Nowa WIFISzczepieniaSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE

PROJEKT KOMPETENCJE ZAMAWIANE DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Unijne fundusze trafiają do kieszeni nowotarskich studentów pielęgniarstwa

Departament Funduszy Europejskich i e-zdrowia Ministerstwa Zdrowia rozstrzygnął ogólnopolski konkurs „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”.

Na 75 szkół wyższych kształcących w Polsce pielęgniarki projekty złożyło tylko 20 uczelni. Spośród 20 złożonych projektów wybrano do dofinansowania 11 projektów – w tym projekt opracowany przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu. Z terenu Małopolski dofinansowany zostanie poza naszym jeszcze tylko jeden projekt - ale uczelni prywatnej; tam za studia trzeba płacić.

Projekt nasz ma  długą nazwę „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów”  i będzie kosztował 4,75 mln zł, z czego 4,27 mln zł dofinansuje Unia Europejska.

Projekt obejmie studentów trzyletnich studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo, rozpoczynających kształcenie w latach 2016, 2017 i 2018

W Podhalańskiej Wyższej z budżetu projektu bezpośrednio do rąk studentów i rączek studentek pielęgniarstwa trafi bezpośrednio ponad 3 mln zł (ponad 1 mln zł na rocznik) !!!

Konkretne dodatkowe zajęcia i wymierne korzyści dla studentów to:

 

  1. Program stypendialny, z którego korzystać będzie do 50% studiujących na danym roku, którzy w poprzednim roku kształcenia osiągnęli najwyższe wyniki. Stypendia w kwocie do 660 zł przyznawane są na dany rok akademicki, można z nich korzystać przez maksymalnie 4 semestry, co w praktyce oznacza możliwość uczestniczenia w programie stypendialnym nawet przez dwa ostatnie lata studiów.
  2. Finansowanie zajęć dodatkowych, znacznie wykraczających poza standardowy program kształcenia, poszerzające kompetencje zawodowe absolwentów i uwzględniające najnowsze postulaty epidemiologiczne i demograficzne oraz umożliwiające nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych.
  3. Wynagrodzenie dla studenta za praktyki zawodowe obowiązkowe, zgodne z aktualnymi wymogami Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży.
  4. Wynagrodzenie dla studenta za praktyki zawodowe ponadprogramowe, w wymiarze co najmniej 160 godzin (4 tygodni), których program opracowany jest wspólnie z pracodawcami z branży opieki medycznej, co zapewnia absolwentom zdobycie umiejętności pożądanych przez pracodawców. Praktyki zostaną przeprowadzone wyłącznie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach opieki długoterminowej, na oddziałach onkologii lub oddziałach geriatrycznych.
  5. Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania dla studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

 

Ponadto projekt gwarantuje co najmniej 15%  studentom zatrudnienie na umowę o pracę przez co najmniej dwanaście miesięcy od momentu zakończenia studiów.

Realizacja projektu oparta jest na bliskiej współpracy Uczelni z lokalnymi partnerami – liderami lokalnego sektora ochrony zdrowia – Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu, Szpitalem Powiatowym w Zakopanem, Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc w Zakopanem, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gmnie Nowy Targ s.c Małgorzata Kozioł,Michalina Ślemp,  Irena Gromnicka-Jopek

Oprócz ww. korzyści płynących z projektu Instytut Nauk o Zdrowiu PPWSZ w Nowym Targu gwarantuje kształcenie wysokiej jakości, oparte na doborze kompetentnej i doświadczonej kadry wykładowców oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej, a także możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich).

Wahasz się?  Nawet, jeśli się wahasz, to przyjdź!

Harmonogram zajęć Dializoterapia w opiece geriatrycznej; Opieka nad chorymi w wieku geriatrycznym ze współistniejącymi ranami przewlekłymi

HARMONOGRAM ZAJEĆ  DODATKOWYCH 2018/2019 Dializoterapia w opiece geriatrycznej i Opieka nad chorymi w wieku geriatrycznym ze współistniejącymi ranami przewlekłymi- harmonogram uzupełniający Dializoterapia w opiece geriatrycznej i Opieka nad chorymi w wieku geriatrycznym ze współistniejącymi ranami przewlekłymi SYLABUS Z PRZEDMIOTU DIALIZOTERAPIA W OPIECE GERIATRYCZNEJI SYLABUS Z PRZEDMIOTU OPIEKA NAD CHORYMI W WIEKU GERIATRYCZNYM ZE WSPÓŁISTENIJĄCYMI RANAMI PRZEWLEKŁYMI  ...

więcej »

Harmonogram praktyk obowiązkowych

HARMONOGRAM PRAKTYK SEMESTRALNYCH  ZBIORCZY NA ROK 2020/2021 ROK III  ROK III STUDIA STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2020/2021 Harmonogram praktyk semestralnych w SZPITALU POWIATOWYM IM DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM na rok 2020/2021 Harmonogram praktyk semstralnych w PODHALAŃSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU na rok 2020/2021 Liczebność grup na praktykach oowiązkowych semestralnych w roku akadmickim 2020/2021 rok III    ROK II STUDIA STACJONARNE...

więcej »

Harmonogram praktyk zawodowych ponadprogramowych

ROK 2019/2020 ROK III Harmonogram praktyk zawodowych wakacyjnych ponadprogramowych z przedmiotu: OPIEKADŁUGOTERMINOWA- ZOL i OPIEKA ONKOLOGICZNA- ROK III  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ROK 2018/2019 ROK III Harmonogram praktyk zawodowych wakacyjnych ponadprogramowych z przedmiotu: OPIEKADŁUGOTERMINOWA- ZOL i OPIEKA ONKOLOGICZNA- ROK III Liczebność grup na praktykach...

więcej »

Program rozwojowy Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo

Uchwała Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższa Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wprowadzenia zmian w Programie rozwojowym Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na lata 2016-2022  Program rozwojowy Instytutu Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawadowej w Nowym Targu-aktualizacja programu rozwojowego...

więcej »

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dla funduszy unijnych jedną z podstawowych polityk horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Ma ona podstawę prawną m.in. w dokumencie Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata...

więcej »

Zgłoszenie specjalnych potrzeb uczestników projektu

W związku z realizacją projektu projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi...

więcej »
1 2 3