HomeInstytutyInstytut Nauk Humanistycznych ...Katedra Językoznawstwa i Badań...

Uczelnia

Katedra Językoznawstwa i Badań Regionalnych

Katedry i zakłady

Katedra Językoznawstwa i Badań Regionalnych

Katedra Językoznawstwa i Badań Regionalnych realizuje następujące cele i zakresy działalności:

 • Działalność naukowa
 1. Prowadzenie interdyscyplinarnej działalności naukowo-badawczej w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa historycznego, dialektologii, pragmalingwistyki, etnolingwistyki, teorii tekstu, teorii przekładu oraz leksykografii.
 2. Opracowanie i digitalizacja przekazanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie archiwum pisarzy południowej małopolski, archiwum grupy literackiej „Gronie”, a także archiwum „Tatrzańskiego Orła” oraz innych materiałów tematycznie związanych z życiem kulturalnym szeroko rozumianego regionu Podtatrza.
 3. Zainicjowanie serii wydawniczej pt. Monografie podhalańskich wsi.
 4. Tworzenie bibliografii tematycznych materiałów związanych z regionem (np. Bibliografii Powstania Chochołowskiego, Podhale w przekładzie itp.)
 5. Pozyskiwanie i opracowywanie dialektologiczne tekstów gwarowych z regionu Podtatrza.
 6. Upowszechnianie wyników badań naukowych; udział w konferencjach naukowych oraz publikacje artykułów w czasopismach i monografiach naukowych.
 • Działalność edukacyjna
 1. Organizacja wykładów otwartych dla polonistów i anglistów (cykl Wiosna lingwistyczna).
 2. Wsparcie merytoryczne podmiotów prowadzących edukację regionalną na Podtatrzu.
 3. Współpraca związana z koordynacją działań edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego podejmowanych w szkołach.
 4. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli-regionalistów w zakresie pracy z tekstami gwarowymi oraz twórczością rodzimych twórców.
 • Działalność popularyzatorska oraz prospołeczna w regionie
 1. Prowadzenie działań upowszechniających wiedzę o języku, literaturze i kulturze regionu.
 2. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za projektowanie i realizację polityki rozwoju regionalnego.
 3. Wzmacnianie więzi społecznych na poziomie regionalnym. Współpraca z Radą Młodych Związku Podhalan.
 4. Działalność związana z digitalizacją i gromadzeniem tekstów źródłowych stanowiących zaplecze naukowe Katedry (Podhalańska Biblioteka Cyfrowa).
 5. Digitalizacja i publikacja materiałów dotyczących szeroko pojętego Podtatrza; poszerzanie zasobów Podhalańskiej Biblioteki Cyfrowej, w których skład wchodzą: dzieła literatury pięknej rodzimych twórców, publikacje popularyzatorskie, artykuły naukowe traktujące o kulturze góralskiej, wydawnictwa pisane gwarą, monografie historyczne, czasopisma regionalne oraz przewodniki i inne teksty dotyczące regionu (podzielone ze względu na tematykę: etnografia, historia, przyroda i geografia).
 6. Pozyskiwanie i digitalizacja unikatowych, niepublikowanych wcześniej, materiałów dotyczących Podtatrza, zdeponowanych w archiwach instytucji kultury, znajdujących się w kraju i poza jego granicami.
 7. Tworzenie repozytorium artykułów naukowych, opisujących różne aspekty folkloru Podtatrza, publikowanych w ogólnopolskich wydawnictwach ciągłych, dotyczących szeroko pojętej kultury ludowej.
 8. Monitorowanie oraz dokumentacja przedsięwzięć lokalnych, oraz projektów unijnych zrealizowanych w regionie, mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Podtatrza.
Nauczyciele akademiccy
kobieta

dr hab. Anna Mlekodaj, prof. uczelni

profesor uczelni, kierownik Katedry Językoznawstwa i Badań Regionalnych

Wykształcenie

 • habilitacja na podstawie całokształtu dorobku naukowo-dydaktycznego oraz książki pt. Kwietno Pani. O gwarowej poezji Podhala w ujęciu kulturowym, 2016;
 • doktorat na podstawie dysertacji pt. Literackie warianty bajki ludowej w świetle tekstologii folklorystycznej, 2004;
 • absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naukowo zajmuje się literaturą i kulturą Podtatrza w aspekcie literaturoznawczym, językoznawczym, kulturowym, medioznawczym, a także edukacją w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu.

Doświadczenie

Uczestnik międzynarodowych kongresów naukowych:
 • 2015 – Utah Valley University, Women in the Mountain, USA;
 • 2016 – Kraków, 1st China – Central and Eastern European Countries Expert-Level Forum on the Safeguarding of Intangible Heritage;
 • 2017 – Czeski Cieszyn, Towards Understanding and Tolerance. How to Teach Native and Regional History on the Borderlands? Kongres Polaków w Republice Czeskiej;
 • 2018 – Wilno, IXth Congress Of The International Society For Dialectology And Geolinguistics.

