HomeInstytutyInstytut MedycznyZakład Pielęgniarstwa Specjali...

Uczelnia

Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Katedry i zakłady

Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego został powołany na podstawie Zarządzenia nr 109/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 1 października 2020 r. Zakład jest jednostką naukowo-dydaktyczną, którego zadaniem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Medycznym, a także realizacja projektów i prac badawczych z zakresu specjalistycznej opieki pielęgniarskiej.

Kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego jest dr n. o zdr. Magdalena Nieckula.

Nauczyciele akademiccy
dr n. o zdr.Magdalena Nieckula

dr n. o zdr. Magdalena Nieckula

kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Wykształcenie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu – stopień doktora nauk o zdrowiu.
 • Akademia Medyczna w Lublinie, wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, kierunek pielęgniarstwo – studia magisterskie.

Dodatkowe kwalifikacje

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej,
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej (2010 r.),
 • kurs specjalistyczny – Podstawy Opieki Paliatywnej (2009 r.),
 • kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych (2016 r.),
 • kurs specjalistyczny w zakresie wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych (2016 r.),
 • kurs dokształcający w zakresie Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym dla pielęgniarek i położnych (2016 r.),
 • kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek (2021 r.),
 • kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (2021 r.),
 • Instruktor symulacji wysokiej wierności, instruktor symulacji pośredniej wierności, instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie (2018 r.),
 • Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie (2018 r.),
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć symulacyjnych z wykorzystaniem pacjentów standaryzowanych,
 • kurs dokształcający: Postępy w leczeniu ran przewlekłych. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe (2020 r.)
 • kurs dokształcający – Leczenie bólu w praktyce pielęgniarskiej (2020 r.)

Doświadczenie

 • nauczyciel akademicki na kierunku pielęgniarstwo,
 • opiekun praktyk studenckich,
 • członek Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu,
 • członek Stowarzyszenia Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej,
 • członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran,
 • członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych,
 • członek Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej,
 • przewodnicząca Uczelnianego Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego PPUZ w Nowym Targu,
 • współudział w opracowaniu programu rozwojowego realizowanego w ramach projektu: „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”

 

Wykształcenie

 • Ukończyła studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 • Absolwentka zarządzania w ochronie zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Doświadczenie

 • Instruktor symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności w pielęgniarstwie.
 • Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie.
 • Specjalista pielęgniarstwa internistycznego.
 • Pedagog.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z pielęgniarstwem internistycznym. Interesuje się obszarem nauk łączącym zawód pielęgniarki i pedagoga.

kobieta

mgr Maria Półtorak

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • pedagogika – pielęgniarstwo Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, 1993.
 • studia podyplomowe z przygotowania do kształcenia zintegrowanego.  Uniwersytet  Rzeszowski – Wydział Pedagogiczny, 2003.

Doświadczenie zawodowe

 • 1993-2003 Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych im. A Suskiego w Nowym Targu, stanowisko – nauczyciel zawodu.
 • 2002-nadal Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Medyczny, kierunek pielęgniarstwo.

Członkostwo w organizacjach: Członek Kolegium Elektorów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, Członek Kierunkowej Komisji Programowej w Instytucie Medycznym, Członek Komisji BHP Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, Członek Kolegium Redakcyjnego Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Dodatkowe kwalifikacje

1996 – Stopień nauczyciela mianowanego.

1997 – Studium przedmiotowo dydaktyczne  w zakresie pielęgniarstwa w stanach zagrożenia życia. Centrum Edukacji Medycznej Warszawa.

2000 – Szkolenie ,, Ostre stany kardiologiczne” SP ZOZ, ADAMED Nowy Targ.

2001 – Kurs dokształcający z zakresu Szczepień ochronnych. MOIPiP Nowy Targ.

2001- Szkolenie dla edukatorów Programu Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej. WKP WCN Warszawa.

2002 – Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowego.

2005 – Szkolenie ,, Współczesne metody kaniulacji naczyń obwodowych i centralnych’’ AM Białystok.

