rekrutacja 20 21rachunkowość i analitykadziennikarstwo nowoscankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE
Rachunkowość i analityka ekonomiczna II stopnia
Szybki kontakt

Sekretariat PONE

tel. 18 26 10 738

e-mail: pone@uek.krakow.pl
 

Informacje o kierunku

 

Rachunkowość i analityka ekonomiczna (RAE)

Stacjonarne studia wspólne II stopnia o profilu praktycznym realizowane przez dwie uczelnie:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
i Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu
w ramach Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (PONE) – jednostki wspólnej UEK i PPUZ w Nowym Targu.

Absolwenci kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna o profilu praktycznym otrzymają dyplomy ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia prowadzonych w jednostce wspólnej UEK i PPUZ, wydawane osobno przez każdą z partnerskich uczelni.

Zapraszamy na pierwsze na Podhalu bezpłatne, stacjonarne studia ekonomiczne II stopnia.

Zajęcia dla osób pracujących będą realizowane po godz 16.00.

Wybrane zajęcia w formie stacjonarnej (dziennej) będą realizowane także na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (np. jeden dzień raz na dwa tygodnie).

 

Specyfika kierunku RAE:
 • połączenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania i ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyki, informatyki), pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej;
 • kształcenie specjalistów posługujących się zaawansowanymi metodami matematyczno-statystycznymi przy przygotowywaniu analiz, które mają stanowić podstawę do podejmowania ważnych decyzji gospodarczych;
 • zdobywanie umiejętności w zakresie analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów gospodarczych, z zastosowaniem nowoczesnych metod ilościowych i technik informatycznych;
 • nabywanie umiejętności efektywnego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych informacji rynkowych, monitorowania i optymalizowania procesów biznesowych na podstawie analizy danych, prognozowania zjawisk w sferze otoczenia przedsiębiorstwa;
 • zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy dydaktyków i  specjalistów, w tym licencjonowanych doradców inwestycyjnych i praktyków z branży finansowo-gospodarczej;
 • innowacyjne nabywanie umiejętności z zakresu analizy instrumentów finansowych, ryzyka, oceny projektów inwestycyjnych, zastosowania technologii blockchain i kryptowalut czy tworzenia raportów i wizualizacji danych.


 

Na kierunku RAE zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. o:

  * metodach i narzędziach pozyskiwania danych oraz analizie technicznej i fundamentalnej;
  * ocenie sytuacji makroekonomicznej, analizie sprawozdań finansowych i doradztwie inwestycyjnym;
  * funkcjonowaniu giełd oraz międzynarodowych rynków finansowych i towarowych;
  * tworzeniu planów rozwoju przedsiębiorstw i ocenie projektów inwestycyjno-gospodarczych;
  * wycenie przedsiębiorstw, instrumentów finansowych, nieruchomości i szacowaniu ryzyka;
  * przygotowaniu rekomendacji inwestycyjnych i zarządzaniu portfelem aktywów;
  * znajomości metod i narzędzi księgowych.

Po ukończeniu kierunku możesz pracować jako:

 • główny księgowy,
 • księgowy, specjalista ds. rachunkowości i budżetowania,
 • kontroler finansowo-księgowy,
 • skarbnik gminy lub innych jednostek samorządowych i państwowych,
 • analityk finansowy w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach,
 • analityk giełdowy i inwestycyjny,
 • główny ekonomista banków i innych przedsiębiorstw,
 • ekspert ekonomiczny w korporacjach międzynarodowych,
 • doradca ekonomiczny, biznesowy, finansowy i podatkowy,
 • dyrektor finansowy lub ekonomiczny, doradca w instytucjach unijnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego,
 • zarządzający funduszami inwestycyjnymi, analityk papierów wartościowych,
 • specjalista ds. ekonomicznych, finansowych i inwestycyjnych,

 

a także zdobędziesz wiedzę przydatną do certyfikowanych egzaminów na:

 • biegłego rewidenta (BR),
 • doradcę inwestycyjnego (DI),
 • maklera papierów wartościowych (MPW),
 • certyfikowanego analityka finansowego (CFA),
 • certyfikowanego analityka inwestycyjnego (CAI),
 • certyfikowanego międzynarodowego analityka inwestycyjnego (CIIA).

Cele kształcenia

Utworzenie tego kierunku jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu rachunkowości oraz ekonomii i finansów: samodzielny księgowy, analityk ekonomiczny oraz pracownik ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych będą również poszukiwanymi (deficytowymi) zawodami w Małopolsce.

Absolwenci kierunku będą również przygotowani do pełnienia funkcji i stanowisk menedżerskich w zarządach i radach nadzorczych różnych instytucji, w tym finansowych, w których wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze jest wymogiem formalnym.

Kierunek rachunkowość i analityka ekonomiczna o profilu praktycznym prowadzony jest tylko na II stopniu studiów.

W zamyśle ma kształcić wysokiej klasy specjalistów z rachunkowości, analizy ekonomicznej i finansów. Zajęcia prowadzone na kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna o profilu praktycznym nastawione są na przedmioty zawodowe takie jak: informatyka w rachunkowości, organizacja rachunkowości, rachunkowość i sprawozdawczość, nowoczesne technologie w bankowości, narzędzia analizy ekonomicznej i biznesowej, zaawansowane metody analizy rynku nieruchomości, systemy ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie, międzynarodowe standardy rachunkowości, analiza sprawozdań finansowych, wizualizacja i prezentacja danych biznesowych.

Zatem wybór tego kierunku zwiększa możliwość znalezienia dobrej pracy już na etapie studiów.