HomeInstytutyInstytut Ekonomii, Zarządzania...Zakład Zarządzania i Informaty...

Uczelnia

Zakład Zarządzania i Informatyki

Katedry i zakłady

Zakład Zarządzania i Informatyki

Zakład Zarządzania i Informatyki jest jednostką współtworzącą Instytut Ekonomii, Zarządzania i Informatyki.

Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Paweł Bielawski, prof. Uczelni.

Nauczyciele akademiccy
mężczyzna

dr hab. Paweł Bielawski, prof. uczelni

kierownik Zakładu Zarządzania i Informatyki

Wykształcenie

  • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
  • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka. specjalność: przetwarzanie danych i rachunkowość.

Doświadczenie zawodowe

  • Prowadzenie rachunkowości jednostek gospodarczych, wycena przedsiębiorstw i instrumentów finansowych, ekspertyzy z zakresu rachunkowości finansowej.
  • Świadectwo do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ministra Finansów nr 8176/98.
  • Świadectwo do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, po zdaniu egzaminu państwowego.

Zainteresowania naukowe: rachunkowość finansowa. rachunkowość podatkowa, uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, controlling, rachunkowość międzynarodowa, sprawozdawczość według standardów międzynarodowych MSR/MSSF, analiza sprawozdań finansowych, rachunkowość budżetowa, teoria rachunkowości, problematyka rachunkowości instytucji finansowych, rachunkowość a inflacja, rachunkowość a efektywność rynków, metody wyceny przedsiębiorstw, rachunkowość instrumentów finansowych, rachunkowość bankowa.

Wykształcenie

  • doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Doświadczenie zawodowe

  • Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, profesor Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie oraz profesor Wyższej Szkoły Biznesu Wydział Zamiejscowy w Krakowie.
  • Tutor akademicki – certyfikat Collegium Wratislaviense.
  • Uczestnik ponad 120 konferencji i sympozjów naukowych.
  • Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, inwestycji, rynków pracy, unii monetarnych, optymalnych obszarów walutowych oraz rynków finansowych (ponad 500 punktów MNiSW).
  • Recenzent projektów doktorskich DOCTUS finansowanych przez Małopolski Urząd Marszałkowski.
  • Kierownik lub współautor ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
  • Uczestnik kilkudziesięciu konferencji i szkoleń o charakterze dydaktycznym z zakresu Procesu Bolońskiego, KRK, e-learningu i tutoringu.
  • Popularyzator łączenia nowoczesnych metod i podejść dydaktycznych takich, jak e-learning oraz tutoring, wraz z ideami zawartymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji.
  • Autor kursów internetowych z makroekonomii i międzynarodowych rynków finansowych.
  • Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne otrzymał 11 razy.
  • 4-krotnie sklasyfikowany na liście wykładowców UEK TOP-10.
  • Promotor ponad 500 prac licencjackich i magisterskich.
  • Opiekun naukowy 15-stu doktorantów.
  • Były sędzia piłki nożnej w MZPN i PZPN.
Borowski Dominik

dr Dominik Borowski

koordynator kierunku informatyka ekonomiczna

Wykształcenie

  • W 2020 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  • W 2022 r. ukończył psychologię zachowań społecznych i organizacyjnych na SWPS w Katowicach
  • Jest absolwentem studiów z zakresu polityki społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także zarządzania (Uniwersytet Jagielloński), informatyki (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz biblioterapii (Uniwersytet Wrocławski).

Doświadczenie

  • Obecnie naukowo zajmuje się wybranymi aspektami zarządzania i technologii informatycznych.
  • Pełni funkcję koordynatora kierunku informatyka ekonomiczna w PPUZ w Nowym Targu.
  • Jest członkiem Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich.
  • Współpracuje z Katedrą Informatyki na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – prowadzi zajęcia z zakresu technologii przetwarzania informacji, platform e-learningowych, języka programowania R i wizualizacji danych.
  • Współpracuje z uniwersytetami trzeciego wieku – prowadzi warsztaty z komunikacji społecznej dla seniorów.
  • Pełni funkcję rzeczoznawcy podręczników szkolnych w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
Środa
15:30
kobieta

dr Dorota Kuder

dyrektor Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki

Wykształcenie

  • Absolwentka Rachunkowości oraz Ekonomiki Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
  • W 2012 r. obroniła dysertację doktorską pt. Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych w latach 1979–2007 uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe

  • Od 2003 r. zawodowo związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, aktualnie starszy wykładowca w Katedrze Teorii Ekonomii UEK oraz adiunkt w Katedrze Ekonomii Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
  • Autorka ponad 40 publikacji krajowych i zagranicznych.
  • Realizowała staż badawczy w Grand Valley State University w Grand Rapids, Stany Zjednoczone.
  • Uzyskała grant promotorski nr NN112 201537 w konkursie nr 37 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach makroekonomii i polityki gospodarczej, instytucjonalizmu i nowej ekonomii instytucjonalnej, nierówności ekonomicznych i ich wpływu na wzrost gospodarczy oraz na ekonomii rozwoju. Prowadzi zajęcia z przedmiotów makroekonomicznych i finansowych.

 

 

Poniedziałek
13:00
14:30

Wykształcenie

  • Magister socjologii (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, 2018).

Główne zainteresowania naukowe:

– wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na polską i światową gospodarkę oraz tzw. „zielony” CSR,

– „przemysły kultury” i ich wpływ na konsumentów,

– funkcjonowanie stereotypów, w tym narodowościowych, na europejskich rynkach pracy.

Wykształcenie

  • Doktorantka w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  • W 2018 r. uzyskała tytuł magistra na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem) oraz tytuł inżyniera na kierunku inżynieria produkcji na Politechnice Śląskiej.

Doświadczenie zawodowe

  • Od początku pracy zawodowej związana z wielką czwórką branży energetycznej.
  • W 2019 r. otrzymała tytuł Maklera Giełdowego na Rynku Towarów Giełdowych TGE. Głównymi obszarami jej działalności naukowo-badawczej są: gospodarka energetyczna, polityka energetyczna, odnawialne źródła energii oraz rynki towarowe.
mężczyzna

mgr Dominik Wieczorek

koordynator kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna

Wykształcenie

  • Doktorant w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Rachunkowość.
  • Ukończył studia podyplomowe na kierunku Doradztwo podatkowe.
  • Posiada uprawnienia pedagogiczne.

Doświadczenie zawodowe

  • Pracownik Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej  w Nowym Targu, gdzie wykłada następujące przedmioty: rachunkowość, rachunkowość zaawansowaną, podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Członek zespołu projektu NCBiR pt. „Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest podniesienie wiedzy, umiejętności i postaw młodzieży szkół podstawowych i średnich w wybranych powiatach Małopolski, związanych z aktualnymi wyzwaniami rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Zainteresowania naukowo-badawcze: rynek surowców energetycznych, wzrost gospodarczy, rachunkowość finansowa, rachunkowość podatkowa, rachunkowość budżetowa.

Poniedziałek
14:00
15:00
Sekretariat