2007 – Kurs podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji (BLS – AED)  Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej. Kraków.

2007 – Szkolenie Wybrane aspekty leczenia i opieki nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny” Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej Opole.

2008 – Szkolenie w zakresie Pielęgniarstwa Ratunkowego. PTR  Kraków.

2009 – Szkolenie Bezpieczna płynoterapia w systemie zamkniętym” PSPE Nowy Targ.

2010 – Szkolenie wg Programu Komisji Europejskiej ETPOD w zakresie  Podstaw Dawstwa Narządów. Centrum Organizacyjno –  Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Nowy Targ.

2012-2014  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego CKPPiP. Warszawa.

2015 – Warsztaty Dydaktyczne Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP organizowane przez Akredytowane przez Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2015 – Szkoleni  pt. Pacjent chirurgiczny – wybrane  aspekty opieki pielęgniarskiej przed i  Pooperacyjnej”  MOIPi P Kraków.

2016 – Kurs specjalistyczny w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych MOIPi P  Kraków.

2016 – Kurs specjalistyczny w zakresie Resuscytacji krążeniowo – oddechowej MOIPiP Kraków

2016 – Kurs specjalistyczny w zakresie Wykonywania i Interpretacji Zapisu Elektrokardiograficznego MOIPiP Kraków.

2017 – Szkolenie  pt. „Symulacja medyczna nową metodą  kształcenia pielęgniarek i położnych Laboratorium Symulacji Medycznej w Suwałkach.

2017 – Panel szkoleniowy Symulacja medyczna dla pielęgniarstwa i położnictwa organizowany w związku z projektem „Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa i Położnictwa. Tarnów.

2017 – Panel szkoleniowy Praktyczne zajęcia symulacyjne dla nauczycieli Europejskie Centrum Doradztwa Kraków.

2018 – Szkolenie praktyczne kadry uczelni w zakresie CSM. Instruktor symulacji pośredniej wierności,  Egzaminator OSCE, Instruktor wysokiej wierności, Instruktor symulacji niskiej wierności. Meraga Medics Poznań.

2018 – Szkolenie Nowoczesne metody w profilaktyce przeciwodleżynowej i leczeniu istniejących odleżyn. Pozycjonowanie pacjenta jako jeden z najistotniejszych czynników zapobiegania odleżyn Nowy Targ.

2021 – Szkolenie  pt.Wytyczne Resuscytacji 2021 Europejskiej Rady Resuscytacji” Kraków.

2021 – Szkolenie pt. Higiena rany’ Firma ConvaTec. Nowy Targ.

2021 – Szkolenie pt. Leczenia Ran Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego on-line.

2021- Szkolenie pt. Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego

Wykształcenie

 • W 2013 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu
 • W 2010 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w Wyższej Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.

Doświadczenie

 • Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2009-2010
 • Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Szpitalny Oddział Ratunkowy 2008-2009, 2009-2014
 • Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Opieka Całodobowa 2011-2013
 • Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „ ODRODZENIE” im Klary Jelskiej w Zakopanem Blok Operacyjny 2013 – obecnie
 • PPUZ w Nowym Targu, Instytut Medyczny, stanowisko asystent 2021-obecnie

Kursy, szkolenia, dodatkowe kwalifikacje

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii rok 2010
 • Specjalizacja Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 2022
 • Kurs specjalistyczny Leczenie ran 2014
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2012; 2017
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego rok 2012
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego Program dla pielęgniarek i położnych 2011
 • Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept Część I 2022
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne rok 2021
 • Szkolenie podstawowe uprawniające do dokonywania przetoczeń krwi i jej składników Rok 2012 szkolenie uzupełniające 2021
 • Szkolenie Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej w świetle obowiązujących przepisów prawa 2023
 • Szkolenie z zakresu wdrożenia standardów akredytacyjnych 2015
 • Szkolenie wg Programu Komisji Europejskiej ETPOD w zakresie Podstaw Dawstwa Narządów
Sekretariat