benefisinauguracjajajuzatyJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Egzamin dyplomowy

 • wgranie prac do systemu – do 12.02.2021
 • przesłanie ostatecznej wersji części graficznej pracy do promotora i recenzenta (na adresy emailowe) - do  16.02.2021
 • egzaminy dyplomowe – 01-05.03.2021
 • Pytania do egzaminu dyplomowego - studia II stopnia (pobierz)
 • Zarządzenie nr 54/2020 w sprawie składania prac dyplomowych i poddawania ich kontroli antyplagiatowej w JSA (pobierz)
 • Instrukcja eDyplomowania - dla studenta (pobierz)
 • Instrukcja eDyplomowania  - dla wykładowcy (pobierz)

Wytyczne do obron w roku akad. 2020/2021:

     Student po uzyskaniu zaliczenia semestru:

 1. Sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

 •  strona tytułowa (pobierz)
 •  podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) (pobierz)
 • podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) (pobierz)
 • tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora; 
 • inne załączniki.

2. Student loguje się na eStudent i w zakładce dyplomowania klika ‘DODAJ TEMAT’ i uzupełnia wszystkie rubryki:

 • tytuł pracy dyplomowej w oryginalnym brzmieniu;
 • tytuł pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski;
 • słowa kluczowe w języku polskim;
 • streszczenie pracy w języku polskim;
 • język pracy;
 • semestr pracy 2020/2021 zimowy zatwierdzić wszystkie oświadczenia i kliknąć ‘WYŚLIJ’

 3. Student po otrzymaniu przez promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez portal eStudent w zakładce dyplomowania, klikając w rubrykę AKCJE- SZCZEGÓŁY - PLIKI, w rubryce NAZWA wpisuje: Praca dyplomowa. Następnie klika ‘WYBIERZ PLIK’ i załącza ostateczną wersje pracy (której nie można już modyfikować ani zmieniać), następnie klika ‘WYŚLIJ’.

Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku),  co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ ( nazwa tytułu nie może przekraczać 120 znaków). Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

4. Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, student niezwłocznie powiadamia emaliowo lub telefonicznie  pracownika Sali Obsługi Studenta:

 • Dorota Chmielak –  tel. 18 26 107 28, email: dorota.chmielak@ppuz.edu.pl

5. Pracownik Sali Obsługi Studenta uzupełnia pozostałe informacje m.in. dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikuje poprawność wprowadzonych danych, a następnie powiadamia studenta o możliwości przesłania pracy do promotora. Wówczas student przesyła pracę do promotora przez swoje konto eStudent: zakładka DYPLOMOWANIA - SZCZEGÓŁY - AKCJE-SZCZEGÓŁY - WYŚLIJ DO PROMOTORA

6. Najpóźniej w dniu obrony student zobowiązany jest do złożenia w Sali Obsługi Studenta, pok. 227:

 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada)( wniosek może być wysłany elektronicznie) (pobierz)
 • Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu
 • ARCHWIALNEJ WERSJI pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oryginalnie podpisanymi oświadczeniami (o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej do celów dydaktycznych, o samodzielności wykonanej pracy)
 • plików z planszmi zgranymi na płycie CD
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony.

Informujemy również, że studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

Prorektor właściwy ds. studenckich i kształcenia może na wniosek studenta przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej jednak niż o dwa miesiące, w szczególności z powodu:
1) długotrwałej choroby studenta potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z przyczyn niezależnych od studenta i odpowiednio udokumentowanych.

 • Wzór podania o przedłużenie terminu składania pracy (pobierz)
 • Wzór podania o udostępnienie materiałów do projektu (pobierz)
 • Wzór podania o udostępnienie materiałów do pracy dyplomowej (pobierz)