę doktorską pt. Naturalne warunki środowiska człowieka jako kryterium oceny projektów miast przyszłości. Praca zdefiniowała i wprowadziła pojęcie estetyki sozologicznej – badania nad tym zagadnieniem podsumowała w książce Ekologia środowiska mieszkaniowego. Studia nad kształtowaniem architektonicznym biotopu.
 • W 1964 r. uzyskała tytuł magistra na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej; praca pt. Ośrodek rekreacyjno-kąpieliskowy dla miasta milionowego  wykonana pod kierunkiem prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego i dr hab. Zbigniewa Gądka.
 • Ukończyła podyplomowe studium ochrony przyrody w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie (1972).
 • Jest absolwentką podyplomowego studium konserwacji zabytków dla rzeczoznawców majątkowych (1999).
Doświadczenie zawodowe
 • Po ukończeniu studiów magisterskich odbyła staż w Katedrze Projektowania Architektury w Regionie, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • W 1965 r. pełniła funkcję inżyniera ds. inwestycji w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu.
 • W latach 1966-2005 była pracownikiem dydaktyczno-naukowym w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (obejmowała stanowiska: asystenta, starszego asystenta i adiunkta) – zajęcia dydaktyczne i praca badawcza obejmowały: teorię  i historię architektury współczesnej, architekturę najnowszą i dziedzictwo historyczne, konserwację zabytków, zagadnienia związane ze sztuką współczesną oraz rysunek odręczny).
 • W 1971 r. przebywała na miesięcznym stypendium Centro Internationale Andrea Palladio w Vicenzy we Włoszech.
 • Oprócz pracy dydaktycznej i naukowej zajmowała się pracą projektową – tworzyła realizacje architektoniczne i wnętrzarskie oraz projekty rewaloryzacyjne, które wprowadziły nowe funkcje w historyczną zabudowę.
 • Wzięła udział w kilkunastu urbanistycznych i architektonicznych zespołach konkursowych, których celem był projekt m.in. centrum Łodzi, osiedla Dębniki w Krakowie, centrum Będzina.
 • W latach 2004-2012 była Kierownikiem Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (wcześniej przez 6 lat była sekretarzem naukowym).
 • W latach 2008-2012 wykładała na Podyplomowym Studium Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
 • W latach 1965 -1972 była sekretarzem technicznym Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w Krakowie, w latach 1972-1978 zastępcą sekretarza naukowego Komisji, do 1982 r. sekretarzem naukowym ds. architektury, a obecnie członkiem Zarządu Komisji.
 • Jest Przewodniczącą Sekcji Sztuk Plastycznych w Architekturze Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, a także członkiem Kolegium Redakcyjnego Teki Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN.
 • Jest członkiem Polskiej Sekcji DOCOMOMO (przez kilka lat była sekretarzem naukowym sekcji) oraz  Stowarzyszenia Konserwatorów  Zabytków.
 • Była członkiem Rady Programowej Galerii Sztuki „Kanonicza 1” Politechniki Krakowskiej (od 1996 do 2005-likwidacja galerii), a także członkiem Rady Programowej Galerii Krytyków POKAZ – Warszawa, Krakowskie Przedmieście 20/22 (aż do likwidacji w 2012 r.).
 • W latach 1996-2006 redaktor naczelna czasopisma „Rezydencje”.
 • Od 1976 r. członek koła malarskiego architektów MALARCH – udział w wielu wystawach zbiorowych, trzy wystawy indywidualne.
 • Od 2010 r. jest prezesem Stowarzyszenia Artystów i Przyjaciół PIWNICY POD BARANAMI.
 • Od 2011 członek AIPP  (Stowarzyszenie włosko-polskie w Padwie).
 • Od 2011 członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
 • Od czasów studenckich współpracuje z teatrami studenckimi (dekoracje, kostiumy, aranżacje wnętrz na uroczystościach i balach). Przygotowała m.in.: scenografię do widowiska „Ze złomu szlachetnego” – w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego, Centrum Polsko-Słowiańskie Nowy Jork,1994; scenografię jasełek w kościele St.Mary Mother of Jesus Nowy Jork,1995, a także scenografia do „Polish Opera Plus an assumed Miracle (Krakowiacy i górale), przedstawienie zrealizowane przez Polski Instytut Teatralny w USA, reż. Nina Polan, premiera w Cami Hall, Nowy Jork,1995.
 • Przez 12 lat prowadziła studenckie praktyki inwentaryzacyjne w Zakopanem.
Nagrody i wyróżnienia
 • 2021 r.  Odznaka Honoris Gratia nr 2538,
 • 2008 r. I nagroda zespołowa (realizacyjna) za projekt fontanny „Kryształ”, Kraków, Rynek Główny (współautorka koncepcji dr arch. Maria Ponikiewska-Arct),
 • 2006 r. I nagroda zespołowa w ogólnopolskim konkursie na projekt rewaloryzacji centrum Siemianowic Śląskich – projekt kaskady wodnej (współprojektant: dr arch. Maria Ponikiewska-Arct),
 • 2005 r. Medal Jubileuszowy za wkład w rozwój Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
 • 2001 r. pierwszy „Laur Krakowa XXI wieku” za zasługi w integrowaniu nauki, sztuki i biznesu,
 • 1993 r. Nagroda im. Włodzimierza Tetmajera za odtworzenie pracowni W. Tetmajera i rewaloryzację jego dworu w Bronowicach wraz z otoczeniem,
 • 1986 r. Złoty Krzyż Zasługi,
 • 1985 r. Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za organizację ogólnopolskich „Konwersatoriów Polskiej Architektury Współczesnej” (Komisja UiA O/PAN) w Mogilanach.
 • 1985 r. Nagroda Muzeum Tatrzańskiego za organizację i merytoryczny poziom dokumentacji zabytków architektury Zakopanego i okolic wykonanych w ramach praktyk studenckich.
 • Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za działalność dydaktyczną m.in. za działalność naukowo-badawczą (1981 r.),
 • 1981 r. złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami” od Ministra Kultury i Sztuki,
 • 1978 r. nagroda w ogólnopolskim konkursie za książkę Ekologia środowiska mieszkaniowego (współautor T.P.Szafer),
 • 1973 r. nagroda III stopnia  Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki za książkę Nowa Architektura Polska (współautor T.P.Szafer).
Joanna Suchowiak-Horzemski