Autorka monografii poświęconej gwarowej poezji Podhala, kilku znaczących antologii poezji i prozy podhalańskiej, a także ponad 60 artykułów naukowych w większości poświęconych kulturze i literaturze Podtatrza w rozmaitych aspektach ich funkcjonowania – od tradycyjnego folkloru po internetową manifestację góralskiej kultury.

Współzałożycielka Akademii Dziedzictwa dla młodzieży polonijnej w USA (Summit Illinois, 2019), a także twórczyni programu, opiekun merytoryczny i wykładowca tejże Akademii.

Zawodowo związana z PPUZ od początku istnienia Uczelni. Prowadzi m.in. kurs literatury i kultury regionu Podtatrza. Autorka programu studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza, wdrożonego do realizacji w roku ak. 2008/2009. W latach 2008-2012 prorektor do spraw nauki i współpracy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Osiągnięcia

 • Opracowała program studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza (2008).
 • Opracowała merytoryczną podstawę do edukacji regionalnej na Podtatrzu, a także wypisy gwarowe dla szkół [z zakresu poezji antologię poezji Podtatrza pt. „Góralskie serce w zielonym, listku pieśni” (2006), w zakresie epiki: ”Góralską czytankę” (2014), „Spiską czytankę” (2016), „Zagórzańską czytankę” (2017), obecnie pracuje nad „Pienińską czytanką”].
 • Jest autorką ogólnopolskiej podstawy programowej dla projektowanego przedmiotu szkolnego o nazwie „Nasze dziedzictwo”:
 • Prowadzi opiekę merytoryczną nad wdrażaniem edukacji regionalnej w podhalańskich szkołach.
 • Opracowała regulamin kuratoryjnego konkursu czytelniczo-plastycznego „Góralskie cytanie”, który rozrasta się w miarę opracowywania kolejnych czytanek, oraz konkursu recytatorskiego „Znad Wisły i spod Tatr”, który od trzech lat odbywa się w Chicago.
 • Prowadzi cykliczne warsztaty dla nauczycieli z zakresu pracy z tekstem gwarowym w szkole (stała współpraca z gminą Czarny Dunajec, a także Bukowina Tatrzańska).
 • Włącza się w życie regionu, prowadząc warsztaty z zakresu gwary i literatury Podtatrza dla instruktorów zespołów, animatorów kultury regionalnej oraz nauczycieli.
 • Współpracuje z organizacjami polonijnymi w USA (ZPPA oraz Fundacją Kultury Tatrzańskiej) w zakresie edukacji regionalnej dzieci podhalańskich emigrantów.
 • Współpracuje z Fundacją Kultury Tatrzańskiej w Chicago w zakresie organizacji kursów e-learningu z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza.
 • Prowadzi działalność wydawniczą w zakresie gwarowych tekstów Podtatrza.
 • Uczestniczy w pracach jury ogólnopolskich Konkursów poezji religijnej. m.in. im. ks. prof. J. Tischnera w Ludźmierzu (od 2007 r. do końca trwania konkursu) oraz ogólnopolskiego Konkursu jednego wiersza im. J. Tawłowicza w Zakopanem, organizowanym przez „Tygodnik Podhalański” (od 2012 r.) – przewodnicząca komisji w kategorii gwarowej.
 • Od 2020 r. prowadzi autorskie audycje w cyklu „Wierchy” emitowanym przez zakopiańskie Radio Alex.

Wykształcenie

 • Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 2012 r. pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Szczerbowskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
 • Studia magisterskie na kierunku filologia angielska (specjalizacja: językoznawstwo) ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2003 r.
 • W trakcie studiów magisterskich podczas rocznego pobytu w USA ukończył kurs marketingu i zarządzania, prowadzony przez Harvard Extension School (jednostkę uczelnianą Harvard University).
 • Jako stypendysta programu Socrates – Erasmus spędził rok na Université Catholique de l’Ouest w Angers we Francji, studiując w Instytucie Kształcenia Języków Nowożytnych.

Zainteresowania naukowe: przekładoznawstwo (szczególnie w zakresie literatury pięknej) pragmatyka, etnolingwistyka,  językoznawstwo kognitywne, etymologia oraz kultura i historia USA, a ponadto teologia stosowana i hermeneutyka.

Doświadczenie

 • Od 2004 r. jest związany z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu.
 • W latach 2016 – 2020 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich i kształcenia.
 • Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa i Badań Regionalnych.
Sekretariat
Poniedziałek
15:00
22:00
Wtorek
11:00
18:00
Sobota
14:00
14:00