HomeInstytutyInstytut Medyczny

Uczelnia

Instytut Medyczny

Instytuty

Instytut Medyczny

Instytut Medyczny  zajmuje się kształceniem specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa (studia I i II stopnia) oraz ratownictwa (studia I stopnia).

W 2020 r. Senat PPUZ powołał do istnienia Instytut Medyczny, który zastąpił istniejący dotychczas Instytut Nauk o Zdrowiu. Celem Instytutu prócz kształcenia studentów jest także prowadzenie badań naukowych, w szczególności istotnych dla rozwoju medycyny, a także prowadzenie prac rozwojowych w określonych obszarach badawczych oraz organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Dyrektorem Instytutu Medycznego jest dr hab. n. med. Hubert Wolski, prof. uczelni.

Zastępcą dyrektora Instytutu Medycznego jest dr n.o. zdr. Paulina Jabłońska.

Władze Instytutu

Zakładka w przygotowaniu.

kobieta

dr n. o zdr. Paulina Jabłońska

zastępca dyrektora Instytutu Medycznego

Wykształcenie

 • Stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 • Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach (studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo).
 • Ukończyła studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Od 2011 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w PPUZ w Nowym Targu.
 • Zastępca dyrektora Instytutu Medycznego oraz kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego w Instytucie Medycznym (od roku akad. 2020/2021).
 • Przewodnicząca Komisji Programowej (do roku 2020).
 • Członek  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – koło przy PPUZ w Nowym Targu.
 • W latach 2017-2020 opiekun Studenckiego Koła Naukowego „INTER-NURSE”.
 • Członek Senatu PPUZ w Nowym Targu (od roku 2016), Komisji Rektorskiej ds. cyfryzacji Uczelni, Komisji Stypendialnej, Komisji ds. projektu „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Członek Uczelnianej Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich (w latach 2016-2020).
 • Instruktor symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności oraz egzaminator OSCE (Objective Structured Clinical Examination).
Poniedziałek
12:00
14:00
Wtorek
14:00
15:00
Czwartek
11:00
14:00
kobieta

dr n. med. Dorota Ogonowska

kierownik Zakładu Ratownictwo Medyczne
Czwartek
12:00
14:00
kobieta

dr n. o zdr. Magdalena Nieckula

kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Wykształcenie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu – stopień doktora nauk o zdrowiu.
 • Akademia Medyczna w Lublinie, wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, kierunek pielęgniarstwo – studia magisterskie.

Dodatkowe uprawnienia

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej (w trakcie).
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej (2010 r.).
 • Kurs specjalistyczny – Podstawy Opieki Paliatywnej (2009 r.).
 • Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych (2016 r.).
 • Kurs specjalistyczny w zakresie wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych (2016 r.).
 • Kurs dokształcający w zakresie Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym dla pielęgniarek i położnych (2016 r.).
 • Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek (2021 r.).
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (2021 r.).
 • Instruktor symulacji wysokiej wierności, instruktor symulacji pośredniej wierności, instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie (2018 r.).
 • Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie (2018 r.).
 • Kwalifikacje do prowadzenia zajęć symulacyjnych z wykorzystaniem pacjentów standaryzowanych.
 • Kurs dokształcający: Postępy w leczeniu ran przewlekłych, Żywienie dojelitowe i pozajelitowe (2020 r.), Leczenie bólu w praktyce pielęgniarskiej (2020 r.)

Doświadczenie

 • Członek Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Przewodnicząca Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • Członek Komisji rektorskiej ds. promocji oferty dydaktycznej Uczelni.
 • Opiekun praktyk studenckich.
 • Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
 • Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej.
 • Przewodnicząca Uczelnianego Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego PPUZ w Nowym Targu.
 • Współudział w opracowaniu programu rozwojowego realizowanego w ramach projektu: „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”