HomeInstytutyInstytut MedycznyZakład Pielęgniarstwa Specjali...

Uczelnia

Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Katedry i zakłady

Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego został powołany na podstawie Zarządzenia nr 109/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 1 października 2020 r. Zakład jest jednostką naukowo-dydaktyczną, którego zadaniem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Medycznym, a także realizacja projektów i prac badawczych z zakresu specjalistycznej opieki pielęgniarskiej.

Kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego jest dr n. o zdr. Magdalena Nieckula.

Nauczyciele akademiccy
kobieta

dr n. o zdr. Magdalena Nieckula

kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Wykształcenie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu – stopień doktora nauk o zdrowiu.
 • Akademia Medyczna w Lublinie, wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, kierunek pielęgniarstwo – studia magisterskie.

Dodatkowe uprawnienia

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej (w trakcie).
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej (2010 r.).
 • Kurs specjalistyczny – Podstawy Opieki Paliatywnej (2009 r.).
 • Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych (2016 r.).
 • Kurs specjalistyczny w zakresie wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych (2016 r.).
 • Kurs dokształcający w zakresie Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym dla pielęgniarek i położnych (2016 r.).
 • Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek (2021 r.).
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (2021 r.).
 • Instruktor symulacji wysokiej wierności, instruktor symulacji pośredniej wierności, instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie (2018 r.).
 • Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie (2018 r.).
 • Kwalifikacje do prowadzenia zajęć symulacyjnych z wykorzystaniem pacjentów standaryzowanych.
 • Kurs dokształcający: Postępy w leczeniu ran przewlekłych, Żywienie dojelitowe i pozajelitowe (2020 r.), Leczenie bólu w praktyce pielęgniarskiej (2020 r.)

Doświadczenie

 • Członek Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Przewodnicząca Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • Członek Komisji rektorskiej ds. promocji oferty dydaktycznej Uczelni.
 • Opiekun praktyk studenckich.
 • Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
 • Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej.
 • Przewodnicząca Uczelnianego Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego PPUZ w Nowym Targu.
 • Współudział w opracowaniu programu rozwojowego realizowanego w ramach projektu: „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”

Wykształcenie

 • Ukończyła studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 • Absolwentka zarządzania w ochronie zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Doświadczenie

 • Instruktor symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności w pielęgniarstwie.
 • Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie.
 • Specjalista pielęgniarstwa internistycznego.
 • Pedagog.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z pielęgniarstwem internistycznym. Interesuje się obszarem nauk łączącym zawód pielęgniarki i pedagoga.

Sekretariat