dr szt. Joanna Suchowiak-Horzemski

dyrektor Instytutu Technicznego
Wykształcenie
 • Doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplina: sztuki projektowe na Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie;
 • Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Architektury Wnętrz, ASP w Krakowie.
  Problematyka badawcza obejmuje architekturę wnętrz oraz identyfikację wizualną i zagadnienia związane z reklamą w istniejącym kontekście architektoniczno-krajobrazowym.
Doświadczenie
 • Dorobek twórczy obejmuje projektowanie wnętrz i elementów komunikacji wizualnej, malarstwo oraz fotografię.
 • Autorka programów do nauczania na studiach I i II stopnia.
 • Współautorka programu studiów podyplomowych z zakresu komunikacji wizualnej.

Wykształcenie

 • Absolwentka Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wydziale Architektury, gdzie w 1996 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera.

Doświadczenie zawodowe

 • Członkini Południowej Okręgowej Izby Urbanistów i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Posiada doświadczenie w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektowaniu  urbanistycznym.

Wykształcenie
 • 2008 r.  studia magisterskie na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • 2009 r. studia podyplomowe; pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie (nr uprawnienia 17019, data wpisu 21. 09. 2011)
 • 2012 r. Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych Centrum Pedagogiki i Psychologii, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Doświadczenie zawodowe
 • Od 2007 pracuje zawodowo w biurze projektowym.
 • Od 2009 r. jest wykładowcą w Instytucie Technicznym Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Współorganizowała liczne konferencje naukowe, w tym studenckie konferencje naukowe, a także międzynarodowe praktyki, wyjazdy plenerowe oraz warsztaty i zajęcia dydaktyczne dla studentów.
Wykształcenie

2011 – 2012 Policealna Szkoła Poligraficzna Multimedialna i Projektowania Reklam „Publishing School” – grafik komputerowy o specjalności poligraf operator DTP

2006 – 2008 Akademia  Pedagogiczna, Kraków, Instytut Sztuki – edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia magisterskie uzupełniające ukończone z wyróżnieniem

2003 – 2006 Akademia Pedagogiczna, Kraków, Instytut Sztuki – edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia licencjackie ukończone z wyróżnieniem

2000 – 2001 Policealna Szkoła Technologii Informatycznych – Studium Grafiki Komputerowej, Kraków, grafik komputerowy

