Uczelnia

Katedra Medycyny

Katedry i zakłady

Katedra Medycyny

Nauczyciele akademiccy
kobieta

dr n. o zdr. Paulina Jabłońska

zastępca dyrektora Instytutu Medycznego

Wykształcenie

 • Stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 • Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach (studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo).
 • Ukończyła studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Od 2011 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w PPUZ w Nowym Targu.
 • Zastępca dyrektora Instytutu Medycznego oraz kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego w Instytucie Medycznym (od roku akad. 2020/2021).
 • Przewodnicząca Komisji Programowej (do roku 2020).
 • Członek  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – koło przy PPUZ w Nowym Targu.
 • W latach 2017-2020 opiekun Studenckiego Koła Naukowego „INTER-NURSE”.
 • Członek Senatu PPUZ w Nowym Targu (od roku 2016), Komisji Rektorskiej ds. cyfryzacji Uczelni, Komisji Stypendialnej, Komisji ds. projektu „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Członek Uczelnianej Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich (w latach 2016-2020).
 • Instruktor symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności oraz egzaminator OSCE (Objective Structured Clinical Examination).
Poniedziałek
12:00
14:00
Wtorek
14:00
15:00
Czwartek
11:00
14:00
kobieta

dr n. o zdr. Magdalena Nieckula

kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Wykształcenie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu – stopień doktora nauk o zdrowiu.
 • Akademia Medyczna w Lublinie, wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, kierunek pielęgniarstwo – studia magisterskie.

Dodatkowe uprawnienia

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej (w trakcie).
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej (2010 r.).
 • Kurs specjalistyczny – Podstawy Opieki Paliatywnej (2009 r.).
 • Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych (2016 r.).
 • Kurs specjalistyczny w zakresie wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych (2016 r.).
 • Kurs dokształcający w zakresie Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym dla pielęgniarek i położnych (2016 r.).
 • Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek (2021 r.).
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (2021 r.).
 • Instruktor symulacji wysokiej wierności, instruktor symulacji pośredniej wierności, instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie (2018 r.).
 • Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie (2018 r.).
 • Kwalifikacje do prowadzenia zajęć symulacyjnych z wykorzystaniem pacjentów standaryzowanych.
 • Kurs dokształcający: Postępy w leczeniu ran przewlekłych, Żywienie dojelitowe i pozajelitowe (2020 r.), Leczenie bólu w praktyce pielęgniarskiej (2020 r.)

Doświadczenie

 • Członek Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Przewodnicząca Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • Członek Komisji rektorskiej ds. promocji oferty dydaktycznej Uczelni.
 • Opiekun praktyk studenckich.
 • Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
 • Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej.
 • Przewodnicząca Uczelnianego Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego PPUZ w Nowym Targu.
 • Współudział w opracowaniu programu rozwojowego realizowanego w ramach projektu: „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”

Wykształcenie

 • Ukończyła studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 • Absolwentka zarządzania w ochronie zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Doświadczenie

 • Instruktor symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności w pielęgniarstwie.
 • Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie.
 • Specjalista pielęgniarstwa internistycznego.
 • Pedagog.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z pielęgniarstwem internistycznym. Interesuje się obszarem nauk łączącym zawód pielęgniarki i pedagoga.

Wykształcenie

 • Aktualnie otwarty przewód doktorski na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie – planowany termin zakończenia 2022 r.
 • Ukończone studia I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Od 2013 roku praca na stanowisku pielęgniarki w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w PSS w Nowym Targu, a także w  specjalistycznej poradni chirurgicznej, diabetologicznej oraz okulistycznej. Następnie na stanowisku pielęgniarki operacyjnej w USOR w Zakopanem.
 • Od 2014 r. związana z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu.
 • Pracowała w Medical Clinic Podhale w Waksmundzie na stanowisku pielęgniarki operacyjnej.
 • Ukończyła liczne kursy specjalistyczne, w tym z zakresu leczenia ran dla pielęgniarek, wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także kurs dokształcający w zakresie podstawowych zabiegów reanimacyjnych z użyciem AED.
 • Uzyskała certyfikaty z uczestnictwa czynnego oraz biernego w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wzięła czynny udział w konferencji międzynarodowej Pielęgniarstwo Polskie, Europejskie, Światowe organizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek w Warszawie, a także w XIV Kongresie Pielęgniarek Polskich w Kielcach.
 • W związku z prowadzeniem zajęć w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej posiada certyfikaty ukończenia paneli szkoleniowych dotyczących symulacji medycznej dla pielęgniarstwa i położnictwa, w tym z użyciem symulacji pośredniej wierności oraz wysokiej wierności.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Sekretariat