benefisinauguracjajajuzatyJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Filologia angielska II stopnia

Kierunek filologia angielska - studia drugiego stopnia (magisterskie) 2-letnie o profilu praktycznym

Studia drugiego stopnia - magisterskie na kierunku filologia angielska mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku związanego z kształceniem w zakresie języka angielskiego, a także absolwenci innego kierunku studiów filologicznych, jeżeli znają język angielski na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwenci innego kierunku studiów filologicznych zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (dopuszcza się możliwość honorowania certyfikatów językowych potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie C1, np. CAE University of Cambridge, ELSA, IELTS, TELC czy TOEFL English C1).

Kandydaci na studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo muszą spełnić wymagania określone w  standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. posiadać kwalifikacje pedagogiczne.

Do postępowania w sprawie przyjęcia na studia na rok akademicki 2021/2022 mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy zarejestrują się w systemie eKandydat oraz złożą on-line wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Warunki i zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

3) Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie w sprawie przyjęcia na studia na podstawie: średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku związanego z kształceniem w zakresie języka angielskiego, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.

Plan studiów

Cele kształcenia, możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku filologia angielska, studia drugiego stopnia

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppuz.edu.pl