1994 – 1999 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara, Zakopane, plastyk w zakresie specjalności formy użytkowe ze specjalizacją snycerstwo

Doświadczenie

Wystawy

2009 wernisaż prac w Muzycznej Owczarni w Jaworkach „Pierwotność materii”

2009 wystawia grupy ARH- (Sylwia Bobak, Arkadiusz Kapłon, Marcela Krukowiecka) w Galerii Stara Kotłownia w MOK w Nowym Targu

2010 udział w wystawie XIX prezentacje nowotarskie, w galerii „Jatki” w Nowym Targu

2012 udział w wystawie XXI prezentacje nowotarskie , Oczko; w galerii „Jatki” w Nowym Targu

2014 udział w wystawie XIII prezentacje nowotarskie w galerii „Jatki”

2016 udział w wystawie „Srebrne Jatki – czyli 25 Prezentacje Nowotarskie” Galeria Sztuki BWA „Jatki” w Nowym Targu

Projekty okładek i grafiki do publikacji

2011 „Jak żyć, żeby nie umrzeć?…Wspomnienia” Antonina Zachara-Wnękowa

2011 „Ukwalowania o zyciu i świecie” Ludwina Jarząbek

2011 „Coby nie zabocyć” Franciszek Sikoń

2012 „Życie serdeczne. Wspomnienia” Anna Olszyńska

2012 „Ze serca scyrego” Zbigniew Długosz”

2014 „Paweł Kluś. Mój olcański dziadek” Jan Bobak

Wykształcenie

 • Styczeń 2010 r. otwarcie przewodu doktorskiego na Politechnice Wrocławskiej, tytuł pracy: „Odmiany stylistyczne architektury przełomu XIX i XX w. w budownictwie uzdrowiskowym Rabki-Zdroju”.
 • 2002 r. magister inżynier architekt w Instytucie Projektowania Urbanistycznego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, temat pracy dyplomowej: „Zespół rekreacyjny Nad Dunajcem na tle renowacji urbanistycznej centrum Krościenka”.
 • 2003 – 2004 r. studium pedagogiczne w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.
 • Kurs języka włoskiego na poziomie A2 w Instytucie Kultury Włoskiej w Krakowie.

W badaniach nad architekturą regionalną skupia się głównie na zabudowie Rabki-Zdroju, obszar badań koncertuje na architekturze uzdrowiskowej.

