HomeInstytutyInstytut Nauk SpołecznychZakład Pracy Socjalnej i Badań...

Uczelnia

Zakład Pracy Socjalnej i Badań Problemów Społecznych

Katedry i zakłady

Zakład Pracy Socjalnej i Badań Problemów Społecznych

Zakład Pracy Socjalnej i Badań Problemów Społecznych został powołany w 2020 roku. Do jego głównych celów należy:

– kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów społecznych,

– popularyzacja różnych metod pracy socjalnej,

– rozwijanie postaw prospołecznych wśród studentów,

– podejmowanie działań promujących Uczelnię w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

ZPSiBPS jest strukturalną częścią Instytutu Nauk Społecznych i sprawuje nadzór nad kierunkiem praca socjalna.

Głównym celem kształcenia na studiach I stopnia jest dostarczenie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiającej przyszłemu absolwentowi dostosowanie się do potrzeb rynku pracy. Współczesna koncepcja pracy socjalnej zakłada szeroki zakres działań wspomagających zmianę społeczną i rozwiązywanie problemów społecznych. Obejmuje ona takie działania jak poradnictwo, pomoc jednostkom i rodzinom oraz ich terapię, organizowanie społeczności lokalnej, angażowanie w społeczne i polityczne działania mające wpływ na politykę społeczną i rozwój gospodarczy, jak również starania zmierzające do tego, aby pomóc osobom w dostępie do usług i innych zasobów w społeczności lokalnej. Do zakresu zadań pracownika socjalnego należy także administrowanie instytucjami pomocy społecznej.

Nauczyciele akademiccy

Wykształcenie

  • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  • Jest absolwentem studiów z zakresu polityki społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także
  • zarządzania (Uniwersytet Jagielloński),
  • informatyki (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz
  • biblioterapii (Uniwersytet Wrocławski).

Naukowo zajmuję się literaturą dla młodzieży, kulturą regionalną, reklamą, obrazami medialnymi i nowymi mediami.

Doświadczenie

  • Współpracuje z uniwersytetami trzeciego wieku, prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej dla seniorów.
  • Od 2021 roku pełni funkcję rzeczoznawcy podręczników szkolnych w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
  • Publikował w czasopismach naukowych, m. in. „Guliwer”, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, „Respectus Philologicus”.
kobieta

dr Anna Podolak

zastępca dyrektora Instytutu Nauk Społecznych
Sekretariat