HomeInstytutyInstytut MedycznyZakład Pielęgniarstwa Ogólnego

Uczelnia

Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego

Katedry i zakłady

Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego

Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego powstał w 2020 roku i działa w ramach Instytutu Medycznego. Zakład jest jednostką dydaktyczną, a jego zadaniem jest prowadzenie działalności dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia, głównie w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, nauk podstawowych, społecznych i humanistycznych. W strukturze organizacyjnej Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego funkcjonuje Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, które powstało, dzięki realizacji projektu pn. „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej”.  Centrum składa się z pięciu sal, wyposażonych w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt medyczny, a zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem scenariuszy symulacyjnych niskiej, pośredniej oraz wysokiej wierności.

Kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego jest dr n.o. zdr. Paulina Jabłońska.

Nauczyciele akademiccy
kobieta

dr n. o. zdr. Paulina Jabłońska

zastępca dyrektora Instytutu Medycznego

Wykształcenie

 • Stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 • Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach (studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo).
 • Ukończyła studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Od 2011 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w PPUZ w Nowym Targu.
 • Zastępca dyrektora Instytutu Medycznego oraz kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego w Instytucie Medycznym (od roku akad. 2020/2021).
 • Przewodnicząca Komisji Programowej (do roku 2020).
 • Członek  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – koło przy PPUZ w Nowym Targu.
 • W latach 2017-2020 opiekun Studenckiego Koła Naukowego „INTER-NURSE”.
 • Członek Senatu PPUZ w Nowym Targu (od roku 2016), Komisji Rektorskiej ds. cyfryzacji Uczelni, Komisji Stypendialnej, Komisji ds. projektu „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Członek Uczelnianej Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich (w latach 2016-2020).
 • Instruktor symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności oraz egzaminator OSCE (Objective Structured Clinical Examination).
Poniedziałek
12:00
14:00
Wtorek
14:00
15:00
Czwartek
11:00
14:00
kobieta

mgr Krystyna Buławska

starszy wykładowca
 • Ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie.
 • Posiada specjalizację I stopnia z nauczania pielęgniarstwa.
 • Ukończyła studia podyplomowe w zakresie promocji zdrowia na Wydziale Ochrony Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe

 • Przełożona Pielęgniarek w Instytucie Matki i Dziecka, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju.
 • Kierownik szkolenia praktycznego w Medycznym Studium Zawodowym w Rabce-Zdroju.
 • Wzięła udział w pracach Centrum Edukacji Medycznej nad dokumentacją programową dla 3-letniej szkoły pielęgniarstwa jako opiniodawca bloku tematycznego z pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej.
 • W 2001 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego nadany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 • Z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową związana od 2001 r. Prowadzi takie przedmioty jak: podstawy pielęgniarstwa, podstawowa opieka zdrowotna, promocja zdrowia.
 • Pracuje na rzecz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (prowadzi wykłady).
 • W latach 2009-2011 kierownik kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych.
 • Ukończyła szkolenie w ramach Centrum Symulacji Medycznej.
 • Autorka artykułów dot. pielęgniarstwa i promocji zdrowia w czasopismach naukowych: Problemy Pielęgniarstwa, Pielęgniarstwo Polskie, Pielęgniarstwo XXI wieku, Polska Medycyna Rodzinna, Zdrowie publiczne oraz wydawnictwach PPUZ.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Nagrody

1999 r. nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2004 r. Srebrny Krzyż Zasługi.

2011 r. Odznaczenie za zasługi dla ochrony zdrowia.

2021 r. Medal – 20 lat PPUZ.