Doświadczenie zawodowe

 • Wykonuje liczne inwentaryzacje architektury drewnianej oraz karty ewidencyjne obiektów chronionych dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Opracowała typologię formy oraz detalu architektonicznego tradycyjnej zabudowy rabczańskiej.
 • W pracy dydaktycznej, którą zajmuję się od 18 lat, dużą uwagę skupia na wdrażaniu metod dydaktycznych, ukierunkowanych na rozwój kreatywności uczniów i studentów. Wprowadza działania, które mają podnieść zaangażowanie studentów w poszukiwanie źródeł wiedzy, także w niekonwencjonalny sposób.
 • W ramach poszerzenia oferty edukacyjnej uczelni uczestniczyła w opracowaniu wniosku otwarcia studiów II stopnia na kierunku architektura oraz wdrażaniu Polskich Ram Kwalifikacji.
 • Metody nauczania wzbogaca o wymianę doświadczeń z innymi środowiskami studenckimi, nawiązuje kontakty z uczelniami zagranicznymi. Organizuje wizyty studyjne i warsztaty, angażuje studentów w różne wydarzenia naukowe, w tym:
 1. Szkoleniowy wyjazd w ramach programu programu Erasmus – UniversitàdegliStudi di Enna, Sycylia, Włochy – lipiec 2011 r.
 2. Szkoleniowy wyjazd w ramach programu Erasmus – UniversitàdegliStudi di Sassari, Włochy, Sardynia, lipiec 2013 r.
 3. Szkoleniowy wyjazd w ramach programu Erasmus – Pisano Arredamenti – Essepi 2 Srl – Cagliari, Sardynia, Włochy, sierpień 2014 r.
 4. Szkoleniowy wyjazd w ramach programu Erasmus plus -SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INTEGRATI, Ing. Mulas Alessandro,  Cagliari, Sardynia, Włochy, sierpień 2017 r.
 5. Wystawę prac studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Instytutu AiU wykonach w czasie praktyk inwentaryzacyjnych, „Krzyże i kapliczki przydrożne” 2010 r.
 6. Wystawę prac studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wykonanych na zajęciach z Ergonomii – „Krzesła” 2011 r.
 7. Wystawę prac studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Instytutu AiU oraz stacjonarnych OŚ wykonanych na zajęciach z Ergonomii – „Light” – 12.03.2012 r.
 8. Wystawę prac studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Instytutu AiU oraz stacjonarnych OŚ wykonanych na zajęciach z Ergonomii – „Sanki” – 01.03.2013 r.
 9. Wakacyjne praktyki inwentaryzacyjne studentów I roku studiów w Instytucie Architektury i Urbanistyki PPWSZ w Nowym Targu – 2008 – 2011 (opiekun dydaktyczno-wychowawczy).
 10. Projekt uczniowsko – studencki „Znikające krajobrazy” zrealizowany wraz z Fundacją „Zawsze Warto” w ramach zadania Województwa Małopolskiego Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne, wrzesień – grudzień 2016 r.
 11.  Konkurs fotograficzny pt. „Miejskie In(ter)wencje”, grudzień 2011- kwiecień 2012 (który współorganizowała z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Nowym Targu oraz PPWSZ w Nowym Targu w ramach pomysłu „Moje miasto i wieś”.
 • Grudzień 2002 – czerwiec 2003 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej – stażysta.
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu – inspektor.
 • Wrzesień 2003 r. do chwili obecnej – Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu – nauczyciel dyplomowany.
 • Wrzesień 2006 r. – sierpień 2008 Zespół Szkół Technicznych i Ekonomicznych w Myślenicach, technik budownictwa – nauczyciel kontraktowy.
 • Październik 2007 – czerwiec 2009 Centrum Kształcenia Zawodowego „Żak” w Nowym Targu, Policealna Szkoła Budowlana, Policealna Szkoła Dekoracji Wnętrz – nauczyciel kontraktowy.
 • 2008 r. do chwili obecnej współpraca z Pracownią Projektową „Rm” Rafał Mirek przy sporządzaniu projektów: wnętrz prywatnych i publicznych, centrum sportów konnych, Moszczanica, kompleksu sportowo – rekreacyjnego, Wieprz, placu przy obiekcie usługowo handlowym w Stróży.

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera uzyskała na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Studiowała także na kierunku Faculty for Architecture and Planning na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu.
 • Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku architektura i budownictwo zrównoważone na Politechnice Krakowskiej.
 • Posiada dyplom ukończenia Studium Profesjonalnej Grafiki Komputerowej-Digital Pro Art z dziedziny Poligrafii i Reklamy.

Doświadczenie

 • Od 2008 roku wykłada w Instytucie Nauk Technicznych Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Jest opiekunem studenckiego Koła Naukowego Modulor.
 • Aktywna zawodowo architekt i projektantka wnętrz publicznych i prywatnych.

Przedmioty zainteresowań to budownictwo naturalne, najnowsze technologie w budownictwie, architekturze i designie.

Wykształcenie

 • W 1978 r. ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej (specjalność: teoria konstrukcji; posiada uprawnienia budowlane – pełne wykonawcze, projektowe w ograniczonym zakresie).

Doświadczenie zawodowe

 • W latach 1978-1983 była kierownikiem oraz koordynatorem budowy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego – Budostalu-3.
 • W latach 1983-1996 pracowała jako starszy asystent na Wydziale Budownictwa Wodnego w Zakładzie Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych Politechniki Krakowskiej.
 • Od 1997 r. pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem.
 • Z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową związana jest od 2008 r.
 • Przygotowywała uczniów do konkursów  i olimpiad (rezultatem jest 8 nagrodzonych prac dyplomowych uczniów ZSB w Zakopanem w konkursie im. St. Mielnickiego organizowanym przez PZiTB w Krakowie na najlepszą pracę dyplomową oraz 14 finalistów Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – w tym 2 laureatów).
 • Współautorka książki Dokonania małopolskich inżynierów w budowie niepodległej Polski pod red. Bonawentury Macieja Pawlickiego z roku 2019.
 • Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie architektury została odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla budownictwa” przez ministra Infrastruktury i Budownictwa  w 2017 r. oraz nagrodą Małopolskiego Kuratora Oświaty (2008 r.).
Sekretariat