Wykształcenie

 • Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie zawodowe

 • Zajmuje się zagadnieniami związanymi z pielęgniarstwem geriatrycznym, internistycznym oraz podstawową opieką zdrowotną.
 • Jest certyfikowanym egzaminatorem OSCE w pielęgniarstwie.
 • Posiada certyfikat szkolenia praktycznego kadr uczelni.
 • Dodatkowe kwalifikacje i ukończone kursy specjalistyczne:

– szkolenie w zakresie podniesienia jakości kształcenia poprzez psychologiczny wpływ kształcenia symulacyjnego,

– szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarskiej, chcących wprowadzić metody symulacji medycznej,

– metody aktywne w pracy ze studentem – podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich,

– kurs specjalistyczny: Szczepienia ochronne dla pielęgniarek,

– kurs dokształcający: Zaawansowane zabiegi reanimacyjne i postępowanie w stanach zagrożenia życia,

– kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,

– kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych,

– kurs specjalistyczny: Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa dla pielęgniarek i położnych,

– obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

 • Uczestniczyła w seminariach i konferencjach naukowych z dziedzin związanych z naukami medycznymi.

Wykształcenie

 • Ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia.
 • Ukończyła studia podyplomowe Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie psychogeriatrii z elementami neuropsychologii.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Instruktor symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności oraz egzaminator OSCE.
 • Kurs kwalifikacyjny Anestezjologia i Intensywna Terapia.
 • Kurs specjalistyczny EKG, RKO.
 • Szkolenia: Bezpieczna terapia żylna w systemie zamkniętym, Sytuacja prawna pielęgniarki, Aseptyczne techniki aplikacji opatrunków.
 • Uczestnictwo w Kongresie wentylacji mechanicznej.

Doświadczenie

 • W latach 1994-2018 pracowała w pełnym zakresie obowiązków na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także przez 6 lat koordynowała zespołem anestezjologicznym w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu.
 • W latach 2018-2019 pracowała w Pensjonacie Seniora Eden w Maniowach, gdzie współpracowała w tworzeniu i zarządzaniu pensjonatem, opracowywała dokumentację (m.in. statut i regulamin ośrodka, umowy pobytu, aneksy pomagające w adaptacji pensjonariusza, grafiki personelu), pełniła opiekę medyczną nad pensjonariuszami, współpracowała z lekarzem, sporządzała zaopatrzenie w leki, artykuły spożywcze i gospodarcze.

Wykształcenie

 • Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
 • Uprawnienia pedagogiczne uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz kwalifikacje z opieki długoterminowej.

Doświadczenie

 • Instruktor symulacji oraz Egzaminator OSCE.
 • Od ponad 13 lat pracuje jak pielęgniarka w jednostkach medycznych.
 • Uczestniczyła w seminariach i konferencjach naukowych, naukowo-dydaktycznych z dziedzin związanych z naukami medycznymi oraz naukami o zdrowiu.
 • Autorka artykułu pt. „Wpływ pracy zmianowej na zdrowie i życie pielęgniarek” opublikowanego w monografii naukowej „Zdrowie w ontogenezie”.

Wykształcenie

 • Aktualnie otwarty przewód doktorski na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie – planowany termin zakończenia 2022 r.
 • Ukończone studia I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Od 2013 roku praca na stanowisku pielęgniarki w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w PSS w Nowym Targu, a także w  specjalistycznej poradni chirurgicznej, diabetologicznej oraz okulistycznej. Następnie na stanowisku pielęgniarki operacyjnej w USOR w Zakopanem.
 • Od 2014 r. związana z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu.
 • Pracowała w Medical Clinic Podhale w Waksmundzie na stanowisku pielęgniarki operacyjnej.
 • Ukończyła liczne kursy specjalistyczne, w tym z zakresu leczenia ran dla pielęgniarek, wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także kurs dokształcający w zakresie podstawowych zabiegów reanimacyjnych z użyciem AED.
 • Uzyskała certyfikaty z uczestnictwa czynnego oraz biernego w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wzięła czynny udział w konferencji międzynarodowej Pielęgniarstwo Polskie, Europejskie, Światowe organizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek w Warszawie, a także w XIV Kongresie Pielęgniarek Polskich w Kielcach.
 • W związku z prowadzeniem zajęć w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej posiada certyfikaty ukończenia paneli szkoleniowych dotyczących symulacji medycznej dla pielęgniarstwa i położnictwa, w tym z użyciem symulacji pośredniej wierności oraz wysokiej wierności.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Sekretariat